Protokół nr 8/03

Protokół nr 8/03

PROTOKÓŁ  Nr  8/03

z  posiedzenia  Komisji  Spraw  Społecznych i  Bezpieczeństwa  Publicznego

odbytego  na  posiedzeniu  w  dniu  20.03.2003 r.

 

Ad. I. Sprawy  regulaminowe:

ppkt. 1.

Otwarcia  posiedzenia  dokonała  Przewodnicząca  Komisji  radna  Janina  Nikitińska.

Stwierdziła  prawomocność  obrad, gdyż  na  stan  Komisji  6  osób  w  posiedzeniu uczestniczyli  wszyscy.

Lista  obecności  członków  Komisji  stanowi  załącznik nr 1.

Ponadto  w  posiedzeniu  udział  wzięli:

- Burmistrz  Miasta  i  Gminy  p.  Henryk  Piłat,

- Z- ca  Burmistrza  p.  Eugeniusz  Kuduk,

- Naczelnik  Wydziału  Finansowego p.  Bożena  Mejna,

- Kierownik  Referatu  Planowania  Przestrzennego  p.  Teresa  Drążek.

 

ppkt.2.

Przewodnicząca  Komisji  radna   Janina  Nikitińska  zaproponowała  wprowadzenie do  porządku  obrad  Komisji  jednego  dodatkowego  projektu  uchwały  w  sprawie:

- zarzutu – protestu  złożonego  do  projektu  zmiany  w planie  ogólnym  zagospodarowania przestrzennego  miasta  Gryfino – dla  obszaru  położonego  pomiędzy  ulicami: Grunwaldzką, Sprzymierzonych, 1 Maja  i  Bolesława  Chrobrego  - DRUK  NR 8/VI.

Przewodnicząca  Komisji  radna  Janina  Nikitińska   poinformowała, że  DRUK  NR 7/VI  zostanie  wycofany  z  porządku  obrad  na  sesji  w  dniu  27  marca  2003 r.

Porządek  obrad  posiedzenia  Komisji   stanowi  załącznik  nr 2

 

Ad. II. Prezentacja  pracy  dyplomowej  absolwenta  Wydziału  Architektury i  Urbanistyki  Szczecińskiej  p.  Radosława  Jacha  pt.” Zabudowa Bulwaru  Nadodrzańskiego”.

Absolwent  Wydziału  Architektury  i  Urbanistyki  Politechniki  Szczecińskiej p. Radosław  Jach (rodowity  mieszkaniec  Gryfina), zademonstrował  swoją  pracę dyplomową  przedstawiającą  wizję: „Zabudowy  Bulwaru  Nadodrzańskiego”.

 

Ad. III. Wypracowanie  stanowiska, opinii  i  wniosków  do  projektów  uchwał w  sprawie:

Materiał  informacyjny  do  poniższych  punktów  członkowie  Komisji  otrzymali  na  piśmie wraz  z  zawiadomieniem  o  posiedzeniu  komisji.

1/ sprawozdania  z  działalności  finansowej  gminy  za  rok  2002 - załącznik  nr 3.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłoszono  uwag.

W  głosowaniu  jawnym  za  przyjęciem  ww.  projektu  uchwały  głosowało  6 radnych.

2/ wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  w  trybie  bezprzetargowym  na  rzecz  obecnych użytkowników  wieczystych  nieruchomości  gruntowej, oznaczonej  numerem działki  227/4, położonej  w  Gryfinie  w  obrębie 4 -  załącznik  nr 4.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłoszono  uwag.

Za  przyjęciem  ww.  projektu uchwały  głosowało  6  radnych. 

3/ przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  w planie  ogólnym  zagospodarowania przestrzennego  miasta  i  gminy  Gryfino, terenu  działki  Nr 161  oraz  części  działek Nr 2  miasta  Gryfino - załącznik  nr 5.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłoszono  uwag.

W  głosowaniu  jawnym  za  przyjęciem  ww.  projektu  uchwały  głosowało  6 radnych.

4/ zmiany  uchwały  Nr III/47/02  Rady  Miejskiej  w  Gryfinie  z  dnia  30  grudnia  2002 r. w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  planu  ogólnego  zagospodarowania  przestrzennego  Miasta  i  Gminy  Gryfino, zatwierdzonego 

Uchwałą  Rady  Narodowej  Nr XIII/90/90  z  dnia  26.04.1990 r., ogłoszoną  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Szczecińskiego  Nr 14  z dnia 2.04.1990 r. poz. 204  wraz  z  późniejszymi  zmianami, zmienionej  uchwałami: Nr IV/65/03

Rady  Miejskiej  w  Gryfinie  z  dnia  30  stycznia  2003 r.  i  Nr V/85/03  Rady  Miejskiej w  Gryfinie  z  dnia  27  lutego  2003 r. -  załącznik  nr 6.

Kierownik  Referatu  Planowania  Przestrzennego  p.  Teresa  Drążek – przygotowany projekt  uchwały  wynika  z  konieczności  wyłączenia  z  opracowania  obejmującego całą  Gminę  Gryfino  terenów  objętych  uchwałami  w  sprawie  przystąpienia do  sporządzenia  zmiany  w  planie  ogólnym  zagospodarowania  przestrzennego  miasta i  gminy  Gryfino  w  indywidualnych  przypadkach. Stąd  konieczność  zmiany, która wyłączy  z  opracowania  zmiany  w  planie  całej  Gminy, teren  działki  Nr 161  oraz części  działek  Nr; 456, 457  i  163  w  obrębie  Nr 2  miasta  Gryfino.

Za  przyjęciem  ww.  projektu uchwały  głosowało  6  radnych.

5/ uchwalenia  zmiany  w  planie  ogólnym  zagospodarowania  przestrzennego  miasta i  gminy  Gryfino  w  rejonie  ul.  Kołłątaja - załącznik  nr 7.

Kierownik  Referatu  Planowania  Przestrzennego  p.  Teresa  Drążek – w  dniu  22.08. 2001 r.  wpłynął  wniosek  Pani  Stanisławy  Słoneckiej, Pani  Zofii  Osickiej  oraz  Pana  Alfreda  Jakubowicza o  przeprowadzenie  zmiany  w  planie  zagospodarowania  przestrzennego  ww.  działek. Zmiana  miałaby  umożliwić  inwestorom – wnioskodawcom

realizację  zabudowy  mieszkaniowej. Sporządzony  projekt  zmiany  w  planie  wyczerpuje  określony  w  uchwale  zakres problematyki  oraz  jest  zgodny  z  kierunkiem  rozwoju  przedmiotowego  terenu, przewidzianym  w  „Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  i  gminy  Gryfino”. Przedmiotowa  zmiana  w  planie  nie  obciąża  budżetu  gminy – wykonana  została na  koszt  wnioskodawcy.

Radny  Antoni  Rak – bardzo  proszę, aby  w przyszłości  w  projektach  uchwał stosowano  pełne  nazwy  ulic, zgodnie  z  podjętą  Uchwałą  Rady  Miejskiej.

W  głosowaniu  jawnym  za  przyjęciem  ww.  projektu  uchwały  głosowało  6 radnych.

6/ zmiany  budżetu  gminy  na  2003 r. - załącznik  nr 8.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłoszono  uwag.

W  głosowaniu  jawnym  za  przyjęciem  ww.  projektu  uchwały  głosowało  6 radnych. 

7/ przystąpienia  Gminy  Gryfino  do  Zachodniopomorskiego  Regionalnego  Funduszu Poręczeń  Kredytowych  Sp–ka  z o.o. - załącznik  nr 9.

Ww.  projekt  uchwały  nie  był  omawiany  przez  Komisję.

8/ zarzutu – protestu  złożonego  do  projektu  zmiany  w planie  ogólnym  zagospodarowania przestrzennego  miasta  Gryfino – dla  obszaru  położonego  pomiędzy ulicami: Grunwaldzką, Sprzymierzonych, 1 Maja  i  Bolesława  Chrobrego   - załącznik  nr 10.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłoszono  uwag.

Za  przyjęciem  ww.  projektu uchwały  głosowało  5  radnych, przy  1  głosie  wstrzymującym  się  i  0  głosach  przeciwnych.

Po  wysłuchaniu  wyjaśnień  Komisja  wypracowała  stanowisko  do  wyżej  wymienionych  projektów  uchwał  -  załącznik nr 11.           

 

Ad. IV. Wolne  wnioski  i  zakończenie  posiedzenia.

Przewodnicząca  Komisji  radna  Janina  Nikitińska  przedstawiła  członkom  pismo p. Wojciecha  Małeckiego.

Ww.  pismo  stanowi  -  załącznik nr 12.

Na  posiedzenie  Komisji  zaproszono  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  p.  Henryka  Piłata i  Zastępcę  Burmistrza  p.  Eugeniusza  Kuduka  w  celu  wyjaśnienia  sprawy.

Zastępca  Burmistrza  p.  Eugeniusz  Kuduk  poinformował, że  w  najbliższym  czasie odbędzie  się  wspólne  spotkanie  przedstawicieli  Gminy  Gryfino  z  władzami Starostwa  Powiatowego  w  Gryfinie. Tematem  spotkania będzie  omówienie  możliwości  utworzenia  zakładu  lecznictwa odwykowego  w  Gryfinie.

Przewodnicząca  Komisji  radna  Janina  Nikitińska  ustaliła, żeby  na  powyższe  pismo udzielić  odpowiedzi  p.  Wojciechowi  Małeckiemu.

Ww.  odpowiedź  stanowi  załącznik nr 13.     

 

Przewodnicząca  Komisji  radna  Janina  Nikitińska  ustaliła   terminy  następnych posiedzeń  Komisji   na  dzień  10  kwietnia (czwartek) o  godz. 810  2003 r.  i  17  kwietnia (czwartek)  o  godz. 810  2003 r.  

 

Ponieważ  nikt  więcej  nie  zabierał  głosu   Przewodnicząca  Komisji  stwierdziła,  że  porządek  obrad  wyczerpano  w  całości  i  zamknęła  posiedzenie.


PRZEWODNICZĄCA KOMISJI

Janina  Nikitińska

 

Protokółowała

   Referent

 Kinga  Rataj