Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD

Komisji Rewizyjnej

na posiedzeniu w dniu 22 kwietnia 2004 r. o godz. 1000.

 

I. Sprawy regulaminowe:

1/ otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,

2/ przyjęcie z poprzedniego posiedzenia.

 

II. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie za rok 2003 i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2004 - DRUK Nr 1/XXI.

- uwagi i wnioski.

 

III. Informacja o realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2003 - DRUK Nr 2/XXI.

- uwagi i wnioski

 

IV. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwał w sprawie:

1/ utworzenia obwodów głosowania w szpitalu, zakładzie psychiatryczno - piełęgnacyjno - opiekuńczym i w zakładzie pomocy społecznej, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2004 r. - DRUK Nr 3/XXI.

2/ zwolnień z opłaty za dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - DRUK Nr 4/XXI.

3/ powołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Gryfinie - DRUK Nr 5/XXI.

4/ nadania statutu Ośrodkowi Wypoczynku i Rekreacji w Gryfinie - DRUK Nr 6/XXI.

5/ wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz obecnego użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki  195/1 o pow. 139 m2, położonej w obrębie 3 m. Gryfino - DRUK Nr 7/XXI,

6/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości zabudowanej, położonej w Gryfinie przy ul. Grunwaldzkiej nr 14 - działka nr 281  - DRUK Nr 7-1/XXI.

7/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego nr l  w budynku przy ul. l  Maja nr 20a w Gryfinie oraz do oddania w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej - dz. nr 276 - DRUK Nr 7-2/XXI.

8/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr l w budynku nr 3b w Drzeninie oraz udziału w nieruchomości gruntowej - działka nr 22/26 - DRUK Nr 7-3/XXI.

9/ nadania nazwy drodze w miejscowości Żórawki - DRUK Nr 7-4/XXI.

10/ nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Gryfino sołectwom - DRUK Nr 8/XXI

11/ zmiany budżetu gminy na 2004 r. - DRUK Nr 9/XXI

12/ zasad obciążania gminnych nieruchomości gruntowych będących drogami, nie zaliczonymi do kategorii dróg publicznych - DRUK Nr 10/XXI,

13/ nadania imienia Szkole Podstawowej w Żabnicy - DRUK Nr 11/XXI.

14/ zmiany stawek opłat za usługi usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz ustalenia zasad rozliczania tych usług - DRUK Nr 12/XXI.

 

V. Wolne wnioski i zakończenie obrad.