Protokół nr 36/04

Protokół nr 36/04

PROTOKÓŁ NR 36/04

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

odbytego w dniu 13 września 2004 r.Ad. I. Sprawy regulaminowe:

ppkt. 1.

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn

Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Komisji 5 osób w posiedzeniu uczestniczyli wszyscy.

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1.

Spoza grona Komisji w posiedzeniu udział wzięli:  

- Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino p. Henryk Piłat,

- Przewodniczący Rady Miejskiej w Gryfinie p. Zenon Trzepacz,

- Z –ca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami p. Teresa Drążek.

Przewodniczący Komisji poinformował, że porządek obrad członkowie Komisji otrzymali z zawiadomieniem o posiedzeniu - załącznik nr 2.

 

ppkt. 2.

PROTOKÓŁ NR 35/04 z poprzedniego posiedzenia Komisji przyjęto bez uwag.

 

Ad. II. Omówienie sprawy związanej ze sprzedażą nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej w Gryfinie tzw. „białego domku”.

Materiał informacyjny do powyższego punktu członkowie Komisji otrzymali na piśmie na posiedzeniu Komisji, które odbyło się w dniu 23 lipca 2004 r. Materiał stanowi załącznik nr 7 do PROTOKOŁU Nr 34/04.

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn – Gmina Gryfino wystawiła do sprzedaży nieruchomość przy ul. Grunwaldzkiej 7 w Gryfinie tzw. „biały domek”.

Budynek ten został wyceniony na określoną kwotę i po dwóch przetargach nie zgłosił się żaden chętny do jego zakupu. W grudniu 2003 r. Pan Roman Grzywacz zakwestionował wycenę „białego domku” uzasadniając to tym, że pod całym budynkiem nie ma podpiwniczenia. Wystosował w związku z tym pismo, na które nie dostał żadnej odpowiedzi. Jednocześnie Pan Roman Grzywacz w piśmie z dnia 1 grudnia 2003 r. skierowanym do Burmistrza Miasta i Gminy zaoferował kupno przedmiotowej nieruchomości za kwotę 150.000,00 zł,-. Na złożoną 15 grudnia 2003 r. ofertę p. Grzywacza, udzielono odpowiedzi następującej treści: „odpowiadając na Pana ofertę z dnia 1.12.2003 r. w sprawie sprzedaży gminnej nieruchomości zabudowanej, położonej w Gryfinie przy ulicy Grunwaldzkiej 7 – działka nr 141 – uprzejmie informuję, że do złożonej oferty powrócimy w miesiącu marcu 2004 r.”

Od momentu otrzymania ww. pisma p. Grzywacz oczekiwał na przeprowadzenie negocjacji w sprawie sprzedaży nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej 7. W dniu 19 stycznia 2004 r. do tut. urzędu wpłynęła oferta państwa Ireny i Edwarda Frątczaków dotycząca kupna nieruchomości. Dnia 26 stycznia 2004 r. reprezentujący gminę Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino p. Henryk Piłat przeprowadził z p. Frątczakiem rokowania w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej przy ulicy Grunwaldzkiej 7 w Gryfinie. W wyniku rokowań nieruchomość ta został sprzedana za kwotę 300.000,00 zł,-. Dnia 2 lutego 2004 r. z pp. Ireną i Edwardem Frątczakami spisana została notarialna umowa sprzedaży ww. nieruchomości. Tego samego dnia tj. 2 lutego 2004 r. wysłano pismo do p. Romana Grzywacza, w którym poinformowano o odrzuceniu złożonej przez niego oferty i sprzedaży przedmiotowej nieruchomości innemu oferentowi.

W odpowiedzi na to p. Roman Grzywacz skierował do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino pismo z dnia 24.02.2004 r. o następującej treści:

  - „W grudniu 2003 r. złożyłem ofertę kupna ww. nieruchomości za kwotę 150.000,00 PLN. W dniu 15 grudnia 2003 r. otrzymałem od pana odpowiedź (nr pisma BWG. 7145/168/2003), że do złożonej oferty powrócimy w miesiącu marcu 2004 r. W dniu 2 lutego 2004 r. poinformował mnie Pan, że odbyły się rokowania w sprawie sprzedaży nieruchomości i moja oferta została odrzucona ze względu na niską cenę. Informuję Pana, że na rokowania nie zostałem zaproszonym a oferta moja była wstępna i mogła zostać podwyższona do kwoty ponad 300.000,00 PLN. Jestem oburzony takim postępowaniem i pilnie oczekuję wyczerpujących wyjaśnień”.

Po zapoznaniu się z przedstawioną sprawą uważam, że dopuszczono się pewnej nieprawidłowości, o czym zresztą sygnalizowałem Panu Burmistrzowi. Mówię o sytuacji, kiedy wystawia się do sprzedaży nieruchomość i w momencie, gdy nie zgłasza się nikt na dwa przetargi, odbywa się spotkanie Pana Burmistrza z oferentem, po czym następuje sprzedaż nieruchomości. Na ostatnim posiedzeniu naszej Komisji krótko omówiliśmy sprawę sprzedaży kilku działek niezabudowanych, położonych w obrębie Pniewo. Dwóch oferentów nabyło działki w cenie o 20% niższej, aniżeli zakładała wycena biegłego, w sytuacji kiedy sprzedaż działek nie była poprzedzona zamieszczonymi w prasie ogłoszeniami o ich sprzedaży, jak i nie sporządzono w sposób prawidłowy protokołu negocjacji.

Komisja Rewizyjna uważa, że nie można sprzedawać nieruchomości w drodze negocjacji, które wcześniej nie zostały ogłoszone w prasie. Jeżeli chcemy cokolwiek sprzedać w drodze negocjacji, to powinniśmy zamieścić ogłoszenie w prasie, iż w związku z tym, że dana nieruchomość nie została sprzedana w drodze przetargu ustnego, będzie przedmiotem negocjacji. Należy wskazać konkretną datę i zaprosić wszystkich chętnych do wzięcia w nich udziału. W sprawie p. Romana Grzywacza są pewne niejasności. Przewidywalnym bowiem wydaje się być fakt, iż mógł być on oferentem w owych negocjacjach. Dlaczego wobec tego nie zaproszono go do nich? On sam twierdzi, że gotów był zapłacić ponad300.000,00 zł. Należałoby się wobec tego zastanowić, czy przez taką sprzedaż nie naruszono interesu gminy?

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz – sprzedaż w drodze rokowań jest niewątpliwie ciekawą formą sprzedaży, ale czy zgodną z prawem?

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn - taka forma sprzedaży jest zgodna z obowiązującymi przepisami.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz – czy oferent może wystąpić z wnioskiem o przystąpieniu do rokowań ?

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn – może tak uczynić w przypadku, kiedy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. Organ właściwy nie ma obowiązku organizowania dalszych przetargów, a nieruchomość może być zbyta w drodze rokowań za cenę ustaloną w tych rokowaniach. Uważam, że rokowania powinny odbywać się w taki sposób aby nie naruszano interesu gminy. Powstaje zatem pytanie - jak ma się to odbywać? Uważam, że ogłoszenie o przystąpieniu do rokowań w sprawie sprzedaży danej nieruchomości, powinno być zamieszczane w prasie lokalnej. Jeśli jest dwóch oferentów, dlaczego sprzedawać bez próby uzyskania wyższej ceny od zaoferowanej. Przyznam, iż jest to dla mnie niezrozumiałe. Uważam bowiem, że gospodarka finansowa gminy powinna być prowadzona w sposób jak najbardziej korzystny dla niej.

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn -Pan Roman Grzywacz zakwestionował wycenę nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej 7. Skierował w tej spawie pismo do gminy, na które nie otrzymał odpowiedzi. Mankamentem jest zatem sytuacja, w której oferent zainteresowany kupnem nieruchomości nie otrzymuje odpowiedzi na pytanie, czy prawidłowo została sporządzona jej wycena? Uważam, iż w momencie, kiedy Pan Grzywacz sygnalizował, że została ona błędnie dokonana, kompetentny urzędnik powinien to sprawdzić. W tym przypadku udać się na miejsce i sprawdzić, czy faktycznie jest tam piwnica, czy jej nie ma. Uważam, że należy poprosić Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami p. Czesławę Subocz w celu wyjaśnienia kilku następujących kwestii:

- dlaczego nikt z urzędników nie sprawdził zasygnalizowanego problemu przez p. Grzywacza?

- dlaczego p. Grzywacz nie otrzymał odpowiedzi na pismo złożone w dniu 1.12.2003 r.?

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz – uważam , że należało udzielić odpowiedzi p. Romanowi Grzywaczowi na pismo z dnia 1.12.2003 r., poinformować go o tym, że zgłosił się jeszcze jeden oferent oraz zaprosić do rokowań.

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn – na dzisiejszym posiedzeniu omawiamy sprawę sprzedaży nieruchomości przy ulicy Grunwaldzkiej 7 w Gryfinie. Komisja kończy powoli postępowanie w tej sprawie i oczekuje odpowiedzi na pytanie, czy zostały przeprowadzone dwa przetargi ?

Z –ca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Teresa Drążek – tak, zostały przeprowadzone.

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn – po dwóch przetargach nie doszło do sprzedaży nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej 7 w Gryfinie, ponieważ nie było chętnych do jej nabycia. W dniu 17.11.2003 r. wpłynęło pismo p. Romana Grzywacza w sprawie zakupu nieruchomości zabudowanej, działka nr 141, obręb 3 Gryfino przy ul. Grunwaldzkiej 7 w Gryfinie. Pan Grzywacz wymienia w nim szereg nieprawidłowości dotyczących wyceny tej nieruchomości.

W odpowiedzi na to pismo Pan Grzywacz zaproszony został na spotkanie w dniu 1.12.2003 r. Spotkanie odbyło się. Następnie pismem z dnia 15.12.2003 r. poinformowano p. Grzywacza, że do złożonej przez niego oferty, powróci się w miesiącu marcu 2004 r. W dniu 19.01.2004 r. zgłosił się nowy oferent, który zaoferował 300.000,00 zł. Dnia 26 stycznia 2004 r. sporządzony został protokół z rokowań w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Gryfinie przy ul. Grunwaldzkiej nr 7. W dniu 2.02. 2004 r. zawarto z pp. Ireną i Edwardem Frątczakami umowę sprzedaży przedmiotowej nieruchomości, o czym pisemnie poinformowano p. Romana Grzywacza. Dlaczego w miesiącu lutym dokonano sprzedaży nieruchomości innemu oferentowi, skoro obiecano p. Grzywaczowi powrócić do negocjacji w m-cu marcu 2004 r. Dlaczego nie poinformowano p. Grzywacza, że wpłynęła inna korzystniejsza, niż jego oferta.  

Z –ca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Teresa Drążek –w miesiącu marcu miały odbyć się negocjacje pod warunkiem, że nie byłoby innych zainteresowanych nabyciem tej nieruchomości. 

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn – w piśmie, które otrzymał p. Roman Grzywacz nie było o tym mowy. Dnia 17.11.2003 r. p. Roman Grzywacz zwrócił się pisemnie do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, skarżąc się na nieprawidłowości w przeprowadzeniu wyceny przedmiotowej nieruchomości.

W związku z powyższym proszę o udzielenie następującej informacji:

  - czy p. Grzywacz otrzymał odpowiedź na pismo z dnia 17.11.2003 r. oraz czy sprawa, w której monitował została zbadana przez pracowników urzędu.

Z –ca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Teresa Drążek – nie widzieliśmy powodu, aby to korygować. Uważaliśmy bowiem, że to, nie wycena nieruchomości została zawyżona , a oferta p. Grzywacza była rażąco niska w stosunku do jej wartości.  

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn – dlaczego zatem udzielono odpowiedzi p. Grzywaczowi, że do złożonej przez niego oferty powróci się w miesiącu marcu 2004 r.

Z –ca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Teresa Drążek – dlatego, że jeżeli nikt inny nie zgłosiłby się z ofertą, to wtedy do złożonej oferty przez p. Grzywacza powrócilibyśmy w m-cu marcu 2004 r.

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn – w przedmiotowym piśmie napisano że w miesiącu marcu br. powróci się do negocjacji, a nie do oferty. Pan Grzywacz twierdzi, że był w stanie zapłacić za tę nieruchomość co najmniej 330.000,00 zł, ale nie został poinformowany o tym, że wpłynęła inna, wyższa, aniżeli jego początkowa oferta.

Z –ca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Teresa Drążek – nie jestem pewna , czy p. Grzywacz zapłaciłby wówczas cenę, którą dzisiaj deklaruje.

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn – Pani Naczelnik biznes polega na tym, że pewne rzeczy należy negocjować. Należało zatem to sprawdzić. Zazwyczaj jest tak, że początkowo oferuje się jak najniższą cenę. Nie oznacza to jednak, że nie można zapłacić więcej. Jest to normalna cecha każdego biznesmena, a p. Grzywacz jest porządnym biznesmenem, skoro rozbudowuje obiekt zakupiony od EXBUDU. Czy p. Grzywacz otrzymał odpowiedź na pismo z dnia 17.11.2003 r.?

Z –ca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Teresa Drążek – tak. Pan Roman Grzywacz otrzymał odpowiedź pismem z dnia 26.11.2003 r., w którym zaproszony został na spotkanie w dniu 1.12.2003 r. Spotkanie odbyło się.

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn – czy sporządzono protokół z tego spotkania?

Z –ca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Teresa Drążek – nie. Nie było ono protokołowane. Pan Grzywacz twierdził wówczas , że nie jest zainteresowany zakupem tej nieruchomości.

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn – Pan Grzywacz tak nie twierdził, ponieważ w dniu 1.12.2003 r. skierował pismo do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, w którym podtrzymał swoją ofertę z dnia 17.11.2003 r., w sprawie kupna przedmiotowej nieruchomości za kwotę 150.000,00 zł.

Z –ca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Teresa Drążek – po otrzymaniu tego pisma p. Burmistrz stwierdził, że oferta p. Grzywacza jest za niska.

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn – kiedy p. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino stwierdził, że oferta p. Romana Grzywacza jest za niska, skoro na złożoną ofertę p. Grzywacz otrzymał dnia 15.12.2003 r. następującą odpowiedź: „odpowiadając na Pana ofertę z dnia 1.12.2003 r. w sprawie sprzedaży gminnej nieruchomości zabudowanej, położonej w Gryfinie przy ulicy Grunwaldzkiej 7 – działka nr 141 – uprzejmie informuję, że do złożonej oferty powrócimy w miesiącu marcu 2004 r.” W dniu 19.01.2004 r. do tut. urzędu wpłynęła oferta pp. Frątczaków dotycząca kupna nieruchomości, a o złożonej ofercie p. Grzywacza zapomina się. Dlaczego nie poinformowano p. Grzywacza, że wpłynęła inna korzystniejsza, niż jego oferta.  

Z –ca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Teresa Drążek – p. Grzywacz został zaproszony na spotkanie w dniu 1.12.2003 r., które się odbyło.

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn – kto uczestniczył w spotkaniu?

Z –ca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Teresa Drążek – rozmowa przeprowadzona była z p. Burmistrzem.

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn – czy był to Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino p. Henryk Piłat, czy Burmistrz był sam, czy ktoś jeszcze uczestniczył w spotkaniu?

Z –ca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Teresa Drążek –nie wiem, ponieważ nie uczestniczyłam w tym spotkaniu.

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn – czy Komisja Rewizyjna może zapoznać się z wyceną nieruchomości zabudowanej, położonej przy ulicy Grunwaldzkiej 7 na działce oznaczonej nr ew. 141 obręb 3 Gryfino?

Z –ca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Teresa Drążek –oczywiście, że tak, jednak nie w chwili obecnej, ponieważ pracownicy skończyli pracę o godz. 1600 , pokój jest zamknięty i będę miała problem z dotarciem do dokumentów.

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn – rozumiem. Prosiłbym o dostarczenie wyceny na następne posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Dziękuję Pani Naczelnik za przybycie na posiedzenie Komisji i udzielenie wyczerpujących wyjaśnień. Uważam, że z przeprowadzonych negocjacji dotyczących sprzedaży nieruchomości zawsze powinno się sporządzać notatkę bądź protokół.. Proszę o zaproszenie na posiedzenie Komisji Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino p. Henryka Piłata.

Panie Burmistrzu Komisja Rewizyjna kończy omawianie sprawy dotyczącej sprzedaży nieruchomości przy ulicy Grunwaldzkiej 7 w Gryfinie tzw. „białego domku” jak i wielu innych sprzedaży nieruchomości w mieście..

Na ostatnim posiedzeniu naszej Komisji jeden z kolegów zgłosił sprawę sprzedaży 7 działek w Pniewie, z których po nieudanym przetargu, sprzedano dwie w drodze negocjacji z Burmistrzem. Na dzisiejszym posiedzeniu Komisji otrzymaliśmy informację od Z-cy Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami p. Teresy Drążek, że po wpłynięciu pisma p. Grzywacza z dnia 17.11.2003 r., w którym zakwestionował wycenę nieruchomości dokonaną przez biegłego, jak również wskazał na wiele błędów w wycenie tj. zawyżenie powierzchni piwnicy oraz inne, odbyło się spotkanie p. Grzywacza i p. Burmistrza dotyczące sprzedaży nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej nr 7 w Gryfinie.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – spotkanie o którym Pan mówi, nie odbyło się.

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn – w dniu 1.12.2003 r. p. Grzywacz złożył ofertę, w której zaproponował kupno nieruchomości za cenę 150.000,00 zł. Na złożoną ofertę otrzymał dnia 15.12.2003 r. następującą odpowiedź: „odpowiadając na Pana ofertę z dnia 1.12.2003 r. w sprawie sprzedaży gminnej nieruchomości zabudowanej, położonej w Gryfinie przy ulicy Grunwaldzkiej 7 – działka nr 141 – uprzejmie informuję, że do złożonej oferty powrócimy w miesiącu marcu 2004 r.” Dlaczego po zgłoszeniu się następnego oferenta nie wrócono do rozmów z p. Grzywaczem i dlaczego nie poinformowano p. Grzywacza o zgłoszeniu się kolejnego oferenta, który zaproponował 300.000,00 zł ? Dlaczego nie przeprowadzono rokowań z obydwoma oferentami?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – przy tej transakcji, p. Romana Grzywacza reprezentował Pan Lech Szymanowicz. Otrzymał on informację, że zgłosił się jeszcze jeden oferent i zaproponował kupno przedmiotowej nieruchomości za cenę 300.000,00 zł. W związku z powyższym p. Grzywacz poinformował , że nie będzie prowadził dalszych negocjacji, a kwota 150.000,00 jest ceną ostateczną.

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn – czy p. Lech Szymanowicz działał na bazie pełnomocnictwa pisemnego, czy tylko mówił, że reprezentuje p. Romana Grzywacza? Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 23 lipca 2004 r. p. Roman Grzywacz oświadczył, że o niczym nie wiedział, cały czas oczekując na powrót do negocjacji, które miały odbyć się w m-cu marcu 2004 r. Dnia2.02.2004 r. p. Grzywacz poinformowany został, że rokowania zostały zakończone, a oferta jego nie została przyjęta. W piśmie z dnia 24.02.2004 r. p. Roman Grzywacz napisał, że jest oburzony takim postępowaniem, gdyż złożona w listopadzie 2003 r. przez niego oferta, była ofertą wstępną. Ostatecznie był on w stanie zapłacić za przedmiotową nieruchomość ponad 300.000,00 zł i w związku z zaistniałą sytuacją oczekuje wyczerpujących wyjaśnień.

Dnia 4 marca 2004 r. p. Roman Grzywacz otrzymał pismo o następującej treści:

  „w odpowiedzi na pana pismo z dnia 24.02.2004 r. uprzejmie informuję, że nieruchomość położona w Gryfinie przy ulicy Grunwaldzkiej nr 7, co do której złożył Pan ofertę zbywana była w trybie art. 39 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, tj. w drodze rokowań wskutek negatywnego wyniku II przetargu na jej zbycie.

Oferta Pana na kupno nieruchomości opiewała na kwotę 150.000,00 zł. W międzyczasie wpłynęła oferta innej osoby na kupno nieruchomości za cenę 300.000,00 zł i podjęta została decyzja o sprzedaży na rzecz drugiego oferenta z uwagi na znacznie korzystniejszą cenę”. Pan Roman Grzywacz twierdzi, iż nie miał w osobie Pana Lecha Szymanowicza pełnomocnika i, że nie dostał żadnej odpowiedzi na swoje zarzuty, co do wyceny nieruchomości. W związku z tym, czy została sporządzona notatka lub protokół ze spotkania z p. Grzywaczem. i czy w ogóle Pan Burmistrz się z nim spotkał?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – nie było żadnego spotkania z p. Grzywaczem. Wszystkie podania i oferty dotyczące zakupu nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej nr 7 w Gryfinie składał p. Lech Szymanowicz.

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn – dlaczego zatem Pani Teresa Drążek poinformowała Komisję, że doszło do negocjacji między p. Grzywaczem, a p. Burmistrzem Miasta i Gminy Gryfino w dniu 1.12.2003 r.  

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – nie było żadnego spotkania, w którym bym uczestniczył z p. Grzywaczem. Przez cały czas wszystkie rozmowy w imieniu p. Grzywacza prowadził p. Lech Szymanowicz. Pan Lech Szymanowicz poinformowany został o tym , że pojawił się jeszcze jeden oferent, który złożył propozycję kupna tej nieruchomości za 300.000,00 zł. Po otrzymaniu tej informacji p. Lech Szymanowicz poinformował, że w zaistniałej sytuacji, Pan Grzywacz rezygnuje z nabycia nieruchomości przy ulicy Grunwaldzkiej nr 7 w Gryfinie.

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn –Panie Burmistrzu, Komisja Rewizyjna skłania się w kierunku, aby pewne procedury w gminie zostały udoskonalone. W przypadku, kiedy nie dochodzi do sprzedaży nieruchomości w drodze dwóch przetargów, należy przystąpienie do negocjacji poprzedzić ogłoszeniem w prasie, a w momencie, kiedy zgłasza się oferent negocjować najlepiej przez określoną Komisję.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – przepisy nie wymagają tego, jednak zgadzam się z tym, aby informacja o przystąpieniu do negocjacji była zamieszczana w prasie.

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn –sprawa p. Grzywacza jest zupełnie inna. Co prawda przepisy nie wymagają takich procedur, ale na gruncie Kodeksu Cywilnego uznać należy, że między gminą, a p. Grzywaczem toczyły się rokowania. Gdyby Pan Grzywacz został poinformowany, iż gmina odrzuci jego ofertę w związku z uzyskaniem lepszej , to w styczniu lub grudniu złożyłby inną wyższą ofertę.

Komisja Rewizyjna uważa, że do prowadzenia negocjacji nie powinno angażować się samego Burmistrza. Należy powołać Komisję, która działałaby w jego imieniu Burmistrza i zajmowałaby się przeprowadzaniem wszystkich przetargów.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – intencją moją jest, żeby jak najbardziej uspołecznić i upublicznić wszelkie sprzedaże. Pomimo tego, że przepisy nie nakazują takiego trybu przyjmę zasadę, że po II przetargu zamieszczane będzie w prasie zaproszenie do rokowań w sprawie sprzedaży nieruchomości bądź działek. Wszelkie negocjacje, które są przeprowadzane, odbywają się w obecności Burmistrza, zainteresowanych stron i pracowników Wydziału merytorycznie za to odpowiedzialnego.

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn – Panie Burmistrzu, trzeba pamiętać, że w życiu obowiązuje słowo pisane. Protokół, który sporządzony został z rokowań w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Gryfinie przy ul. Grunwaldzkiej nr 7. nie wymienia żadnych pracowników, którzy uczestniczyli w rozmowach przetargowych. Uważamy, że każdy protokół powinien być sporządzony i podpisany przez konkretną osobę.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – zgadzam się z Komisją Rewizyjną, wydam w tej sprawie stosowne zarządzenie.

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn – na posiedzeniu w dniu 24 września 2004 r. Komisja zapozna się z wyceną nieruchomości zabudowanej położonej przy ulicy Grunwaldzkiej nr 7 w Gryfinie oraz odniesie się do spraw podniesionych przez p. Romana Grzywacza, a o wynikach kontroli poinformuje p. Burmistrza na piśmie.

Ponadto Komisja wystąpiła na piśmie do p. Romana Grzywacza z prośbą o udzielenie następujących informacji  

- „W imieniu Komisji Rewizyjnej uprzejmie proszę o poinformowanie nas, czy w sprawie związanej z ofertą zakupu nieruchomości przy ulicy Grunwaldzkiej 7 w Gryfinie reprezentował Pana pełnomocnik Pan Lech Szymanowicz, a jeżeli tak, czy był upoważniony do wycofania Pana oferty.

Jednocześnie informuję, że po otrzymaniu Pana oświadczenia Komisja zakończy postępowanie w sprawie”.

Pismo w w/w sprawie stanowi załącznik nr 3.

 

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn ustalił termin następnego posiedzenia Komisji na dzień24 września (piątek) o godz. 800 2004 r.

 

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie.

              

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Mieczysław Sawaryn

 

      Protokółowała

           Referent

       Kinga Rataj