Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej
na posiedzeniu w dniu 10 kwietnia 2006 r. o godz. 800

I. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,
  2. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

II. Wypracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu gminy Gryfino za 2005 r.wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy.

III. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.