Protokół nr 32/04

Protokół nr 32/04

PROTOKÓŁ NR 32/04

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

odbytego w dniu 8 lipca 2004 r.

 

Ad. I. Sprawy regulaminowe:

ppkt. 1.

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn

Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Komisji 5 osób w posiedzeniu uczestniczyli wszyscy.

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1.

Spoza grona Komisji w posiedzeniu udział wzięła Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji p. Krystyna Klimek.

Przewodniczący Komisji poinformował, że porządek obrad członkowie Komisji otrzymali z zawiadomieniem o posiedzeniu - załącznik nr 2.

 

ppkt. 2.

Przewodniczący Komisji odczytał PROTOKÓŁ NR 31/04 z poprzedniego posiedzenia, który przyjęto bez uwag.

 

Ad. II. Kontrola inwestycji komunalnej pn. „Rekultywacja nieczynnego wysypiska odpadów komunalnych w Gryfinie”.

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn – proponuję, aby ww. temat zreferował kolega radny Józef Gutkowski, który zobowiązany był do przygotowania stanowiska w tej sprawie. Komisja Rewizyjna prowadząc kontrolę inwestycji komunalnej pn. „Rekultywacja nieczynnego wysypiska odpadów komunalnych w Gryfinie” zapoznała się z wszystkimi dokumentami, które dotyczą ww. inwestycji. Komisja Rewizyjna uważa, że za gospodarkę finansową Gminy jest odpowiedzialny Burmistrz. Natomiast pracownicy za nic nie odpowiadają, ponieważ wszystkie czynności wykonują pod nadzorem Burmistrza.  

Radny Józef Gutkowski przedstawił przygotowane stanowisko.

Ww. stanowisko stanowi załącznik nr 3.

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn –ile wynosiła różnica w wykonanym pomiarze wysypiska ?

Radny Józef Gutkowski – według projektu budowlanego opracowanego przez Biuro Projektów Budownictwa Morskiego „BIMOR” Sp. z o.o. ze Szczecina powierzchnia wysypiska wynosiła 31.483 m2. W dniu 8 marca 2002 r. przeprowadzono pomiar geodezyjny, według którego powierzchnia wysypiska wynosiła 30.029m2.

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawryn – to prawda, że projektant przewidział większą powierzchnię wysypiska, niż była faktycznie.

Następnie odczytał Protokoły z kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, które odbyły się w następujących terminach:

  - od 25.08.2003 r. do31.10.2003 r.

- od 16.04.2004 r. do22.04.2004 r.

Ww. protokoły z przeprowadzonych kontroli stanowią załącznik nr 4.

Proszę Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji p. Krystyna Klimek o ustosunkowanie się do odczytanego stanowiska.

Obecnie można powiedzieć, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie oceniła sposób wykonywania tego zadania. Wiem, że na dzień dzisiejszy kontrolą ww. inwestycji zajmuje się Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych. Radny Janusz Skrzypiński udzielał wyjaśnień w tej sprawie, gdyż był Przewodniczącym Komisji Przetargowej. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, odpowiedzialnym za gospodarkę finansową Gminy jest Burmistrz. Należy to do jego wyłącznej kompetencji.

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji p. Krystyna Klimek – Komisja Rewizyjna dość długo zajmuje się omawianiem ww. tematu. W tej sprawie napisano mnóstwo pism. Odbyła się szczegółowa kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie. Uważam, że niektóre podnoszone sprawy nie są zgodne nawet z ustaleniami kontrolnymi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie. Aneks Nr 3 zwiększający zakres zadania zawarty był na podstawie art. 76 ustawy o zamówieniach publicznych, a nie na podstawie art. 71 ust. 1 pkt 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej z pewnością otrzymali opinię Kancelarii Prawnej, która obsługuje urząd również w zakresie poprawności realizacji tego zadania. Można oczywiście mówić, że należało przerwać zadanie, ale myślę, że zarówno w roku 2002 jak i w 2003 r. przesłanki za kontynuacją tego zadania były takie same. Chcę przypomnieć, że Burmistrz Miasta i Gminy składając wyjaśnienie podczas kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej powoływał się na aspekt interesu publicznego, na efekty ekologiczne, a także wyraził obawę, że zerwanie umowy w trakcie kontynuacji zadania byłoby zbyt kosztowne. Były to argumenty, którymi Pan Burmistrz się sugerował podpisując ANEKS Nr 4. Kary zostały naliczone. Zarzut dotyczący rozpoczęcia zadania w miesiącu listopadzie uważam za niezasadny, gdyż wiele zadań inwestycyjnych rozpoczynanych jest w tym kwartale W tym przypadku bardzo istotnym powodem był fakt otrzymania na to zadanie dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 220.000 zł. Przyznanie dotacji uzależnione było od rozpoczęcia zadania w 2001 roku. Dotacja została wykorzystana. Chciałabym nadmienić, że w tym roku rozpoczniemy również wiele inwestycji na przełomie października i listopada.

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn – czy Wydział Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji na bieżąco informował Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino oraz Zarząd Miasta i Gminy Gryfino, na jakim etapie jest prowadzona inwestycja ? Czy Burmistrz miał bieżące informacje o realizacji tego zadania? Czy wiedział co się w tej sprawie dzieje?

Radny Janusz Skrzypiński - czy na etapie rozpoczęcia inwestycji pn. „Rekultywacja nieczynnego wysypiska odpadów komunalnych w Gryfinie” do chwili zakończenia zadania Wydział Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji przedstawiał Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino oraz Zarządowi Miasta i Gminy Gryfino na piśmie informacje o bieżącej realizacji zadania?

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji p. Krystyna Klimek – nie przedstawiał. Bezpośredni nadzór nad zadaniami realizowanymi przez Wydział Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji sprawował Z-ca Burmistrza p. Andrzej Urbański , który codziennie interesował się pracą Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji. Chcę powiedzieć, że Zarząd Miasta i Gminy Gryfino na posiedzeniu w dniu 5 lipca 2002 r. zaakceptował propozycję zwiększenia środków na zadania inwestycyjne, w tym na zadanie pn. „Rekultywacja nieczynnego wysypiska odpadów komunalnych w Gryfinie” o kwotę 380.000 zł. Ze względu na przerwę wakacyjną w pracach Rady Miejskiej w Gryfinie, Zarząd Miasta i Gminy Gryfino udzielił promesy dokonania wydatków. Oznacza to również zgodę do zawarcia Aneksu. W dniu 5 września 2002 r. Rada Miejska podjęła Uchwałę o zwiększeniu wydatków na realizację zadań inwestycyjnych, realizowanych z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym na „Rekultywację nieczynnego wysypiska odpadów komunalnych w Gryfinie” o kwotę 380.000 zł. Przed sesją Rady Miejskiej w Gryfinie odbyły się posiedzenia Komisji Rady, na których ww. projekt uchwały był omawiany, a zwiększenie zakresu zadania odbyło się za zgodą Rady. Powyższy materiał przekazano w trakcie trwania kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej, nie mniej nie znalazło to odzwierciedlenia w protokole kontroli.   

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn - czy po zakończeniu realizacji zadania wystąpiły jakieś usterki?

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji p. Krystyna Klimek - nie. W protokole odbioru ustalone zostały terminy, w których będzie dosiewana trawa. Na specjalne zlecenie eksploatację wysypiska ma Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych.

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn - Komisja Rewizyjna zapoznała się z protokołami kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie i chcielibyśmy dowiedzieć się, czy ma Pani ze swojej strony jakieś uwagi do tych protokołów?

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji p. Krystyna Klimek - protokół z ostatniej kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie podpisany został przez nasze władze. Po zapoznaniu się z treścią protokołu nie można było zgodzić się z pewnymi zapisami, gdyż były na to inne dokumenty. Na tę okoliczność przygotowano dodatkowe informacje i dołączono dokumenty do protokołu z kontroli.

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn - nasuwa mi się taka konkluzja, że organizowane przetargi mają wadę. Przetarg wygrywa firma proponująca najniższą cenę, która znacznie odbiega od kosztorysu inwestorskiego. Konsekwencją tego są Aneksy, którymi przewartościowuje się dane zadanie. Czy widzi Pani takie niebezpieczeństwo i takie zagrożenie w przetargach, które dopiero będą się odbywały?  

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji p. Krystyna Klimek - ww. zadanie realizowane było na bazie nieobowiązującej już ustawy o zamówieniach publicznych. Na dzień dzisiejszy jest taka sytuacja, że przetargi rozpatrywane są bardzo długo. W każdym przetargu przedłużamy termin składania ofert. Nowa ustawa o zamówieniach publicznych daje możliwość zamawiającemu zadania pytania: „Dlaczego oferta odbiega od ceny?” I my to stosujemy. Są przypadki, w których firmy wycofały się z przetargu.    

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn - często bywam na ulicy Artyleryjskiej w Gryfinie. Chciałbym dowiedzieć się, czy zdarza się iż projektanci popełniają błędy projektowe na dany odcinek drogi? Czy gmina w takich przypadkach występuje do nich z roszczeniami o obniżenie ceny projektu albo zadość uczynienie za wyrządzoną szkodę. Projektant wykonując projekt musi uwzględnić warunki ukształtowania danego terenu.

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji p. Krystyna Klimek - zdarzają się przypadki, że projektanci popełniają błędy projektowe i na pewno w przyszłości także będą je popełniali. Jednak w ubiegłym roku Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino powołał specjalną Komisję wewnętrzną, która przed złożeniem dokumentacji do Starostwa Powiatowego analizuje ją szczegółowo.

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn - nasza Komisja przyjmuje Pani wyjaśnienia i informacje. Uważam, że kontrolę realizacji inwestycji pn. „Rekultywacja nieczynnego wysypiska odpadów komunalnych w Gryfinie” możemy zakończyć.

Członkowie Komisji Rewizyjnej oczekują na informację po zakończeniu oceny ww. zadania przez Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych. Podzielamy uwagi zawarte w protokołach Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, które aktualnie ocenia Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych

Komisja Rewizyjna stwierdza:

- przy realizacji ww. zadania nie było dostatecznego nadzoru ze strony urzędującego Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino - poprzedniej kadencji,

- brakowało wyegzekwowania wynikających z umowy terminów realizacji zadania oraz kar umownych,

- zabrakło przestrzegania przedstawionych ofert cenowych.

Komisja Rewizyjna zwraca się do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, aby każdorazowo przy wykonywaniu projektów związanych z inwestycjami gminnymi, weryfikowano je w terenie przez służby podległe Burmistrzowi. Należy bezwzględnie egzekwować ustalenia przyjęte w ofertach, nadzorować odpowiednią jakość wykonanej pracy, egzekwować szkody powstałe w wyniku błędnych projektów.

 

Ad.III. Wolne wnioski i zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn przedstawił członkom Komisji:

1/ skargę mieszkańców ulic: Artyleryjskiej, Armii Krajowej, Letniej - załącznik nr 5.

Po zapoznaniu się z ww. pismem Komisja Rewizyjna zajmie się tym tematem podczas kolejnych posiedzeń Komisji. Sprawa opłat adiacenckich jest ważna dla wszystkich. Opłaty adiacenckie powinny dotyczyć wszystkich podmiotów, jeśli ustalone są przez miasto. Sprawą należy omówić bardzo szczegółowo.

2/ odpowiedź Z- cy Burmistrza p. Eugeniusza Kuduka na wniosek mieszkańców ul. Adama Asnyka 8-12.  

WW. odpowiedź stanowi załącznik nr 6.

3/ anonim skierowany przez Przewodniczącego Rady Miejskiej p. Zenona Trzepacza do Komisji Rewizyjnej.

Ww. anonim stanowi załącznik nr 7.

Po zapoznaniu się z treścią anonimu Komisja Rewizyjna prosi o przygotowanie przez Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych p. Piotra Romanicza wyjaśnienia na piśmie, które zostanie przedstawione na następnym posiedzeniu Komisji tj. 19 lipca o godz. 1300.

4/ 3 pisma od Pana Stefan Aleksander SCHAEFERA z dnia: 27.06.2004 r., 02.07.2004 r. i 05.07.2004 r. skierowane do Komisji Rewizyjnej.

Ww. pisma stanowią załącznik nr 8, 9 i10.

Po zapoznaniu się z materiałem Komisja Rewizyjna udzieliła odpowiedzi jak w załączniku nr 11.

Następnie na posiedzeniu Komisji wypracowano następujące wnioski:

Komisja Rewizyjna wnioskuje o:

1/ przedstawienie przez Burmistrza Miasta i Gminy następującej informacji:

- czy w Urzędzie Miasta i Gminy przestrzegane są terminy administracyjne przy udzielaniu odpowiedzi obywatelom?

2/ przedstawienie przez Skarbnika Miasta i Gminy Gryfino zbioru dokumentów dotyczących kosztów naprawy samochodu osobowego „Opel Omega” w 2002 r. i 2003 r. W szczególności Komisja prosi o przedstawienie faktur dotyczących zakupu części do naprawy samochodu, faktur związanych z kosztem przeprowadzonych napraw, dokumentów dotyczących ogłoszenia przetargu i sprzedaży samochodu,

3/ przedstawienie pełnej dokumentacji związanej z przeprowadzonym przetargiem na sprzedaż budynku przy ul. Grunwaldzkiej w Gryfinie, tzw. „białego domku”, w tym odpowiedzi udzielonej oferentom i całej korespondencji prowadzonej z oferentami,

4/ przedstawienie pełnej dokumentacji związanej z zakupem samochodu PEUGOT 607, tj. faktury zakupu, wpłaty zaliczki, uchwał Rady Miejskiej w tej sprawie. Przedmiotową dokumentację należy sporządzić w 5 egzemplarzach, w terminie do 15 lipca 2004 r.

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn ustalił termin następnego posiedzenia Komisji na dzień 19 lipca (poniedziałek) o godz. 1300 2004 r.

 

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodniczący Komisji stwierdził, że porządek obrad wyczerpano w całości i zamknął posiedzenie.

 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Mieczysław Sawaryn

 

 

 Protokółowała

       Referent

    Kinga Rataj