Protokół nr 10/03

Protokół nr 10/03

PROTOKÓŁ   Nr   10/03

z   posiedzenia   Komisji   Spraw   Społecznych i   Bezpieczeństwa   Publicznego

odbytego   na   posiedzeniu   w   dniu: 17.04.2003 r.

 

Ad. I. Sprawy   regulaminowe:

ppkt. 1.

Otwarcia   posiedzenia   dokonała   Przewodnicząca   Komisji   radna   Janina   Nikitińska.

Stwierdziła   prawomocność   obrad, gdyż   na   stan   Komisji   6   osób   w   posiedzeniu uczestniczyło   5   radnych.

Lista   obecności   członków   Komisji   stanowi   załącznik nr 1.

Ponadto   w   posiedzeniu   udział   wzięli:

- Burmistrz   Miasta   i   Gminy   p.   Henryk   Piłat,

- Skarbnik   Miasta   i   Gminy   p.   Jolanta   Staruk,,

- Z –ca   Naczelnika   Wydziału   Działalności   Gospodarczej, Rolnictwa   i   Gospodarki   Nieruchomościami   p.   Teresa   Drążek,

- Naczelnik   Wydziału   Spraw   Obywatelskich   p.   Bożena   Czachur,

- Dyrektor   Ośrodka   Pomocy   Społecznej   w   Gryfinie   p.   Krystyna   Kujawa.

 

ppkt. 2.

Przewodnicząca   Komisji   radna    Janina   Nikitińska   zaproponowała   wprowadzenie do   porządku   obrad   Komisji   jedną   nową   wersję   uchwały -   DRUK   NR 4-4/VII,   oraz   czterech   dodatkowych   projektów   uchwał   w   sprawie:

- przystąpienia   do   sporządzenia   planu   miejscowego   zagospodarowania   przestrzennego miasta   i   gminy   Gryfino, terenów   w   obrębach; Wełtyń II, Nr 4   miasta   Gryfino, Żórawie, Żórawki, Pniewo, na   trasie   projektowanego, nowego   przebiegu   drogi   krajowej nr 31   oraz   uchylenia   uchwały   Nr XXXVI/473/01   z   dnia   15   listopada 2001 r. w   sprawie   przystąpienia   do   sporządzenia   zmiany   do   zmiany   w   planie   ogólnym zagospodarowania   przestrzennego   miasta   i   gminy   Gryfino   w   rejonie   ul. Artyleryjskiej obejmującej   części   działek   nr 362, 363, 364, 366   i 370   oraz   zmiany   uchwały   Nr III/47/02   Rady   Miejskiej   w   Gryfinie   z   dnia   30   grudnia   2002 r. w   sprawie przystąpienia   do   sporządzenia   zmiany   planu   ogólnego   zagospodarowania przestrzennego   miasta   i   gminy   Gryfino   zatwierdzonego   Uchwała   Rady   Narodowej Nr XIII/90/90   z   dnia   26.04.1990 r.   ogłoszoną   w   Dzienniku   Urzędowym   Województwa   Szczecińskiego   Nr 14   z   dnia   02.05.1990 r., poz. 204   wraz z   późniejszymi   zmianami   , wraz   ze   zmianami - DRUK   NR 5 –10/ VII,

- zaproszenia   rodziny   polskiego   pochodzenia   z   Kazachstanu -   DRUK   NR 10/VII,

- utworzenia   obwodów   głosowania   w   szpitalu, zakładzie   psychiatrycznym pielęgnacyjno – opiekuńczym   i   w   zakładzie   pomocy   społecznej, ustalenia   ich   granic i   numerów   oraz   siedzib   komisji   obwodowych   dla   przeprowadzenia   głosowania w   referendum   ogólnokrajowym   w   2003 r. – DRUK   NR 11/VII,

- wprowadzenia   zmian   w   uchwale   Nr XLVI/580/02   Rady   Miejskiej   w   Gryfinie z   dnia   10   czerwca   2002 r.   w   sprawie   utworzenia   stałych   obwodów   głosowania, ustalenia   ich   granic   i   numerów – DRUK   NR 12/VII.

Porządek   obrad   posiedzenia   Komisji    stanowi   załącznik   nr 2.

 

ppkt. 3.

Przewodnicząca   Komisji   odczytała   PROTOKÓŁ   NR   9/03   z   poprzedniego posiedzenia, który   przyjęto   bez   uwag.

 

II.   Sprawozdanie   z   działalności   Ośrodka   Pomocy   Społecznej   w   Gryfinie   za   rok   2002 i   przedstawienie   potrzeb   w   zakresie   pomocy   społecznej   na   rok   2003 – DRUK   Nr 1/VII.

Materiał   informacyjny   do   powyższego   punktu   członkowie   Komisji   otrzymali   na   piśmie wraz   z   zawiadomieniem   o   posiedzeniu.

Ww.   materiał   stanowi   załącznik nr   3.

Dyrektor   Ośrodka   Pomocy   Społecznej   p.   Krystyna   Kujawa   omówiła    członkom Komisji   ww.   materiał.

Komisja   zapoznała   się   z   informacją   i   wnioskuje   aby   w   przyszłości   w   Sprawozdaniu z   działalności   Ośrodka   Pomocy   Społecznej   w   Gryfinie   za   dany   rok   uwzględniane   były   tabele   porównawcze   z   roku   poprzedzającego   okres   sprawozdania.

W   wyniku   głosowania   za   przyjęciem   ww.   informacji   głosowało   5   radnych.

 

III. Informacja   o   realizacji   gminnego   programu   profilaktyki   i   rozwiązywania   problemów alkoholowych   w   roku   2002   -   DRUK   Nr   2/VII.

Materiał   informacyjny   do   powyższego   punktu   członkowie   Komisji   otrzymali   na   piśmie wraz   z   zawiadomieniem   o   posiedzeniu.

Ww.   materiał   stanowi   załącznik nr   4.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

Za   przyjęciem   ww.   informacji    głosowało   5   radnych.

 

  IV. Informacja   o   działalności   bieżącej   i   sytuacji   finansowej   PUK   sp-ka   z   o.o.   – DRUK   Nr   3/VII.

Materiał   informacyjny   do   powyższego   punktu   członkowie   Komisji   otrzymali   na   piśmie wraz   z   zawiadomieniem   o   posiedzeniu.

Ww.   materiał   stanowi   załącznik nr   5.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

Za   przyjęciem   ww.   informacji   głosowało   5   radnych.

 

V. Wypracowanie   stanowiska, opinii   i   wniosków   do   projektów   uchwał      w   sprawie:

Materiał   informacyjny   do   poniższych    punktów   członkowie   Komisji   otrzymali   na   piśmie wraz   z   zawiadomieniem   o   posiedzeniu.

1/   wyrażenia   zgody   na   sprzedaż   w   trybie   bezprzetargowym   na   rzecz   obecnych   użytkowników   wieczystych   nieruchomości   gruntowej   zabudowanej,   oznaczonej   numerem   działki   39/90,   położonej   w   Gryfinie   w   obrębie   nr   3   -   załącznik nr 6,

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

W   głosowaniu   jawnym   za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało   5 radnych.

2/ przeznaczenia   do   sprzedaży   w   drodze   bezprzetargowej   gminnej   nieruchomości zabudowanej, położonej   w   Gryfinie   przy   ul. Garbarskiej   4   -   działka   nr   41/2   - załącznik nr 7,

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

Za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało   5   radnych.

3/ przeznaczenia   do   sprzedaży   w   drodze   bezprzetargowej,   zabudowanej   nieruchomości gruntowej,   położonej   w   obrębie   3   m. Gryfino   -   załącznik nr 8.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

W   głosowaniu   jawnym   za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało   5 radnych.

4/ przeznaczenia   do   sprzedaży   w   drodze   przetargu   ustnego   ograniczonego,   nieruchomości gruntowej   nie   zabudowanej,   położonej   w   obrębie   5   m. Gryfino   -   załącznik nr 9

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

Za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało   5   radnych.

5/ nabycia   na   mienie   gminne   nieruchomości   gruntowej,   położonej   w   obrębie nr   4   m. Gryfino   - załącznik nr 10.

Z –ca   Naczelnika   Wydziału   Działalności   Gospodarczej, Rolnictwa   i   Gospodarki   Nieruchomościami   p.   Teresa   Drążek – Pan   Jerzy   Dudkiewicz   był   uczestnikiem   przeprowadzonego   postępowania   dotyczącego   scalenia   i   podziału   nieruchomości   położonych w   obrębie   nr 4   miasta   Gryfino /rejon   ulicy   Władysława   Reymonta,   Zygmunta   Krasińskiego i   Adama   Mickiewicza/. Zgodnie   z   art. 107   ustawy   o   gospodarce   nieruchomościami   każdy   uczestnik   scalenia   i   podziału   zobowiązany   jest   do   wniesienia   na   rzecz   gminy   opłat adiacenckich   w   wysokości   50%   wzrostu   wartości   nieruchomości   otrzymanych   po   scaleniu i   podziale, w   stosunku   do   wartości   nieruchomości   dotychczas   posiadanych. W   przypadku   pana   Dudkiewicza, który   otrzymał   po   scaleniu   i   podziale   6   działek   budowlanych, należność   opłaty   adiacenckiej   wynosi: 61.989,00 zł,-. Pan   Jerzy   Dudkiewicz   zaproponował   przekazanie   na   mienie   gminne   swojej   działki   oznaczonej   numerem 709   o   powierzchni 840 m2, której   wartość   została   ustalona   na   kwotę 37.430,00 zł,-   i   zaliczenie   tej   kwoty   na   poczet   opłaty   adiacenckiej. Z   przeprowadzonego   postępowania   wyjaśniającego   wynika, że   wysokość   opłaty   adiacenckiej   znacznie   przekracza   dochody   uczestnika   scalenia   i   podziału, uzyskiwane   z   pracy   zawodowej, w   związku   z   czym   podjęcie   przedmiotowej   uchwały   należy   uznać   za   zasadne.  

W   głosowaniu   jawnym   za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało   5 radnych.

6/ sprzedaży   w   drodze   bezprzetargowej,   części   nieruchomości   gruntowej   położonej   w   obrębie 3   m.   Gryfino   - załącznik nr   11.

Z –ca   Naczelnika   Wydziału   Działalności   Gospodarczej, Rolnictwa   i   Gospodarki   Nieruchomościami   p.   Teresa   Drążek – Agata   i   Dawid   małż.   Korytkowscy   oraz   Artur   Korytkowski   są   współwłaścicielami   działek   nr   246   i   245/1   o   łącznej   powierzchni   163 m2, na   których   zlokalizowany   jest   lokal   gastronomiczny   z   częścią   mieszkalną   na   piętrze. w.   dzierżawią   część   działki   gminnej   nr   245/13    o   powierzchni 30 m2, pod   letni   ogródek  

gastronomiczny   i   obecnie   wystąpili   z   wnioskiem   o   jego   nabycie   na   powiększenie   posiadanych   działek. ponieważ   teren   ten   nie   może   być   zbyty   jako   odrębna   nieruchomość   i   przylega   do nieruchomości, dla   której   może   być   niezbędny, uzasadnione   jest   przeznaczenie   do   zbycia w   drodze   bezprzetargowej   na   rzecz   p.   Korytkowskich, na   poprawienie   warunków   zagospodarowania   posiadanych   działek.

Za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało   5   radnych.                        

7/   zmiany   uchwały   Nr   XXII/279/2000   Rady   Miejskiej   w   Gryfinie   z   dnia   21   września 2000   r.   w   sprawie   przystąpienia   do   sporządzenia   zmiany   planu   ogólnego zagospodarowania   przestrzennego   Miasta   i   Gminy   Gryfino   -   teren   składowiska odpadów   komunalnych   w   Gryfinie,   zmienionej   uchwałą   Nr   V/71/03   Rady   Miejskiej w   Gryfinie   z   dnia   27   lutego   2003 r.   -   załącznik nr   12.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

W   głosowaniu   jawnym   za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało   5 radnych.

8/   zmiany   uchwały   Nr   XXIII/415/01   Rady   Miejskiej   w   Gryfinie   z   dnia   22   czerwca 2001   r.   w   sprawie   przystąpienia   do   sporządzenia   zmiany   planu   ogólnego zagospodarowania   przestrzennego   miasta   Gryfino   -   obręb   3   -   działki   nr:   125,   część   118 i   267/1,   zmienionej   uchwałą   Nr   II/33/02   Rady   Miejskiej   w   Gryfinie   z   dnia   16   grudnia   2002 r.   -   załącznik   nr 13.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

Za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało   5   radnych.

9/   zmiany   uchwały   Nr   XLIV/564/02   Rady   Miejskiej   w   Gryfinie   z   dnia 29 maja   2002 r. w   sprawie   przystąpienia   do   sporządzenia   zmiany   w   planie ogólnym    zagospodarowania   przestrzennego   Miasta   i   Gminy   Gryfino,   terenów   w   obrębie   Pniewo   -   załącznik   nr 14.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

W   głosowaniu   jawnym   za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało   5 radnych.

10/   zmiany   uchwały   Nr   XLIV/565/02   Rady   Miejskiej   w   Gryfinie   z   dnia 29 maja   2002 r. w   sprawie   przystąpienia   do   sporządzenia   zmiany   w   planie ogólnym   zagospodarowania   przestrzennego   Miasta   i   Gminy   Gryfino,   terenów   w   obrębach: Radziszewo 1 i Radziszewo   2, Daleszewo,   Czepino,   Wełtyń   II, obr. Nr 2   miasta   Gryfino   - załącznik   nr 15.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

Za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało   5   radnych.

11/ uchylenia   uchwały   Nr   VI/88/03   Rady   Miejskiej   w   Gryfinie   z   dnia   27   marca 2003 r. zmieniającej   uchwałę Nr   III/47/02 Rady Miejskiej   w Gryfinie   z   dnia 30 grudnia 2002 r. - załącznik   nr 16.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

W   głosowaniu   jawnym   za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało   5 radnych.

12/ uchwalenia   zmiany   w   planie   ogólnym   zagospodarowania   przestrzennego   Miasta i   Gminy   Gryfino   w   miejscowości   Wirów   -   załącznik   nr 17.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

Za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało   5   radnych. 

13/ uchwalenia   zmiany   w   planie   ogólnym   zagospodarowania   przestrzennego   Miasta i   Gminy   Gryfino   w   miejscowości   Chwarstnica   -   załącznik   nr 18.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

W   głosowaniu   jawnym   za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało   5 radnych.

14/ uchwalenia   zmiany   w   planie   ogólnym   zagospodarowania   przestrzennego   miasta Gryfino - dla   obszaru   położonego   pomiędzy   ulicami: Grunwaldzką, Sprzymierzonych, 1   Maja   i   Bolesława   Chrobrego   -   załącznik   nr   19.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

Za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało   5   radnych.

15/ przystąpienia   do   sporządzenia   miejscowego   planu   zagospodarowania   przestrzennego działki   Nr   161   oraz   części   działek   Nr: 456,   457,   i   163   w   obrębie   Nr   2   miasta   Gryfino   oraz   w   sprawie   zmiany   uchwały   Nr   III/47/02   Rady   Miejskiej   w   Gryfinie z   dnia   30   grudnia   2002   r.   w   sprawie   przystąpienia   do   sporządzenia   zmiany   planu   ogólnego   zagospodarowania   przestrzennego   miasta   i   gminy   Gryfino   zmienionej   uchwałami:  

Nr   IV/65/03   Rady   Miejskiej   w   Gryfinie   z   dnia   30   stycznia   2003 r.   i   Nr   V/85/03   Rady   Miejskiej   w   Gryfinie   z   dnia   27   lutego   2003 r.   dokonuje   się   zmiany   polegającej na   wyłączeniu   z   obszaru   gminy   Gryfino   terenu   objętego   niniejszą   uchwałą,   zobrazowanego na   załączniku   graficznym   -   załącznik   nr   20.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

W   głosowaniu   jawnym   za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało   5 radnych.                                             

16/   przystąpienia   do   sporządzenia   planu   miejscowego   zagospodarowania   przestrzennego   obejmującego   teren   w   obrębie   Sobieradz (I)   oraz   w   sprawie zmiany   uchwały   Nr   III/47/02   Rady   Miejskiej   w   Gryfinie   z   dnia   30   grudnia   2002   r.   w   sprawie    przystąpienia   do   sporządzenia   zmiany   planu    ogólnego   z agospodarowania przestrzennego   miasta   i   gminy   Gryfino   zmienione   uchwałami:Nr   IV/65/03   Rady    Miejskiej   w   Gryfinie   z   dnia   30   stycznia 2003 r.   i   Nr   V/85/03   Rady   Miejskiej   w   Gryfinie   z   dnia   27   lutego   2003 r.   dokonuje   się   zmiany   polegającej   na   wyłączeniu   z   obszaru   gminy   Gryfino   terenu   objętego   niniejszą   uchwałą, zobrazowanego   na   załączniku   graficznym   -   załącznik   nr   21.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

Za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało   5   radnych.

17/  przystąpienia   do   sporządzenia   planu   miejscowego   zagospodarowania   przestrzennego miasta   i   gminy   Gryfino, terenów   w   obrębach; Wełtyń II, Nr 4   miasta   Gryfino, Żórawie, Żórawki, Pniewo, na   trasie   projektowanego, nowego   przebiegu   drogi   krajowej nr 31   oraz   uchylenia   uchwały   Nr XXXVI/473/01   z   dnia   15   listopada 2001 r. w   sprawie   przystąpienia   do   sporządzenia   zmiany   do   zmiany   w   planie   ogólnym zagospodarowania   przestrzennego   miasta   i   gminy   Gryfino   w   rejonie   ul. Artyleryjskiej obejmującej   części   działek   nr 362, 363, 364, 366   i 370   oraz   zmiany   uchwały   Nr III/47/02   Rady   Miejskiej   w   Gryfinie   z   dnia   30   grudnia   2002 r. w   sprawie przystąpienia   do   sporządzenia   zmiany   planu   ogólnego   zagospodarowania

przestrzennego   miasta   i   gminy   Gryfino   zatwierdzonego   Uchwała   Rady   Narodowej Nr XIII/90/90   z   dnia   26.04.1990 r.   ogłoszoną   w   Dzienniku   Urzędowym   Województwa   Szczecińskiego   Nr 14   z   dnia   02.05.1990 r., poz. 204   wraz z   późniejszymi   zmianami , wraz   ze   zmianami – załącznik   nr 22.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

Za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało   5   radnych.

18/ wyrażenia   zgody   na   udzielenie   spółdzielniom mieszkaniowym   bonifikat   przy   sprzedaży   gminnych   nieruchomości   gruntowych   będących   obecnie   w   ich   użytkowaniu   wieczystym   -   załącznik   nr 23.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

W   głosowaniu   jawnym   za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało   5 radnych.

19/   zgody   na   zbycie   udziałów   jednoosobowej   Spółki   Gminy   Przedsiębiorstwo   Energetyki   Cieplnej   Spółka   z   o.o.   w   Gryfinie   -   załącznik   nr   24.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

Za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało   5   radnych.

20/ zmiana   uchwały   nr   III/41/02   Rady   Miejskiej   w   Gryfinie   z   dnia   30   grudnia   2002 r.   –   załącznik   nr 25.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

W   głosowaniu   jawnym   za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało   5 radnych.

20/ zmiana   uchwały   Nr   V/83/03   Rady   Miejskiej   w   Gryfinie   z   dnia   27   lutego   2003 r. w   sprawie   zmiany   budżetu   gminy   na   2003   rok   -   załącznik   nr   26.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

Za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało   5   radnych.

21/ zaproszenia   rodziny   polskiego   pochodzenia   z   Kazachstanu -   załącznik   nr   27.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

W   głosowaniu   jawnym   za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało   5 radnych.

22/   utworzenia   obwodów   głosowania   w   szpitalu, zakładzie   psychiatrycznym pielęgnacyjno – opiekuńczym   i   w   zakładzie   pomocy   społecznej, ustalenia   ich   granic i   numerów   oraz   siedzib   komisji   obwodowych   dla   przeprowadzenia   głosowania w   referendum   ogólnokrajowym   w   2003 r. – załącznik   nr   28.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

Za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało   5   radnych.

23/   wprowadzenia   zmian   w   uchwale   Nr XLVI/580/02   Rady   Miejskiej   w   Gryfinie z   dnia   10   czerwca   2002 r.   w   sprawie   utworzenia   stałych   obwodów   głosowania, ustalenia   ich   granic   i   numerów – załącznik   nr   29.  

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

W   głosowaniu   jawnym   za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało   5 radnych.

Po   wysłuchaniu   wyjaśnień   Komisja   wypracowała   stanowisko   do   wyżej   wymienionych   projektów   uchwał   -   załącznik nr   30.

 

VI. Sprawozdanie   z   pracy   Straży   Miejskiej   w   I –kwartale   2003 r.

Materiał   informacyjny   do   powyższego    punktu   członkowie   Komisji   otrzymali   na   piśmie wraz   z   zawiadomieniem   o   posiedzeniu.

Ww.   materiał   stanowi   załącznik nr   31.

Komendant   Straży   Miejskiej   p.   Roman   Rataj   omówił    członkom   Komisji   ww.   materiał.

Komisja   przyjęła   ww.   sprawozdanie   bez   uwag.

 

VII. Wolne   wnioski   i   zakończenie   obrad.

Przewodnicząca   Komisji   radna   Janina   Nikitińska   przedstawiła   członkom   Komisji   odpowiedź   na   wniosek   Komisji   z   dnia   13.03.2003 r.

Ww.   materiał   stanowi   załącznik   nr   32.

W   związku   z   powyższym   Komisja   wypracowała   następujący   wniosek:   do   Burmistrza   Miasta   i   Gminy   Gryfino.

Komisja   wnioskuje   aby   Burmistrz   Miasta   i   Gminy   p.   Henryk   Piłat   wyraził   zgodę   na   możliwie   częste   wypożyczanie   od   Straży   Granicznej   psa   wyszkolonego   w   zakresie   wykrywania   narkotyków   celem   prowadzenia   działalności   antynarkotykowej   w   szkołach   i   na   terenie   miasta i   gminy   Gryfino.

 

Przewodnicząca   Komisji   radna   Janina   Nikitińska   ustaliła    termin   następnego   posiedzenia   Komisji    na   dzień   15   maja (czwartek) o   godz. 810   2003 r.

 

Ponieważ   nikt   więcej   nie   zabierał   głosu    Przewodnicząca   Komisji   stwierdziła,   że   porządek   obrad   wyczerpano  w  całości   i   zamknęła   posiedzenie.

 

                                                                                

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI

Janina   Nikitińska

Protokółowała

   Referent

  Kinga   Rataj