Porządek obrad

Porządek obrad

NOWY PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej
na posiedzeniu w dniach 21 i 24 kwietnia 2006 r. godz. 1000

I. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,
  2. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

II. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2005 roku - DRUK NR 2/L.

  • uwagi i wnioski.

III. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwał w sprawie:

  1. zmiany Statutu Gminy Gryfino - DRUK NR 3/L,
  2. udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej w finansowaniu zadań na drogach wojewódzkich - DRUK NR 4/L,
  3. zaciągnięcia zobowiązania finansowego z tytułu zawarcia umowy na realizację zadania pn. „Wykonanie kompleksowej dokumentacji formalno – prawnej i technicznej na budowę nabrzeży dla obsługi jednostek pasażerskich oraz turystyki żeglarskiej na prawym brzegu rz. Odry Wschodniej KM 717,85+718,60 odcinek miasta Gryfina” - DRUK Nr 5/L,
  4. zmian budżetu gminy na 2006 r. - DRUK Nr 6/L.

IV. Ocena gospodarki finansowej Gminy za 2005 r. obejmująca kontrolę działalności 2005 r. Burmistrza w zakresie nadzoru właścicielskiego nad spółkami komunalnymi, gminnymi jednostkami organizacyjnymi oraz z tytułu uczestnictwa w Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino.

V. Kontrola realizacji inwestycji gminnych.

VI. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.