Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
na posiedzeniu w dniu 23 czerwca 2003 r. o godz. 815 .
 

 

I. Sprawy regulaminowe:

1/ otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,

2/ przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 

II. Informacja o stanie realizacji uchwały nr XLVII/600/02 z dnia 27.06.2002 r. w sprawie Planu Rozwoju Instytucjonalnego Gminy Gryfino -DRUK Nr 1/IX.

- uwagi i wnioski. 

III. Informacja o stanic realizacji uchwały nr XXIV/350/97 Rady Miejskiej w Gryfinie z późniejszymi zmianami w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Gryfino- DRUK Nr 2/IX. 

- uwagi i wnioski.

 

IV. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej PEC Sp. z o.o. w Gryfinie - DRUK Nr 3/IX

- uwagi i zapytania.

 

V. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwał w sprawie:

1/ ustalenia stawki czynszu regulowanego za wynajem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z o.o. - DRUK Nr 4/IX.

2/ ustalenia stawki czynszu za dzierżawą gruntu w mieście i gminie Gryfino na cele nierolne na okres dłuższy niż 3 lata - DRUK Nr 5/IX.   

3/ zwolnień z podatku od nieruchomości oraz z podatku   rolnego w roku 2003 - DRUK Nr 6/IX.

4/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, położonej w obrąbie 5 m. Gryfino - DRUK Nr 7/IX,

5/ sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrąbie nr 3 m. Gryfino - DRUK Nr 7- l/IX,

6/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 4 m. Gryfino - DRUK Nr 7-2/IX,

7/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Krzypnica - DRUK Nr 7-3/IX,

8/ przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Krzypnica - DRUK Nr 7-4/IX,

9/ nabycia na mienie gminne nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie nr 4 m. Gryfino - DRUK Nr 7-5/IX,

10/ zmiany uchwały nr VII/93/03 z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości zabudowanej, położonej w Gryfinie przy ul. Garbarskiej 4 - działka nr 41/2 - DRUK Nr 7-6/IX,

11/ zmiany uchwały nr XXXIII/258/93 z dnia 5 stycznia 1993 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w domach stanowiących własność komunalną - DRUK Nr 7-7/IX,

12/ wniesienia w formie aportu do Gryfińskiego Towarzystwa  Budownictwa Społecznego Spólki z o.o. prawa własności części nieruchomości gruntowej, położonej w Gryfinie w obrąbie nr 5 - DRUK Nr 8/IX,

13/ powołania zespołu do spraw przedstawienia Radzie Miejskiej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników - DRUK Nr 9/IX, 

14/ zmiany budżetu gminy na 2003 rok - DRUK Nr 10/IX,

15/ zmiany uchwały Nr XLVIII/6o8/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 12 września 2002 r. w sprawie trybu i procedury aktualizacji Wieloletnich Programów Inwestycyjnych Gminy - DRUK Nr 11/IX,

16/ rozstrzygnięcia zarzutu do projektu zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino na obszarze przebiegu dwutorowej linii napowietrznej 110kV od Elektrowni Dolna Odra do Chlebowa - DRUK Nr 12/IX,

17/ uchylenia uchwały Nr V/72/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie przystawienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino - obejmującej teren w rejonie ulicy Marii Konopnickiej (obr. 4 m. Gryfino) - DRUK Nr 12-1/IX,

18/ uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w miejscowości Nowe Brynki - DRUK Nr 12-2/IX,

19/ uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w miejscowości Daleszewo - DRUK Nr 12-3/IX,

20/ uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w miejscowości Szczawno - DRUK Nr 12-4/IX,

21/ uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino - rejon wsi Wełtyń - DRUK Nr 12-5/IX,

22/ zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino - rejon ulicy Armiii Krajowej - DRUK Nr 12-6/IX,

23/ uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie - DRUK Nr 13/IX,

24/ zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodą i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Gryfino - DRUK Nr 14/IX.

 

Ad. VI Zbieranie wniosków i sugestii dotyczących kierunkowych założeń polityki budżetowej gminy. w tym dotyczących podejmowania nowych zadań, likwidacji lub ograniczenia zadań dotychczasowych, wzrostu wydatków na określone cele itp. - na podstawie: UCHWAŁA NR VIII/118/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie procedury uchwalenia budżetu.

 

Ad. VII. Zapoznanie się ze sprawozdaniami finansowymi i merytorycznymi klubów i stowarzyszeń sportowych z realizacji zadań w I kwartale 2003 roku.

 

Ad. VIII. Omówienie działalności Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego.

 

Ad. IX. Wolne wnioski i zakończenie obrad.