Protokół nr 4/03

Protokół nr 4/03

PROTOKÓŁ  Nr  4/03

z  posiedzenia  Komisji  Spraw  Społecznych i  Bezpieczeństwa  Publicznego

odbytego  na  posiedzeniu  w  dniu  23.01.2003 r.

 

Ad. I. Sprawy  regulaminowe:

ppkt. 1.

Otwarcia  posiedzenia  dokonała  Przewodnicząca  Komisji  radna  Janina  Nikitińska.

Stwierdziła  prawomocność  obrad, gdyż  na  stan  Komisji  5  osób  w  posiedzeniu uczestniczyli  wszyscy.

Lista  obecności  członków  Komisji  stanowi  załącznik nr 1.

Ponadto  w  posiedzeniu  udział  wzięła  Dyrektor  Gimnazjum  w  Gryfinie  p.  Danuta  Bus.  

 

ppkt.2.

Porządek  obrad  posiedzenia  Komisji   stanowi  załącznik  nr 2.

 

ppkt. 3.

Przewodnicząca  Komisji  odczytała   PROTOKÓŁ  NR  3/03   z  poprzedniego  posiedzenia  komisji, który  przyjęto  bez  uwag.

 

Ad. II. Omówienie  sytuacji  szkolnictwa  na  poziomie  gimnazjum.

Materiał  informacyjny  do  powyższego  punktu  członkowie  Komisji  otrzymali  na  piśmie wraz  z  zawiadomieniem  o  posiedzeniu.

Ww.  materiał  stanowi  załącznik nr  3.

Przewodnicząca  Komisji  radna  Janina  Nikitińska – proszę  o  przedstawienie  aktualnej sytuacji  w  szkolnictwie  gimnazjalnym. 

Dyrektor  Gimnazjum  p.  Danuta  Bus – gimnazjum  powstało  w  oparciu  o  reformę  oświaty  4  lata  temu. Według  decyzji  Rady  Miejskiej  w  Gryfinie  na  terenie naszej  gminy  funkcjonuje jedno  gimnazjum. W  ubiegłym  roku  szkolnym   pierwsi  gimnazjaliści  opuścili  szkołę. Do  gimnazjum  dowożone    dzieci  z  całej  gminy,  tj. 40 miejscowości. W  tej  chwili  w  Gimnazjum  jest  1301  uczniów,  w  tym:

-   636  dziewcząt,

-   665  chłopców.

Spośród  1301  uczniów - 380  dowożonych  jest  spoza  Gryfina. Klas  pierwszych  i  drugich jest  po 19, a  trzecich  klas  20. W  administracji  zatrudnione   3  osoby,  w  tym  2 osoby pracują w  sekretariacie,  a 1 jest  intendentką.  Średnio  w  każdej  klasie  jest  25  uczniów. Z  1301  uczniów  klasę  powtarza  35  osób. W  pięciu  przypadkach  jest  prowadzone nauczanie  indywidualne. Opieką  Kuratora  Sądowego (szczególny  nadzór)  jest  objętych 26  uczniów.  Mamy  sporą  grupę  dzieci  bardzo  aktywnych  i  zaangażowanych, biorących  udział   w  różnego  typu  konkursach. W  ubiegłym  roku  szkolnym, nasze  gimnazjum  miało  pięciu  laureatów  Olimpiad  Wojewódzkich. Myślę, że  w  bieżącym  roku  szkolnym  liczba  laureatów  będzie  większa.  Uczniowie  z  naszej  szkoły  osiąga  wysokie wyniki  w  sporcie.  Na  200  Gimnazjów  w  Województwie   gimnazjum  z  Gryfina  drugi rok  z  rzędu  zajęło  I  miejsce  w  ogólnej  klasyfikacji  zawodów  sportowych. Do  Gimnazjum  w  Gryfinie  uczęszczają  dzieci  z  bardzo  różnych  rodzin. Na  dzień  dzisiejszy  z  obiadów  szkolnych  korzysta  203  uczniów, z  czego  150  obiadów  refundowanych  jest  przez  OPS. Według  mnie  grupa  dzieci  korzystających  z  obiadów mogłaby  być  jeszcze  większa, ale  OPS  przyznaje  posiłki  zgodnie  z  obowiązującymi przepisami. Współpraca  Gimnazjum  z  Ośrodkiem  Pomocy  Społecznej  jest  bardzo dobra. W  Gimnazjum  funkcjonuje  świetlica  terapeutyczna, która  prowadzona  jest przez  Towarzystwo  Przyjaciół  Dzieci. Ponadto  prowadzona  jest  pomoc  dla  dzieci  polegająca  na  zbiórce  np. odzieży  i  innych  dóbr  materialnych (meble, plecaki, buty). W  Gimnazjum  pracuje  89  nauczycieli, w tym  2  nauczycieli  dyplomowanych, 51  mianowanych, 19  kontraktowych  i  17  stażystów.  Zajęcia  lekcyjne  rozpoczynają  się  o  730   i trwają  do  godz. 1715..  Natomiast  od  nowego  semestru  zajęcia  lekcyjne  będą  kończyły  się  o  godz. 1630. Od  roku  szkolnego  2003/2004  będzie  zmniejszała  się  liczba  uczniów  o  ponad  100. Z  tego  wynika, że  zmniejszy  liczba  oddziałów  oraz  obłożenie  poszczególnych  klas. W  szkole  prowadzonych  jest  38  różnych  kółek  zainteresowań,  między  innymi  są to:

- kółko  dziennikarskie, matematyczne, informatyczne, turystyczne, ekologiczne, teatralne, plastyczne  i  wiele  innych.  Na  sali  gimnastycznej  oprócz  lekcji  w- f , zajęcia  prowadzą również  kluby  sportowe,  tj. MKS  Hermes,  MOS i  KS  Energetyk. Od  trzech  lat  w  szkole  ukazuje  się  gazetka  szkolna  pt.: „Gimnazjalne  To  i  Owo”. Bardzo  dużo  korzyści  przynosi  współpraca  szkoły  z  Gminną  Komisją  Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych.  W  ramach  współpracy  dla  nauczycieli  przeprowadzono  szereg  kursów.  Obecnie  trwa  kurs  po  tytułem: „Trening  Zastępowania  Agresji” . Natomiast  dla  uczniów  ostatnio  przeprowadzono  widowisko  pt.: „Pomóż  Mi” i  „Bessbolownia”. Do  tradycji  szkoły  na  stałe  zostały  się  takie  imprezy  jak: „Przyjaciele  Gimnazjum”, „Dzień  Gimnazjalisty’  oraz  „Dzień  Dziecka”. Ww.  święta  obchodzone    przez  naszą  młodzież  co  roku.

Radny  Antoni  Rak -   z  przedstawionej  nam   „Prognozy  liczby  uczniów  w  Gimnazjum w  Gryfinie  do  roku  2009” wynika, że  w  przyszłym  roku  będzie  o  100  uczniów  mniej. Czy  jest  już  pewne,  że  o  tylu  uczniów  będzie  mniej?

Dyrektor  Gimnazjum  p.  Danuta  Bus   prognoza  liczby  uczniów  została  przygotowana  na  podstawie  stanu  dzieci  w  klasach  szóstych  wszystkich  szkół  podstawowych  na  terenie  naszej  gminy. Na  dzień  dzisiejszy  jest  o  37  uczniów  mniej niż  w  roku  ubiegłym.

Radny  Antoni  Rak -  na  terenie  naszej  gminy  zostało  utworzone  jedno  gimnazjum, do  którego  uczęszcza  bardzo  duża  ilość  młodzieży. Z  powodu  dużej  ilości  dzieci  i  małej  ilości  sal  lekcyjnych, dzieci  z  Radziszewa  i  okolic  dowożone    przez rodziców  do  gimnazjum  w  Kluczu. 

Wobec  powyższego  chciałbym  uzyskać  odpowiedź  na  następujące  pytania:

- czy  jest  potrzeba  utworzenia  drugiego  gimnazjum  w  gminie Gryfino ?,

- dlaczego  w  gimnazjum  zajęcia  lekcyjne  trwają  do  późnych  godzin  wieczornych (od  730  do  1715.) ? , trzeba  coś 

   z  tym  zrobić,

- czy  w  szkole  prowadzone    z  młodzieżą  rozmowy  nt. lepszego  zachowania (problem  narkomanii  i palenia 

   papierosów  prze  uczniów  z  gimnazjum),

- czy  w  szkole  zachodzi   większa  potrzeba  korzystania  przez  uczniów  z  obiadów, w  szczególności  chodzi  mi  o 

   dzieci  ze  wsi  popegerowskich ?

- wspominała  Pani  również, że  w  szkole  prowadzona  jest  zbiórka  dóbr  materialnych, co  dzieje  się  później  z   

   zbiórką ?

- czy  opracowała  Pani  plan  potrzeb  placówki  na  2003 rok  ?

- czy  zakończono  już  prace  nad  nadaniem  nazwy  szkole ?

W  ubiegłej  kadencji  Komisja  Oświaty, Kultury, Kultury  Fizycznej, Ochrony  Zdrowia i  Opieki  Społecznej  wnioskowała  o  rozważenie  możliwości  przeniesienia  filii Biblioteki  Miejskiej  znajdującej  się  na  Górnym  Tarasie  do  budynku  szkolnego, co  wzbogaciłoby  księgozbiór  szkolny  bez  dodatkowych  nakładów  finansowych. Ww.  biblioteka  byłaby  Biblioteką  Publiczno – Szkolną. Jednak  Dyrektor  Biblioteki  Miejskiej  p. Leopold  Kemmling,  nie  wyraził  zgody   na  połączenie  obu  bibliotek. Uważam, że  radni  obecnej  kadencji  powinni  na  nowo  zająć  się    sprawą. Dyrektor  Gimnazjum  p.  Danuta  Bus –  do  moich  obowiązków  należy  prowadzenie Gimnazjum. Politykę  oświatową  na  szczeblu  gminnym  kieruje  Rada  Miejska. Wszystkie  działania    zgodne  z  jej  decyzjami. Jako  pedagog,  uważam   za  niedopuszczalne  utworzenie  drugiego  gimnazjum   poza  Gryfinem. Jeżeli  radni  zdecydują  o  utworzeniu  drugiego  gimnazjum, to  powinno  ono  powstać  w  Gryfinie.  Uczniowie będą  mieli  łatwiejszy  dostęp  do  kino, biblioteki, basenu,  itp.  W  naszej  szkole  rodziny  niektórych  uczniów  z  różnych  powodów  odmawiają  przyjęcia  jakiejkolwiek  pomocy  materialnej,  w  tym  i  obiadów. Jeżeli  szkoła  ubiega  się  o  coś  dla dziecka, to  OPS. Współpraca  Gimnazjum  z  Ośrodkiem   Pomocy  Społecznej w  Gryfinie  układa  się  bardzo  dobrze. Zbiórka  odzieży  przeprowadzana  jest  przez  nauczycieli  wśród  swoich  rodzin, znajomych  i  przyjaciół. Następnie  pedagog  dzieli  otrzymane  rzeczy  według  wzrostu i  płci. Każdego  dnia  do  gabinetu  dyrektora  przychodzą  uczniowie  z  zapytaniem,  czy mogą  otrzymać  jakieś  rzeczy  dla  siebie  a  nawet  dla  swoich  rodzin. Od  drugiego  semestru  lekcje  będą  kończyły  się  o  godz. 1630. .  Nic  więcej  nie mogę  zrobić. Gdyby  podjęto  decyzję  o  połączeniu  Filii  Biblioteki  Miejskiej  z  biblioteką  szkolnej, to  nie  widzę  żadnego  problemu. Lokalowo  i  personalnie  jesteśmy  przygotowani  do  prowadzenia  takiego  zadania.  Decyzja  należy  do  radnych.  Plan  remontów  w  szkole  jest  corocznie  przygotowywany  przez  dyrekcję i  przekazywany  do  Zakładu  Ekonomiczno – Administracyjnego  Szkół. Z  najpilniejszych  potrzeb  w  ubiegłym  roku  wykonano  następujące  remonty:

- częściowa  wymiana  okien (około 50),

-  nowe  pokrycie  całego  dachu,

-  roboty  naprawcze  zlecone  przez  SANEPID,

-  wykonanie  kraty  otwieranej.

Bardzo  poważnym  problemem  w  szkole  jest   narkomania  oraz  paleniem  papierosów. Wśród  młodzieży  gimnazjalnej    tacy  uczniowie, którzy    w trakcie  leczena. Zostali  oni  zdiagnozowani  przez  Policję  oraz  przez  dyrekcję  szkoły. Policja  wszystkie  sygnały, które  otrzymuje  nt. narkotyków  ma  od  nas. Bardzo  często  pojawiają  się  na  terenie  szkoły  osoby sprzedające  narkotyki.  Dlatego też  proszę  o  interwencję  Straż  Miejską  albo Policję. Sprzedażą  narkotyków  zajmują  się  dzieci  z  dobrych  i  bardzo  dobrych  domów  oraz  niewielka  grupa  dzieci  z  rodzin  biednych, patologicznych. 

Radny  Jan  Kozlowski – czy  jest  możliwość  stworzenia  w  gimnazjum  3 - 4  bramek, którymi  uczniowie  będą  wchodzili  i  wychodzili?  Cały  teren  szkoły  byłby  zamknięty.

Dyrektor  Gimnazjum  p.  Danuta  Bus  w  październiku  ubiegłego  roku  ukazało  się  rozporządzenie  o  bezpieczeństwie  i  higienie  pracy, które  mówi, że  każdy  obiekt szkolny  musi  być  ogrodzony. Ten  przepis, który  wszedł  w  życie  i  nakłada  obowiązek ogrodzenia  każdej  placówki  szkolnej. Na  dzień  dzisiejszy  wejścia  do  szkoły  osób  postronnych  pilnują  woźne.

Radny  Jan  Kozłowski -  czy  jest  możliwość  przeprowadzania  w  szkole  kontroli osobistej  ucznia  w  przypadku, kiedy  wystąpi  podejrzanie  o  posiadanie  narkotyków  ?

Dyrektor  Gimnazjum  p.  Danuta  Bus – nie  ma  takiej  możliwości.

Radny  Antoni  Rak – czy  jest  możliwość, żeby  młodzież  szkolna  podczas  przerw  nie  wychodziła  przed  budynek  szkoły (rozchodzą  się  między  bloki)?

Dyrektor  Gimnazjum  p.  Danuta  Bus  według  nowego  przepisu, który  nie  dawno  wszedł  w  życie,  istnieje  konieczność  ogrodzenia  obiektu  z  każdej  strony.

Radny  Antoni  Rak – czy  boisko, które  położone  jest  blisko  szkoły  może  być użytkowane  przez  gimnazjum  na  lekcjach  w - f,  w  takim  stanie  jakim  jest  w  dniu  dzisiejszym ?     

Dyrektor  Gimnazjum  p.  Danuta  Bus  boisko, które  położone  jest  koło  szkoły zostało  zniszczone. Na  ww.  boisku  była  zrobiona  bieżnia, skocznia  do  skoku  w  dal oraz  wiele  innych   rzeczy. Po  jakimś  czasie  postanowiono, że  będzie  to  boisko  piłkarskie. W  tej  chwili  boisko  nie  nadaje  się  do  prowadzenia  zajęć  w - f.

Szkoła  nie  korzysta  z  boiska,  jedyne  co  robi  to  utrzymuje  estetykę  jego  poprzez  koszenie  trawy.

Jeżeli  chodzi  o  nadanie  nazwy  szkole,  to  20  września  ubiegłego  roku  dyrekcja  szkoły  podjęła  decyzję  o  przystąpieniu  do  zadania  pt. „Patron”.  Następnie  rozpisany  został  plebiscyt  na  propozycje  nadania  szkole  imienia.  Z  28  różnych  propozycji  do  finału  przeszło 5.  Między  innymi: Jan  Paweł II, Szymborska,   Barnim I,  Korczak  oraz  Olimpijczycy  Polscy. Na  ww.  kandydatów głosowali  uczniowie,  ich  rodzice ( na  zebraniach  rozdawane  były  ankiety  do  głosowania)  i  Rada  Pedagogiczna . W wyniku  przeprowadzonego plebiscytu  największą  liczbę  głosów otrzymali  Olimpijczycy  Polscy. Wobec  powyższego  mam  przy  sobie  wniosek  w  tej  sprawie,  który zostawię  do  zaakceptowanie  przez  Radę  Miejską  w  Gryfinie.  

Radna  Lidia  Karzyńska – Karpierz  uczniowie  gimnazjum  boją  się  podczas przerw  korzystać  z  toalet. Uważam, że  podczas  każdej  przerwy  nauczyciel  powinien  pełnić  dyżur  w  toaletach. Czy  jest  możliwość  postawienia  dodatkowych  ławeczek  na  korytarzu  przed  salką, do  której  dzieci  uczęszczają  na  zajęcia  karate ? Czy  zostanie  poprawiony  plan  lekcyjny ?. Zauważyłam, że  jest  podział  dzieci  wiejskich  na  miejskie. Dzieci  wiejskie  mają  lepiej  niż  dzieci  miejskie. Czy  dzieci  wiejskie  nie  mogą  mieć  zajęć  po  południu ?

Dyrektor  Gimnazjum  p.  Danuta  Bus – większość  pytań, które  zgłosiła  Pani na  dzisiejszym  chciałabym   usłyszeć  podczas  posiedzenia  Rady  Rodziców. W  toaletach  na  każdej  przerwie  dyżur  pełni  nauczyciel. Naprawdę  nauczyciele  na  każdej  przerwie  wchodzą  do  łazienek. Ławeczki  do  siadania  zostaną  dostawione. Dzieci  z  „Osiedla  Południe”  nie  mogą  być  dowożone  do  szkoły, ponieważ  nie pozwalają  na  to  przepisy.  Istniejące  przepisy  wyraźnie  określają  w  jakim  przypadku  można  dowozić  dzieci  do  szkoły.

Radna  Lidia  Karzyńska – Karpierz    bardzo  martwię  się  o  bezpieczeństwo  naszych  dzieci, kiedy  wracają  wieczorem  ze  szkoły  do  domu. Dzieci  wiejskie    dowożone do  swoich  domów  i  rodzice  nie  mają  powodu  do  zmartwień.   

Radny  Jan  Kozłowski – nie  zgodzę  się  z  tym, że  dzieci  wiejskie  mają  lepiej. Uważam, że  mają  gorzej.  Z  powodu  braku  świetlic  nie  mają  gdzie  spełniać  wolnego  czasu.  Wieczorami  można  spotkać  młodzież   pod  sklepem  lub  pijalnią  piwa.

Radna  Lidia  Karzyńska – Karpierz – na  Osiedlu  Południe  także  nie  ma  żadnej  świetlicy, w  której  mogłaby  spotykać  się  młodzież  i  dzieci.. Dziecko, które  mieszka  na  Osiedlu  Południe  aby  dotrzeć  do  GDK- u  na  jakieś  zajęcia  musi  pokonać  ponad  5 km.

Dyrektor  Gimnazjum  p.  Danuta  Bus   dowozy  dzieci  do  gimnazjum  połączone  są z  dowozami  dzieci  do  Szkoły  Podstawowej  Nr 1, Szkoły  Podstawowej  Nr 4  i  Szkoły Specjalną. Aby  zmniejszyć  koszty  skorygowano  godziny  dowozu i  powrotu  dzieci w  ww.  szkołach..

Radny  Marek  Sanecki – powinniśmy  zastanowić  się  jak  systemowo  rozwiązywać  problemy. Należy  rozważyć,  czy  istnieje  potrzeba  utworzenia  drugiego  gimnazjum,  czy lepiej  rozbudować  istniejące.  Jeżeli  istnieje  potrzeba  utworzenia   nowego , to  gdzie?  Nie  może  być  tak,   że  w  jednym  miejscu  jest  skupiona  bardzo duża  ilość  młodzieży.

Radna  Lidia  Karzyńska- Karpierz – o  ile  klas  mniej  rozwiązałoby  problem zajęć  popołudniowych.

Dyrektor  Gimnazjum  p.  Danuta  Bus –   gdyby  było  15  klas  mniej, to  nie  byłoby zajęć  po  południu.

W  wyniku  dyskusji  Komisja  wypracowała  następujący  wniosek:

- Komisja  wnioskuje  o  przygotowanie  na  posiedzenie, które  odbędzie  się w  dniu  27.01.2003 r.  o  godz. 1000  informacji, która  będzie  zawierać:

- Plan  Gminy  Gryfino  z  uwzględnieniem  rozmieszczenia  wszystkich  szkół  podstawowych , z  ilością  oddziałów  w  szkole  oraz  ilością  uczniów  w  każdej  klasie.

Ww. materiał  pozwoli  Komisji  wypracować  stanowisko  nt. rozwiązania  problemu  z  Gimnazjum.    

Materiał  pt.  „Informacja  na  temat  sytuacji  szkolnictwa  na  poziomie  gimnazjum”  członkowie  Komisji  przyjęli  bez  uwag.

 

Ad. III. Wolne  wnioski  i  zakończenie  posiedzenia.

 

Przewodnicząca  Komisji  radna  Janina  Nikitińska  ustaliła   termin  następnego  posiedzenia  Komisji   na  dzień   27  stycznia (poniedziałek) o  godz. 1000  2003 r.

 

Ponieważ  nikt  więcej  nie  zabierał  głosu   Przewodnicząca  Komisji  stwierdziła,  że  porządek  obrad  wyczerpano  w  całości  i  zamknęła  posiedzenie.

 

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI

Janina  Nikitińska

 

Protokółowała

   Referent

 Kinga  Rataj