Protokół nr 2/02

Protokół nr 2/02

PROTOKÓŁ   Nr 2/02

z   posiedzenia   Komisji   Spraw   Społecznych i   Bezpieczeństwa   Publicznego

odbytego   na   posiedzeniu   w   dniu 18.12.2002 r. i   27.12.2002 r.

 

Ad. I. Sprawy   regulaminowe:

ppkt. 1.

Otwarcia   posiedzenia   dokonała   Przewodnicząca   Komisji   radna   Janina   Nikitińska.

Stwierdziła   prawomocność   obrad, gdyż   na   stan   Komisji   5   osób   w   posiedzeniu uczestniczyli   wszyscy.

Lista   obecności   członków   Komisji   stanowi   załącznik nr 1.

Ponadto   w   posiedzeniu   udział   wzięli:

- Skarbnik Miasta   i   Gminy   Gryfino   p.   Lilianna   Ochmańska,

-   Z–ca   Burmistrza   p.   Eugeniusz   Kuduk,

-   Z –ca   Naczelnika, Kierownik   Referatu   Inwestycji   p.   Ewa   Kubiak.  

 

ppkt.2.

Przewodnicząca   Komisji   radna    Janina   Nikitińska   zaproponowała   wprowadzenie do   porządku   obrad   Komisji   trzech   dodatkowych   projektów   uchwał   w   sprawie:

- ustalenia   maksymalnych   miesięcznych   stawek   czynszu   najmu   za   lokale   użytkowe stanowiące   własność   Gminy, wynajmowane   na   okres   dłuższy   niż   3   lata - DRUK nr 9/III,

- zatwierdzenia   zestawienia   przychodów   i   wydatków   z   Gminnego   Funduszu Ochrony   Środowiska   i   Gospodarki   Wodnej   na   2003 r. – DRUK   Nr 10/III,

- przystąpienia   do   sporządzenia   zmiany   planu   ogólnego   zagospodarowania przestrzennego   Miasta   i   Gminy   Gryfino, zatwierdzonego   Uchwałą   Rady   Narodowej Nr   XIII/90/90   z dnia   26.04.1990 r., ogłoszoną   w   Dzienniku   Urzędowym   Województwa   Szczecińskiego   Nr 14   z   dnia   2.05.1990 r.   poz. 204   wraz z   późniejszymi. zmianami - DRUK   Nr 11/III.

Porządek   obrad   posiedzenia   Komisji    stanowi   załącznik   nr 2.

 

ppkt. 3.

Przewodnicząca   Komisji   odczytała    PROTOKÓŁ   NR   1/02    z   poprzedniego   posiedzenia   komisji, który   przyjęto   bez   uwag.

 

Ad. II. Przygotowanie   planu   pracy   Komisji   na   2003 rok.  

Radny   Marek   Sanecki – przygotowując   swoją   wersję   projektu   planu   pracy   komisji   na   2003 rok ,   pod   uwagę   wziąłem   propozycje   do   planu   pracy   Rady   na   rok   2003 oraz   umieściłem   te   elementy, które   musimy   zamieścić, w   związku   z   ważnością   spraw. Według   mojego   projektu   planu   pracy   uważam ,że   na   samym   początku   nasza   komisja   powinna    zająć   się   omówieniem   systemu   oświaty   na   poziomie   gimnazjalnym.

Ww.   temat   jest   jednym   z   najistotniejszych   problemów, którym   powinna   zająć   się cała   Rada   i   ten   system   trzeba   troszeczkę   zmienić.

Radny   Jan   Kozłowski – proponuję, aby   do   projektu   planu   pracy   komisji, który    został przygotowany   przez   Przewodniczącą   Komisji, w   miesiącu   styczniu   wprowadzić   jako   punkt   3. Omówienie   szkolnictwa   na   poziomie   gimnazjalnym. Uważam, że   jest

to   bardzo   ważny   temat.  

Radna   Magdalena   Chmura -   proponuję, aby   przez   styczeń   i   luty   nasza   komisja   omówiła   problemy   i   potrzeby   wszystkich   szkół   podstawowych, które   są   na terenie   naszej   gminy

W   wyniku   dyskusji   Komisja   wypracowała   następujący   projekt   planu   pracy   na   2003 r.:

 

STYCZEŃ

1. Analiza   działalności   Ośrodka   Pomocy   Społecznej.

2. Omówienie   sytuacji   szkolnictwa   na   poziomie   gimnazjum.

3. Zagospodarowanie   czasu   wolnego   dzieci   i   młodzieży   w   okresie   ferii   zimowych w   miejscu   zamieszkania   przez   placówki   oświatowo – wychowawcze, stowarzyszenia kulturalne   i   sportowe.

4. Wypracowanie   stanowisk   do   projektów   uchwał   Rady   Miejskiej.

 

LUTY

1. Analiza   i   ocena   działalności   klubów   i   stowarzyszeń   sportowych   dotowanych w   2002 roku   i   założenia   na   2003 r.

2.   Wypracowanie   stanowisk   do   projektów   uchwał   Rady   Miejskiej.

 

MARZEC

1. Informacja   na   temat   stanu   przygotowania   przeciwpożarowego   na   terenie   miasta i   gminy.

2. Problem   narkomanii   i   alkoholizmu   w   szkołach – bezpieczna   szkoła.

3. Wypracowanie   stanowisk   do   projektów   uchwał   Rady   Miejskiej.

 

KWIECIEŃ

1. Sprawozdanie   z   pracy   Straży   Miejskiej   w   I- kwartale   2003 roku.

2. Analiza   działalności   Ośrodka   Wypoczynku   i   Rekreacji   w   Gryfinie   pod   kątem przygotowania   do   sezonu   turystycznego   i   wypoczynkowego.

3. Wypracowanie   stanowisk   do   projektów   uchwał   Rady   Miejskiej.

 

MAJ

1. Ocena   realizacji   Gminnego   Programu   Profilaktyki   Rozwiązywania   Problemów Alkoholowych   w   I – kwartale   2003r.

2. Analiza   działalności   sieci   szkół   i   przedszkoli.

3. Wypracowanie   stanowisk   do   projektów   uchwał   Rady   Miejskiej.

 

CZERWIEC

1. Organizacja   wypoczynku   letniego   w   okresie   „Wakacji – 2003”.

2. Analiza   działalności   Ośrodka   Pomocy   Społecznej.

3. Wypracowanie   stanowisk   do   projektów   uchwał   Rady   Miejskiej.

 

LIPIEC

1. Bezpieczne   miasto   i   gmina   Gryfino.

2. Spotkanie   ze   służbami   bezpieczeństwa   publicznego – współpraca   straży   miejskiej z   policją.

3. Sprawozdanie   Straży   Miejskiej   za   I   półrocze   2003 r.

4. Wypracowanie   stanowisk   do   projektów   uchwał   Rady   Miejskiej.

 

SIERPIEŃ

1. Stan   przygotowań   placówek   oświatowo – wychowawczych   do   rozpoczęcia roku   szkolnego   2003/2004.

 

WRZESIEŃ  

1. Ocena   realizacji   zadań   w   zakresie   kultury   za   I   półrocze   2003 r. (GDK, MDK, Biblioteka    itp.)

2. Wypracowanie   stanowisk   do   projektów   uchwał   Rady   Miejskiej.

 

PAŹDZIERNIK

1. Promocja   miasta. Ocena   efektywności   działania   Biura   Promocji, Informacji i   Współpracy   Międzynarodowej.

2. Stan   przygotowań   do   obchodów   750- lecia   miasta   Gryfina.

3. Wypracowanie   stanowisk   do   projektów   uchwał   Rady   Miejskiej.

 

LISTOPAD

1. Analiza   sezonu   letniego. Wypracowanie   wniosków.

2. Wypracowanie   stanowisk   do   projektów   uchwał   Rady   Miejskiej.

 

GRUDZIEŃ

1. Opracowanie   projektu   planu   pracy   Komisji   na   2004 rok.

2. Wypracowanie   stanowisk   do   projektów   uchwał   Rady   Miejskiej.

 

Za   przyjęciem   ww.   projektu   planu   pracy   Komisji   na   2003 r.   głosowało   5   radnych.  

 

Ad. III.   Wypracowanie   stanowiska, opinii   i wniosków   do    projektów   uchwał   w   sprawie:

Materiał   informacyjny   do   poniższych   punktów   członkowie   Komisji   otrzymali   na   piśmie

wraz   z   zawiadomieniem   o   posiedzeniu   komisji.

1/ projektu   budżetu   gminy   na   rok   2003 -    załącznik nr 3.

Skarbnik   Miasta   i   Gminy   p.   Lilianna   Ochmańska   szczegółowo   omówiła członkom   Komisji   projekt   budżetu   gminy   na   rok   2003.

WYDATKI   GMINY

Przewodnicząca   Komisji   radna   Janina   Nikitinska – dlaczego   w   rozdziale 70095 „Pozostała   Działalność”   jest   zaplanowana   tak   duża   kwota   4.173 000,-. Przecież   jest   to   ponad   milion   dolarów.

Skarbnik   Miasta   i   Gminy   p.   Lilianna   Ochmańska – od   2003 roku   zmienia   się konstrukcja   GTBS –u. Gryfińskie   Towarzystwo   Budownictwa   Społecznego   administruje nieruchomościami   gminnymi (lokale   mieszkalne   i   użytkowe).Przed   powstaniem GTBS –u   spółki   z o.o. istniało   przedsiębiorstwo   komunalne, które   zajmowało   się  

gospodarką   mieszkaniową. W   momencie,   kiedy   powstała   spółka   prawa   handlowego, Gmina   i   GTBS   podpisali   umowę. Według   podpisanej   umowy   GTBS   pobierał   przychody   z   tytułu   czynszów   mieszkalnych, a   z   uzyskanych   przychodów   pokrywał   swoje   koszty   związane   z   utrzymaniem   mienia   komunalnego. Różnicę   między   uzyskanymi przychodami, a   wydanymi   kosztami, przeznaczano na   remonty   budynków   komunalnych.   Na   początku   każdego   roku   Zarząd   Miasta   i   Gminy   zatwierdzał   plan   remontów budynków   komunalnych..

W   2002   roku   ukazały   się   szczegółowe   wyjaśnienia   z   Urzędu   Mieszkalnictwa i   Ministerstwa   Finansów. Według   wyjaśnień   z   ministerstwa    wszystkie   Towarzystwa   Budownictwa   Społecznego   mają    zajmować   się   budownictwem   społecznym. Dochody, które   uzyskują   ze   zbierania   czynszów, są   dochodami   gminy.    

Ww. dochody   księgowane   będą   w   gminie   po   stronie   dochodów, a   po   stronie   wydatków   wykazywane   będą   środki   na   utrzymanie   obiektów   komunalnych. W   związku   z   powyższym   została   zmieniona   umowa   z   Gryfińskim   Towarzystwem   Budownictwa   Społecznego, która   mówi, że   wszystkie   czynsze   będą   księgowane  

w   gminie   po   stronie   dochodów. Wszystkie   zobowiązania, które   związane   są   z   utrzymaniem   mienia   komunalnego(energia   elektryczna, wywóz śmieci) płacone   będą   przez   GTBS.   Koszty, które   poniósł   GTBS   zwracane   będą z   gminy. Drugim   elementem   zaplanowania   tak   dużej   kwoty    w   rozdziale   „Pozostała   Działalność”   jest   podpisanie   porozumienia   intencyjnego   między   Zarządem   Miasta   i   Gminy, a    Zarządem   Elektrowni   Dolnej   Odry. Ww.   porozumienie   intencyjne   mówi, że   hotel   „Platan”   zostanie   przeznaczony   na   mieszkania. socjalne.

Radni   poprzedniej   kadencji   uchwalili   Wieloletni   Program   Inwestycyjny, w   którym    ww.   zadanie   zostało   umieszczone. Wieloletni   Program   Inwestycyjny   zakłada, że   co   roku   z   budżetu   gminy   wydawane   będą   środki   finansowe   na   docieplanie   budynków   mieszkalnych(mienie   komunalne). Ww.   program   dociepleń   budynków   komunalnych   jest   realizowany   już   od   dwóch   lat. Szczegółowy   wykaz   realizacji   zadań   inwestycyjnych   i   remontowych   posiada    Naczelnik   Wydziału   Planowania   Przestrzennego, Aktywizacji   Gospodarczej   i   Inwestycji.

Przewodnicząca   Komisji   radna   Janina   Nikitińska – po   zakończeniu   adaptacji   hotelu   „Platan” ile   będzie   mieszkań ?

Skarbnik   Miasta   i   Gminy   p.   Lilianna   Ochmańskaokoło   40   mieszkań.

Przewodnicząca   Komisji   radna   Janina   Nikitińskaile   w   budżecie   gminy   na   rok   2003   przeznacza   się   środków   finansowych na   adaptację   hotelu.

Skarbnik   Miasta   i   Gminy   p.   Lilianna   Ochmańska -   według   podpisanego   porozumienia   na   rok   2003   w   budżecie   gminy   zaplanowano   100.000 zł,- na   adaptację hotelu   „Platan”. Radni   uchwalając   budżet   na   rok   2004 , będą   musieli   uchwalić   większe   środki    finansowe   na   adaptację   hotelu   „Platan”. Wszystkie   koszty, które   zostaną   poniesione   w   2003   r.   na   adaptację   budynku, w   całości   pokryte   będą   przez   ZEDO S.A.

Radny   Marek   Sanecki – w   projekcie   budżetu   gminy   na   2003 r., w   dziale 750, w   rozdziale 75020 „Starostwo   powiatowe”   jest   zaplanowana   kwota 50 000,-. Jakie   jest   przeznaczenie   tych   środków ?    

Skarbnik   Miasta   i   Gminy   p.   Lilianna   Ochmańska – jest   to   dotacja   dla   Komendy Powiatowej   Policji   i   Komendy   Państwowej   Straży   Pożarnej.   Gmina   nie   może   bezpośrednio   przekazywać   pieniędzy   Komendzie Powiatowej   Policji, ani   Komendzie   Państwowej   Straży   Pożarnej.   Po   uchwaleniu   budżetu   gminy, pieniądze   na   dotacje   przekazywane   są   do   Starostwa   Powiatowego, które   przekazuje   ww.   środki komendantom.

Na   dzień   dzisiejszy   pewne   już   jest, że od   przyszłego   roku    Policja   będzie   finansowana   przez   rząd. W   związku   z   powyższym   mogą   Państwo   na   posiedzeniu   Komisji   wypracować   wspólne   stanowisko, odnośnie   celu   przeznaczenia   25.000,-.

Przewodnicząca   Komisji   radna   Janina   Nikitińska – ubiegłej   kadencji   było   radnych 28, wydatki   na   ten   cel   sięgały   255.000 zł,-. W   tym   roku   radnych   jest   21, a   wydatki zaplanowano   w   wysokości   247.000 zł,-. Dlaczego   jest   tak   mała   różnica   w   wydatkach, skoro   ilość   radnych   jest   mniejsza.

Skarbnik   Miasta   i   Gminy   p.   Lilianna   Ochmańska –   247.000 zł,- są   to   środki, które przeznaczamy nie   tylko   na   diety, ale   również   na   różnego   rodzaju   szkolenia, delegacje itp.(współpraca   z   innymi   jednostkami).

Przewodnicząca   Komisji   radna   Janina   Nikitińska –   ilu   jest   strażników   miejskich ? Uważam, że   w   projekcie   budżetu   gminy na   rok   2003, zaplanowana   na   wydatki   kwota   351 tys. zł,- jest   trochę   za duża.  

Skarbnik   Miasta   i   Gminy   p.   Lilianna   Ochmańska –   w   naszej   gminie   pracuje siedmiu   strażników. Ww.   kwota   zaplanowana   jest   między   innymi   na:

-   utrzymanie   samochodu   Straży   Miejskiej, umundurowanie, szkolenia, zakup   druków mandatowych   i   wiele   innych   spraw.

Przewodnicząca   Komisji   radna   Janina   Nikitińska –   ile   wynosi   średnie wynagrodzenie   strażnika ?

Skarbnik   Miasta   i   Gminy   p.   Lilianna   Ochmańska – średnia   płaca   w   Straży   Miejskiej   wynosi   w   granicach   1.400 zł,-   brutto.

Radny   Jan   Kozłowski –   proszę, aby   p. Skarbnik   powiedziała   członkom   komisji trochę   więcej   nt.   inwestycji   pod   nazwą   „Monitoring”.      

Skarbnik   Miasta   i   Gminy   p.   Lilianna   Ochmańska –   w   2001 roku   zostało   podpisane   porozumienie   między   Gminą   Gryfino, a   Starostwem   Gryfińskim   dotyczące   powstania monitoringu   w   mieście. Starosta   gryfiński   przekazał   na   monitoring   60 tys. zł,-. Został   nawet   zrobiony   projekt   utworzenia   monitoringu   w   mieście. Lecz   okazało   się, że   monitoring   to   nie   tylko   instalacja   kamer   w   mieście. Utrzymanie   monitoringu   rocznie   wynosiłoby   około   300 tys. zł,-   rocznie. W   związku   z   powyższym   pomysł   upadł.    Więcej   szczegółów   na   ww.   temat   może   Państwu   udzielić   Z- ca   Burmistrz   p. Eugeniusz Kuduk.   

Radny   Marek   Sanecki – w   projekcie   budżetu   gminy   na   rok   2003 w   dziale   801   „Oświata   i   wychowanie”, zaplanowano   środki   finansowe   w   wysokości 1.500.000 ,- na   budowę   sali   gimnastycznej   wraz   z   rozbudową   Szkoły   Podstawowej   nr 4. Natomiast   na   kolejne   lata   2004 –2005 jest   zaplanowane   1.000.000,-. Dlaczego   ww.   inwestycja   jest   rozłożona   na   tak   wiele   lat ? Czy   zaplanowane   środki nie   są   zbyt   małe?

Skarbnik   Miasta   i   Gminy   p.   Lilianna   Ochmańska –   Rada   poprzedniej   kadencji uchwalając   Wieloletni   Program   Inwestycyjny   tak   zdecydowała.

Radny   Marek   Sanecki – z   zaplanowanej   kwoty   na   rok   2003   wynika, że   realizacja inwestycji   pod   nazwą: „Budowa   sali   gimnastycznej   wraz   z   rozbudową   SP nr 4”   będzie   niewielka.

Skarbnik   Miasta   i   Gminy   p.   Lilianna   Ochmańska – środki, które   zaplanowano   na   rok   2003   zostaną   przeznaczone   na:

-   przygotowanie   odpowiedniej   dokumentacji,

-   uzyskanie   pozwolenia   na   budowę,

-   opracowanie   projektu   budowy   itp.

Radny   Marek   Sanecki – w   dziale 926   „Obiekty   sportowe” – zaplanowano   inwestycję pod   nazwą   „Modernizacja   strzelnicy   sportowej   w   Gryfinie”. Według   projektu   budżetu wynika, że   koszt   ww.   inwestycji   będzie   wynosił   2.000.000,-. Proszę   powiedzieć, która strzelnica   będzie   modernizowana   i   dlaczego   tak   drogo ?

Skarbnik   Miasta   i   Gminy   p.   Lilianna   Ochmańska – Radni   poprzedniej   kadencji   uchwalając   Wieloletni   Program   Inwestycyjny   ujęli   to   zadanie   w   programie   inwestycyjnym   Gminy   Gryfino   w   2003 r.. z   powodu   organizacji   Olimpiady Ogólnopolskiej. Według   mnie   są   to   bardzo   małe   pieniądze   dlatego, że   na   ww.   zadanie   zostaną    pozyskane   o   wiele   większe   środki   finansowe   z   PHARE. Kwota   2.000.000 zł,-   jest   to   nasz   wkład   własny, który   musimy   mieć   jako   gmina do   pozyskania   środków   z   PHARE.

Radny   Antoni   Rak – wnioskuję, aby   środki   finansowe   z   działu 750   rozdział 75020 w   wysokości   25.000 zł,-, z   działu 750   rozdział 75023   w   wysokości   120.000 zł,- oraz   z   działu   750   rozdział 75495   w   wysokości   240.000 zł,-   przeznaczyć   do   rezerwy budżetowej.

Radny   Jan   Kozłowski – jeżeli   ww.   środki   zostaną   przeznaczone   do   rezerwy   budżetowej, czy   Rada   będzie   miała   wpływ   w   100 %   na   podział   tych   środków?      

Radny   Antoni   Rak –   oczywiście, że   Rada   będzie   miała   wpływ   na   podział   środków z   rezerwy   budżetowej.     

Za   przyjęciem   ww.   wniosku   głosowało   3   radnych, przy   0   głosach   przeciwnych i   2   głosach   wstrzymujących   się.  

Po   szczegółowym   zapoznaniu   się   z   projektem   budżetu   gminy   na   rok   2003, Komisja   wypracowała   następujące   stanowisko:     

Komisja   wnioskuje o:

- zmniejszenie   środków   finansowych   w   kwocie    25.000,- dział 750   rozdział 75020,

- zmniejszenie   środków   finansowych   w   kwocie 120.000,- dział 750   rozdział 75023,

- zmniejszenie   środków   finansowych   w   kwocie 240.000,- dział 754   rozdział 75495

Wygospodarowane   środki   finansowe   w   kwocie 385.000,-   przeznaczyć do   rezerwy budżetowej. Pozostałe   pozycje   zawarte   w   projekcie   budżetu   Komisja   zaopiniowała pozytywnie.    

Za   przyjęciem   ww.   projektu uchwały   wraz   z   zaproponowanym   wnioskiem   głosowało   3   radnych, przy   0   głosach   przeciwnych   i   2   głosach   wstrzymujących   się.

2/ zmiany   budżetu   gminy   na   2002 r.

Komisja   nie   omawiała   ww.   projektu   uchwały   z   powodu    braku   materiałów.

3/ ramowego   planu   działań   sesyjnych   Rady   Miejskiej   na   2003 rok – załącznik nr 4.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

Za   przyjęciem   ww.   projektu uchwały   głosowało   5   radnych.

4/ planów   pracy   Komisji   Rady   na   2003 rok.

Komisja   nie   omawiała   ww.   projektu   uchwały   z   powodu   braku   materiałów.

5/ gminnego   programu   profilaktyki   i   rozwiązywania   problemów   alkoholowych  -   załącznik   nr 5.

Inspektor   Wydziału   Edukacji   i   Spraw   Społecznych   p. Leszek   Ludwiniak przedstawił   członkom   komisji   autopoprawkę   do   ww.   uchwały. Zgodnie   ze wskazówkami   radcy   prawnego   należy   zmienić   pkt. V   załącznika nr 1   w   szczególności:  

Zamiast: „V. W   zakresie   przestrzegania   zasad   wydawania   i   cofania   zezwoleń   na   sprzedaż   napojów   alkoholowych   oraz   kontrolowanie   przestrzegania   zasad obrotu   tymi   napojami’

ustala   się; „V. W   zakresie   kontroli   obrotu   napojami   alkoholowymi   oraz   podejmowania   interwencji   w   związku   z   naruszeniem   przepisów   ustawy   o   wychowaniu w   trzeźwości   i   przeciwdziałania   alkoholizmowi”.  

Ww.    autopoprawka   spowodowana   jest   nowelizacją   ustawy   o   wychowaniu w   trzeźwości   i   przeciwdziałaniu   alkoholizmowi. Proszę   członków   komisji   o   zaakceptowanie   ww.   autopoprawki.

Radny   Jan   Kozłowski – w   punkcie V. ww.   uchwały   pisze, że   za   udział   w   posiedzeniach   całej   Komisji   ustala   się   dietę   w   wysokości   µ diety   sołtysa biorącego   udział   w   sesji   Rady   Miejskiej   Gryfino. Ile   razy   w   ciągu   miesiąca   odbywają   się   posiedzenia   Gminnej   Komisji   Rozwiązywania   Problemów   Alkoholowych ?

Inspektor   Wydziału   Edukacji   i   Spraw   Społecznych   p.   Leszek   LudwiniakGminna   Komisja   Rozwiązywania   Problemów   Alkoholowych   pracuje   w   zespołach, spotyka   się   dwa   razy   w   roku (posiedzenia   plenarne).

Radny   Jan   Kozłowskiz ilu   zespołów   składa   się   Gminna   Komisja   Rozwiązywania

Problemów   Alkoholowych   ?

Inspektor   Wydziału   Edukacji   i   Spraw   Społecznych   p.   Leszek   Ludwiniak  Gminna   Komisja   Rozwiązywania   Problemów   Alkoholowych   składa   się   z   trzech następujących   zespołów:

1/   zespół   ds. lecznictwa    odwykowego,

2/   zespół   ds. profilaktyki   i   szkoleń,

3/   zespół   ds. przestrzegania   prawa.

Gminna   Komisja   Rozwiązywania   Problemów   Alkoholowych   z   realizacji   programu   składa    sprawozdanie, w   którym    szczegółowo   opisane   jest   ile   jest zespołów, jaką   mają   nazwę, czym   się   zajmują i   ile   razy   spotykają   się   w   ciągu   roku.    

Radny   Jan   Kozłowski jaki   jest   skład   osobowy   Gminnej   Komisji   Rozwiązywania Problemów   Alkoholowych ?

Inspektor   Wydziału   Edukacji   i   Spraw   Społecznych   p.   Leszek   Ludwiniak  Na   dzień   dzisiejszy   funkcjonuje   stary   skład   Komisji   ale   w   niedługim   czasie   odbędzie   się   wybór   nowych   osób, które   będą   pracowały   w   Gminnej   Komisji   Rozwiązywania Problemów   Alkoholowych.

W   głosowaniu   jawnym   za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   z   zaproponowaną autopoprawką    głosowało   5 radnych.

6/ trybu   zlecania   do   realizacji   zadań   z   zakresu   zadań   własnych   gminy, trybu   postępowania   o   udzielenie   na   ten   cel   dotacji, sposobu   rozliczania   dotacji   oraz sposobu   kontroli   wykonywania   zleconych   zadań – załącznik nr 6.

Komisja   zaopiniowała   projekt   uchwały   pozytywnie   i   wnioskuje   aby   w   § 9 w   punkcie 4   w   podpunkcie   a   wyraz   „września” zastąpić   wyrazem   „miesiąca” oraz   w   § 12   w   miejsce   wyrazów   „na   dany   rok   budżetowy” zastąpić   wyrazami „z   poprzedniego   roku   budżetowego”.

Za   przyjęciem   ww.   projektu uchwały   wraz   z   zaproponowaną   autopoprawką   głosowało   5   radnych.

7/ ustalenia   maksymalnych   miesięcznych   stawek   czynszu   najmu   za   lokale   użytkowe stanowiące   własność   Gminy, wynajmowane   na   okres   dłuższy   niż   3   lata  - załącznik nr 7.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

W   głosowaniu   jawnym   za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało   5 radnych.

8/ zatwierdzenia   zestawienia   przychodów   i   wydatków   z   Gminnego   Funduszu Ochrony   Środowiska   i   Gospodarki   Wodnej   na   2003 r – załącznik nr 8.  

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

W   głosowaniu   jawnym   za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało   5 radnych.

9/ przystąpienia   do   sporządzenia   zmiany   planu   ogólnego   zagospodarowania    przestrzennego   Miasta   i   Gminy   Gryfino, zatwierdzonego   Uchwałą   Rady   Narodowej Nr   XIII/90/90   z dnia   26.04.1990 r., ogłoszoną   w   Dzienniku   Urzędowym   Województwa   Szczecińskiego   Nr 14   z   dnia   2.05.1990 r.   poz. 204   wraz z   późniejszymi. zmianami – załącznik nr 9.

Po   wysłuchaniu   wyjaśnień   Komisja   wypracowała   stanowisko   do   wyżej   wymienionych   projektów   uchwał   -   załącznik nr 10.

 

Ad. IV. Wolne   wnioski   i   zakończenie   posiedzenia.

Wiceprzewodniczący   Towarzystwa   Miłośników   Historii   Ziemi   Gryfińskiej p. Paweł   Mucha – pod   koniec   ubiegłego   roku   Towarzystwo   Miłośników   Ziemi Gryfińskiej     wydało   pierwszy   numer    Gryfińskiego   Kwartalnika   Historycznego   w   ilości   100   egzemplarzy . Wydany   kwartalnik   został   pozytywnie   oceniony   przez   wiele osób.

W związku   ze   zbliżającą   się   rocznicą    750 – lecia   nadania   miastu   Gryfino   praw   miejskich, pojawiła   się   inicjatywa   wydania   kolejnego   numeru   kwartalnika   historycznego. Na   wydanie   kolejnego   numeru   Gryfińskiego   Kwartalnika   Historycznego   potrzebne   są   środki   finansowe. W   związku   z   powyższym   proszę   członków    Komisji   o   wypracowanie   wniosek    do   p.   Burmistrza , aby   uwzględnił   małą   autopoprawkę   do   projektu   budżetu   gminy   na   rok   2003   o   przyznanie   TMHZG   kwoty   10.000 zł,-. Obecnie   jesteśmy   po   wstępnych   rozmowach   z   Panem   Burmistrzem.

Radny   Jan   Kozłowski – czy   członkowie   komisji   mogą   zapoznać   się ze   statutem   stowarzyszenia?          

Wiceprzewodniczący   Towarzystwa   Miłośników   Historii   Ziemi   Gryfińskiej p. Paweł   Mucha – oczywiście.

Po   burzliwej   dyskusji   Komisja   wypracowała   następujący   wniosek   do Burmistrza    Miasta   i   Gminy   Gryfino   p.   Henryka   Piłata:

- Komisja   Spraw   Społecznych   i   Bezpieczeństwa   Publicznego   wnosi   o   umieszczenie w   wykazie   zadań   zleconych   przez   gminę   dodatkowej   pozycji   przez   powierzenie   Towarzystwu   Miłośników   Historii   Ziemi   Gryfińskiej   zadania własnego   gminy   z   zakresu   edukacji   publicznej   w   formie   wydawania   Gryfińskiego   Kwartalnika   Historycznego.

Prosimy   o   wniesienie   przez   Pana   Burmistrza   autopoprawki   do   projektu   budżetu na   2003 r.   Wnosimy   o   przyznanie   TMHZG   kwoty   10.000 zł,-. Wydawanie   Gryfińskiego   Kwartalnika   Historycznego   doskonale   wkomponuje się   w   obchody   jubileuszu   750 – lecia   nadania   miastu   Gryfino   praw   miejskich.

Ww.   wniosek   stanowi   załącznik nr 11.     

 

Przewodnicząca   Komisji   radna   Janina   Nikitińska   ustaliła   termin   następnego   posiedzenia   Komisji   na   dzień: 16   stycznia   (czwartek)   o godz. 800   2003 r.

Ponieważ   nikt   więcej   nie   zabierał   głosu    Przewodnicząca   Komisji   stwierdziła,   że   porządek   obrad   wyczerpano   w   całości   i   zamknęła   posiedzenie.

 

 

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI

Janina   Nikitińska

 

Protokółowała

   Referent

  Kinga   Rataj