Protokół nr 11/03

Protokół nr 11/03

PROTOKÓŁ  Nr  11/03

z  posiedzenia  Komisji  Spraw  Społecznych i  Bezpieczeństwa  Publicznego

odbytego  na  posiedzeniu  w  dniu: 15.05.2003 r.

 

Ad. I. Sprawy  regulaminowe:

ppkt. 1.

Otwarcia  posiedzenia  dokonała  Przewodnicząca  Komisji  radna  Janina  Nikitińska.

Stwierdziła  prawomocność  obrad, gdyż  na  stan  Komisji  6  osób  w  posiedzeniu uczestniczyli  wszyscy.

Lista  obecności  członków  Komisji  stanowi  załącznik nr 1.

Ponadto  w  posiedzeniu  udział  wziął:

- Naczelnik  Wydziału  Edukacji  i  Spraw  Społecznych  p.  Piotr  Romanicz.

 

ppkt.2.

Porządek  obrad  posiedzenia  Komisji   stanowi  załącznik  nr 2.

 

ppkt. 3.

Przewodnicząca  Komisji  odczytała   PROTOKÓŁ  NR  10/03   z  poprzedniego  posiedzenia  który  przyjęto  bez  uwag.

 

Ad. II. Ocena  realizacji  Gminnego  Programu  Profilaktyki  Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych  w  I – kwartale 2003 r.

Materiał  informacyjny  do  powyższego  punktu  członkowie  Komisji  otrzymali  na  piśmie wraz  z  zawiadomieniem  o  posiedzeniu.

Ww.  materiał  stanowi  załącznik nr 3.

Naczelnik  Wydziału  Edukacji  i  Spraw  Społecznych  p.  Piotr  Romanicz  omówił członom  Komisji  materiał  pn.: „Wykaz  wydatków  w  pierwszym  kwartale  2003  roku z  funduszu  przeznaczonego  na  Rozwiązywanie  Problemów  Alkoholowych”. 

Przewodnicząca  Komisji  radna  Janina  Nikitińska – z  przedstawionej  informacji wynika, że  środki  finansowe  z  ww. funduszu   zbyt  swobodnie  wydatkowane np. dnia  31.01.2003 r. –za  dyżur  prawnika  w  Punkcie  Inf – Konsultacyjnym  zapłacono 335,00 zł. Czy  za  jeden  dyżur  można  wziąć  tak  dużo  pieniędzy ?

Naczelnik  Wydziału  Edukacji  i  Spraw  Społecznych  p.  Piotr  Romanicz  - ww.  kwota  nie  jest  wypłacona  za  jeden  dyżur. .Są  to  miesięczne  czasem  dwumiesięczne  koszty  odbytych  dyżurów, a  nie  za  jeden  dyżur.

Radny  Antoni  Rak -  uważam, że  ww.  informacja  powinna   mieć  szczegółowo  opisaną każdą  pozycję  i  wtedy  wszystko  byłoby  jasne.

Lidia  Karzyńska – Karpierz – jestem  członkiem  Zespołu  ds. profilaktyki  i  szkoleń. Pomostem  pomiędzy  pacjentem  szukającym  pomocy  czy  jego  rodziny  a  zakładami lecznictwa  odwykowego  jest  Punkt  Informacyjno – Konsultacyjny, w  którym udzielono  konsultacji  dla  88  osób. W  Punkcie  porady  udzielane   przez  członków Zespołu  ds.  profilaktyki  i  szkoleń  oraz  prawnika  i  psychiatrę. porady  udzielane  były  również  telefonicznie. Dyżury  odbywają  się  dwa  razy  w  tygodniu  tj. w poniedziałek  i  czwartek  od  godz. 1700 do  1900., przez  cały  miesiąc. Na  dyżurze  jest  dwóch  członków  Komisji  i  jeden  prawnik. Kwota, która  podana  jest  w  informacji  jest  to  łączny  koszt  dyżurów.

Radny  Marek  Sanecki – z  przedstawionych  informacji  wynika, że  prawnik  pełni dyżur  w  Punkcie  Informacyjno  – Konsultacyjnym  8  razy  w  miesiącu.

Lidia  Karzyńska – Karpierz – Tak.

Naczelnik  Wydziału  Edukacji  i  Spraw  Społecznych  p.  Piotr  Romanicz – przepraszam, że  ww.  informacja  jest  przygotowana  w  takiej  formie. Osoba, która zajmuje  się  tym  tematem, w  Urzędzie  Miasta  i  Gminy  pełni  funkcje  tłumacza. Obiecuję, że  w przyszłości  informacja  będzie  napisana  bardzo  szczegółowo.

Przewodnicząca  Komisji  radna  Janina  Nikitińska  w § 4210 „Zakup  materiałów i  wyposażenia” pkt 10  jest  kwota  598,83 zł – materiały  do  pracy  z  uczniami  w  trakcie  zwiedzania  wystawy „Uzależnienia – programy  i metody  terapii”. Z  powyższego wynika, że  dzieci  zwiedzając  wystawę  zużyły  materiały  biurowe  na  kwotę  598,83 zł,-.      

Naczelnik  Wydziału  Edukacji  i  Spraw  Społecznych  p.  Piotr  Romanicz – podczas  zwiedzania  wystawy,  prowadzone   zajęcia  profilaktyczne  z  dziećmi np. konkurs plastyczny.

Radny  Jan  Kozłowski -  na  czym  polega  prowadzenie  zajęć  profilaktycznych ?

Naczelnik  Wydziału  Edukacji  i  Spraw  Społecznych  p.  Piotr  Romanicz – w  czasie zwiedzania  wystawy  prowadzone   np. zajęcia  plastyczne, w  których  biorą  udział  dzieci  ze  wszystkich  szkół. Ww. wystawa  zorganizowana  została przez  Bibliotekę  Pedagogiczną   w  Klubie  Nauczyciela. Warto  wspomnieć  że  ww. wystawa  była  przedstawiana   także  w innych  szkołach.

Radny  Jan  Kozłowski – ilu  uczestników  wzięło  udział  w  zwiedzaniu  wystawy ?

Naczelnik  Wydziału  Edukacji  i  Spraw  Społecznych  p.  Piotr  Romanicz –my  jako wydział  nie  kontrolujemy  ilości  dzieci. Każda  klasa  ma  możliwość   uczestniczenia w  takich  zajęciach. Każda  szkoła  zadbała, żeby  wszyscy  uczniowie  wzięli  udział w  tego  typu  zajęciach.

Radny  Jan  Kozłowski – chciałbym  żeby  w  środowiskach  wiejskich, tam  gdzie  są świetlice  socjo –terapeutyczne  przeprowadzone  były  takie  same  warsztaty terapeutyczne  jak  w  szkołach  miejskich , ponieważ  nie  wszystkie  dzieci  chodzą  do   takich  szkół, w  których  prowadzone   takie  warsztaty. W  związku  z  tym, że  na  wsiach  jest  duża  patologia  proszę  o  organizowanie  takich  warsztatów.

Naczelnik  Wydziału  Edukacji  i  Spraw  Społecznych  p.  Piotr  Romanicz – w  kwietniu  br. już  po  pierwszym   kwartale  jest  podpisana  umowa  z  Towarzystwem  Przyjaciół  Dzieci  na  prowadzenie  na  terenach  wiejskich  świetlic  socjo –terapeutycznych. Na  dzień  dzisiejszy  tego  typu  zadania  prowadzone   w  następujących  miejscowościach: Gryfino (przy  MDK  i  przy  Gimnazjum) Gardno, Sobiemyśl i  Radziszewo.   dla  115  osób. Zadaniem  świetlic  socjoterapeutycznych  jest  korygowanie  doświadczeń  urazowych  dziecka  oraz  wspomaganie  rozwoju  osobistego, społecznego  i  poznawczego  za  pomocą  właściwego  programu  socjoterapeutycznego. Na  dzień  dzisiejszy   rozpoczęto  przygotowania  do  otwarcia  kolejnych  świetlic w  miejscowościach: Wysoka  Gryfińska  oraz  integracyjnej  świetlicy  w  Nowym  Czarnowie. Dodatkowym  wsparciem  środowiska  wiejskiego  w  okresie  zimowym  jest  praca  środowiskowa  na  bazie  szkół  wiejskich. Polega  ona  na  organizowaniu  pozalekcyjnych  zajęć  świetlicowych  i  sportowych  dla  około  500  osób  dzieci i  młodzieży  bez  formalnych  ograniczeń  wiekowych.

Radny  Jan  Kozłowski  od  kiedy  będą  prowadzone  zajęcia  socjoterapeutyczne  na  świetlicy  w  Starych  Brynkach ? Rada  sołecka  zgłosiła  wniosek  o  prowadzenie  zajęć  socjoterapeutycznych, jest  nauczyciel, który  mógłby  prowadzić  zajęcia  tego  typu, TPD  wyraża  zgodę, to  w  czym  jest  problem ?

Naczelnik  Wydziału  Edukacji  i  Spraw  Społecznych  p.  Piotr  Romanicz – na początek   chcemy  dotrzeć  do  tych  miejscowości, gdzie  nie  ma  żadnej  świetlicy, gdzie  nic  nie  jest  organizowane. Docelowo  chciałbym, żeby  świetlice  socjoterapeutyczne, prowadzone  przez  Towarzystwo  Przyjaciół  Dzieci  funkcjonowały  we  wszystkich miejscowościach  popegerowskich.

Radny  Jan  Kozłowski – na  obszarze   27  sołectw, na  dzień  dzisiejszy   prowadzone   tylko  cztery  świetlice  socjoterapeutyczne. Czy  jest  opracowany   program tworzenia  świetlic  socjoterapeutycznych  na  wsiach  na  przyszłe  lata ?

Naczelnik  Wydziału  Edukacji  i  Spraw  Społecznych  p.  Piotr  Romanicz – na  dzień dzisiejszy nie  ma  opracowanego  programu  tworzenia  świetlic  socjoterapeutycznych  na  terenach  wiejskich.

Przewodnicząca  Komisji  radna  Janina  Nikitińska  - czy  istnieje  możliwość  aby z  funduszu  przeznaczonego  na  Rozwiązywanie  Problemów  Alkoholowych  dofinansowywano  koszty  wyjazdu  dzieci  z  rodzin  patologicznych,  na  różnego  rodzaju wycieczki, obozy, kolonie ?

Naczelnik  Wydziału  Edukacji  i  Spraw  Społecznych  p.  Piotr  Romanicz – oczywiście, że  istnieje   taka  możliwość.

Po  przeanalizowaniu  powyższego  materiału  Komisja  przyjęła  do  wiadomości  powyższą  informację.

 

Ad. III. Analiza  działalności  sieci  szkół  i  przedszkoli.

Naczelnik  Wydziału  Edukacji  i  Spraw  Społecznych  p.  Piotr  Romanicz  omówił członom  Komisji  materiał  pn.: „Koncepcja  funkcjonowania  placówek  oświatowych w  mieście  i  gminie  Gryfino  oraz  propozycje  zmian  do  roku  2015”.

Ww.  materiał  stanowi  załącznik nr 4.

Po  przeanalizowaniu  powyższego  materiału  Komisja  przyjęła  do  wiadomości  powyższą  informację

 

Ad. IV. Wolne  wnioski  i  zakończenie  posiedzenia.

 

Przewodnicząca  Komisji  radna  Janina  Nikitińska  przedstawiła  członkom  Komisji  odpowiedź  na  wniosek  Komisji  z  dnia  17.04.2003 r.

Ww.  materiał  stanowi  załącznik  nr  5.

 

Przewodnicząca  Komisji  radna  Janina  Nikitińska  ustaliła   termin  następnego  posiedzenia  Komisji   na  dzień  22 maja (czwartek) o  godz. 810  2003 r.

 

Ponieważ  nikt  więcej  nie  zabierał  głosu   Przewodnicząca  Komisji  stwierdziła,  że  porządek  obrad  wyczerpano  w  całości  i  zamknęła  posiedzenie.

 

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI

Janina  Nikitińska

Protokółowała

   Referent

 Kinga  Rataj