Porządek obrad

Porządek obrad


PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej
na posiedzeniu w dniu 21 czerwca 2006 r. godz. 830
i 26 czerwca 2006 r. godz. 1500

 

I. Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

II. Informacja o działalności Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych oraz przedstawienie stanu przygotowania do okresu letniego – DRUK Nr 1/LIII.

 • uwagi i zapytania.

III.   Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie – DRUK Nr 1-1/LIII.

 • uwagi i zapytania.

IV.   Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – DRUK Nr 1-2/LIII.

 • uwagi i zapytania.

V. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwał w sprawie:

 1. przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Gryfino dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Grunwaldzka, Sprzymierzonych, 1 Maja i Bolesława Chrobrego – DRUK Nr 2/LIII.
 2. zmiany Uchwały Nr XXVIII/386/04 z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego obowiązujących na obszarze Gminy Gryfino - DRUK NR 3/LIII,
 3. zmiany Uchwały Nr XXIX/402/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zwolnień z podatków: od nieruchomości, od środków transportowych, rolnego oraz od posiadania psa - DRUK NR 4/LIII,
 4. wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 55/1 o pow. 2800 m2, położonej w obrębie Borzym na rzecz jej użytkowników wieczystych - DRUK Nr 5/LIII,
 5. odpłatnego nabycia na mienie komunalne w drodze wykupu od osób fizycznych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Wełtyń - DRUK Nr 5-1/LIII,
 6. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na mienie komunalne w drodze wykupu od osób fizycznych, nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Żórawki - DRUK Nr 5-2/LIII,
 7. sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 2 m. Gryfino - DRUK Nr 5-3/LIII,
 8. oddania mienia komunalnego w użyczenie jednostkom organizacyjnym Gminy Gryfino nieposiadającym osobowości prawnej i komunalnym instytucjom kultury - DRUK Nr 5-4/LIII,
 9. nadania Statutu Urzędowi Miasta i Gminy w Gryfinie - DRUK Nr 6/LIII,
 10. nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 4 w Gryfinie - DRUK Nr 7/LIII,
 11. upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy do podjęcia rozmów z fundatorami i zarządem Fundacji Na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino, dotyczących przejęcia przez Gminę Gryfino Centrum Wodnego LAGUNA - DRUK Nr 8/LIII,
 12. zmiany uchwały Nr XLVIII/601/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 23 lutego 2006 roku w sprawie przyznania dotacji na remonty zabytkowych obiektów sakralnych w roku 2006 - DRUK Nr 9/LIII,
 13. zmiany w budżecie gminy na 2006r. - DRUK Nr 10/LIII,
 14. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Gryfino - DRUK NR 11/LIII,
 15. ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Gryfino – DRUK Nr 12/LIII,
 16. rozpatrzenie skargi Barbary i Pawła Jóźwiak – DRUK Nr 13/LIII.

VI. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.