Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD

Komisji Rewizyjnej

na posiedzeniu w dniu 18 marca 2004 r. o godz. 900.

 

I. Sprawy regulaminowe:

1/ otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,

2/ przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 

II. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwał w sprawie:

1/ wyrażenia zgody na sprzedaż w  trybie bezprzetargowym na rzecz obecnego użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem 236/1, położonej w obrębie. 3 m. Gryfino - DRUK Nr 2/XX,

2/ sprzedaży na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Taras Północ” w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych, położonych w Gryfinie w obrębach nr 3, 4 i 5 - DRUK Nr 2-l/XX.

3/ sprzedaży w drodze bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie Borzym i udzielenia bonifikaty - DRUK Nr 2-2/XX,

4/ nabycia na mienie gminne nieruchomości gruntowej, położonej w Gryfinie w obrębie nr 4 - DRUK Nr 2-3/XX,

5/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych nie zabudowanych, położonych w obrębie l  m. Gryfino - DRUK Nr 2-4/XX,

6/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Wełtyń - DRUK Nr 2-5/XX.  

7/ zmiany uchwały nr VIII/122/03 z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino - DRUK Nr 3/XX.

8/ zmiany uchwały nr XXXIII/258/93 z dnia 5 stycznia 1993 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w domach stanowiących własność komunalną - DRUK Nr 4/XX.

9/ zmiany uchwały Nr XV/221/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie zwolnień podatkowych dla osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej nie prowadzących działalności gospodarczej - DRUK Nr 5/XX.

10/ podziału sołectwa Sobiemyśl i utworzenia sołectwa Parsówek - DRUK Nr 6/XX.

11/ zmiany uchwały Nr X/49/90 Rady Miejskiej w Gryfinie  z dnia 17 grudnia 1990 r. w sprawie podziału miasta Gryfina na osiedla oraz gminy na sołectwa - DRUK Nr 7/XX.

12/ zmiany Statutu Gminy Gryfino - DRUK Nr 8/XX.

13/ zmiany budżetu gminy na 2004 r. - DRUK Nr 9/XX.

14/ zmiany uchwały Nr XVII/253/04 Rady Miejskiej w Gryfinie   z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/240/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2004 rok - DRUK Nr 10/XX.

15/ zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego - DRUK Nr 11/XX.

 

III. Kontrola inwestycji komunalnej pn. "Rekultywacja nieczynnego wysypiska odpadów komunalnych w Gryfinie".

 

IV. c.d. omawiania pisma Pana Stefana Lewandowskiego.

 

V. Wolne wnioski i zakończenie obrad.