Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej
na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2006 r. (poniedziałek) godz. 1400

 

I. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,

  2. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

II. Zapoznanie się ze sprawą poruszoną w piśmie p. Kazimiery Dragan.

III. Sprawozdanie z działalności Gryfińskiego Domu Kultury za rok 2005 - DRUK NR 1/XLVIII - uwagi i zapytania.

IV. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej w Gryfinie za rok 2005 - DRUK NR 2/XLVIII - uwagi i zapytania.

V. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwał w sprawie:

  1. wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 52/3 o pow. 121 m2, położonej w obrębie 4 m. Gryfino na rzecz jej użytkowników wieczystych - DRUK NR 3/XLVIII,

  2. ustanowienia służebności gruntowej przejazdu w działce gminnej nr 17/33, położonej w obrębie Sobiemyśl - DRUK NR 3-1/XLVIII,

  3. oddania w użytkowanie wieczyste, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 2 miasta Gryfino - DRUK NR 3-2/XLVIII,

  4. zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Gryfinie w obrębie nr 3 - DRUK NR 3-3/XLVIII,

  5. zwolnień z opłaty za dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - DRUK NR 4/XLVIII,

  6. przyznania dotacji na remonty zabytkowych obiektów sakralnych w roku 2006 - DRUK Nr 5/XLVIII.

VI. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.