Protokół nr 13/03

Protokół nr 13/03

PROTOKÓŁ  Nr  13/03

z  posiedzenia  Komisji  Spraw  Społecznych i  Bezpieczeństwa  Publicznego

odbytego  na  posiedzeniu  w  dniu: 9.06.2003 r.

 

Ad. I. Sprawy  regulaminowe:

ppkt. 1.

Otwarcia  posiedzenia  dokonała  Przewodnicząca  Komisji  radna  Janina  Nikitińska.

Stwierdziła  prawomocność  obrad, gdyż  na  stan  Komisji  6  osób  w  posiedzeniu uczestniczyło  5  radnych.

Lista  obecności  członków  Komisji  stanowi  załącznik nr 1.

Ponadto  w  posiedzeniu  udział  wzięli:

- Z –ca  Burmistrza  p.  Eugeniusz  Kuduk,

- Dyrektor  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  p.  Krystyna  Kujawa,

- Naczelnik  Wydziału  Edukacji  i  Spraw  Społecznych  p.  Piotr  Romanicz,

- p. Wojciech   Małecki  - mieszkaniec  Gryfina.

 

ppkt.2.

Porządek  obrad  posiedzenia  Komisji   stanowi  załącznik  nr 2.

 

Ad. II.  Organizacja  wypoczynku  letniego  w  okresie  „Wakacji – 2003”.

Materiał  informacyjny  do  powyższego  punktu  członkowie  Komisji  otrzymali  na  piśmie wraz  z  zawiadomieniem  o  posiedzeniu.

Ww.  materiał  stanowi  załącznik nr  3.

Naczelnik  Wydziału  Edukacji  i  Spraw  Społecznych  p.  Piotr  Romanicz  omówił członkom  Komisji  materiał  pn.: Organizacja  wypoczynku  letniego  w  okresie „Wakacji - 2003”.   

Ponieważ  członkowie  Komisji  nie  otrzymali  pełnego  materiału, zdecydowano, że Komisja  powróci  do  omówienia  powyższego  tematu  po  otrzymaniu  wszystkich  informacji.

 

Ad. III. Analiza  działalności  Ośrodka  Pomocy  Społecznej”.

Materiał  informacyjny  do  powyższego  punktu  członkowie  Komisji  otrzymali  na  piśmie wraz  z  zawiadomieniem  o  posiedzeniu.

Ww.  materiał  stanowi  załącznik nr 4.

Dyrektor  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  p.  Krystyna  Kujawa  omówiła  członkom Komisji  materiał  pn.: „analiza  działalności  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Gryfinie za  okres  I –V 2003 r.”. 

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłaszano  uwag.

Za  przyjęciem  ww.  informacji  głosowało  5  radnych.

 

Ad. IV. Wolne  wnioski  i  zakończenie  posiedzenia.

Na  posiedzeniu   Komisji  głos  zabrał   p.  Wojciech  Małecki – mieszkaniec  Gryfina, który  zwrócił  się  do  Rdnych  z  prośbą  o  pomoc  w  utworzeniu  zakładu lecznictwa  odwykowego  w  Gryfinie.

Z - ca  Burmistrza  p.  Eugeniusz  Kuduk -   poinformował, że  zostało  wysłane  pismo od  władz  Gminy  Gryfino  do  Starostwa  Powiatowego  w  Gryfinie  o  zorganizowanie wspólnego  spotkania  na  temat  omówienia  możliwości  utworzenia  zakładu  lecznictwa  odwykowego  w  Gryfinie. 

Do  dnia  dzisiejszego  nie  otrzymaliśmy  informacji  o  zorganizowaniu  wspólnego  posiedzenia  na  ww.  temat.

Również  p.  Burmistrz   poinformował  p.  Małeckiego, że  utworzenie  zakładu  lecznictwa odwykowego  na  terenie  Gryfina  należy  do  zadań  Starostwa  Powiatowego  w  Gryfinie.

 

Przewodnicząca  Komisji  radna  Janina  Nikitińska  ustaliła   termin  następnego  posiedzenia  Komisji   na  dzień  23  czerwca (poniedziałek ) o  godz. 810  2003 r.

 

Ponieważ  nikt  więcej  nie  zabierał  głosu   Przewodnicząca  Komisji  stwierdziła,  że  porządek  obrad  wyczerpano  w  całości  i  zamknęła  posiedzenie.

   

 

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI

Janina  Nikitińska

 

Protokółowała

   Referent

 Kinga  Rataj