Protokół nr 39/04

Protokół nr 39/04

PROTOKÓŁ NR 39/04

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

odbytego w dniu 3 listopada 2004 r.

 

Ad. I. Sprawy regulaminowe:

ppkt. 1.

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn

Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Komisji 5 osób w posiedzeniu uczestniczyli wszyscy.

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1.

Spoza grona Komisji w posiedzeniu udział wzięli:  

- Sekretarz Miasta i Gminy Gryfino p. Beata Kryszkowska,

- Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami p. Czesława Subocz,

- Z- ca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami p. Teresa Drążek.

Porządek obrad członkowie Komisji otrzymali wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu - załącznik nr 2.

 

ppkt. 2.

PROTOKÓŁ NR 38/04 z poprzedniego posiedzenia Komisji przyjęto bez uwag.

 

Ad. II. Omówienie sprawy związanej ze sprzedażą nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej w Gryfinie tzw. „białego domku”.

Materiał informacyjny do powyższego punktu członkowie Komisji otrzymali na piśmie na posiedzeniu Komisji, które odbyło się w dniu 23 lipca 2004 r. Materiał stanowi załącznik nr 7 do PROTOKOŁU Nr 34/04.

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn odczytał Protokół Nr 36/04 z dnia 13 września 2004 r., w którym zawarte jest szczegółowe omówienie sprawy związanej ze sprzedażą nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej 7 w Gryfinie, tzw. „białego domku”. Budynek przy ul. Grunwaldzkiej wyceniono na kwotę 406.080,00 zł. W dniu 2 czerwca 2003 r. ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości. Termin przetargu wyznaczono na dzień 23.06.2003 r. Ogłoszenia o przetargu opublikowano w prasie lokalnej tj. „Echu Gryfina i okolic” oraz „Głosie Szczecińskim”. W wyznaczonym dniu i godzinie przetarg nie odbył się ze względu na brak chętnych.

Komisja przetargowa w składzie: p. Helena Pasztaleniec, p. Krystyna Lamperska i p. Jolanta Woldańska sporządziła na tę okoliczność protokół. Następnie w dniu 4 sierpnia 2003 r. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino p. Henryk Piłat ogłosił drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej 7 w Gryfinie. Ogłoszenie o przetargu wyznaczonym na 26 sierpnia 2003 r. o godz. 1000 . Informację o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz opublikowano w prasie lokalnej tj. „Echu Gryfina i okolic” oraz „Gazecie Wyborczej” Dodatek Szczeciński.

W wyznaczonym terminie ponownie nie doszło do przetargu z powodu braku chętnych. Wobec powyższego nasuwa się pytanie czy ogłoszenie zostało umieszczone w prasie lokalnej „7 Dni Gryfina”. Jeżeli nie, to dlaczego? Urząd Miasta i Gminy Gryfino podpisał umowę na publikowanie ogłoszeń w „7 Dniach Gryfina”, tylko nie wiem od kiedy.

Następnie na posiedzenie Komisji poproszono Sekretarza Miasta i Gminy p. Beatę Kryszkowską.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Mieczysław Sawaryn - na dzisiejszym posiedzeniu zajmujemy się omawianiem sprawy związanej ze sprzedażą nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej w Gryfinie tzw. „białego domku”. W ww. sprawie otrzymaliśmy materiały, natomiast nie wiemy czy są one kompletne, ponieważ Gmina Gryfino ogłosiła przetarg na publikowanie w prasie lokalnej ogłoszeń prasowych. Z tego co pamiętam przetarg na publikowanie w prasie lokalnej ogłoszeń prasowych wygrało „7 Dni Gryfina”. Z ww. materiałów wynika, że informacje o sprzedaży przedmiotowej nieruchomości ukazały się dwukrotnie w miesiącu czerwcu 2003 roku w prasie lokalnej tj. „Echu Gryfina i okolic”, „Głosie Szczecińskim” oraz „Gazecie Wyborczej” Dodatek Szczeciński.

Sekretarz Miasta i Gminy Gryfino p. Beata Kryszkowska – muszę sprawdzić z jaką datą został rozstrzygnięty przetarg na zamieszczanie ogłoszeń w prasie.

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn – proszę o sprawdzenie kiedy zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zamieszczanie ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w lokalnych i regionalnych dziennikach (tygodnikach) województwa zachodniopomorskiego” i kiedy została podpisana umowa.   

Sekretarz Miasta i Gminy Gryfino p. Beata Kryszkowska – umowa pomiędzy Gminą Gryfino, a Panem Piotrem Matławskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Nowe 7 Dni Gryfina” WELLKLY PRESS z siedzibą w Goleniowie obowiązywała od dnia 01.08.2003 r. do dnia 31.07.2004 r. podpisano również umowę pomiędzy Gminą Gryfino, a Spółką Akcyjną AGORA w Warszawie. Umowa obowiązywała od dnia 01.09.2003 r. do dnia 31.08.2004 r.

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn – dlaczego w prasie lokalnej „Nowe 7 Dni Gryfina” nie umieszczono ogłoszenia o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej nr 7 w Gryfinie?

Sekretarz Miasta i Gminy Gryfino p. Beata Kryszkowska – najprawdopodobniej poprzez przeoczenie.

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn – kto jest odpowiedzialny za ogłoszenia?

Sekretarz Miasta i Gminy Gryfino p. Beata Kryszkowska – za przeprowadzenie zamówienia publicznego na „Zamieszczanie ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w lokalnych i regionalnych dziennikach (tygodnikach) województwa zachodniopomorskiego” odpowiedzialna jestem ja. Natomiast po rozstrzygnięciu zamówienia publicznego wszyscy Naczelnicy i Kierownicy komórek organizacyjnych tut. Urzędu są informowani o tym, która firma obsługuje Urząd oraz są zobligowani do przestrzegania tego zarządzenia.

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn – rozumiem, że w tym przypadku umieszczaniem ww. ogłoszeń w prasie lokalnej zajmował się Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami.

Sekretarz Miasta i Gminy Gryfino p. Beata Kryszkowska – tak., informację o zamieszczaniu ogłoszeń w prasie lokalnej, w tym przypadku zajmował się Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami.

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn - dziękuję za wyczerpujące wyjaśnienia. Zgodnie z art. 39 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r., który mówi, że jeżeli drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, właściwy organ nie ma obowiązku organizowania dalszych przetargów, a nieruchomość może być zbyta w drodze rokowań za cenę ustaloną w tych rokowaniach. Należy przeanalizować sprawę i z punktu widzenia interesów ekonomicznych Gminy zastanowić się, czy w przypadku, kiedy drugi przetarg nie odbędzie się, w prasie powinno ukazać się kolejne ogłoszenie następującej treści „ w związku z tym, że dana nieruchomość nie została sprzedana w drodze przetargu ustnego, będzie przedmiotem negocjacji. Należy wskazać konkretną datę i zaprosić wszystkich chętnych do wzięcia w nich udziału”, czy nie powinno zostać opublikowane? Proszę o dyskusję w tej sprawie.

Radny Jan Bielecki - na posiedzeniu naszej Komisji w dniu 13 września 2004 r. jednogłośnie stwierdziliśmy, że w przypadku, kiedy nie dochodzi do sprzedaży nieruchomości w drodze dwóch przetargów, należy przystąpić do negocjacji, którą należy poprzedzić ogłoszeniem w prasie. W chwili zgłoszenia się oferenta należy przystąpić do negocjacji najlepiej przez określoną Komisję. Na takie stwierdzenie naszej Komisji Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino odpowiedział nam, że „przepisy nie wymagają tego, jednak zgadzam się z tym, aby informacja o przystąpieniu do negocjacji była zamieszczana w prasie”.   

Radny Janusz Skrzypiński – myślę, że wszyscy członkowie Komisji zgadzają się z kolegą radnym. Uważam, że gospodarka finansowa gminy powinna być prowadzona w sposób jak najbardziej korzystny.

Radny Józef Gutkowski – również jestem tego samego zdania.

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn – 17 listopada 2003 r. p. Roman Grzywacz zwrócił się pismem do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z propozycją kupna przedmiotowej nieruchomości, przedstawiając wiele zastrzeżeń związanych z wyceną tego budynku. W szczególności zakwestionował wycenę nieruchomości dokonaną przez biegłego, jak również wskazał wiele błędów w wycenie, tj. zawyżenie powierzchni piwnicy oraz inne. W dniu 26 listopada 2003 r. p. Roman Grzywacz otrzymał zaproszenie do rozmów na dzień 1 grudnia 2003 r. W wyniku przeprowadzonych rozmów p. Roman Grzywacz skierował do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino pismo z dnia 1.12.2003 r. o następującej treści:

  - „W nawiązaniu do mojego pisma z dnia 17 listopada 2003 r., oraz rozmów przeprowadzonych w Urzędzie Miasta i Gminy w dniu dzisiejszym, podtrzymuję swoje stanowisko zawarte w ww. piśmie. Z uwagi na to iż:

1. Faktyczna powierzchnia użytkowa budynku wynosi ok. 500 m2 plus poddasze oraz częściowe podpiwniczenie budynku. W Państwa informacji ponad 100 m2 więcej.

2. Budynek jest podpiwniczony tylko częściowo znaczna część piwnic zajęta jest przez węzeł cieplny zasilający trzy sąsiednie posesje. W Państwa informacji budynek podpiwniczony w całości (operat str. 5 pkt 2.4.2).

3. Stan techniczny zgodnie z operatem szacunkowym jest bardzo zły i dalsze użytkowanie budynku wymaga wykonania niżej wymienionych prac: a) Wymiana konstrukcji i pokrycia dachu,

b) Konieczna wymiana stropów I i II pietra,

c) Instalacje w-k, e c.o, cwu i telefoniczna zdemontowane lub zdewastowane konieczność wykonania nowych instalacji (operat str. 6 pkt 2.4.3.),

d) Stolarka okienna i drzwiowa konieczność wymiany 100%,

e) Konstrukcja budynku nadproża i ściany nośne i działowe popękane konieczność wymiany (operat str. 6 pkt 2.4.3.),

f) Schody wewnętrzne i zewnętrzne w całości do wymiany,

g) Kapitalny remont elewacji i otoczenia budynku.

proponuję kupno przedmiotowej nieruchomości za kwotę 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych)”.

W dniu 15 grudnia 2003 r. na złożoną ofertę przez p. Grzywacza, udzielono odpowiedzi następującej treści: „odpowiadając na Pana ofertę z dnia 1.12.2003 r. w sprawie sprzedaży gminnej nieruchomości zabudowanej, położonej w Gryfinie przy ulicy Grunwaldzkiej 7 – działka nr 141 – uprzejmie informuję, że do złożonej oferty powrócimy w miesiącu marcu 2004 r.”

Pan Roman Grzywacz zakwestionował wycenę nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej 7. Skierował w tej spawie pismo do Gminy, na które nie otrzymał odpowiedzi. Mankamentem jest zatem sytuacja, w której oferent zainteresowany kupnem nieruchomości nie otrzymuje odpowiedzi na pytanie, czy prawidłowo została sporządzona jej wycena? Uważam, iż w momencie, kiedy Pan Grzywacz sygnalizował, że została ona błędnie dokonana, kompetentny urzędnik powinien to sprawdzić, a następnie udać się na miejsce i sprawdzić, czy faktycznie jest tam piwnica, czy jej nie ma? Na zadanie pytanie: „czy sprawa, w której monitował p. Grzywacz została zbadana przez pracowników urzędu”, Z –ca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami p. Teresa Drążek udzieliła odpowiedzi następującej treści: „nie widzieliśmy powodu, aby to korygować. Uważaliśmy bowiem, że to, nie wycena nieruchomości została zawyżona , a oferta p. Grzywacza była rażąco niska w stosunku do jej wartości”. Jako Komisja Rewizyjna ww. postępowanie uważamy za negatywne. W dniu 19 stycznia 2004 r. do tut. urzędu wpłynęła oferta państwa Ireny i Edwarda Frątczaków dotycząca kupna nieruchomości przy ul. Grunwaldzkie 7 w Gryfinie za cenę 300.000,00 zł. Dnia 26 stycznia 2004 r. reprezentujący gminę Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino p. Henryk Piłat przeprowadził z p. Frątczakiem rokowania w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej przy ulicy Grunwaldzkiej 7 w Gryfinie. Protokół z rokowań w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Gryfinie przy ul. Grunwaldzkiej nr 7 został sporządzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino p. Henryka Piłata oraz p. Edwarda Frątczaka. Jest to niewątpliwe uchybienie, ponieważ kupującymi byli pp. Irena i Edward Frątczakowie. Z żadnych przedstawionych dokumentów nie wynika fakt, aby p. Edward Frątczak działał jako pełnomocnik swojej żony. W życiu bywa tak, że jeżeli mąż nabędzie coś z majątku wspólnego, to wchodzi on i tak do wspólnoty majątkowej. Ww. uchybienie zostało sprostowane podczas sprzedaży przedmiotowej nieruchomości w dniu 2 lutego 2004 r.

Następnie Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn odczytał członkom Komisji treść protokołu z rokowań.

Ww. protokole nie ma zapisu o uczestnictwie pracowników Miasta i Gminy biorących udział w rozmowach przetargowych. Komisja Rewizyjna uważa, że każdy protokół powinien być sporządzony i podpisany przez konkretną osobę. Ponadto do prowadzenia negocjacji nie powinien byś zaangażowany osobiście Burmistrz Miasta i Gminy. Należy powołać Komisję, która działałaby w jego imieniu i zajmowałaby się przeprowadzaniem wszystkich przetargów. W Protokole z rokowań nie ma żadnej wzmianki nt. prowadzonych negocjacji pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Gryfino p. Henrykiem Piłatem, a p. Edwardem Frątczakiem. Wobec powyższego należy dostarczyć członkom Komisji Rewizyjnej kopię korespondencji, która funkcjonowała pomiędzy p. Edwardem Frątczakiem, a Urzędem Miasta i Gminy w Gryfinie. W szczególności chodzi o to, kiedy p. Frątczak otrzymał stosowne zawiadomienie z gminy o przeprowadzeniu rokowań w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości?

Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami p. Czesława Subocz - pp. Irena i Edward Frątczakowie nie byli pisemnie zawiadomieni o terminie przeprowadzenia rokowań w sprawie sprzedaży nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej 7. Wszystkie dokumenty dotyczące tej sprawy Komisja Rewizyjna otrzymała w całości.

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn – z wyjaśnień Pani wynika, że pp. Irena i Edward Frątczakowie nie zostali zawiadomieni pisemnie, czy to prawda?

Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami p. Czesława Subocz - tak. Termin przeprowadzenia rokowań został ustalony telefonicznie z Burmistrzem Miasta i Gminy Gryfino p. Henrykiem Piłatem

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn – od dnia 1 sierpnia 2003 r. Gmina Gryfino ma podpisaną umowę na zamieszczanie ogłoszeń prasowych w prasie lokalnej „7 Dni Gryfina”. W sierpniu 2003 r. ogłaszany był drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości, który nie został ogłoszony w gazecie „7 Dni Gryfina”. Natomiast został opublikowany w „Echu Gryfina i okolic” oraz „Gazecie Wyborczej” Dodatek Szczeciński. Dlaczego ww. ogłoszenie nie zostało opublikowane w gazecie, z którą podpisano stałą umowę na umieszczanie w niej ogłoszeń.  

Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami p. Czesława Subocz - najprawdopodobniej zarządzenie w sprawie zamieszczania ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w lokalnych i regionalnych dziennikach (tygodnikach) województwa zachodniopomorskiego dotarło do Wydziału zbyt późno. Wymóg był taki, że ogłoszenie o przetargu należy opublikować w sposób zwyczajowo przyjęty. Wobec powyższego ogłoszenie o przetargu opublikowane zostało w prasie lokalnej oraz gazecie wojewódzkiej.

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn – Pan Roman Grzywacz zakwestionował wycenę nieruchomości dokonaną przez biegłego, jak również wskazał na wiele błędów w wycenie, tj. zawyżenie powierzchni piwnicy.

Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami p. Czesława Subocz - jest to nie prawda. Pan Grzywacz w swoich rozważaniach uważał, że tam gdzie jest kotłownia, to nie ma piwnicy, a tak nie jest. W rzeczywistości jest to pomieszczenie piwniczne zajęte na kotłownię.

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn – przecież jasne jest, że urządzenia są częścią składową budynku.   

Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami p. Czesława Subocz -nie mniej ww. budynek znajduje się nad piwnicą.

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn – z tego co pamiętam, to przez jakiś czas przebywała Pani na zwolnieniu chorobowym. Wiem , że Pani Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami na złożone przez interesanta pismo, udzielał pisemnej odpowiedzi. Dlaczego nie zastosowano takiej praktyki w tym przypadku.?

Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki

Nieruchomościami p. Czesława Subocz - uważam, że w powyższym przypadku nie było potrzeby udzielania p. Grzywaczowi odpowiedzi na pismo z dnia 17 listopada 2003 r. Nabywca doskonale wiedział w jakim stanie znajdowała się przedmiotowa nieruchomość. Cenę sprzedaży ustala właściciel danej nieruchomości, a kupiec sam decyduje czy go stać na kupno.

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn – jeżeli kupiec proponuje cenę 150.000,00 zł z uwagi na to, że wycena jest niezgodna z rzeczywistym stanem budynku powinien otrzymać odpowiedź w tej sprawie, gdyż prowadzi on z gminą rokowania w sprawie zakupu nieruchomości. W tym przypadku gmina nie potraktowała poważnie oferenta.

Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami p. Czesława Subocz - do tej pory zasady prowadzenia rokowań nie były unormowane. Gminy prowadziły rokowania „na wyczucie” lub na podstawie wizji. Od dnia 22 września 2004r . obowiązuje rozporządzenie w sprawie zasad prowadzenia rokowań.

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn – chciałbym zaznaczyć, że w „Protokole z rokowań” nie ma żadnej wzmianki, notatki nt. prowadzonych negocjacji pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Gryfino p. Henrykiem Piłatem, a p. Edwardem Frątczakiem. Biznes polega na tym, że pewne rzeczy należy negocjować. Należało zatem to sprawdzić. Zazwyczaj jest tak, że początkowo oferuje się jak najniższą cenę. Nie oznacza to jednak, że nie można zapłacić więcej. Uważam, że gospodarka finansowa gminy powinna być prowadzona w sposób jak najbardziej korzystny dla niej. W wyniku rokowań nieruchomość ta została sprzedana za kwotę 300.000,00 zł,-. Dnia 2 lutego 2004 r. z pp. Ireną i Edwardem Frątczakami spisana została notarialna umowa sprzedaży ww. nieruchomości. Tego samego dnia tj. 2 lutego 2004 r. wysłano pismo do p. Romana Grzywacza, w którym poinformowano o odrzuceniu złożonej przez niego oferty i sprzedaży przedmiotowej nieruchomości innemu oferentowi.

W odpowiedzi na to p. Roman Grzywacz skierował do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino pismo z dnia 24.02.2004 r. o następującej treści:

  - „W grudniu 2003 r. złożyłem ofertę kupna ww. nieruchomości za kwotę 150.000,00 PLN. W dniu 15 grudnia 2003 r. otrzymałem od pana odpowiedź (nr pisma BWG. 7145/168/2003), że do złożonej oferty powrócimy w miesiącu marcu 2004 r. W dniu 2 lutego 2004 r. poinformował mnie Pan, że odbyły się rokowania w sprawie sprzedaży nieruchomości i moja oferta została odrzucona ze względu na niską cenę. Informuję Pana, że na rokowania nie zostałem zaproszonym a oferta moja była wstępna i mogła zostać podwyższona do kwoty ponad 300.000,00 PLN. Jestem oburzony takim postępowaniem i pilnie oczekuję wyczerpujących wyjaśnień”.

W dniu 4 marca 2004 r. Pan Roman Grzywacz otrzymał odpowiedź na pismo z dnia 24 lutego 2004 r. o następującej treści:

- „W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 24.02.2004 r. uprzejmie informuję, że nieruchomość położona w Gryfinie przy ul. Grunwaldzkiej nr 7 , co do której złożył Pan ofertę zbywana była w trybie art. 39 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, tj. w drodze rokowań wskutek negatywnego wyniku II przetargu na jej zbycie. Oferta Pana na kupno nieruchomości opiewała na kwotę 150.000,00 zł. W międzyczasie wpłynęła oferta innej osoby na kupno nieruchomości za cenę 300.000,00 zł i podjęta została decyzja o sprzedaży na rzecz drugiego oferenta z uwagi na znacznie korzystniejszą cenę. Zastrzeżenie w piśmie z dnia 15 grudnia 2003 r. , że do złożonej oferty powrócimy w m-cu marcu 2004 r. nastąpiło w sytuacji, gdy Pana oferta na zakup nieruchomości była jedyną, która wpłynęła do Urzędu, a z treści Pana pisma z dnia 1 grudnia 2003 r. jednoznacznie wynikało, że nie jest to oferta wstępna, a zaproponowana cena jest ostateczna. Otrzymanie drugiej, znacznie korzystniejszej oferty spowodowało, że zastrzeżenie powyższe stało się bezprzedmiotowe. Wobec zaistniałej sytuacji gmina nie miała obowiązku przeprowadzania dalszych rokowań z panem i mogła zawrzeć umowę sprzedaży w oparciu o korzystniejszą cenę”.

Z- ca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami p. Teresa Drążek – poinformowała członków Komisji, iż opublikowanie drugiego przetargu w prasie lokalnej „Echu Gryfina i okolic” kosztowało gminę 500 zł.

Ponadto Komisja Rewizyjna w dniu 13 września 2004 r. - PROTOKÓŁ NR 36.04 wystąpiła na piśmie do p. Romana Grzywacza z prośbą o udzielenie następujących informacji  

- „ W imieniu Komisji Rewizyjnej uprzejmie proszę o poinformowanie nas, czy w sprawie związanej z ofertą zakupu nieruchomości przy ulicy Grunwaldzkiej 7 w Gryfinie reprezentował Pana pełnomocnik Pan Lech Szymanowicz, a jeżeli tak, czy był upoważniony do wycofania Pana oferty. Jednocześnie informuję, że po otrzymaniu Pana oświadczenia Komisja zakończy postępowanie w sprawie”.

W odpowiedzi na to p. Roman Grzywacz skierował do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej p. Mieczysława Sawaryna pismo z dnia 17.09.2004 r. o następującej treści:

- „ W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 14 września 2004 r. w sprawie osoby PanaLecha Szymanowicza i jego roli w związku z ofertą zakupu nieruchomości przy ulicy Grunwaldzkiej 7 w Gryfinie informuje, że pan Lech Szymanowicz nie był i nie jest umocowany do reprezentowania mojej osoby w ww. sprawie i w związku z powyższym nie był upoważniony do wycofania mojej oferty”.   

Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 13.09.2004 r. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino p. Henryk Piłat zadeklarował, że wyda stosowne zarządzenie w sprawie powołania Komisji, która działałaby w jego imieniu do prowadzenia negocjacji oraz, że każdy protokół z rokowań będzie sporządzany i podpisany przez konkretną osobę. Uważam, że Komisja Rewizyjna powinna sprawdzić, czy po upływie półtora miesiąca czasu ww. zarządzenia zostały wydane.

Następnie członkowie Komisji zapoznali się z dokumentami potwierdzającymi fakt przekazania ogłoszeń do publikacji.

Przewodniczący Komisji radny Mieczysława Sawaryn – na następnym posiedzeniu członkowie Komisji zapoznają się z treścią sporządzonego protokołu i po dokonaniu ewentualnych poprawek przyjmą protokół z posiedzenia obecnej Komisji.

 

Ad. III. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn przedstawił członkom Komisji informację o stanie realizacji zadań inwestycyjnych za10 miesięcy roku budżetowego 2004 - w związku z zobowiązaniem do przedłożenia wydatków w rozbiciu na poszczególne zadania poszerzoną o remonty - załącznik nr 3.

Po zapoznaniu się z ww. materiałem Komisja wypracowała następujące wnioski do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino:

1/ o doręczenie radnemu p. Józefowi Gutkowskiemu pisemnej informacji nt. zaawansowania prac przy realizacji inwestycji pn. ”Kanalizacja w m. Drzenin – budowa przepompowni ścieków „PD” w Drzeninie i rurociągu tłocznego ścieków „RT – DG” Drzenin – Gardno”. W szczególności chodzi o prace projektowe, terminy uruchomienia i zakończenia inwestycji.

2/ W związku z przedłożoną informacją o stanie realizacji zadań inwestycyjnych za 10 miesięcy roku budżetowego 2004 „Remonty w szkołach podstawowych” Komisja wnioskuje o rozpisanie poszczególnych pozycji kwotowo oraz podanie, czy inwestycje realizowane były po ogłoszeniu przetargów, jeżeli nie, to które i za ile?

3/ W związku z przedłożoną informacją o stanie realizacji zadań inwestycyjnych za 10 miesięcy roku budżetowego 2004 „ Szczegółowy wykaz zadań” Komisja wnioskuje o udzielenie pisemnej informacji, które zadania wykonane były na bazie ogłoszonych przetargów, zamówień z wolnej ręki lub usuwania awarii. W przypadku zbiorczego zestawienia np. poz. nr 9 ww. wykazu należy rozpisać koszty remontów dachów pod poszczególnymi numerami budynków.

4/ W związku z przedłożoną informacją o stanie realizacji zadań inwestycyjnych za 10 miesięcy roku budżetowego 2004 „Szczegółowy wykaz remontu UMiG” Komisja wnioskuje o szczegółowe rozpisanie remontu UMiG, ze wskazaniem:        

- która łazienka została wyremontowana ?,

- kto opracował koncepcję punktu informacyjnego ?,

- na czym polegała adaptacja pomieszczeń na Gminne Centrum Reagowania ?,

- czy na rozbiórkę garażu wykonany był projekt ?,

- które zadania realizowane były poprzez przetarg, a które w formie zamówienia z wolnej ręki lub w formie remontów ?.        

Ww. wnioski stanowią załącznik nr 4.

Radny Jan Bielecki - wnioskuję, aby nasza Komisja zapoznała się z realizacją Planu Pracy Komisji na rok 2004.

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn - proszę o dostarczenie członkom Komisji ww. Planu Pracy.

Po przeanalizowaniu ww. materiału członkowie Komisji jednomyślnie stwierdzili, że Plan Pracy Komisji na rok 2004 realizowany jest na bieżąco.

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn ustalił termin następnego posiedzenia Komisji na dzień 10 listopada (środa) o godz. 1300 2004 r.

 

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie.

              

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Mieczysław Sawaryn

 

Protokółowała

Referent

Kinga Rataj