Protokół nr 26/04

Protokół nr 26/04

PROTOKÓŁ NR 26/04

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

odbytego w dniu 11.03.2004 r.

 

Ad. I. Sprawy regulaminowe:

ppkt. 1.

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn

Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Komisji 5 osób w posiedzeniu uczestniczyli wszyscy.

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1.

Spoza grona Komisji w posiedzeniu udział wzięli:

- Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino p. Jolanta Staruk

Przewodniczący Komisji poinformował, że porządek obrad członkowie Komisji otrzymali z zawiadomieniem o posiedzeniu - załącznik nr 2.

 

ppkt. 2.

Przewodniczący Komisji odczytał PROTOKÓŁ NR 25/04 z poprzedniego posiedzenia, który przyjęto bez uwag.

 

Ad. II. Wypracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu Miasta i Gminy Gryfino za 2003 r. wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia bądź nie udzielenia absolutorium burmistrzowi.

Materiał informacyjny do powyższego punktu członkowie Komisji otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu.

Ww. materiał stanowi załącznik nr 3.

Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino p. Jolanta Staruk szczegółowo omówiła członkom Komisji materiał pn. „Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino oraz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r.”.

Radny Jan Bielecki – proszę udzielić odpowiedzi na następujące pytanie:

  - w ciągu roku budżet ulegał zmianom , wprowadzanym w drodze Uchwał Rady Miejskiej w Gryfinie oraz Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

Do jakiej kwoty, Burmistrz może na podstawie Zarządzenia dokonywać zmiany polegające na przesunięciu środków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej ?

Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino p. Jolanta Staruk - według ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić Burmistrza do dokonywania innych zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. Wszystkie zmiany dokonywane są zgodnie z prawem.

Radny Czesław Kapusta – ile wynoszą zaległości i nadpłaty w podatkach według stanu na dzień 31 grudnia 20-03 roku?

Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino p. Jolanta Staruk - zaległości na dzień 31 grudnia 2003 roku wynoszą ogółem 4.223.298 zł w tym:

- podatek rolny – 255.737 zł,

- podatek od nieruchomości - 1.565.785 zł,

- podatek leśny – 17.735 zł,

- podatek od środków transportowych – 342.342 zł,

- podatek od spadków i darowizn – 12.013 zł,

- podatek opłacany w formie karty podatkowej – 331.117 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych - 336 zł,

- podatek od posiadania psów - 12.992 zł,

- opłata skarbowa – 300 zł,

- dochody z majątku – 555.939 zł,

- pozostałe dochody -1.129.002 zł.

Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2003 roku wynoszą ogółem 133.6111 zł, Per saldo zaległości wynoszą 4.089.687 zł.

Radny Jan Bielecki – dział 757 - „Obsługa długu publicznego” – w jakiej wysokości został zaciągnięty kredyt. Dlaczego płacimy tak duże odsetki od zaciągniętego kredytu (186.831 zł)? W jakiej części został ten kredyt już spłacony?

Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino p. Jolanta Staruk - na dzień 31 grudnia 2003 r. dług publiczny wynosił 2.415.412 zł, w tym:

- długoterminowe kredyty- 790.300 zł,

- pożyczki- 1.625.112 zł.

Ww. kredyty spłacane są kwartalnie, natomiast odsetki od zaciągniętego kredytu płacimy co miesiąc.

Radny Jan Bielecki – dział 853 – „Opieka społeczna” – w tym dziale wydatki zostały wykonane w wysokości 6.341.561 zł, z tego na funkcjonowanie i bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 1.436.145 zł. Czy jest to prawidłowe?

Uważam, że ww. środki powinny być przeznaczone dla ludzi potrzebujących.

Według mnie środki na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej powinny być przekazywane z Gminy. Środki finansowe przeznaczone na Opiekę Społeczną w wysokości 6.341.561 zł w całości powinny być przeznaczone na pomoc finansową potrzebującym.

Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino p. Jolanta Staruk – nie można mówić, że koszty związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Ośrodka są duże. W Ośrodku pracuje grupa ludzi, która pomaga w załatwiania wielu spraw biednych, ubogich i potrzebujących ludzi.  

Po przeanalizowaniu ww. materiału Komisja wypracowała wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

Ww. materiał stanowi załącznik nr 4.

 

Ad. III. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn przedstawił członkom Komisji:

odpowiedzi na wnioski wypracowane przez Komisję Rewizyjną w dniu 16 lutego 2004 r. w sprawie:

- „udzielenia informacji w zakresie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Państwa Marii i Bogdana Pisarczyk oraz Andrzeja i Moniki Pisarczyk” - załącznik nr 5,

- „ udzielenia informacji na temat budynku mieszkalnego przy ulicy Niepodległości 18 w Gryfinie” – załącznik nr 6.

 

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn ustalił termin następnego posiedzenia Komisji na dzień18 marca (czwartek) o godz. 900 2004 r.

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodniczący Komisji stwierdził, że porządek obrad wyczerpano w całości i zamknął posiedzenie.

 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Mieczysław Sawaryn

 

Protokółowała

   Referent

  Kinga Rataj