Protokół nr 15/03

Protokół nr 15/03

PROTOKÓŁ Nr 15/03

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego

odbytego na posiedzeniu w dniu: 7.08.2003 r.

             

Ad. I. Sprawy regulaminowe:

ppkt. 1.

Otwarcia posiedzenia dokonała Przewodnicząca Komisji radna Janina Nikitińska.

Stwierdziła prawomocność obrad, gdyż na stan Komisji 6 osób w posiedzeniu uczestniczyli wszyscy.

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

- Z –ca Burmistrza p. Eugeniusz Kuduk,

- Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino p. Jolanta Staruk,

- Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie p. Rafał Mucha,

- Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji p. Krystyna Klimek,

- Prezes K.S. „ENERGETYK” p. Franciszek Kaczor,

- Dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Gryfinie p. Jan Podleśny.  

 

ppkt 2.

Przewodnicząca Komisji radna Janina Nikitińska przedstawiła jedną nową wersję projektu uchwały w sprawie:

- uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie – DRUK Nr 1/X.

Porządek obrad posiedzenia Komisji stanowi załącznik nr 2.

 

ppkt 3.

Przewodnicząca Komisji odczytała PROTOKÓŁ NR 14/03 z poprzedniego posiedzenia, który przyjęto bez uwag.

 

Ad. II. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwał w sprawie:

Materiał informacyjny do poniższych punktów członkowie Komisji otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu.

1/ uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie – załącznik nr 3.

Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. p. Rafał Mucha - odnośnie ww. projektu uchwały odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyła p. Krystyna Klimek - Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji oraz p. Jolanta Staruk Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino. Na tym spotkaniu ustalono, że załącznik do ww. projektu uchwały zostanie zmieniony.

Załącznik do uchwały zawiera tabelę o nazwie: „Finansowanie remontów i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych ze środków własnych PUK Sp. z o.o.”

Plan uwzględnia planowane finansowanie w zakresie remontów i modernizacji w latach 2003 - 2006 z wyłącznym uwzględnieniem środków własnych przedsiębiorstwa. W zakresie rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych inwestycje realizowane będą zgodnie z harmonogramem i zakresem rzeczowym Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Gryfino. Plan, który został przedłożony przez przedsiębiorstwo nie koliduje z ogólnymi kierunkami rozwoju gminy Gryfino, określonymi w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz ustaleniami zezwolenia udzielonego przedsiębiorstwu na mocy decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

Radny Jan Kozłowski - jakie inwestycje przedsiębiorstwa umieszczone są na dzień dzisiejszy w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym ?

Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. p. Rafał Mucha - Wieloletni Program Inwestycyjny został zmieniony na wniosek przedsiębiorstwa, w zasadzie 90% WPI dotyczy zadań inwestycyjnych PUK Sp. z o.o.

Radny Marek Sanecki - w jaki sposób przedsiębiorstwo współpracuje z Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej?

Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. p. Rafał Mucha - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest to fundusz zarządzany bezpośrednio przez Radę Miejską. W ramach tego funduszu mogą być także realizowane inwestycje z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, a jak już wcześniej wspomniałem WPI stanowi 90% inwestycji przedsiębiorstwa.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym.

2/ zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Gryfino – załącznik nr 4.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym.

3/ zmiany uchwały nr XXXII/392/01 z dnia 31 maja 2001 roku w sprawie scalenia i podziału nieruchomości, położonych w obrębie nr 4 m. Gryfino – rejon ulicy Reymonta, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne – załącznik nr 5.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 6 radnych.

4/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 4 m. Gryfino – załącznik nr 6.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 6 radnych.  

5/ przystąpienia do sporządzenia zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino – załącznik nr 7.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 6 radnych.

6/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 8 i 11 w obrębie Parsówek oraz zmiany uchwały Nr III/47/02 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino zatwierdzonego Uchwałą Rady Narodowej nr XIII/90/90 z dnia 26.04.1990 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Szczecińskiego Nr 14 z dnia 02.05.1990 r. poz. 204 wraz z późniejszymi zmianami, wraz ze zmianami – załącznik nr 8.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 6 radnych.  

7/ zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003 - załącznik nr 9.

Skarbnik Miasta i Gminy p. Jolanta Staruk - w związku z rozliczeniem roku budżetowego 2002 i ustaleniem wolnych środków finansowych w wysokości:

816.467 zł przeznacza się ww. środki na realizację poniższych zadań tj.:

1. Budowa wodociągu w Steklinku i rozbudowa ujęcia wody w Steklnie- 150.000 zł,

2. Wymiana okien w Gimnazjum i szkołach podstawowych- 170.000 zł

3. Wymiana okien w mieszkalnych budynkach komunalnych zgodnie z programem ustalonym z GTBS- 160.000 zł

4. Modernizacja terenów zielonych - 110.000 zł

5. Docieplenie budynków komunalnych -71.467 zł

6. Awaryjne remonty sieci i urządzeń kanalizacyjnych-30.000 zł

7. Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Chwarstnicy-95.000 zł

8. Przygotowanie koncepcji gospodarki ściekowej w Chwarstnicy i Sobieradzu -30.000 zł  

W pozycji od 1 do 6 zwiększa się środki na już istniejące zadania inwestycyjne, a w pozycji 7 i 8 wprowadza się nowe zadania de realizacji.  

Radny Marek Sanecki - uważam, że uzasadnienie do ww. projektu uchwały jest bardzo ogólne, nieczytelne. Chciałbym się dowiedzieć co zostanie wykonane za kwotę 110.000 zł w pozycji „Modernizacja terenów zielonych”?

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji p. Krystyna Klimek - na dzień dzisiejszy planujemy z ww. środków wykonać remont fontann miejskich. Obecnie trwają prace związane z urządzeniem plaży miejskiej w Gryfinie, które będą sfinansowane także z tych środków .    

Radny Antoni Rak - uważam, że w uzasadnieniu powinny być czytelniejsze zapisy, wtedy nie byłoby żadnych niejasności.

Radny Marek Sanecki - uważam, że kwota 110.000 zł jest wydatkowana nieracjonalnie, ponieważ są ważniejsze zadania, które powinny zostać wykonane np. awaryjne remonty sieci i urządzeń kanalizacyjnych.   

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 6 radnych.

8/ darowizny dla Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino – załącznik nr 10.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 6 radnych.  

Po wysłuchaniu wyjaśnień Komisja wypracowała stanowisko do wyżej wymienionych projektów uchwał - załącznik nr 11.

Ad. III. Zapoznanie się ze sprawozdaniami finansowymi i merytorycznymi klubów i stowarzyszeń sportowych z realizacji zadań w I kwartale 2003 r.

Materiał informacyjny do powyższego punktu członkowie Komisji otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu.

Ww. materiał stanowi załącznik nr 12.

Po przeanalizowaniu powyższych materiałów Komisja postanowiła szczegółowo rozliczyć dwa kluby sportowe tj.: MKS Hermes i K.S. Energetyk.   

Przewodnicząca Komisji radna Janina Nikitińska - czy Pan dostrzega jakieś niedociągnięcia w funkcjonowaniu klubu K.S. ENERGETYK, jeśli tak, to proszę wskazać jakie ?

Prezes K.S. ENERGETYK p. Franciszek Kaczor - po kilku letniej pracy w ww. klubie uważam, że należy zmniejszyć skład Zarządu, który na dzień dzisiejszy jest zbyt duży (11 osób). W dniu 31 lipca br. odbędzie się Walne Zgromadzenie Nadzwyczajne i Sprawozdawczo - Wyborcze, na którym zostanie zmniejszony skład Zarządu do 6 osób. Dużym problemem klubu jest to, że obiekty sportowe nie są zarządzane przez klub K.S. ENERGETYK. W związku z powyższym dość często występują różne nieporozumienia. Bywały przypadki, że musieliśmy zmienić miejsce zaplanowanej imprezy, ponieważ na obiektach sportowych rozgrywane były różnego rodzaju turnieje, których organizatorem była Elektrownia Dolna Odra.

Przewodnicząca Komisji radna Janina Nikitińska - czy stan bazy sportowej zapewnia wszystkim zawodnikom odpowiedni poziom nauczania oraz odpowiednie warunki do trenowania ?

Prezes K.S. ENERGETYK p. Franciszek Kaczor -uważam, że baza sportowa, z której korzystamy jest słaba tzn. za mało doinwestowana. Należy pomyśleć o nowym zarządcy, który poprawi obecny stan obiektów.

Przewodnicząca Komisji radna Janina Nikitińska -w ostatnim czasie dużo mówi się na temat pozyskiwania środków z Unii Europejskiej. W związku z powyższym chciałabym zapytać:

- na jakim etapie administracja klubu jest przygotowywana do pozyskiwania dodatkowych środków z Unii Europejskiej, z funduszy Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu?

Również jest program pn.: „Animator Sportu” - czy w klubie są osoby, które zostały przeszkolone w zakresie tego programu?

Prezes K.S. ENERGETYK p. Franciszek Kaczor – w klubie K.S. ENERGETYK są dwie osoby, które zostały przeszkolone w zakresie pozyskiwania środków unijnych i znają zasady programu „Animator sportu”.

Przewodnicząca Komisji radna Janina Nikitińska – czy klub K.S. ENERGETYK posiada sponsorów ?

Prezes K.S. ENERGETYK p. Franciszek Kaczor – na dzień dzisiejszy głównym sponsorem, który dotuje działalność naszego klubu jest Urząd Miasta i Gminy i Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. w Nowym Czarnowie.

W dzisiejszych czasach trudno jest znaleźć sponsora, który przekaże dużo pieniędzy na działalność klubu.

Radny Marek Sanecki –z ilu drużyn składa się grupa seniorów?

Prezes K.S. ENERGETYK p. Franciszek Kaczor – w grupie seniorów prowadzona jest jedna drużyna.

Radny Marek Sanecki –z przedstawionego sprawozdania wynika, że są trenerzy, którzy pobierają wynagrodzenie miesięczne nawet z czterech umów. Dlaczego tak jest?

Prezes K.S. ENERGETYK p. Franciszek Kaczor – w klubie K.S. ENERGETYK dwóch trenerów pobierało wynagrodzenie z kilku umów, ponieważ prowadzili dodatkowe zajęcia. Jest to przykład sporadyczny, a nie powtarzający się każdego miesiąca.

Radny Marek Sanecki –dlaczego środki finansowe, które przeznaczane są na piłkę nożną seniorów, wydatkowane są na piłkę nożną juniorów. Wiem, że na organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej juniorów również przyznawane są środki finansowe. Z powyższego wynika, że przy najbliższym podziale dotacji na kluby i stowarzyszenia sportowe, należy w klubie K.S. ENERGETYK zastosować inny podział środków.

 

Ad. IV. Omówienie działalności Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego.

Materiał informacyjny do powyższego punktu członkowie Komisji otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu.

Ww. materiał stanowi załącznik nr 13.

Dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Gryfinie p. Jan Podleśny szczegółowo omówił członkom Komisji przedstawiony materiał.

 

Ad. V. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji radna Janina Nikitińska przedstawiła członkom Komisji materiał w sprawie:

- Wakacje 2003 w mieście i gminie Gryfino – propozycje spędzenia czasu wolnego na podstawie informacji przekazanych przez organizatorów”.

Ww. materiał stanowi załącznik nr 14.

 

Przewodnicząca Komisji radna Janina Nikitińska ustaliła termin następnego posiedzenia Komisji na dzień 28 lipca (czwartek ) o godz. 810 2003 r.

 

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że porządek obrad wyczerpano w całości i zamknęła posiedzenie.

 

 

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI

  Janina Nikitińska

Protokółowała

   Referent

  Kinga Rataj