Protokół nr 12/03

Protokół nr 12/03

PROTOKÓŁ  Nr  12/03

z  posiedzenia  Komisji  Spraw  Społecznych i  Bezpieczeństwa  Publicznego

odbytego  na  posiedzeniu  w  dniu: 22.05.2003 r.

 

Ad. I. Sprawy  regulaminowe:

ppkt. 1.

Otwarcia  posiedzenia  dokonała  Przewodnicząca  Komisji  radna  Janina  Nikitińska.

Stwierdziła  prawomocność  obrad, gdyż  na  stan  Komisji  6  osób  w  posiedzeniu uczestniczyli  wszyscy.

Lista  obecności  członków  Komisji  stanowi  załącznik nr 1.

Ponadto  w  posiedzeniu  udział  wzięli:

- Skarbnik  Miasta  i  Gminy  p.  Jolanta  Staruk,-

- Naczelnik  Wydziału Finansowego  p.  Bożena  Mejna,

- Z –ca  Naczelnika  Wydziału  Działalności  Gospodarczej, Rolnictwa  i  Gospodarki  Nieruchomościami  p.  Teresa  Drążek,

- Kierownik  Referatu  Planowania  Przestrzennego  p.  Krzysztof  Czosnowski,

- Naczelnik  Wydziału  Edukacji  i  Spraw  Społecznych  p.  Piotr  Romanicz.

- Gryfińskie  Towarzystwa  Budownictwa  Społecznego  Spółka  z o.o.  – Prezes  Zarządu p.  Bronisław  Mela,

 

ppkt.2.

Przewodnicząca  Komisji  radna   Janina  Nikitińska  zaproponowała  wprowadzenie do  porządku  obrad  Komisji  jednego  dodatkowego  projektu  uchwały  w  sprawie:

- ufundowania  tablicy  okolicznościowej  upamiętniającej  rocznicę  gibraltarską - DRUK  Nr 12/VIII, oraz  przedstawiła  dwie  nowe  wersje  projektów  uchwał:  DRUK  Nr  6/VIII i  DRUK  Nr 10/VIII, 

Porządek  obrad  posiedzenia  Komisji   stanowi  załącznik  nr 2.

 

Ad. II.  Ocena  zmian  w  planie  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Gryfino.

Materiał  informacyjny  do  powyższego  punktu  członkowie  Komisji  otrzymali  na  piśmie wraz  z  zawiadomieniem  o  posiedzeniu.

Ww.  materiał  stanowi  załącznik nr  3.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłoszono  uwag.

 

Ad. III. Informacja  o  stanie  realizacji  uchwały  nr  XXIV/325/2000  Rady  Miejskiej w  Gryfinie  z dnia  28  grudnia  2000 r.  w  sprawie  zatwierdzenia  Strategii  Rozwoju  Miasta  i  Gminy  Gryfino  do  2015  roku.

Materiał  informacyjny  do  powyższego  punktu  członkowie  Komisji  otrzymali  na  piśmie wraz  z  zawiadomieniem  o  posiedzeniu.

Ww.  materiał  stanowi  załącznik nr  4.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłoszono  uwag.

 

Ad. IV. Informacja  o  działalności  bieżącej  i  sytuacji  finansowej  GTBS Sp. z o.o. w  Gryfinie.

Materiał  informacyjny  do  powyższego  punktu  członkowie  Komisji  otrzymali na  piśmie  wraz  z  zawiadomieniem  o  posiedzeniu  załącznik nr 5.

Prezes  Zarządu  Gryfińskie  Towarzystwa  Budownictwa  Społecznego  Spółka  z o.o.  – p.  Bronisław  Mela   omówił  członkom  Komisji  powyższą  informację.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłoszono  uwag.

Za  przyjęciem  ww.  informacji  głosowało 

 

Ad. V. Wypracowanie  stanowiska, opinii  i wniosków  do  projektów  uchwał  w sprawie:

Materiał  informacyjny  do  poniższych  punktów  członkowie  Komisji  otrzymali na  piśmie  wraz  z  zawiadomieniem  o  posiedzeniu.

1/ określenia  procedury  uchwalania  budżetu – załącznik  nr 6.

Skarbnik  Miasta  i  Gminy  p.  Jolanta  Staruk omówiła  członkom  Komisji  nową  wersję ww.  projektu  uchwały.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłaszano  uwag.

Za  przyjęciem  ww.  projektu  uchwały  głosowało  

2/ zmiany  budżetu  gminy  na  2003 rok – załącznik nr 7.

Skarbnik  Miasta  i  Gminy  p.  Jolanta  Staruk  omówiła  członkom  Komisji  nową  wersję ww.  projektu  uchwały.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłaszano  uwag.

Za  przyjęciem  ww.  projektu  uchwały  głosowało 

3/ uporządkowania  na  terenie  miasta  i  gminy  przebiegu  niektórych  ulic zgodnie  z  ich  znaczeniem – załącznik nr 8.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłoszono  uwag.

Za  przyjęciem  ww.  informacji  głosowało  4  radnych

4/ zmiany  uchwały  Nr XXII/279/2000  Rady  Miejskiej  w  Gryfinie  z  dnia  września  2000 r.  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  planu

ogólnego  zagospodarowania  przestrzennego  Miasta  i  Gminy  Gryfino – teren składowiska  odpadów  komunalnych  w  Gryfinie, zmienionej  uchwałą: Nr V/71/03 Rady  Miejskiej  w  Gryfinie  z  dnia  24  kwietnia  2003 r. - załącznik nr 9.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłoszano  uwag.

Za  przyjęciem  ww.  informacji  głosowało  4  radnych.

5/ udzielenia  bonifikat  od  ceny  sprzedaży  lokali  mieszkalnych  stanowiących własność  Gminy  Gryfino, położonych  na  terenie  miasta  i  gminy  Gryfino -  załącznik nr 10.

Z –ca  Naczelnika  Wydziału  Działalności  Gospodarczej, Rolnictwa  i  Gospodarki  Nieruchomościami  p.  Teresa  Drążek – przedstawiła  członkom  Komisji  nową  wersję  powyższego  projektu  uchwały  uzasadniając: w  ostatnim  czasie  znacznie  zmalała  sprzedaż  gminnych  lokali  mieszkalnych  na  rzecz  najemców. Należy  domniemywać, że  dotychczasowe  bonifikaty  przy  sprzedaży  lokali   zbyt  niskie. Dla  zachęcenia  najemców  do  wykupu  lokali  uzasadnionym  jest  stworzenie  korzystniejszych  warunków sprzedaży  poprzez  wprowadzenie  wyższych  bonifikat  przy  sprzedaży  lokali  mieszkalnych  za  gotówkę.

Po  wysłuchaniu  wyjaśnień  Komisja  nie  zajęła  stanowiska  do  powyższego  projektu  uchwały

6/ upoważnienia  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Gryfino  do  udzielania  pożyczek w  roku  budżetowym  2003 - załącznik nr 11.

Komisja  nie  zajęła  stanowiska  do  powyższego  projektu  uchwały.

7/ ufundowania  tablicy  okolicznościowej  upamiętniającej  rocznicę  gibraltarską - załącznik nr 12.

Komisja  zaopiniowała  projekt  uchwały  pozytywnie  i  wnioskuje  aby  w  § 2  brzmiał następująco: „Tablica  zostanie  umieszczona  na  Pomniku  Golgoty  Wschodu na  Cmentarzu  Komunalnym  w  Gryfinie”. Proponuje  się  następujące  brzmienie § 3 „Uroczyste  odsłonięcie  tablicy  nastąpi  dnia  4  lipca  2003 roku  w  rocznicę  jego  śmierci”.

Za  przyjęciem  ww.  projektu  uchwały  wraz  z  zaproponowanym   wnioskiem  głosowało  6  radnych.

Po  wysłuchaniu  wyjaśnień  Komisja  wypracowała  stanowisko  do  wyżej  wymienionych  projektów  uchwał  -  załącznik nr  13.

 

Ad. IV.  Wolne  wnioski  i  zakończenie  posiedzenia.

 

Przewodnicząca  Komisji  radna  Janina  Nikitińska  ustaliła  termin  następnego  posiedzenia  Komisji  na  dzień  9  czerwca (poniedziałek ) o  godz. 800  2003r.

 

Ponieważ  nikt  więcej  nie  zabierał  głosu   Przewodnicząca  Komisji  stwierdziła,  że  porządek  obrad  wyczerpano  w  całości  i  zamknęła  posiedzenie.

 

 

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI

Janina  Nikitińska

Protokółowała

   Referent

 Kinga  Rataj