Protokół nr 9/03

Protokół nr 9/03

PROTOKÓŁ  Nr  9/03

z  posiedzenia  Komisji  Spraw  Społecznych i  Bezpieczeństwa  Publicznego

odbytego  na  posiedzeniu  w  dniu: 10.04.2003 r.

 

Ad. I. Sprawy  regulaminowe:

ppkt. 1.

Otwarcia  posiedzenia  dokonała  Przewodnicząca  Komisji  radna  Janina  Nikitińska.

Stwierdziła  prawomocność  obrad, gdyż  na  stan  Komisji  6  osób  w  posiedzeniu uczestniczyli  wszyscy.

Lista  obecności  członków  Komisji  stanowi  załącznik nr 1.

Ponadto  w  posiedzeniu  udział  wzięli:

- Burmistrz  Miasta  i  Gminy  p.  Henryk  Piłat,

- Z- ca  Burmistrza  p.  Eugeniusz  Kuduk,

- Kierownik  ds. eksploatacji  Ośrodka  Wypoczynku  i  Rekreacji  p.  Jerzy  Boratyński,

- Z –ca  Naczelnika  Wydziału  Działalności  Gospodarczej, Rolnictwa  i  Gospodarki  Nieruchomościami  p.  Teresa  Drążek.

 

ppkt.2.

Porządek  obrad  posiedzenia  Komisji   stanowi  załącznik  nr 2.

 

ppkt. 3.

Przewodnicząca  Komisji  odczytała   PROTOKÓŁ  NR  6/03, PROTOKÓŁ  NR  7/03  i  PROTOKÓŁ  NR  8/03  z  poprzednich  posiedzeń  komisji, które  przyjęto  bez  uwag.

 

Ad. II.  Analiza  działalności  Ośrodka  Wypoczynku  i  Rekreacji  w  Gryfinie pod  kątem  przygotowania  do  sezonu  turystycznego  i  wypoczynkowego.

Materiał  informacyjny  do  powyższego  punktu  członkowie  Komisji  otrzymali  na  piśmie wraz  z  zawiadomieniem  o  posiedzeniu  komisji.

Ww. materiał  stanowi  załącznik  nr 3.

Kierownik  ds. eksploatacji  Ośrodka  Wypoczynku  i  Rekreacji  p.  Jerzy  Boratyński - Ośrodek  Wypoczynku  i  Rekreacji  w  Gryfinie  aktualnie  dysponuje  22  miejscami noclegowymi  w  hotelu  oraz  98  miejscami  noclegowymi  w  domkach  wolnostojących przy  ulicy  Sportowej 3. Ponadto  Ośrodek  Wypoczynku  i  Rekreacji  administruje  Ośrodek  „Rusałka”  nad jeziorem  Wełtyń  i  dysponuje  tam  jeszcze  20  miejscami  noclegowymi(w  2002 r.  11  domków  zostało  sprzedanych  indywidualnym  użytkownikom).Nadmienić  trzeba, że  na  terenie  tego  Ośrodka  znajduje  się  70  indywidualnie  użytkowanych  domków. Na  ww.  Ośrodku  wykonano  prace  porządkowe. Planuje  się  remont  mola  plażowego i  sprzętowego  oraz  wykonanie  przygotowania  plaży  do  sezonu  poprzez  nawiezienie

piasku (8 –10  przyczep).Wczoraj  prowadzone  były  rozmowy  z  Panem  Burmistrzem nt. kwestii  ratowników. Jeżeli  zostanie  uruchomiona  plaża, to  muszą  być ratownicy. Ośrodek  w  Gryfinie  jest  ośrodkiem  całorocznym  i  remonty  oraz  konserwacje są  dokonywane  na  bieżąco. Do  chwili  obecnej  dokonano  dociepleń  sufitów  w  sześciu domkach  murowanych  i  konserwacje  dachów  w  czterech  domkach. Ponadto  wykonano  remont  kapitalny  domku  „ELA” (wymiana  podłóg, wykonanie  glazury  i  terakoty w  sanitariatach  i  przedpokoju, położenie  paneli  na  ścianach  w  przedpokoju, wykonano malowanie). 

Do  Ośrodka  Wypoczynku  i  Rekreacji  w  Gryfinie  wpłynęły  pierwsze  zamówienia (na drugą  dekadę  maja) na  zbiorowe  noclegi. Jeżeli  chodzi  o zbiorowe  noclegi, aktualnie na  Ośrodku  nocują  pracownicy  włoskiego  przedsiębiorstwa  budowy  mostów, którzy wykonują  prace  na  autostradzie(8  osób).

Radna Magdalena  Chmura – ile  osób  zatrudnionych  jest  w  Ośrodku  Wypoczynku i  Rekreacji  w  Gryfinie ?

Kierownik  ds. eksploatacji  Ośrodka  Wypoczynku  i  Rekreacji  p.  Jerzy  Boratyński - Ośrodek  Wypoczynku  i  Rekreacji  w  Gryfinie  zatrudnia  23  osoby, które  pracują w:

- Ośrodku  Wypoczynku  i  Rekreacji  w  Gryfinie, 

- Ośrodku  „Rusałka” nad  jeziorem  Wełtyń,

- pralni  i  na  targowisku.     

Radny  Jan  Kozłowski – w  br.  roku  planuje  się  remont  mola  plażowego.

Wobec  powyższego  chciałbym  uzyskać  odpowiedź  na  następujące  pytania:

 -czy  jest  prowadzona  statystyka  uczęszczania  wczasowiczów  na  kąpielisko  n/j Wełtyń ?

- czy  kąpielisko n/j  Wełtyń  jest  ogólnodostępne ?

- czy  nie  ma  zagrożenia, .że  remont  mola  zostanie  wykonany  dla  osób  prywatnych, którzy  w  ubiegłym  roku  kupili  domki  na  Ośrodku  n/j Wełtyń ? 

-  jakie  opłaty  ponoszą  właściciele  prywatnych  domków ?

Kierownik  ds. eksploatacji  Ośrodka  Wypoczynku  i  Rekreacji  p.  Jerzy  Boratyński - indywidualni  użytkownicy  domków  letniskowych  mają  wykupione  na  własność tylko  domki  drewniane. Dodatkowo  ponoszą  opłaty  z  tytułu  dzierżawy  terenu(za  14 metrowy  domek  miesięcznie  płacą  160 zł,-), za  energię, za  wodę  itp. Natomiast jeżeli

chodzi  o  kąpielisko, to  jest  ogólnodostępne.     

Radna  Lidia  Karzyńska – Karpierz – proszę  aby  Ośrodek  Wypoczynku  i  Rekreacji w  Gryfinie  przekazał  do  Biur  Turystycznych, Biur  Podróży  ofertę  o  funkcjonowaniu  ww.  ośrodka  prze  cały  rok. Spotkałam  się  z  głosem  Pani  wychowawczyni  ze  Świnoujścia, która  powiedział, że  z  przyjemnością  wielu  wychowawców zorganizowałoby  dwudniowa  wycieczkę  dla  dzieci  do  Gryfina (basen Laguna, Krzywy  Las), natomiast  problemem  w  Gryfinie  jest  brak  miejsc  noclegowych.

Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Gryfino  p.  Henryk  Piłat – uważam, że  dalsze  utrzymywanie  OWIR –u  bez  żadnych  zmian, jest  niemożliwe. Na  dzień  dzisiejszy  Ośrodek  ma  deficyt  w  wysokości  40 tys, zł,-. W  związku  z  powyższym  postanowiliśmy, że  p.  Mirosław  Klimek  otrzyma  wypowiedzenie. Następnie  zostanie  zlikwidowana  pralnia, której  działalność  jest nieopłacalna. Również  przymierzamy  się do  tego, żeby  Ośrodek  Wypoczynku  i  Rekreacji  w  Gryfinie  nie  administrował  Ośrodka  „Rusałka” n/j Wełtyń  i  Targowiska  Miejskiego. Administrację  Targowiska  Miejskiego  przejmie  Przedsiębiorstwo  Usług  Komunalnych  w  Gryfinie. Po przejęciu  Laguny  przez  gminę  OWIR  zostanie  włączony  do  Laguny, który  będzie stanowił   zaplecze  bazy   hotelowej  Laguny. Firma  z  Danii  jest  zainteresowana  budową  domków  bungalowych  w  okolicy  Laguny.    

W  wyniku  dyskusji  Komisja  wypracowała  następujący  wniosek  do  Burmistrza Miasta  i  Gminy  w  Gryfinie;

W  związku  ze  stratami  ponoszonymi  przez  Ośrodek  Wypoczynku  i  Rekreacji w  Gryfinie  Komisja  wnioskuje  o  przyspieszenie  włączenia  tej  jednostki w  struktury  innych  podmiotów  gminy.

Za  przyjęciem  ww.  wniosku  głosowało  6  radnych.

 

Ad. III. Informacja  o  zasadach  naliczania  opłat  planistycznych    i  adiacenckich.

Materiał  informacyjny  do  powyższego  punktu  członkowie  Komisji  otrzymali  na  piśmie wraz  z  zawiadomieniem  o  posiedzeniu  komisji.

Ww. materiał  stanowi  załącznik  nr 4.

Z –ca  Naczelnika  Wydziału  Działalności  Gospodarczej, Rolnictwa  i  Gospodarki  Nieruchomościami  p.  Teresa  Drążek  omówiła  członkom  komisji  informację o  zasadach  naliczania  opłat  adiacenckich.

 

Ad. IV. Wolne  wnioski  i  zakończenie  posiedzenia.

Przewodnicząca  Komisji  radna  Janina  Nikitińska  przedstawiła  członkom  Komisji odpowiedź  na  wniosek  Komisji, który  został  wypracowany  w  dniu: 13.03.2003 r.

Ww.  odpowiedź  stanowi   załącznik  nr 5.

Przewodnicząca  Komisji  radna  Janina  Nikitińska  - mieszkanka  sołectwa  Borzym zwróciła  się  do  mnie  z  prośbą  o  pomoc  w  zmianie  godzin  otwierania  świetlicy  wiejskiej  w  Borzymiu, w  której  mieści  się  także  punkt biblioteczny. Świetlica  czynna  jest  w  godzinach  od: 1500 – 1600  i  od: 1900  2200.  Problem  polega  na  tym, że  dzieci  w  wieku  szkolnym  w  godzinach  popołudniowych  tj. od  1500 - 1900 nie  mogą  korzystać  z  pomocy  naukowych (encyklopedii), które   w  punkcie  bibliotecznym. Pani, która  prowadzi  świetlicę  wiejską  również  pracuje  w  sklepie  w  Borzymiu. Zadzwoniłam  do  Gryfińskiego  Domu  Kultury  i  p.  Dyrektor  Maria  Zalewska

powiedziała  mi, że  tak  faktycznie  jest.

Z –ca  Burmistrza  p.  Eugeniusz  Kuduk – postaram  się  ww. problem  rozwiązać.

 

Ponieważ  nikt  więcej  nie  zabierał  głosu   Przewodnicząca  Komisji  stwierdziła,  że  porządek  obrad  wyczerpano  w  całości  i  zamknęła  posiedzenie.

 


PRZEWODNICZĄCA KOMISJI

Janina  Nikitińska

 

Protokółowała

   Referent

 Kinga  Rataj