Protokół nr 35/04

Protokół nr 35/04

PROTOKÓŁ NR 35/04 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

odbytego w dniu 8 września 2004 r.

 

Ad. I. Sprawy regulaminowe:

ppkt. 1.

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn.

Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Komisji 5 osób w posiedzeniu uczestniczyli wszyscy.

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1.

Spoza grona Komisji w posiedzeniu udział wzięli: Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami p. Czesława Subocz.

Przewodniczący Komisji poinformował, że porządek obrad członkowie Komisji otrzymali z zawiadomieniem o posiedzeniu - załącznik nr 2.

Przewodniczący Komisji poinformował, że do pkt. V porządku obrad Komisji wprowadzono jeden dodatkowy projekt uchwały w sprawie:

- nabycia na mienie gminne w drodze darowizny od Fundacji Na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, położonych w Gryfinie w obrębie nr 5 wraz z własnością budynków i składników infrastruktury– DRUK NR 6 -1/XXV  oraz przedstawił NOWĄ WERSJĘ:

- załącznika nr 1 do uchwały Nr XXV/ /04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 09 września 2004 r. – DRUK Nr 10/XXV.  

 

ppkt. 2.

PROTOKÓŁ NR 34/04 z poprzedniego posiedzenia Komisji przyjęto bez uwag.

 

II. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie za 2003 rok. – DRUK Nr 1/XXV.

Materiał informacyjny do powyższego punktu członkowie Komisji otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu - załącznik nr 3.

Komisja przyjęła do wiadomości „Informację o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie za 2003 r.” Jednocześnie Komisja wnioskuje do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino aby zintensyfikował patrole piesze Straży Miejskiej, w szczególności w celu zapobieganiu wykroczeniom polegającym na piciu alkoholu w miejscach publicznych, używaniu słów wulgarnych, zakłócania spokoju ciszy nocnej, śmiecenia w miejscach publicznych oraz palenia papierosów w miejscach do tego nie wyznaczonych.

Za przyjęciem ww. informacji wraz z zaproponowanym wnioskiem głosowało  5 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

 

III. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 r. – DRUK Nr 2/XXV.

Materiał informacyjny do powyższego punktu członkowie Komisji otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu - załącznik nr 4.

Komisja przyjęła do wiadomości „Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 r.”

Jednocześnie Komisja wnioskuje o zwiększenie nakładów inwestycyjnych w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i ruchu pieszych poprzez modernizację dróg oraz chodników miejskich , budownictwa socjalnego, uzbrojenie terenów pod działalność gospodarczą.

Za przyjęciem ww. informacji wraz z zaproponowanym wnioskiem głosowało 5 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

 

IV. Informacja o stanie realizacji uchwały nr XII/177/03 z dnia 25.09.2003 r.   w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Gryfino – DRUK Nr 3/XXV.

Materiał informacyjny do powyższego punktu członkowie Komisji otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu - załącznik nr 5.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. informacji głosowało 5 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

Komisja przyjęła ww. informację bez uwag.

       

V. Wypracowanie stanowiska, opinii i  wniosków do projektów uchwał w sprawie:

Materiał informacyjny do poniższych punktów członkowie Komisji otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Mieczysław Sawaryn przedstawił projekty uchwał w sprawie:

1/ ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Gryfino w związku z wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej - DRUK Nr 4/XXV.

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie . Jednocześnie Komisja wnioskuje  o wprowadzenie do projektu uchwały zapisu mówiącego o ustaleniu 15% stawki opłaty adiacenckiej z tytułu  podziału i przekwalifikowania nieruchomości.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały wraz z zaproponowanym wnioskiem głosowało  5 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

Projekt uchwały stanowi - załącznik  nr 6 .  

2/ sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 4 m. Gryfino - DRUK Nr 5/XXV.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7.

3/ nabycia na mienie gminne od właścicieli, nieruchomości gruntowych wydzielanych pod ulicę Jana Pawła II w Gryfinie, położonych w obrębach

geodezyjnych Wełtyń II i 4 miasta Gryfino - DRUK Nr 6/XXV.

Komisja zaopiniowała projekt uchwały negatywnie. Jednocześnie Komisja uważa, że każdorazowo Rada Miejska powinna otrzymać projekt uchwały dotyczący wykupu określonej nieruchomości za określoną cenę, ewentualnie zamiany na określoną i zaakceptowaną przez Radę Miejską nieruchomość.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały wraz z zaproponowanym wnioskiem głosowało 0 radnych, przy 5 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8.

4/ nabycia na mienie gminne w drodze darowizny od Fundacji Na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, położonych w Gryfinie w obrębie nr 5 wraz z własnością budynków i składników infrastruktury - DRUK Nr 6-1/XXV.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9.

5/ przyjęcia programu rozwoju budownictwa komunalnego i socjalnego w gminie Gryfino na lata 2004 – 2006 - DRUK Nr 7/XXV.          

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie . Komisja Rewizyjna stoi na stanowisku, że nasza gmina w pierwszej kolejności winna zająć się budową mieszkań socjalnych. Jednocześnie Komisja wnioskuje o pozyskanie dotacji centralnych na budownictwo socjalne.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały wraz z zaproponowanym wnioskiem głosowało 5 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10.

6/ zmiany budżetu gminy na 2004 r - DRUK Nr 8/XXV.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11.

7/ zmiany przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 r - DRUK Nr 9/XXV.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5  radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12.         

8/ założeń polityki budżetowej gminy Gryfino na 2005 r. wraz z określeniem zadań priorytetowych w wydatkach budżetowych - DRUK Nr 10/XXV – NOWA WERSJA

Komisja zaopiniowała projekt uchwały negatywnie. Ww. projekt uchwały jest nieczytelny, nie wskazuje konkretnych zadań. Oparty jest na hasłach i pobożnych życzeniach. Komisja Rewizyjna wnioskuje o przedstawienie szczegółowego programu i założeń polityki budżetowej na 2005 r.. Komisja uważa, że budowa Międzynarodowego Centrum Spotkań Młodzieży Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji oraz adaptacja baszty Bańskiej nie jest priorytetowym zadaniem w 2005 r.

Informacja Turystyczna może być realizowana poprzez zlecenie działalności wyspecjalizowanej organizacji lub przez Biuro Promocji, Informacji i Współpracy Międzynarodowej. Jednocześnie wizytówką miasta jest obiekt Centrum Wodne Laguna, który w dużej części jest niewykorzystany.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały wraz z zaproponowanym wnioskiem głosowało 0 radnych, przy 4 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13.

9/ udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu pomocy finansowej na zakup Rektoskopu dla SPZOZ Szpitala Powiatowego w Gryfinie – DRUK  Nr 11/XXV.    

Komisja zaopiniowała projekt uchwały negatywnie. Komisja Rewizyjna zauważa, że w ostatnim okresie Gmina Gryfino udzieliła Powiatowi Gryfińskiemu pomocy w wysokości 600.000 zł na budowę windy w szpitalu, 19 tys. zł na zakup samochodu specjalistycznego  dla niepełnosprawnych, 200 tys. zł na zakup samochodu specjalistycznego dla Straży Pożarnej, kilku tysięcy złotych na zakup podgrzewacza wody.

W tej sytuacji Gmina Gryfino przejmuje koszty utrzymania wielu zadań powiatu. Komisja uważa, że władze powiatowe winny rozważyć możliwość oszczędności budżetowych z tytułu wypłacanych Zarządowi wynagrodzeń, diet radnych, co w konsekwencji pozwoliłoby lepiej realizować zadania własne powiatu.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały wraz z zaproponowanym wnioskiem głosowało 0 radnych, przy 3 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14.

Po wysłuchaniu wyjaśnień do  ww. projektów uchwał Komisja wypracowała następujące stanowisko, które stanowi załącznik nr 15.  

 

VI. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.

Radny Józef Gutkowski – proszę, aby nasza Komisja zapoznała się ze sprawą sprzedaży 7 działek w Pniewie, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z możliwością lokalizacji usług:

- działka nr 375/3 o pow. 1486 m2,

- działka nr 375/4 o pow. 1418 m2,

- działka nr 375/5 o pow. 1415 m2,

- działka nr 375/6 o pow. 1411 m2,

- działka nr 375/7 o pow. 1408 m2,

- działka nr 375/8 o pow. 1405 m2,

- działka nr 375/9 o pow. 1424 m2.

Uchwała Nr XVI/233/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie Pniewo stanowi załącznik nr 16.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Mieczysław Sawaryn - w wyniku analizy przedstawionych dokumentów w przedmiotowej sprawie, Komisja Rewizyjna dokona oceny i sposobu prowadzenia rokowań w sprawie sprzedaży ww. działek.

Następnie Przewodniczący Komisji odczytał treść pism, które wpłynęły do Komisji Rewizyjnej:

1/ od p. Stefana Aleksandra Schaefera z dnia 16.08.2004 r. załącznik nr 17.

Komisja zapoznała się z treścią pisma.

2/ od p. Cecylii Starzyńskiej – Sklep Kosmetyczno – Upominkowy ul. Bolesława Chrobrego 38b w Gryfinie  –załącznik nr 18.

Po zapoznaniu się z ww. pismem Komisja wystąpiła do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z następującym wnioskiem:

W związku z pismem Pani Cecylii Starzyńskiej Komisja Rewizyjna wnioskuje aby Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino w projekcie uchwał podatkowych na 2005 r. wprowadził dodatkową pozycję w postaci stawki podatku od nieruchomości dotyczących lokali położonych w piwnicach, oficynach i innych miejscach utrudniających prowadzenie działalności handlowej i gospodarczej – załączniku nr 19.

Po zapoznaniu się z materiałem Komisja Rewizyjna udzieliła odpowiedzi jak w załączniku nr 20.

 

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie.

 

              

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Mieczysław Sawaryn

     Protokółowała

         Referent

       Kinga Rataj