Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej
na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2005 r. godz. 15.00


I. Sprawy regulaminowe:
1/ otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,
2/ przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

II. Informacja na temat współpracy Gminy Gryfino z gminami partnerskimi - DRUK Nr 1/XXXI.

III. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwał w sprawie:

1/ wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej, Oddziałowi Rejonowemu w Gryfinie, na okres 10 lat pomieszczeń użytkowych, o łącznej pow. 175,45 m2, znajdujących się w budynku gminnym, położonym w Gryfinie przy ul. Łużyckiej nr 3d, na działce nr 163/2, na prowadzenie działalności charytatywnej - DRUK Nr 2/XXXI,

2/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości zabudowanej, położonej w obr. Borzym - działka nr 53/3 - DRUK Nr 2-1/XXXI,

3/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego garaży znajdujących się w budynku przy ul. Sprzymierzonych nr 8 w Gryfinie oraz udziału w nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 157 - DRUK Nr 2-2/XXXI,

4/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu
usługowego nr 1a w budynku przy ul. Sprzymierzonych nr 8 w Gryfinie oraz udziału w nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 157 - DRUK Nr 2-3/XXXI,

5/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w Gryfinie przy ul. Nadodrzańskiej - DRUK Nr 2-4/XXXI.

6/ zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu gminnej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gryfinie w obrębie nr 5 oraz jej zbycia na rzecz Grupy Energetycznej ENEA S.A. - DRUK Nr 2-5/XXXI.

7/ nadania nazwy urzędowej ulicy, położonej w obrębie Wełtyń - DRUK Nr 3/XXXI

8/ nadania nazwy urzędowej ulicy, położonej w obrębie 5 m. Gryfino - DRUK Nr 3-1/XXXI.

9/ Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino - DRUK Nr 4/XXXI.

10/ Zmiany uchwały Nr X/154/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 lipca 2003 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 8 i 11 w obrębie Parsówek - DRUK Nr 5/XXXI.

11/ Przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino - DRUK Nr 6/XXXI.

12/ wezwania p. Arkadiusza Bienicewicza do zmiany uchwały Nr XV/212/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino obejmującej obszar trasy napowietrznej linii energetycznej 110 kV od Elektrowni Dolna Odra do Chlebowa - DRUK Nr 7/XXXI.

13/ wezwania p. Anny Hładka – Kowal oraz p. Pawła Kowal do zmiany uchwały Nr XV/212/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino obejmującej obszar trasy napowietrznej linii energetycznej 110 kV od Elektrowni Dolna Odra do Chlebowa - DRUK Nr 7-1/XXXI.

14/ Przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino obejmującego obszar trasy napowietrznej linii energetycznej 110 kV od Elektrowni Dolna Odra do Chlebowa - DRUK Nr 7-2/XXXI.

15/ Uchwalenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr: 118/6, 118/9, 118/10, 125, część 126, 127 i 267/1 - obręb 3 miasta Gryfino - rejon ul. Pionierów - DRUK Nr 8/XXXI. 

16/ Ogłoszenia zamiaru likwidacji Młodzieżowego Domu Kultury w Gryfinie - DRUK Nr 9/XXXI.

17/ Uchylenia uchwały Nr XXVII/383/04 w sprawie odpłatności za posiłki w stołówkach zorganizowanych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Gryfino - DRUK Nr 10/XXXI.

18/ Przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Gryfino w roku 2005 - DRUK Nr 11/XXXI.


IV. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.