Protokół nr 3/03

Protokół nr 3/03

PROTOKÓŁ  Nr  3/03

z  posiedzenia  Komisji  Spraw  Społecznych i  Bezpieczeństwa  Publicznego

odbytego  na  posiedzeniu  w  dniu  16.01.2003 r.

 

Ad. I. Sprawy  regulaminowe:

ppkt. 1.

Otwarcia  posiedzenia  dokonała  Przewodnicząca  Komisji  radna  Janina  Nikitińska.

Stwierdziła  prawomocność  obrad, gdyż  na  stan  Komisji  5  osób  w  posiedzeniu uczestniczyli  wszyscy.

Lista  obecności  członków  Komisji  stanowi  załącznik nr 1.

  Ponadto  w  posiedzeniu  udział  wzięła  Dyrektor  Ośrodka  Pomocy  Społecznej p.  Krystyna  Kujawa.  

 

ppkt.2.

Przewodnicząca  Komisji  radna  Janina  Nikitińska  zaproponowała  wprowadzenie do  porządku  obrad  Komisji  jako  punkt  III. „Wybór  Z- y  Przewodniczącego  Komisji”.

Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  w/w  zmianę.

Porządek  obrad  posiedzenia  Komisji   stanowi  załącznik  nr 2.

 

ppkt. 3.

Przewodnicząca  Komisji  odczytała   PROTOKÓŁ  NR  2/02   z  poprzedniego  posiedzenia  komisji, który  przyjęto  bez  uwag.

 

Ad. II. Analiza  działalności  Ośrodka  Pomocy  Społecznej.

Materiał  informacyjny  do  powyższego  punktu  członkowie  Komisji  otrzymali  na  piśmie

wraz  z  zawiadomieniem  o  posiedzeniu.

Dyrektor  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  p.  Krystyna  Kujawa   szczegółowo omówiła  członkom  Komisji  powyższy  materiał.

Ww.  materiał  stanowi  załącznik nr  3.

Radny  Antoni  Rak – w  2002 r.  na  pomoc  dla  kombatantów  nie  przekazano  żadnych  środków  finansowych . Jest  mi  bardzo  przykro, że  w  ubiegłym  roku  z  Państwowego  Funduszu   Kombatantów  nie  skorzystała  ani  jedna  osoba. Czy  na  rok  2003   zaplanowane  środki  dla  kombatantów ?. Jak  w  2003 r.  będą  realizowane  zadania wynikające  z  ustawy  o  dodatkach  mieszkaniowych ?.

Dyrektor  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  p.  Krystyna  Kujawa -    do  2001 roku  była  grupa  osób, której  przyznano  pomoc  finansową  z  PFK. Taką  pomocą  objęto  12  osób udzielając  im  pomocy  na  kwotę 5.189 zł,-. Po  raz  pierwszy  w  2002 r. nie  otrzymaliśmy  żadnych  pieniędzy   z  Państwowego  Funduszu  Kombatantów, ponieważ  w  budżecie  państwa  nie  zaplanowano  środków finansowych  na  ten  cel.

Radny  Antoni  Rak – uważam, że  kombatanci  nie  powinni  być  pozbawieni  środków finansowych  z  Państwowego  Funduszu  Kombatanckiego. Trzeba  zrobić  wszystko, aby  nasz  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  otrzymał  środki  finansowe  z  budżetu  Wojewody  na  pomoc  dla  kombatantów.

Dyrektor  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  p.  Krystyna  Kujawa -  istotnym  obszarem działalności  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  jest  realizowanie  zadań  wynikających z  ustawy  o  dodatkach  mieszkaniowych. Zadania  te  finansowane    ze  środków własnych  Gminy  i  z  budżetu  Wojewody. Na  wypłatę  dodatków  mieszkaniowych w  2002 roku  wydano 1.123.784 zł,-. Natomiast  w  bieżącym  roku  przewidujemy  zwiększenie  ilości  osób  korzystających

z  dodatków  mieszkaniowych,  z  uwagi  na  wzrost  dochodu  uprawniającego do  korzystania  z  tej  formy  pomocy.

Radny  Jan  Kozłowski  czy  zostały  zmienione   przepisy, dotyczące  wspólnot mieszkaniowych ?  Chodzi  mi  o  mieszkańców  wsi   popegerowskich, którzy  nie  mają  jeszcze  utworzonych  wspólnot  mieszkaniowych  i  z  tego  powodu  nie  mogą  otrzymać pomocy  w  formie  dodatku  mieszkaniowego. 

Dyrektor  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  p.  Krystyna  Kujawa -  przepisy  dotyczące  wspólnot  mieszkaniowych  nie  zmieniły  się..

Radny  Jan  Kozłowski – na  co  powinien  być  przeznaczony  dodatek  mieszkaniowy ?

Dyrektor  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  p.  Krystyna  Kujawa -  dodatek  mieszkaniowy przeznaczany  jest  na  czynsz  mieszkaniowy. Jeżeli  w  kosztach  czynszu  ujęte    koszty Zarządu  i  koszty  remontów, to  także  na  remonty. Wszystko  uzależnione  jest  od  ustaleń  wspólnot. Koszty  remontu  występują w  każdej  Spółdzielni  Mieszkaniowej, w  Gryfińskim  Towarzystwie  Budownictwa Społecznego  oraz  w  budynkach  mienia  komunalnego  w  celu  odtworzenia  mienia.

Ww.  pieniądze  przekazywane    Zarządcy  danej  nieruchomości.

Radna  Magdalena  Chmura – w  ubiegłym  roku  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  wziął  udział  we  wspieraniu  osób  i  rodzin  z  Gminy  Gryfino, które  w  wyniku   ogłoszenia upadłości  Stoczni  Szczecińskiej  znalazły  się  w  trudnej  sytuacji  materialnej. Ilu  osobom  została  przyznana  pomoc  finansowa ?

Dyrektor  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  p.  Krystyna  Kujawa -     pomoc  finansową  przyznano  tym  osobom, rodzinom,  które  kwalifikowały  się  do  otrzymania  takiej  pomocy. W  tej  chwili  nie  wiem,  ilu  osobom  przyznano  taką  pomoc.

Radna  Magdalena  Chmura – w  2002 roku  pomocą  w  formie  usług  opiekuńczych objęto  25  osób. Dlaczego  na  ww.  usługi  wydano  tak  dużą  kwotę,  bo    89.760 zł,-?. Ile  wynosi  odpłatność  za  udzielenie  ww.  pomocy ?

Dyrektor  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  p.  Krystyna  Kujawa -    koszt  usługi  wynosi 10,60 zł,-  za  godzinę.

Radna  Magdalena  Chmura – co  robi  OPS, aby  koszt  usług  opiekuńczych  był niższy ?

Dyrektor  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  p.  Krystyna  Kujawa -    nic

Radna  Magdalena  Chmura  - z  jakimi  organizacjami  i  instytucjami pozarządowymi  Ośrodek  współpracuje ?

Dyrektor  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  p.  Krystyna  Kujawa  Ośrodek  współpracuje z  następującymi  instytucjami i  organizacjami: - Caritasem, Polskim  Komitetem  Pomocy  Społecznej, Gminną  Komisją  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  i  z  Klubem  Feniks.

Radna  Magdalena  Chmura – czy  OPS  zajmuje  się  pozyskiwaniem  wolontariuszy?

Dyrektor  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  p.  Krystyna  Kujawa  wolontariuszy pozyskują  organizacje  społeczne. Ośrodek  Pomocy  Społecznej  nie  zajmuje  się  pozyskiwaniem  wolontariuszy.

Radna  Magdalena  Chmura – czy  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  współpracuje z  Powiatowym  Urzędem  Pacy. Jak  przyjmowane    osoby  młode  na  prace  interwencyjne, staże  pracy i  na   roboty  publiczne ? Przecież  można  przyjąć  młodą  osobę  jako  opiekunkę  do  pracy  przy  starszej  osobie,. wtedy  koszty  usług  opiekuńczych  byłyby o  wiele  niższe.

Dyrektor  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  p.  Krystyna  Kujawa  z  instytucjami  takimi  jak:

- Powiatowy  Urząd  Pracy, Sądy, Prokuratury, Sklepy, Szkoły  oraz  inne  przedsiębiorstwa Ośrodek  współpracuje  na  bieżąco. Pozyskiwanie  młodych  osób  do  pomocy przy  ludziach  starszych  nie  należy  do  zadań  OPS –u.   

Radna  Magdalena  Chmura – z  jakimi  miasteczkami  współpracuje  OPS ?

Dyrektor  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  p.  Krystyna  Kujawa  z  Gorzowem Wielkopolskim  i Myśliborzem.

Radna  Magdalena  Chmura – czy  Ośrodek  współpracuje  z  miasteczkami  przygranicznymi (Gartz, Mescherin)?

Dyrektor  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  p.  Krystyna  Kujawa – nie.

Radna  Lidia  Karzyńska  - Karpierz – czy  jest  przeprowadzana   przez  Ośrodek Pomocy  Społecznej  kontrol   osób, które  pobierają  renty  socjalne ?

Dyrektor  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  p.  Krystyna  Kujawa – osoba, która  pobiera rentę  socjalną  ma  możliwość  dopracowania. W  każdej  decyzji  jest  zapisane, że osoba, która  pobiera  rentę  socjalną  o  wszystkich  zmianach  ma  obowiązek poinformować  Ośrodek. 

 

Ad. III. Wybór  Z-cy  Przewodniczącego  Komisji.

Na  Zastępcę  Przewodniczącego  Komisji   zgłoszono  kandydatury:

1/  p. Marka  Saneckiego,

2/  p. Lidię  Karzyńską  - Karpierz.

Komisja  w  głosowaniu  jawnym  na   Z-cę  Przewodniczącego  Komisji  wybrała  radną p. Lidię  Karzyńską – Karpierz.

Wolne  wnioski  i  zakończenie  posiedzenia.

 

Przewodnicząca  Komisji  radna  Janina  Nikitińska  ustaliła   terminy  następnych  posiedzeń  Komisji   na  dzień   23  stycznia (czwartek) o  godz. 810  2003 r.  i  27  stycznia (poniedziałek)  o godz. 1000  2003 r.

Ponieważ  nikt  więcej  nie  zabierał  głosu   Przewodnicząca  Komisji  stwierdziła,  że  porządek  obrad  wyczerpano  w  całości  i  zamknęła  posiedzenie.

 

 

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI

Janina  Nikitińska

Protokółowała

   Referent

 Kinga  Rataj