Protokół nr 38/04

Protokół nr 38/04

PROTOKÓŁ NR 38/04

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

odbytego w dniu 22 października 2004 r.

 

Ad. I. Sprawy regulaminowe:

ppkt. 1.

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn.

Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Komisji 5 osób w posiedzeniu uczestniczyli wszyscy.

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1.

Spoza grona Komisji w posiedzeniu udział wzięli:  

- Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino p. Jolanta Staruk.

Porządek obrad członkowie Komisji otrzymali wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu - załącznik nr 2.

 

pkt. 2.

PROTOKÓŁ NR 37/04 z poprzedniego posiedzenia Komisji przyjęto bez uwag.

 

II. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwał w sprawie:

Materiał informacyjny do poniższych punktów członkowie Komisji otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Mieczysław Sawaryn przedstawił projekty uchwał w sprawie:

1/ przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych - DRUK Nr 1/XXVII.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3.

Komisja Rewizyjna omawiając projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych negatywnie ocenia rozbudowywanie liczby członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z tendencją do tworzenia „podkomisji” z jednoczesnym przydzielaniem wysokich diet za uczestnictwo w posiedzeniach.

Z uwagi na powyższe Komisja widzi konieczność zmiany strategii dotyczącej funkcjonowania wymienionych organów. Szczególnie chodzi o zaangażowanie w pracach Komisji w ramach wykonywanych obowiązków pracowników Ośrodka Opieki Społecznej. Skład Komisji swoją liczebnością (18 osób) dorównuje składowi Rady Miejskiej w Gryfinie, a utrzymanie tak licznej Komisji pociąga wysokie i nie celowe koszty.

Za przyjęciem ww. wniosku głosowało 5 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

2/ zmiany budżetu gminy na 2004 rok - DRUK Nr 2/XXVII.

Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino p. Jolanta Staruk szczegółowo omówiła Komisji powyższy projekt uchwały.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4.

Straż Graniczna funkcjonuje w ramach jednostki organizacyjnej MSWiA.

Wobec powyższego organ ten winien zapewnić prawidłowe funkcjonowanie swoim jednostkom. Komisja zauważa, że Państwo nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań. Dalsze wydatkowanie przez Gminę własnych środków na zadania Państwa wpływa negatywnie na stan funkcjonowania jednostek centralnych i powiatowych nie wymuszając koniecznych reform. Komisja wnioskuje o ewentualne zwrócenie się do p. Ryszarda Kalisza Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji by ograniczył użytkowanie limuzyn służbowych w Warszawie, a zaoszczędzone w ten sposób środki przekazał do jednostek terenowych Policji, Straży Granicznej i Straży Pożarnej.

Za przyjęciem ww. wniosku głosowało 5 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

3/ określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na obszarze Gminy Gryfino - DRUK Nr 3/XXVII.

Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino p. Jolanta Staruk szczegółowo omówiła Komisji powyższy projekt uchwały.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Komisja nie zajęła stanowiska do ww. projekt uchwały.

4/ ustalenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę naliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino - DRUK Nr 4/XXVII.

Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino p. Jolanta Staruk szczegółowo omówiła Komisji powyższy projekt uchwały.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Komisja nie zajęła stanowiska do ww. projekt uchwały.

5/ ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Gryfino - DRUK Nr 5/XXVII.

Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino p. Jolanta Staruk szczegółowo omówiła Komisji powyższy projekt uchwały.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Komisja nie zajęła stanowiska do ww. projekt uchwały.

6/ ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów oraz trybu i terminów jego poboru - DRUK Nr 6/XXVII.

Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino p. Jolanta Staruk szczegółowo omówiła Komisji powyższy projekt uchwały.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Komisja nie zajęła stanowiska do ww. projekt uchwały.

7/ określenia dziennej stawki opłaty targowej oraz zasad jej ustalania i poboru - DRUK Nr 7/XXVII.

Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino p. Jolanta Staruk szczegółowo omówiła Komisji powyższy projekt uchwały.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Komisja nie zajęła stanowiska do ww. projekt uchwały.

8/ zwolnień z podatków: od nieruchomości od środków transportowych, rolnego oraz od posiadania psa - DRUK Nr 8/XXVII.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Komisja nie zajęła stanowiska do ww. projekt uchwały.

9/ zmiany Uchwały Nr XV/224/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie poboru niektórych podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa - DRUK Nr 9/XXVII.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Komisja nie zajęła stanowiska do ww. projekt uchwały.

10/ zmiany Uchwały Nr XV/223/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego obowiązujące na obszarze Gminy Gryfino - DRUK Nr 10/XXVII.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12.

Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino p. Jolanta Staruk poinformowała Komisję, że ww. projekt uchwały zostanie wycofany z porządku obrad sesji Rady Miejskiej.

Wobec powyższego Komisja nie omawiała ww. projektu uchwały.

11/ sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 4 m. Gryfino - DRUK Nr 11/XXVII.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

12/ określenia kierunków i trybu zawierania umów w zakresie współpracy międzynarodowej pomiędzy Gminą Gryfino a innymi gminami, organizacjami społecznym i innymi partnerami zagranicznymi - DRUK Nr 12/XXVII.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

13/ określenia kierunków współpracy oraz upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do zawarcia umowy partnerskiej z Miastem Sambor (Ukraina) - DRUK Nr 13/XXVII.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

14/ zmiany uchwały Nr XXVI/351/04 Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie przystąpienie Gminy Gryfino do „Samorządowego Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej”- DRUK Nr 14/XXVII.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 16.

Komisja nie zajęła stanowiska do ww. projekt uchwały.

15/ zmiany w budżecie gminy na 2004 r. - DRUK Nr 15/XXVII.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 17.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

16/ nabycia na mienie gminne w drodze wykupu od właścicieli, nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Wełtyń - DRUK Nr 16/XXVII.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 18.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

17/ odpłatności za posiłki w stołówkach zorganizowanych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Gryfino - DRUK Nr 17/XXVII.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 19.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Komisja nie zajęła stanowiska do ww. projekt uchwały.

18/ zasad i wysokości nagród przyznawanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym DRUK Nr 18/XXVII.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 20.

Komisja zaopiniowała projekt uchwały negatywnie. Jednocześnie uważa, że Rada Miejska w Gryfinie powinna każdorazowo decydować o wysokości nagród przyznawanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym.   

19/ przystąpienia do sporządzenia zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino - DRUK Nr 19/XXVII.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 21.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.           

Po wysłuchaniu wyjaśnień do ww. projektów uchwał Komisja wypracowała następujące stanowisko, które stanowi załącznik nr 22.  

 

III. Ocena realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2004 r.

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn - omówieniem ww. tematu zajmiemy się na następnym posiedzeniu - załącznik nr 23.

Po zapoznaniu się z ww. materiałem Komisja wypracowała następujący wniosek do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino:

Komisja wnioskuje o dostarczenie pełnej dokumentacji dotyczącej rozliczenia inwestycji wykonanych w 2004 roku w budynku tut. Urzędu.

Za przyjęciem ww. wniosku głosowało 5 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

 

IV. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn przedstawił członkom Komisji:

1/ wniosek do Komisji Rewizyjnej zgłoszony na sesji w dniu 9 września 2004 r. przez radną Magdalenę Chmurę – Nycz.

Ww. wniosek stanowi załącznik nr 24.

2/ Opinię prawną w sprawie zmiany w zestawieniu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ww. opinia stanowi załącznik nr 25.

Po zapoznaniu się z ww. materiałami Komisja udzieliła następującej odpowiedzi Pani Magdalenie Chmurze – Nycz radnej Rady Miejskiej w Gryfinie.

Ww. odpowiedź stanowi załącznik nr 26.

 

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie.

                

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Mieczysław Sawaryn

 

Protokółowała

Referent

Kinga Rataj