Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD

Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa

Publicznego na posiedzeniu w dniu 15 maja 2003 r. godz. 810 .

 

I. Sprawy regulaminowe:

1/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

2/ przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 

II. Ocena realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w l -kwartale 2003 r.

 

III. Analiza działalności sieci szkół i przedszkoli.

 

IV. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.