Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD

Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego

na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2003 r. o godz. 1200.

 

I. Sprawy regulaminowe:

1/ otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,

2/ przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia

 

II. Informacja o stanie realizacji uchwały nr XXXVIII/511/01 z dnia 31 grudnia 2001 r. w sprawie założeń do planu zaopatrzenia miasta i gminy Gryfino w ciepło, energie elektryczna i paliwa gazowe - DRUK Nr 1/V.

l/ uwagi i wnioski Komisji Rady,

 

III. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwał w sprawie:

1/ przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, terenu działek Nr 261/1 i 261/2, części działki Nr 231 i części działki Nr 275 w obrębie Radziszewo, gmina Gryfino - DRUK Nr 2/V.

2/ zmiany uchwały Nr XXII/279/2000 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 września 2000 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino - teren składowiska odpadów komunalnych w Gryfinie - DRUK Nr 3/V.

3/ przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino - obejmującej teren w rejonie ulicy Konopnickiej (obr. 2 Gryfino) - DRUK Nr 4/V.

4/ zmiany uchwały Nr XLIX/640/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 października 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino - w miejscowości  Chwarstnica - DRUK Nr 5/V.

5/ zmiany uchwały Nr III/47/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino, zatwierdzonego Uchwałą Rady Narodowej Nr XIII/90/90 z dnia 26.04.1990r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Szczecińskiego nr 14 z dnia 2.05.199Or. póz. 204 wraz z późniejszymi zmianami, zmienionej uchwalą Nr IV 65/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 stycznia 2003 r. - DRUK Nr 6/V.

6/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, części nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie 5 m. Gryfino - DRUK Nr 7/V.

7/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnych lokali użytkowych, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą gruntów, na których znajdują się lokale oraz ustalenia zasad sprzedaży - DRUK Nr 7-1/V,

8/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej, położonej w Daleszewie przy ul. Sportowej 6 - działka nr 154/1 - DRUK Nr 7-2/V,

9/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości zabudowanej, położonej w Gryfinie przy ul. Grunwaldzkiej nr 7 - DRUK Nr 7-3/V.

10/ nabycia na mienie gminne w drodze wykupu części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Wirów - DRUK Nr 7-4/V.

11/ udzielenia gminnym instytucjom kultury bonifikaty od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych -DRUK Nr 8/V.

12/ ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIV/196/99 Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Gryfino - DRUK Nr 9/V.

13/ zmiany budżetu gminy na 2003 r. - DRUK Nr 10/V.

 

IV. Analiza i ocena działalności klubów i stowarzyszeń sportowych dotowanych w 2002 roku i założenia na 2003 r.

 

V. Wolne wnioski i zakończenie obrad.