Protokół nr 34/04

Protokół nr 34/04

PROTOKÓŁ NR 34/04

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

odbytego w dniu 23 lipca 2004 r.

 

Ad. I. Sprawy regulaminowe:

ppkt. 1.

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn .

Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Komisji 5 osób w posiedzeniu uczestniczyło 4 radnych.

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1.

Spoza grona Komisji w posiedzeniu udział wzięli: Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk oraz p. Roman Grzywacz.

Porządek obrad członkowie Komisji otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu - załącznik nr 2.

Przewodniczący Komisji poinformował, że do pkt. IV porządku obrad Komisji wprowadzono projekty uchwał w sprawie:

18/ udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu pomocy finansowej na realizację zadania wspieranie osób niepełnosprawnych - rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - DRUK Nr 6/XXIV,

19/ zmiany budżetu gminy na 2004 r.- DRUK Nr 7/XXIV,

20/ udzielenie poręczenia kredytu zaciągniętego na budowę CW „Laguna” przez Fundację na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w mieście i Gminie Gryfino - DRUK Nr 8/XXIV,

21/ Przyjęcie koncepcji programowo–przestrzennej zagospodarowania turystycznego nabrzeża rzeki Odry na odcinku miasta Gryfino - DRUK Nr 9/XXIV.

Nowa wersja porządku obrad Komisji stanowi załącznik nr 3.

 

ppkt. 2.

PROTOKÓŁ NR 33/04 z poprzedniego posiedzenia Komisji przyjęto bez uwag.

 

Ad. II. Omówienie spraw zawartych we wnioskach Komisji wypracowanych na posiedzeniu w dniu 8 lipca 2004 r.

Materiał w w/w sprawie członkowie Komisji otrzymali na piśmie - załączniki nr 4, 5, 6, 7, 8.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Mieczysław Sawaryn - nasza Komisja bada sprawy związane z obrotem majątku gminnego. Ostatnio gmina sprzedała nieruchomość przy ul Grunwaldzkiej w Gryfinie tzw. „biały domek”. Pan Roman Grzywacz w grudniu ubiegłego roku złożył ofertę dotyczącą zakupu tej nieruchomości. Z korespondencji, którą otrzymali członkowie Komisji wynika, iż pisemnie zapewniono p. Grzywacza o tym, że do rozpatrzenia oferty i do rokowań Gmina wróci w marcu 2004 roku. Następnie 2 lutego br. p. Grzywacz otrzymał informację, że wybrano już inną ofertę. Chcielibyśmy się dowiedzieć jak to się stało, że złożył Pan ofertę do Gminy? Jak rozumiał Pan sprawę dotyczącą przetargu związanego z rokowaniami?

Pan Roman Grzywacz - w prasie ukazało się ogłoszenie o sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej w Gryfinie. Złożyłem pisemną ofertę o chęci kupna, w której wymieniłem, moim zdaniem wstępną kwotę. W konsekwencji tego otrzymałem pismo od p. Burmistrza informujące, że przyjęto moją propozycją ale do rozwiązania sprawy wróci się w marcu br. Miałem nadzieję, że zgłosi się inny oferent i w marcu przystąpimy do negocjacji. Następnie otrzymałem pismo, że została przyjęta inna oferta i budynek został sprzedany.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Mieczysław Sawaryn - 15 grudnia 2003 r. wysłano do p. Grzywacza pismo, w którym napisano „odpowiadając na Pana ofertę z dnia 1.12.03 r. w sprawie sprzedaży gminnej nieruchomości zabudowanej, położonej w Gryfinie przy ul. Grunwaldzkiej nr 7 - działka nr 141 - uprzejmie informuję, że do złożonej oferty powrócimy w m-cu marcu 2004 r.”. Sprzedaż miała się odbyć na zasadzie rokowań. Czy kiedykolwiek w tej sprawie przeprowadzał ktoś z Panem rokowania?

Pan Roman Grzywacz - nie, nie było takich rokowań.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Mieczysław Sawaryn - czy był Pan zainteresowany negocjowaniem ceny? Czy wynika to z Pana pisma?

Pan Roman Grzywacz - byłem gotowy negocjować. Być może zapłacił bym odpowiednią cenę, ale nie dano mi takiej szansy.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Mieczysław Sawaryn - czy wie Pan, że nieruchomość została sprzedana za kwotę 300 tys. zł.?

Pan Roman Grzywacz - tak, słyszałem.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Mieczysław Sawaryn - czy wobec powyższego ma Pan jakieś uwagi, gdyż Komisja Rewizyjna chce przedstawić swoje wnioski p. Burmistrzowi. Z przedstawionych informacji wynika, że nikt nie przeprowadzał z Panem rokowań. Po złożeniu wstępnej oferty zapewniono Pana, że do rozpatrywania oferty powróci się w marcu br. Jednak nikt nie zawiadomił Pana o mających się odbyć rokowaniach.  

Pan Roman Grzywacz -tak, nie otrzymałem takiego zawiadomienia. Chcę powiedzieć, że przed złożeniem oferty zrobiłem oględziny budynku. Według mnie wycena budynku była zrobiona źle. W wycenie napisano, że budynek jest cały podpiwniczony. Jest to nieprawda, bo jest podpiwniczony tylko w części. Takich nieścisłości było bardzo dużo.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Mieczysław Sawaryn - w piśmie z dnia 24 lutego br. napisał Pan, że był gotowy zapłacić więcej niż 300 tys. zł. Czy podtrzymuje Pan swoje zdanie?  

Pan Roman Grzywacz - być może zapłacił bym więcej, ale nie dano mi szansy. Obecnie nie ma już znaczenia, co bym zrobił, bo budynek został sprzedany. Nie mam zamiaru nadal ciągnąć tej sprawy, ale nie powinno się to odbywać w taki sposób.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Mieczysław Sawaryn - Pana oferta z listopada 2003r.zawiera wszystkie uwagi dotyczące wyceny tego budynku. Czy otrzymał Pan w tej sprawie odpowiedź?

Pan Roman Grzywacz -nie otrzymałem żadnej odpowiedzi.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Mieczysław Sawaryn - otrzymał Pan zaproszenie do Urzędu Miasta i Gminy na dzień 1 grudnia 2003 r. Pismo w tej sprawie jest z dnia 26 listopada 2003 r. Czy był Pan w Urzędzie?  

Pan Roman Grzywacz - byłem i rozmawiałem z p. Pasztaleniec.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Mieczysław Sawaryn - w piśmie z dnia 1 grudnia 2003 r. skierowanego do Burmistrza Miasta i Gminy zaproponował Pan kwotę 150 tys. zł za kupno budynku przy ul. Grunwaldzkiej w Gryfinie. W piśmie nie było mowy, że jest to kwota ostateczna. Następnie otrzymał Pan pismo z dnia 15 grudnia 2003 r. informujące, że do rozpatrzenia oferty i do rokowań Gmina wróci w marcu 2004 roku. Wynika z tego, że również Gmina uznała, iż proponowana kwota w wysokości 150 tys. zł nie jest ceną ostateczną. Chciałbym podziękować p. Henrykowi Grzywaczowi za przybycie na posiedzenie naszej Komisji. Jest to dla nas ważna sprawa. Zachęcamy do inwestowania w Gryfinie, nawet pomimo przykrych doświadczeń. Jeżeli tylko będzie Pan miał jakąś sprawę do załatwienia w Urzędzie, to jako radni proponujemy swoją pomoc.

W dniu dzisiejszym członkowie Komisji otrzymali dodatkowe materiały dotyczące sprzedaży samochodu Opla Omegi, kupna samochodu Peugeota oraz sprzedaży nieruchomości przy ulicy Grunwaldzkiej 7 w Gryfinie.  

Wobec powyższego Przewodniczący Komisji poinformował, że omówieniem powyższych zagadnień Komisja zajmie się na następnym posiedzeniu, które odbędzie się w pierwszej dekadzie sierpnia br.   

 

Ad.III. Omówienie sprawy związanej ze sprzedażą obiadów w Szkołach Podstawowych.

Materiał w w/w sprawie członkowie Komisji otrzymali na piśmie - załączniki nr 9.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Mieczysław Sawaryn - omówieniem w/w materiału Komisja Rewizyjna zajmie się na następnym posiedzeniu.

 

Ad.IV. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwał w sprawie:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Mieczysław Sawaryn przedstawił projekty uchwał w sprawie:

1/ uchylenia uchwały Nr XXXVII/495/01 z dnia 10 grudnia 2001 r. – DRUK Nr 1/XXIV.

Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały - załącznik nr 10.  

2/ ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przejścia w działce gminnej nr 41/2, położonej w obrębie Żabnica - DRUK Nr 1-1/XXIV.

Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały - załącznik nr 11.  

3/ wniesienia w formie aportu do Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Gryfinie w obrębie nr 1 i 3 - DRUK Nr 1-2/XXIV.

Radny Czesław Kapusta - grunty, o których mowa w projekcie uchwały są w posiadaniu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp-ka z o.o. w Gryfinie.

Radny Jan Bielecki - Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp-ka z o.o. w Gryfinie jest tylko dzierżawcą tych gruntów.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Mieczysław Sawaryn - nie wiem, czy jest sens aby najlepsze działki w mieście oddawać dla Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Gryfinie. Nie mamy terenów pod działalność handlową, budowę CPN, itp. Na tym terenie znajduje się budownictwo jednorodzinne i dlatego nie należy umieszczać tam budynku wielorodzinnego. Podobnie stało się przy ul. Władysława Łokietka w Gryfinie. Uważam, że należy wypracować koncepcję dotyczącą budownictwa GTBS.  

Radny Czesław Kapusta - przy ul. Jana Pawła II są tereny, na których GTBS może budować bloki mieszkalne.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Mieczysław Sawaryn - proponuję, by podjęcie decyzji w tej sprawie pozostawić na sesję.

W wyniku dyskusji Komisja nie zajęła stanowiska w w/w sprawie pozostawiając podjęcie decyzji na sesji.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12.

4/ nabycia na mienie gminne w drodze darowizny od Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, położonych w Gryfinie w obrębie nr 5 wraz z własnością budynków i składników infrastruktury - DRUK Nr 1-3/XXIV.                                                                      

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Mieczysław Sawaryn - przejęcie stadionu jest bardzo poważna sprawą. Pozostaje do rozwiązania sprawa dotycząca finansowania. Wiąże się z tym również przejęcie pracowników. Co będzie z osobami, które tam pracują?

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - sprawa jest do domówienia. Tym się nie należy przejmować. W OWiR również zatrudnione są osoby, a działalność Ośrodka ulega zmniejszeniu. Nie ma już dużego zapotrzebowania na wynajem domków. Dlatego też obecna obsada Ośrodka może śmiało przejąć zwiększone zadanie.

Radny Józef Gutkowski - co będzie z budynkiem dzierżawionym od Fundacji przez p. Kamińskiego?

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Mieczysław Sawaryn - jeżeli następuje przejście w ramach własności, to dotychczasowa umowa dzierżawna obowiązuje również nowego właściciela. Z tego co wiem, to umowa dzierżawna p. Kamińskiego kończy się we wrześniu br.

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - wobec powyższego nie ma problemu, bo można nie przedłużać umowy. Jeżeli chodzi o sprawy finansowe, to w budżecie gminy zagwarantowane są środki finansowe w wysokości 1 mln zł w formie dotacji.

Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały - załącznik nr 13.  

5/ sprzedaży w drodze bezprzetargowej części gminnej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gryfinie w obrębie nr 5- DRUK Nr 1-4/XXIV.

Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały - załącznik nr 14.  

6/ nabycia od Skarbu Państwa w drodze darowizny, prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Wełtyń - DRUK Nr 1-5/XXIV.

Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały - załącznik nr 15.

7/ odpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości w drodze wykupu, gruntu położonego w obrębie Pniewo - DRUK Nr 1-6/XXIV.

Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały - załącznik nr 16.

8/ przejęcia przez Gminę Gryfino nieodpłatnie w użyczenie części nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Daleszewo - DRUK Nr 1-7/XXIV.

Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały - załącznik nr 17.

9/ nieodpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Gryfinie w obrębie nr 3 - DRUK Nr 1-8/XXIV.

Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały - załącznik nr 18.

10/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie nr 4 m. Gryfino - DRUK Nr 1-9/XXIV.

Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały - załącznik nr 19.

11/ sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Pniewo - DRUK Nr 1-10/XXIV.

Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały - załącznik nr 20.                                                                    

12/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Daleszewo – DRUK Nr 1-11/XXIV.

Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały - załącznik nr 21.

13/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie Żórawie – DRUK Nr 1-12/XXIV.

Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały - załącznik nr 22.

14/ nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gryfinie - DRUK Nr 2/XXIV.

Komisja nie zajęła stanowiska, pozostawiając podjęcie decyzji na sesji.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 23.

15/ zmiany przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 r.- DRUK Nr 3/XXIV.

Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały - załącznik nr 24.

16/ zmiany budżetu gminy na 2004 r. - DRUK Nr 4/XXIV.

Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały - załącznik nr 25.

17/ przejęcia zadania prowadzenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpitala Powiatowego w Gryfinie od Powiatu Gryfińskiego - DRUK Nr 5/XXIV.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Mieczysław Sawaryn - proponowany zapis w projekcie uchwały mówiący o tym, że gmina wyraża wolę dalszego udzielania pomocy finansowej dla szpitala jest nie do przyjęcia. W uzasadnieniu do projektu uchwały podano, że szpital wymaga niezbędnych nakładów na remonty dachu, położnictwa, chirurgii, itp.

Radny Jan Bielecki - uważam, że o każdą pomoc szpital powinien zwracać się do Rady oddzielnie. Może też przedstawić swoje potrzeby ewentualnie na cały rok, a nie na trzy lata z góry.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Mieczysław Sawaryn - proponuję, aby cały projekt uchwały zaopiniować negatywnie. Nie może być tak, że gmina nie przejmuje szpitala, ale przeznacza na jego potrzeby tak duże kwoty.

W wyniku dyskusji Komisja negatywnie zaopiniowała projekt uchwały ponieważ uważa, że zadanie dotyczące utrzymania Szpitala Powiatowego w Gryfinie należy do Starostwa Powiatowego. Wydatki związane z utrzymaniem szpitala nie należą do obowiązków gminy.

W przypadku przyznawania środków finansowych dla szpitala wymagana jest każdorazowo konsultacja i zgoda Rady.

Komisja Rewizyjna postuluje o skupienie się na zadaniach związanych z budownictwem socjalnym, przygotowaniem infrastruktury pod działalność gospodarczą oraz zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych, oświatowych i innych.

Projekt w w/w sprawie stanowi załącznik nr 26.

18/ podjęcia uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu pomocy finansowej na realizację zadania wspieranie osób niepełnosprawnych - rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - DRUK Nr 6/XXIV.

Przewodniczący Komisji Mieczysław Sawaryn - w w/w projekcie uchwały jest mowa o przeznaczeniu z budżetu gminy kwoty 19.000,- zł na zakup samochodu do przewozu osób.

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - zgłosiło się do nas Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie z prośbą o dofinansowanie zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. W/w Stowarzyszenie ma otrzymać na ten cel z PEFRON-u około 84.000,- tys. zł. Brakującą kwotę, tj. 43.490,- zł należy pokryć ze środków własnych. Stowarzyszenie nie posiada takiej kwoty i dlatego zwróciło się o pomoc finansową. Jeżeli Stowarzyszenie do końca lipca br. nie wpłaci brakującej kwoty, to przepadną pieniądze przyznane im przez PEFRON. Chciałam nadmienić, że Stowarzyszenie utrzymuje się z darowizn i dotacji. Początkowo proponowałam, aby brakujące 19.000,- zł wpłaciła w połowie Gmina i w połowie Starostwo Powiatowe. Jednak Starostwo nie było tym zainteresowane. Nie jest to nasze zadanie, ale uznaliśmy, że z samochodu będą korzystały osoby z naszej gminy i dlatego przedstawiliśmy projekt uchwały w tej sprawie.

Radny Czesław Kapusta - ja jestem za wspieraniem takich instytucji, bo służą one naszej społeczności. Uważam jednak, że PCK pobiera wygórowane opłaty za prowadzenie naszych statutowych obowiązków. Opłaty wynoszą około 6 – 7 złotych za godzinę. Natomiast w niektórych gminach nie pobiera się takich opłat. Wynika z tego, że coś jest nie tak. Dlatego powinniśmy się zastanowić nad głosowaniem w sprawie przeznaczenia środków finansowych na zadanie, które nie należy do gminy.

W wyniku dyskusji Komisja negatywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Projekt w w/w sprawie stanowi załącznik nr 27.

19/ zmiany budżetu gminy na 2004 r.- DRUK Nr 7/XXIV,.

Komisja negatywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Projekt w w/w sprawie stanowi załącznik nr 28.

20/ udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego na budowę CW „Laguna” przez Fundację na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w mieście i Gminie Gryfino - DRUK Nr 8/XXIV.

Przewodniczący Komisji Mieczysław Sawaryn - dlaczego ponownie przedstawiono projekt uchwały w w/w sprawie? Na poprzedniej sesji Rada już przyjęła podobna uchwałę.

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - przed poprzednią sesją radni omówili już projekt uchwały w w/w sprawie i wówczas przyszła informacja z Banku, że poręczenie będzie obowiązywało od 2010 roku, a w uchwale podjętej na poprzedniej sesji był zapis, że od 2013 do 2015 roku. W obecnie proponowanym projekcie uchwały jest mowa o takiej samej kwocie. Zmienia się tylko termin spłaty kredytu. Uchwała podjęta na poprzednie sesji zostaje uchylona. Jest o tym zapis w § 7.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Projekt w w/w sprawie stanowi załącznik nr 29.

21/ przyjęcie koncepcji programowo – przestrzennej zagospodarowania turystycznego nabrzeża rzeki Odry na odcinku miasta Gryfino - DRUK Nr 9/XXIV.

Przewodniczący Komisji Mieczysław Sawaryn - ile kosztował projekt dotyczący zagospodarowania nabrzeża?

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - na wykonanie projektu gmina otrzymała 40 tys. euro. Projekt wykonano w ramach przeprowadzonego konkursu, za który obiecaliśmy nagrodę.. Z tej kwoty gmina otrzymała już 86.536 zł.                                                                             

Komisja nie zajęła stanowiska, pozostawiając podjęcie decyzji na sesji.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 30.

 

Ad.V. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Mieczysław Sawaryn - słyszałem, że nasza Gmina wręczyła Policji Powiatowej w Gryfinie czek z okazji ich święta czek na kwotę 25.000 zł. Chciałbym zapytać Panią Skarbnik, czy to prawda? jeżeli tak, to skąd wzięto na to pieniądze?

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - w budżecie gminy na 2004 rok zaplanowane są środki finansowe na ten cel. Do tej pory nie wykorzystano jeszcze tych środków, bo Policja nie określiła na co zamierza je przeznaczyć. Początkowo planowano przeznaczyć tę kwotę na wykonanie elewacji. jednak okazało się, że nie znaleziono innych sponsorów i elewacja nie będzie robiona. Ostatecznie ustalono, że gmina zakupi sprzęt komputerowy, który zostanie przekazany dla Policji. Nie będziemy przekazywali pieniędzy, bo wówczas od kwoty 25.000 zł należałoby zapłacić 40% podatku. Taki przepis obowiązuje od bieżącego roku. Nie płaci się podatku od dotacji rzeczowych. Wręczenie czeku na Święcie Policji było symboliczne.

Następnie Przewodniczący Komisji odczytał treść pism, które wpłynęły do Komisji Rewizyjnej:

1/ od p. Stefana Aleksandra Schaefera z dnia 8.07.2004 r. i z dnia 14.07.2004 r. - załączniki nr 31 i 32.

Po zapoznaniu się z materiałem Komisja Rewizyjna udzieliła odpowiedzi jak w załączniku nr 33.

2/ od p. Józefa Lewandowskiego - Prezesa Stowarzyszenia Komitetu Obywatelskiego w Gryfinie – załącznik nr 34.

Po zapoznaniu się z materiałem Komisja Rewizyjna udzieliła odpowiedzi jak w załączniku nr 35.

Ponadto Komisja wystąpiła na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy z prośbą o udzielenie informacji nt. postępowania przygotowawczego w sprawie przywłaszczenia mienia oraz braku nadzoru właścicielskiego w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Sp-ka z o.o. w Gryfinie.

Jednocześnie Komisja Rewizyjna prosi o dostarczenie wszelkich pism związanych z postępowaniem dotyczącym przestępstwa z art. 231 kk w zakresie wyposażenia sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Gryfinie.

Pismo w w/w sprawie stanowi załącznik nr 36.

 

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie.

 

           

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Mieczysław Sawaryn

 

Protokółowała

            Inspektor

Czesława Juszkiewicz