Protokół nr 28/04

Protokół nr 28/04

PROTOKÓŁ NR 28/04

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

odbytego w dniu 24.03.2004 r.

 

Ad. I. Sprawy regulaminowe:

ppkt. 1.

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn

Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Komisji 5 osób w posiedzeniu uczestniczyli wszyscy.

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1.

Spoza grona Komisji w posiedzeniu udział wzięli:

- Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino p. Henryk Piłat,

- Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino p. Jolanta Staruk

- Radna Rady Miejskiej w Gryfinie p. Magdalena Chmura,

- Radny Rady Miejskiej w Gryfinie p. Ireneusz Sochaj.

Przewodniczący Komisji poinformował, że porządek obrad członkowie Komisji otrzymali z zawiadomieniem o posiedzeniu - załącznik nr 2.

 

ppkt. 2.

Przewodniczący Komisji odczytał PROTOKÓŁ NR 27/04 z poprzedniego posiedzenia, który przyjęto bez uwag.

 

Ad. II. Zapoznanie się z opinią w sprawie ewentualnego naruszenia dyscypliny finansów publicznych przy realizacji budżetu Gminy Gryfino.

Materiał informacyjny do powyższego punktu członkowie Komisji otrzymali w dniu posiedzenia Komisji - załącznik nr 3.

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn odczytał:

1/ Uchwałę nr LXI/125/2004 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 22 marca 2004 roku w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy w Gryfinie z tytułu wykonania budżetu za 2003 rok – załącznik nr 4,

2/ Uchwałę nr LXI/126/2004 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 22 marca 2004 roku w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z wykonania budżetu za 2003 rok – załącznik nr 5.

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn - udzielił głosu radnej p. Magdalenie Chmurze.

Radna Magdalena Chmura - pozwoliłam sobie zapytać na piśmie Regionalną Izbę Obrachunkową oraz Komisję Rewizyjną Rady, czy naruszenie dyscypliny finansów publicznych uwidocznione w sprawozdaniu istotnie wystąpiło?

Po złożeniu tego zapytania otrzymałam pisemną odpowiedź z Regionalnej Izby Obrachunkowej, w której jest zapis:

„wydatki i rozchody stanowią nieprzekraczalny limit i określają górną granicę upoważnienia do ich dokonywania z uwzględnieniem planowanych przeniesień. Dokonanie zatem wydatku ponad wielkości ujęte w planie finansowym jest czynem skutkującym naruszeniem dyscypliny finansów publicznych i podlega określonej przepisami procedurze”. 

Moje wątpliwości potwierdziła również Uchwała nr LXI/126/2004 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, która wydała opinię pozytywną z uwagą o przekroczeniu kwot planowanych wydatków w dziale 900.

W w/w uchwale jest zapis „zwraca się uwagę na przekroczenie kwot planowanych wydatków w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 o kwotę 1.002.642 zł”.

„Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający postanawia jak na wstępie. Niniejsza opinia, mimo iż ze względów formalnych zawiera wybrane informacje o gospodarce finansowej prowadzonej w ramach budżetu, nie stanowi oceny wykonania budżetu, a jedynie ocenę sprawozdania z wykonania budżetu przeprowadzoną pod kątem prawidłowości sporządzenia tego dokumentu”.

W ustawie o finansach publicznych możemy przeczytać „czyn stanowiący naruszenie dyscypliny finansów publicznych może być popełniony poprzez działanie lub zaniechanie. Są też i takie czyny, które można popełnić zarówno przez działanie i zaniechanie - art. 138 ust.1, pkt.1 oraz ust. 2”.

Mogę dzisiaj tylko ubolewać, że przez zaniedbanie doszło do przekroczenia wydatków w 2003 r. we wskazanym dziale. Nie można zrzucać winy na władzę wdrażającą, ponieważ to w interesie naszej gminy jest, aby największa w Gryfinie inwestycja w ostatnich latach przebiegała bez żadnych problemów. Dlatego to właśnie Pan Burmistrz powinien dochować szczególnej staranności przy realizacji tej inwestycji.  

Jest to bardzo ważne, bo inwestycja jest realizowana przy pomocy środków unijnych, którym ustawa o finansach publicznych nadaje szczególny reżim. W przypadku wykorzystania środków unijnych niezgodnie lub z przekroczeniem, albo bez zachowania odpowiednich procedur mogą one podlegać zwrotowi.

Chciałabym wiedzieć, czy Pan Burmistrz powiadomił rzecznika finansów publicznych o przekroczeniu wydatków?

Skarbnik Miasta i Gminy p. Jolanta Staruk - chcę wyjaśnić, że w dziale 900 wystąpiły większe wydatki niż zostały wprowadzone do budżetu. Stało się tak ponieważ w dniu 2 września 2003 r. zawarto porozumienie pomiędzy władzą wdrażającą - Program Współpracy Przygranicznej Phare w Warszawie, a Miastem i Gminą Gryfino. Projekt współfinansowany przez władzę wdrażającą jest z subwencji Wspólnot Europejskich. Nosi on nazwę „odprowadzanie ścieków w Gminie Gryfino”. Przyznano nam środki finansowe w wysokości 2.300.000 euro. W dniu 7 listopada nasza gmina dodatkowo uzyskała 1.800.000 euro. W związku z powyższym spisano aneks do porozumienia, w którym określono, że wysokość nie może przekroczyć udziałów władzy wdrażającej w finansowaniu tego projektu 4.133.149 euro.

Wszystkie zasady zostały określone w tym porozumieniu. W § 3 porozumienia z dnia 2 września 2003 r. określono, że środki z funduszu Phare przeznaczone na dofinansowanie projektu stanowią dotację celową z budżetu państwa.

Obowiązki benificjenta dotacji celowej określone są w ustawie o finansach publicznych. W porozumieniu wyraźnie określono sposób wydatkowania środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi. Art. 3 ust.1, pkt.2 ustawy o finansach publicznych mówi „środkami publicznymi są środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi”.  

W porozumieniu powołuje się na art.. 30 ustawy, który mówi, że „środki, o których mowa w art. 3 ust.1, pkt. 2 są przeznaczone wyłącznie na cele określone w umowie międzynarodowej, przepisach odrębnych lub w deklaracji dawcy, wydatkowane zgodnie z procedurami zawartymi w tej umowie lub innymi procedurami obowiązującymi przy ich wykorzystaniu” Ponieważ jest to dotacja celowa, to w tym porozumieniu powołuje się na art. 30 d, w którym określono, że środki o których mowa w art.3 ust.1, pkt. 2 są zgromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych i mogą być wydatkowane do wysokości kwot zgromadzonych na tych rachunkach. Obsługę bankową rachunków prowadzi Narodowy Bank Polski. W przypadku wykorzystania środków, o których mowa w art.3 ust.1, pkt. 2 niezgodnie z ich przeznaczeniem, bez zachowania procedur, o których mowa w art. 30 pkt.2 lub pobrania ich w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi przez benificjenta wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, na rachunek, na którym są gromadzone. W porozumieniu powołuje się również art. 93, w którym określa się, że dotacja udzielona z budżetu państwa wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrana w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

W przypadku działu 900 gmina nie jest dysponentem tych środków.

Powołanie się na art. 138 ust.1, pkt.2 w tym przypadku jest nietrafny, gdyż do dotacji celowych obowiązuje art. 138 ust.1, pkt. 4 i pkt. 18, który wyraźnie określa co jest przekroczeniem dyscypliny finansów publicznych przy otrzymywanych dotacjach. Tej konkretnej sprawy dotyczy pkt.4, który mówi, że przekroczenie dyscypliny finansów publicznych jest wówczas, kiedy nastąpiło niezgodne z przepisami wykorzystanie środków publicznych otrzymanych z rezerwy budżetowej, dotacji z budżetu, funduszy celowych oraz środków, o których mowa w art.3 ust. 1 pkt. 2. Natomiast pkt. 18 mówi, że przekroczenie jest wówczas, gdy środki, o których mowa w art. 3 ust. 1, pkt. 2 zostały przeznaczone lub przekazane bez zachowania procedur.

Wszelkie procedury odnośnie środków unijnych, które otrzymaliśmy z funduszu Phare są przestrzegane. Pieniądze są na rachunku władzy wdrażającej. Gmina otrzymuje tylko i wyłącznie powiadomienia o ich uruchomieniu.  

Władza wdrażająca żadnego rachunku, ani faktury, świadectw płatności, które są wymagane przy podejmowaniu decyzji o uruchomieniu środków nie podejmie, gdy wszystkie dokumenty nie są zgodne.

Przekroczenie dyscypliny finansów publicznych w tym przypadku nie wystąpiło.    

Radna Magdalena Chmura - Regionalna Izba Obrachunkowa rozpatrzyła wniosek pozytywnie, ale z uwagą, w której mówi o przekroczeniu planowanych wydatków.

Nie dotyka to naszych kont, ale w budżecie gminy muszą być zagwarantowane środki finansowe. Uważam, że jest to wyraźne zaniedbanie.

Skarbnik Miasta i Gminy p. Jolanta Staruk - faktycznie Regionalna Izba Obrachunkowa wpisała uwagę w wydanej opinii. Nie określiła jednak, że jest to przekroczenie dyscypliny finansów publicznych. Odpowiedź, którą radna otrzymała z RIO jest cytatem z ustawy o finansach publicznych. Aby Regionalna Izba Obrachunkowa mogła dać odpowiedź w tej sprawie wcześniej powinna zapoznać się z całą dokumentacją. W dokumentacji wyraźnie jest określone, czy jest to dotacja celowa. Przy dotacjach celowych przekroczenie dyscypliny finansów publicznych określane jest wg innych punktów.  

Radna Magdalena Chmura - w piśmie, które złożyłam do RIO z dnia 17 marca br. jest zawarte konkretne pytanie i wskazany dział. W tym samym czasie Regionalna Izba Obrachunkowa badała sprawozdanie z działalności finansowej gminy Gryfino.

Czekam na opinię rzecznika dyscypliny finansów publicznych, który rozstrzygnie sprawę. Uważam, że powinniśmy bardziej dbać o finanse i z dużą ostrożnością wydatkować je.

Skarbnik Miasta i Gminy p. Jolanta Staruk - sprawozdanie z działalności finansowej gminy za rok 2003 zostało przyjęte przez Regionalną Izbę Obrachunkową 28 lutego br. Gdyby zaistniał fakt przekroczenia dyscypliny finansów publicznych to pracownik, który jest opiekunem naszej gminy bezpośrednio kieruje sprawę do rzecznika dyscypliny finansów publicznych. Następnie rzecznik dyscypliny finansów publicznych prosi daną gminę o wyjaśnienie konkretnej sprawy i przedłożenie odpowiedniej dokumentacji, która zostaje przekazana na komisję orzekającą o przekroczeniu dyscypliny finansów publicznych.

Zapewniam radną, że do tej pory nie było do mnie żadnego telefonu. W RIO nie ma również żadnego pisma wzywającego naszą gminę o złożenie informacji do rzecznika dyscypliny finansów publicznych.

Po zapoznaniu się z ww. wyjaśnieniami Komisja Rewizyjna udzieliła na piśmie następującej odpowiedzi radnej Magdalenie Chmurze:

W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 16.03.2004 r. informuję, że Komisja Rewizyjna wydała opinię w sprawie: „Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gryfino oraz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r.” w dniu 11.03.2004 r., a więc przed złożeniem wymienionego na wstępie pisma. Sporządzona przez Komisję Rewizyjną opinia Uchwałą Nr LXI/125/2004 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 22 marca 2004 r. zaopiniowana została pozytywnie.

Podniesione przez Panią okoliczności są znane Regionalnej Izbie Obrachunkowej, w związku z czym należy spodziewać się iż Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie wyda w tym zakresie stosowną opinię.    

Ww. odpowiedź stanowi załącznik nr 6.

 

Ad. III. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn ustalił termin następnego posiedzenia Komisji na dzień22 kwietnia (czwartek) o godz. 1000 2004 r.

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodniczący Komisji stwierdził, że porządek obrad wyczerpano w całości i zamknął posiedzenie.

 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Mieczysław Sawaryn

 

Protokółowała

   Referent

  Kinga Rataj