Protokół nr 24/04

Protokół nr 24/04

PROTOKÓŁ NR 24/04

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

odbytego w dniu 16.02.2004 r.

  

Ad. I. Sprawy regulaminowe:

ppkt. 1.

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn

Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Komisji 5 osób w posiedzeniu uczestniczyli wszyscy..

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1.

Spoza grona Komisji w posiedzeniu udział wzięli:

- Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino p. Henryk Piłat,

- Audytor Wewnętrzny p. Jadwiga Szulc,

- Bogdan Pisarczyk – mieszkaniec Gryfina,

- Zdzisława Mielniczenko – mieszkanka Gryfina.

Przewodniczący Komisji poinformował, że porządek obrad członkowie Komisji otrzymali z zawiadomieniem o posiedzeniu - załącznik nr 2.

 

ppkt. 2.

Przewodniczący Komisji odczytał PROTOKÓŁ NR 23/04 z poprzedniego posiedzenia, który przyjęto bez uwag.

 

Ad. II. Kontrola inwestycji komunalnej pn. „Rekultywacja nieczynnego wysypiska odpadów komunalnych w Gryfinie”.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino – sprawa wysypiska została skierowana do specjalisty od spraw zamówień publicznych. Pan specjalista zażądał wynagrodzenia w wysokości 5% wartości zadania. Stwierdziłem , że żądane wynagrodzenie jest zbyt wysokie, dlatego też odstąpiłem od zlecenia ww. specjaliście oceny tego zadania.

W związku z powyższym w dniu 10 lutego 2004 roku skierowałem do Pana Krzysztofa Judka Radcy Prawnego następujące zapytanie:

„Proszę o wydanie opinii prawnej w zakresie wykonywania zadania inwestycyjnego pn. „Rekultywacja nieczynnego wysypiska odpadów komunalnych w Gryfinie” wg następujących pytań:

1. Czy umowa i aneksy do umowy zostały sporządzone zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych?,

2. Czy zmiany umowy i dodatkowe roboty były korzystne dla inwestora?,

3. Czy inwestor chronił interes publiczny?,

4. Czy uzasadnienia do zmian terminów i wartości robót są wystarczające, typu:

- niekorzystne warunki atmosferyczne (z reguły jesień, zima z natury jest niekorzystnym okresem do wykonywania jakichkolwiek robót, a robót ziemnych w szczególności,

- „dzikie” użytkowanie wysypiska, skutkujące rozszerzeniem zakresu robót, wszyscy uczestnicy procesu budowlanego mieli obowiązek zapoznać się z warunkami terenowymi w miejscu wykonywania robót),

5. Czy została naruszona norma zawarta w art. 71 ust. 1 pkt 5 ustawy o zamówieniach publicznych?,

6. Czy zamawiający powinien wystąpić do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o zatwierdzenie dodatkowego trybu zamówienia?.

Ww. zapytanie stanowi załącznik nr 3.

Według oświadczenia Radcy Prawnego opinia prawna w tej sprawie zostanie przygotowana w ciągu dwóch tygodni.

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn – proponuję, aby nasza Komisja wstrzymała się od wypracowania wniosków końcowych dotyczących inwestycji pn. „Rekultywacja nieczynnego wysypiska odpadów komunalnych w Gryfinie”, aż do czasu otrzymania opinii prawnej.

Radny Józef Gutkowski – w związku z kontrolą inwestycji pn. „Rekultywacja nieczynnego wysypiska odpadów komunalnych w Gryfinie” proszę, aby Radca Prawny udzielił odpowiedzi na następujące pytania:

- Czy został naruszony art. 76 ustawy o finansach publicznych?,

- Czy inwestor bezprawnie rozporządzał finansami publicznymi?, o których mowa w art. 138 ust. 1 pkt 2 i pkt 12 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o zamówieniach publicznych?,

- Czy został naruszony art. 77 ustawy o zamówieniach publicznych?   

Komisja wnioskuje o uwzględnienie w wydanej opinii, aspektów ekonomicznych zagadnienia w szczególności możliwości odstąpienia od kontraktu oraz obciążenia wykonawcy karami umownymi za niedotrzymanie jego warunków umowy tj.„terminu wykonania zadania”, a w takiej sytuacji - czy nie naruszono interesów majątkowych gminy Gryfino co mogło skutkować popełnieniem przestępstwa opisanego w art. 296 i art. 305 § 2 Kodeksu karnego.      

 

Ad. III. c.d. omawiania pisma Pana Stefana Lewandowskiego.

Audytor Wewnętrzny p. Jadwiga Szulc – chciałabym poinformować, że sprawa dotycząca Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Gryfinie jest w Prokuraturze Rejonowej w Gryfinie . W związku z powyższym do Urzędu wpłynęło pismo z Prokuratury Rejonowej w Gryfinie z zapytaniem:

- czy w ostatnich latach w Ośrodku Wypoczynku i Rekreacji w Gryfinie odbywały się kontrole ?

Na ww. pytanie w niedługim czasie zostanie udzielona odpowiedź.

 

Ad. IV. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn udzielił głosu p. Bogdanowi Pisarczykowi.

Pan Bogdan Pisarczyk – Gmina po około czterech latach użytkowania wieczystego wypowiedziała mi zawartą wcześniej umowę w zakresie dotyczącym wartości nieruchomości, podnosząc wartość nieruchomości o 100%. W związku z powyższym zaproponowano mi przekształcenie działek na własność. Dotyczy to nieruchomości nabytych w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu tylko dlatego, że gmina nie chciała ich sprzedać na własność. Działkę nabyliśmy za najniższą zaoferowaną kwotą. Po trzech latach użytkowania wieczystego wartość działek wzrosła o 100%. Uważam, że należy wspólnie wypracować rozsądne zasady dotyczące przekształcania nieruchomości z użytkowania wieczystego na własność. materiały w ww. sprawie stanowią załącznik nr 4.

Po wysłuchaniu wyjaśnień Komisja wypracowała do Burmistrza Miasta i Gminy w Gryfinie p. Henryka Piłata:

Komisja wnioskuje o udzielenie informacji przez Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w zakresie sposobu przekształcania użytkowania wieczystego w własność na nieruchomościach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z uwzględnieniem sytuacji dotyczącej nieruchomości p. Bogdana Pisarczyka i Ryszarda Kopczyńskiego działka nr 268 o powierzchni 10970 m2, położonej w m. Gryfinie przy ul. Łużyckiej /obręb nr 5/ oraz nieruchomość p.p. Marii i Bogdana Pisarczyk działka nr 124/3 o powierzchni 5616 m2, położona w Gryfinie przy ul. Czechosłowackiej /obręb nr 5/.  

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn udzielił głosu p. Zdzisławie Mielniczenko.

Pani Zdzisława Mielniczenko przedstawiła problem lokatorów budynku przy ul Niepodległości 18 w Gryfinie.

Komisja Rewizyjna przeanalizowała przedstawiony problem, Komisja zauważa, że w sprawie nastąpiło przedawnienie roszczeń wynikających z przepisów Kodeksu Cywilnego dotyczącego robót budowlanych. Komisja sugeruje rozważenie możliwości wystąpienia przez właścicieli lokali do Prokuratury Rejonowej w Gryfinie z zawiadomieniem o przestępstwie karnym np. oszustwa. Przedstawione dokumenty wskazują dokonanie fałszerstwa wyceny szacunkowej budynku, wskazania metrażu poszczególnych pomieszczeń oraz daty wybudowania budynku.

Komisja Rewizyjna po zapytaniu Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino p. Henryka Piłata otrzymała informację, że powyższy problem podlega aktualnie analizie prawnej.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino p. Henryk Piłat oświadczył, że po otrzymaniu tej analizy będzie starać się udzielić lokatorom – właścicielom budynku stosownej pomocy.

Komisja Rewizyjna wróci do sprawy w terminie – po upływie 30 dni od dnia dzisiejszego.

W związku z powyższym Komisja Rewizyjna wypracowała następujące wnioski do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino:

I.

W związku z kontrolą inwestycji pn. ”Rekultywacja nieczynnego wysypiska odpadów komunalnych w Gryfinie” Komisja Rewizyjna wnioskuje aby Radca Prawny udzielił odpowiedzi na następujące pytania:

- Czy został naruszony art. 76 ustawy o finansach publicznych?,

- Czy inwestor bezprawnie rozporządzał finansami publicznymi?, o których mowa w art. 138 ust. 1 pkt 2 i pkt 12 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o zamówieniach publicznych?,

- Czy został naruszony art. 77 ustawy o zamówieniach publicznych?   

Komisja wnioskuje o uwzględnienie w wydanej opinii, aspektów ekonomicznych zagadnienia w szczególności możliwości odstąpienia od kontraktu oraz obciążenia wykonawcy karami umownymi za niedotrzymanie jego warunków umowy tj.„terminu wykonania zadania”, a w takiej sytuacji - czy nie naruszono interesów majątkowych gminy Gryfino co mogło skutkować popełnieniem przestępstwa opisanego w art. 296 i art. 305 § 2 Kodeksu karnego.      

II.

Komisja wnioskuje o udzielenie informacji przez Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w zakresie sposobu przekształcania użytkowania wieczystego w własność na nieruchomościach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z uwzględnieniem sytuacji dotyczącej nieruchomości p. Bogdana Pisarczyka i Ryszarda Kopczyńskiego działka nr 268 o powierzchni 10970 m2, położonej w m. Gryfinie przy ul. Łużyckiej /obręb nr 5/ oraz nieruchomość p.p. Marii i Bogdana Pisarczyk działka nr 124/3 o powierzchni 5616 m2, położona w Gryfinie przy ul. Czechosłowackiej /obręb nr 5/.  

III.

Komisja wnioskuje o dostarczenie informacji z uwzględnieniem opinii dotyczącej sytuacji prawnej i technicznej budynku przy ul. Niepodległości 18 w Gryfinie w terminie 30 dni od dnia dzisiejszego.

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn przedstawił członkom Komisji odpowiedź na zapytanie, które wypracowane zostało w dniu 26.01.2004 r. w sprawie Pana Wiesława Kamińskiego.

Ww. odpowiedź stanowi załącznik nr 5.

Komisja Rewizyjna zapoznała się z informacją Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino p. Henryka Piłata, która była jednocześnie akceptowana przez Radcę Prawnego p. Krzysztofa Judka.

Komisja Rewizyjna uważa, że p.p. Kamińscy powinni wystąpić na drogę sądową.  

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn ustalił termin następnego posiedzenia Komisji na dzień 20 lutego (piątek) o godz. 1300 2004 r.

 

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodniczący Komisji stwierdził, że porządek obrad wyczerpano w całości i zamknął posiedzenie.

 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Mieczysław Sawaryn

Protokółowała

   Referent

  Kinga Rataj