Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD

Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego

na posiedzeniu w dniu 27 stycznia 2003 r.  o godz. 1000 .

 

I. Sprawy regulaminowe.

1/  otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,

2/ przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 

II.   Informacja Zarządu Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino o bieżącej sytuacji ekonomiczno - finansowej Centrum Wodnego „LAGUNA” - DRUK Nr 1/IV.

- uwagi i zapytania.

 

III. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwał w sprawie:

1/ rozpatrzenia oferty przystąpienia do Zachodniopomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp-ka z o.o. - DRUK Nr 2/IV.

2/ powołania Komisji Inwentaryzacyjnej - DRUK Nr 3/IV.

3/ wy bom przedstawicieli członków rzeczywistych do „Dobrowolnego Stowarzyszenia Miast i Gmin - Unia Miasteczek Polskich” - DRUK Nr 4/IV.

4/ wyboru przedstawiciela do Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej - DRUK Nr 5/IV.

5/ wyboru delegatów do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania - DRUK Nr 6/IV.

6/ zmiany statutu Zakładu Ekonomiczno -Administracyjnego Szkół w Gryfinie - DRUK Nr 7/IV.

7/ przeznaczenia do sprzedaży \v drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, położonej w obrębie Steklinko - DRUK Nr 8/IV.

8/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Pniewo - DRUK Nr 9/IV,

9/   ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przejścia w działkach gminnych 1/7 i 1/32, położonych w obrębie Parsówek, gm. Gryfino - DRUK Nr 10/IV,

10/ zamiany nieruchomości - druk Nr 10-1/IV

11/ zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino - rejon ulic Rybacka,   Wodna, Łączna - DRUK Nr 11/IV.

12/ uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w miejscowości Radziszewo - DRUK Nr 12/IV.

13/ uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w obrębie nr 3 miasta Gryfino w rejonie ul.  Grunwaldzkiej - DRUK Nr 13/IV.

14/ Uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w miejscowości Dębce w obr. Daleszewo - DRUK Nr 14/IV.

15/ zmiana uchwaly Nr III 47 02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania  przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino, zatwierdzonego Uchwalą Rady Narodowej Nr XIII/90/90 z dnia 26.04.1990 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa
Szczecińskiego nr 14 z dnia 2.05.1990 r. poz. 204 z późniejszymi zmianami
- DRUK Nr 15/IV.

16/ udzielenia poręczenia spłaty kredytu na budowę mieszkań na wynajem dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu zaciągniętego kredytu przez Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Gryfinie - DRUK Nr 16/IV.

 

IV. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych w miejscu   zamieszkania przez placówki oświatowa - wychowawcze, stowarzyszenia kulturalne i sportowe.

 

V. Wolne wnioski i zakończenie obrad.