Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK  OBRAD

Komisji  Rewizyjnej

na  posiedzeniu  w  dniu  23  lipca  2004 r.  o  godz.  1200.

                                                

I.  Sprawy  regulaminowe:

1/ otwarcie  posiedzenia  i  stwierdzenie  quorum,

2/ przyjęcie  protokołu  z  poprzedniego  posiedzenia.

 

II.  Omówienie  spraw  zawartych  we  wnioskach  Komisji  wypracowanych  na  posiedzeniu w  dniu  8  lipca  2004 r.

 

III.  Omówienie  sprawy  związanej  ze  sprzedażą  obiadów  w  Szkołach  Podstawowych.

 

IV. Wypracowanie  stanowiska, opinii  i  wniosków  do  projektów  uchwał  w  sprawie:

1/ uchylenia  uchwały  Nr  XXXVII/495/01  z  dnia  10  grudnia  2001 r.  - DRUK  Nr  1/XXIV,

2/ ustanowienia  służebności  gruntowej  przejazdu  i  przejścia  w  działce  gminnej  nr  41/2, położonej  w  obrębie  Żabnica  - DRUK  Nr  1-1/XXIV,

3/ wniesienia  w  formie  aportu  do  Gryfińskiego  Towarzystwa  Budownictwa  Społecznego Spółki  z  o.o.  prawa  własności  nieruchomości  gruntowych  położonych  w  Gryfinie w  obrębie  nr  1  i  3  -  DRUK  Nr  1-2/XXIV,

4/ nabycia  na  mienie  gminne  w  drodze  darowizny od Fundacji  na  Rzecz Budowy Obiektów Sportowych  w  Mieście  i  Gminie  Gryfino,  prawa  użytkowania  wieczystego nieruchomości  gruntowych,  położonych  w  Gryfinie  w  obrębie  nr  5  wraz  z  własnością budynków  i  składników  infrastruktury  -  DRUK  Nr  1-3/XXIV,

5/ sprzedaży  w  drodze  bezprzetargowej  części  gminnej  nieruchomości  gruntowej  nie zabudowanej,  położonej  w  Gryfinie  w  obrębie  nr  5   - DRUK  Nr  1-4/XXIV,

6/ nabycia  od  Skarbu  Państwa  w  drodze  darowizny,  prawa  własności  nieruchomości gruntowej  niezabudowanej,  położonej  w  obrębie  Wełtyń  -  DRUK  Nr  1-5/XXIV,

7/ odpłatnego  nabycia  do  gminnego  zasobu  nieruchomości  w  drodze  wykupu,  gruntu położonego  w  obrębie  Pniewo  -  DRUK  Nr  1-6/XXIV,

8/ przejęcia  przez  Gminę  Gryfino  nieodpłatnie  w  użyczenie  części  nieruchomości gruntowych  położonych  w  obrębie  Daleszewo  -  DRUK  Nr  1-7/XXIV,

9/ nieodpłatnego  nabycia  do  gminnego  zasobu  nieruchomości,  nieruchomości  gruntowej zabudowanej,  położonej  w  Gryfinie  w  obrębie  nr  3  -  DRUK  Nr  1-8/XXIV,

10/ przeznaczenia  do  sprzedaży  w  drodze  przetargu  ustnego  nieograniczonego, nieruchomości  gruntowej  niezabudowanej,  położonej  w  obrębie  nr  4  m.  Gryfino  - DRUK  Nr  1-9/XXIV,

11/ sprzedaży  w  drodze  bezprzetargowej  nieruchomości  gruntowej,  położonej  w  obrębie Pniewo  - DRUK  Nr  1-10/XXIV,

12/ przeznaczenia  do  sprzedaży  w  drodze  przetargu  ustnego  nieograniczonego, nieruchomości  gruntowej  niezabudowanej,  położonej  w  obrębie  Daleszewo – DRUK  Nr  1-11/XXIV,

13/ przeznaczenia  do  sprzedaży  w  drodze  przetargu  ustnego  nieograniczonego, nieruchomości  gruntowych  niezabudowanych,  położonych  w  obrębie  Żórawie – DRUK  Nr  1-12/XXIV.

14/ nadania  Statutu  Ośrodkowi  Pomocy  Społecznej  w  Gryfinie  -  DRUK  Nr  2/XXIV,

15/ zmiany  przychodów  i  wydatków Gminnego Funduszu Ochrony  Środowiska   i  Gospodarki Wodnej  na  2004 r.-  DRUK  Nr  3/XXIV,

16/ zmiany  budżetu  gminy  na  2004 r.  -  DRUK  Nr  4/XXIV,

17/ przejęcia  zadania  prowadzenia  Samodzielnego  Publicznego Zakładu Opieki  Zdrowotnej – Szpitala  Powiatowego  w  Gryfinie  od Powiatu  Gryfińskiego  - DRUK  Nr  5/XXIV.

18/ udzielenia  Powiatowi  Gryfińskiemu  pomocy  finansowej  na  realizację  zadania  wspieranie osób  niepełnosprawnych -  rehabilitacja  zawodowa  i  społeczna  osób  niepełnosprawnych  - DRUK  Nr  6/XXIV,

19/ zmiany  budżetu  gminy  na  2004 r.   - DRUK  Nr  7/XXIV,

20/ udzielenie  poręczenia  kredytu  zaciągniętego  na  budowę  CW  „Laguna”  przez  Fundację na  Rzecz Budowy  Obiektów  Sportowych  w  mieście  i  Gminie Gryfino - DRUK  Nr  8/XXIV,

21/ przyjęcie  koncepcji programowo – przestrzennej  zagospodarowania  turystycznego  nabrzeża rzeki  Odry  na  odcinku  miasta  Gryfino  - DRUK  Nr  9/XXIV.

 

V. Wolne  wnioski  i  zakończenie  posiedzenia.