Porządek obrad

Porządek obrad


PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej
na posiedzeniu w dniu 27.12.2005 r. godz. 930
 

I. Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

II. Ocena realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2005 rok.

III. Informacja o realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki  Odpadami Miasta i Gminy Gryfino - DRUK Nr 1/XLVI.

 •  uwagi i wnioski,

IV. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwał w sprawie:

 1. przyjęcia ramowego planu działań sesyjnych Rady Miejskiej na 2006 rok - DRUK  Nr 2/XLVI.
 2. zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady na 2006 rok - DRUK Nr 3/XLVI.
 3. nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej do zasobów Gminy Gryfino od Skarbu  Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych - DRUK Nr 4/XLVI.
 4. ustalenia stawki najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wyrażenie zgody na ustalenie wartości jednego punktu decydującego o wartości stawek wynagrodzenia w poszczególnych kategoriach zaszeregowania dla pracowników Zakładu  Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Gryfinie oraz pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gryfino - DRUK Nr 5/XLVI.
 5. restrukturyzacji podatku od nieruchomości Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie - DRUK Nr 6/XLVI.
 6. przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok  2006 stanowiącego załącznik nr 4 do Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Gryfino na lata 2004 - 2008 - DRUK Nr 7/XLVI.
 7. uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie  gminy Gryfino - DRUK Nr 8/XLVI.
 8. ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2005 - DRUK Nr 9/XLVI.
 9. zatwierdzenia wyboru banku do obsługi budżetu Miasta i Gminy Gryfino - DRUK  Nr 10/XLVI.
 10. zmiany budżetu gminy na 2006 rok - DRUK Nr 11/XLVI.

V. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.