Protokół nr 27/04

Protokół nr 27/04

PROTOKÓŁ NR 27/04

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

odbytego w dniu 18.03.2004 r.

 

Ad. I. Sprawy regulaminowe:

ppkt. 1.

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn

Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Komisji 5 osób w posiedzeniu uczestniczyli wszyscy.

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1.

Spoza grona Komisji w posiedzeniu udział wzięli:

- Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino p. Jolanta Staruk,

- Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami p. Czesława Subocz,

- Radna Rady Miejskiej w Gryfinie p. Magdalena Chmura,  

- Kazimiera Dragan zam. Gryfino, ul. Zygmunta Krasińskiego 93/2.

Przewodniczący Komisji poinformował, że porządek obrad członkowie Komisji otrzymali z zawiadomieniem o posiedzeniu - załącznik nr 2.

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn zaproponował wprowadzenie do porządku obrad Komisji dodatkowego projektu uchwały w sprawie:

- zawarcia porozumienia dotyczącego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Gryfino w latach 2004 – 2006 - DRUK NR 12/XX.  

 

ppkt. 2.

Przewodniczący Komisji odczytał PROTOKÓŁ NR 26/04 z poprzedniego posiedzenia, który przyjęto bez uwag.

 

Ad. II. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwał w sprawie:

Materiał informacyjny do poniższych punktów członkowie Komisji otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu.

  1/ wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz obecnego użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem 236/1, położonej w obrębie 3 m. Gryfino - załącznik nr 3.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych.

2/ sprzedaży na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Taras Północ” w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych, położonych w Gryfinie w obrębach nr 3, 4 i 5 - załącznik nr 4.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych.  

3/ sprzedaży w drodze bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie Borzym i udzielenia bonifikaty - załącznik nr 5.

Po przeanalizowaniu ww. projektu uchwały Komisja wypracowała następujący wniosek:

Komisja wnioskuje o wycofanie ww. projektu uchwały z porządku obrad sesji Rady Miejskiej w celu dokładnego zbadania sprawy.

Za przyjęciem ww. wniosku głosowało 5 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 0 radnych, przy 5 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

4/ nabycia na mienie gminne nieruchomości gruntowej, położonej w Gryfinie w obrębie nr 4 - załącznik nr 6.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych.  

5/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych nie zabudowanych, położonych w obrębie 1 m. Gryfino - załącznik nr 7.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych.

6/ zmiany uchwały nr VIII/122/03 z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino - załącznik nr 8.

Po przeanalizowaniu ww. projektu uchwały Komisja nie zajęła stanowiska – do decyzji na sesji.

7/ zmiany uchwały nr XXXIII/258/93 z dnia 5 stycznia 1993 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w domach stanowiących własność komunalną - załącznik nr 9.

Po przeanalizowaniu ww. projektu uchwały Komisja nie zajęła stanowiska – do decyzji na sesji.

8/ zmiana uchwały Nr XV/221/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie zwolnień podatkowych dla osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej nie prowadzących działalności gospodarczej - załącznik nr 10.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych.

9/ podziału sołectwa Sobiemyśl i utworzenia sołectwa Parsówek - załącznik nr 11.

Komisja wnioskuje o sprawdzenie, czy w dalszym ciągu funkcjonuje miejscowość o nazwie „Skrzynica”.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały wraz z zaproponowanym wnioskiem głosowało 5 radnych.

10/ zmiany uchwały Nr X/49/90 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 17 grudnia 1990 r. w sprawie podziału miasta Gryfina na osiedla oraz gminy na sołectwa -załącznik nr 12.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych.  

11/ zmiany Statutu Gminy Gryfino - załącznik nr 13.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych.

12/ zmiany budżetu gminy na 2004 r. - załącznik nr 14.

Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino p. Jolanta Staruk szczegółowo omówiła członkom Komisji ww. projekt uchwały.

Radny Jan Bielecki – proszę o przygotowanie wykazu uczniów i oddziałów w szkołach podstawowych, przedszkolach i w Gimnazjum.

Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino p. Jolanta Staruk - dobrze.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych.  

13/ zmiany uchwały Nr XVII/253/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/240/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2004 rok -załącznik nr 15.

Po przeanalizowaniu ww. projektu uchwały Komisja nie zajęła stanowiska – do decyzji na sesji.

14/ zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego - załącznik nr 16.

Po przeanalizowaniu ww. projektu uchwały Komisja nie zajęła stanowiska – do decyzji na sesji.

14/ zawarcia porozumienia dotyczącego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Gryfino w latach 2004 – 2006 - załącznik nr 17.

Komisja wnioskuje, aby w projekcie uchwały umieścić zapis o wyrażeniu zgody na wynegocjowanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino p. Henryka Piłata porozumienia z Powiatem Gryfińskim w zakresie utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Gryfina z zastrzeżeniem, że porozumienie to musi uzyskać akceptację Rady Miejskiej.

Za przyjęciem ww. wniosku głosowało 5 radnych.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały wraz z zaproponowanym wnioskiem głosowało 5 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

Po wysłuchaniu wyjaśnień do ww. projektów uchwał Komisja wypracowała następujące stanowisko, które stanowi załącznik nr 18.  

 

Ad. III. Kontrola inwestycji komunalnej pn. „Rekultywacja nieczynnego wysypiska odpadów komunalnych w Gryfinie”.

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn przedstawił członkom Komisji odpowiedź radcy prawnego na zapytania Komisji Rewizyjnej wypracowane na posiedzeniu komisji w dniu 16.02.2004 r.   

Ww. materiał stanowi załącznik nr 19.  

 

Ad. IV. c.d. omawiania pisma Pana Stefana Lewandowskiego.

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn - proponuję, aby nasza komisja omówiła ww. temat na następnym posiedzeniu Komisji.

 

Ad. V. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn - udzielił głosu radnej p. Magdalenie Chmurze.

Radna Magdalena Chmura – zwracam się do Państwa z zapytaniem i prośbą o wydanie opinii w następującej sprawie. W dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska plan budżetowy wynosił 9.778,174 zł a wykonanie za 2003 rok wyniosło 10.686,820 zł. Czy w zaistniałej sytuacji nie nastąpiło naruszenie dyscypliny finansów publicznych – art. 138 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych ?  

Ww. zapytanie złożyłam również do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie.

W związku ze zbliżającą się Sesją Rady Miejskiej w Gryfinie tj. 25.03.2004 r. uprzejmie proszę o jak najszybszą odpowiedź w danej sprawie.

Ww. zapytanie stanowi załącznik nr 20.  

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn – proszę, aby w ww. sprawie wypowiedział się na piśmie Radca Prawny.

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn udzielił głosu p. Kazimierze Dragan.

Pani Kazimierz Dragan poinformowała Komisję o swoim problemie.

Materiał w ww. sprawie stanowi załącznik nr 21 .

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn przedstawił członkom Komisji:  

- zażalenie p.p. Zofii i Leopolda Hrynkiewicz.

Ww. materiał stanowi załącznik nr 22 .

Po zapoznaniu się z ww. materiałem Komisja wypracowała wniosek do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino:

Komisja wnioskuje o udzielenie informacji przez Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami nt. przyczyn, odmowy zwrotu kaucji mieszkaniowej p.p. Zofii i Leopoldowi Hrynkiewicz.

Komisja Rewizyjna oczekuje odpowiedzi w terminie dwóch tygodni.

Za przyjęciem ww. wniosku głosowało 5 radnych przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn przedstawił członkom Komisji:

- odpowiedź na wniosek wypracowany przez Komisję Rewizyjną w dniu 16.02.2004 r. w sprawie: udzielenia informacji w zakresie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Państwa Marii i Bogdana Pisarczyk oraz Andrzeja i Moniki Pisarczyk.

Ww. odpowiedź stanowi załącznik nr 23 .

Po zapoznaniu się z ww. materiałem Komisja wypracowała wniosek do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino:

Komisja Rewizyjna otrzymała informację dotyczącą przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności na nieruchomościach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.  

Komisja zwraca się z prośbą o udzielenie następującej informacji:

- czy przepisy prawa dopuszczają możliwość udzielania bonifikaty przy przekształceniu użytkowania wieczystego gruntów przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w prawo własności.    

Komisja Rewizyjna oczekuje odpowiedzi w terminie dwóch tygodni.

Za przyjęciem ww. wniosku głosowało 5 radnych przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się. 

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn przedstawił członkom Komisji:

- odpowiedź na wniosek wypracowany przez Komisję Rewizyjną w dniu 16.02.2004 r. w sprawie: udzielenia informacji na temat budynku mieszkalnego przy ul. Niepodległości 18 w Gryfinie.

Ww. odpowiedź stanowi załącznik nr 24 i załącznik nr 25.

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn przedstawił członkom Komisji:

- odpowiedź na wniosek Komisji wypracowany w dniu 26.01.2004 r. Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie, przesyła w załączeniu kopię wyjaśnienia sporządzoną przez Radcę prawnego Przedsiębiorstwa dotyczącą sprawy zwolnienia pracownika Pana Andrzeja Kucharskiego.

Ww. odpowiedź stanowi załącznik nr 26.

Komisja Rewizyjna wypracowała następujący wniosek do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino:

Komisja Rewizyjna wnioskuje do Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino p. Jolanta Staruk o zbadanie sytuacji związanej z niepłaceniem podatku od nieruchomości przez spółki komunalne w latach 1999 –2000 oraz w latach wcześniejszych.

Informacji w przedmiotowej sprawie należy udzielić Komisji Rewizyjnej w terminie 1 miesiąca.

Za przyjęciem ww. wniosku głosowało 5 radnych przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

 

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn ustalił termin następnego posiedzenia Komisji na dzień24 marca (środa) o godz. 1400 2004 r.

 

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodniczący Komisji stwierdził, że porządek obrad wyczerpano w całości i zamknął posiedzenie.

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Mieczysław Sawaryn

 

Protokółowała

   Referent

  Kinga Rataj