Protokół nr 17/03

Protokół nr 17/03

PROTOKÓŁ Nr 17/03

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego

odbytego na posiedzeniu w dniu: 26.08.2003 r.

    

Ad. I. Sprawy regulaminowe:

ppkt. 1.           

Otwarcia posiedzenia dokonała Przewodnicząca Komisji radna Janina Nikitińska.

Stwierdziła prawomocność obrad, gdyż na stan Komisji 6 osób w posiedzeniu uczestniczyli wszyscy.

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

- Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino p. Henryk Piłat,

- Z –ca Burmistrza p. Eugeniusz Kuduk,

- Sekretarz Miasta i Gminy Gryfino p. Beata Kryszkowska,

- p.o. Zastępcy Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami p. Teresa Drążek,

- p. Izabela Golisowicz – Mockało – Agencja Turystyczna ika travel,

- p. Katarzyna Panek – Agencja Turystyczna ika travel.

 

ppkt. 2.

Przewodnicząca Komisji radna Janina Nikitińska przedstawiła członkom Komisji dwa dodatkowe projekty uchwał w sprawie:

- zmiany statutu Zakładu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół w Gryfinie - DRUK Nr 16/XI.,

- wyrażenia woli przekazania na rzecz Powiatu Gryfińskiego gminnych nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Wełtyń II - DRUK Nr 17/XI.

Porządek obrad posiedzenia Komisji stanowi załącznik nr 2.

 

Ad. II. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwał w sprawie:

Materiał informacyjny do poniższych punktów członkowie Komisji otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu.

1/ zmiany w uchwale Nr XXII/288/2000 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 września 2000 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych i sołtysów - załącznik nr 3.

Po zapoznaniu się z ww. projektem uchwały - Komisja nie zajęła stanowiska.

2/ ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowej sołtysom - załącznik nr 4.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych.

3/ zmiany uchwały Nr XLVII/601/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 czerwca 2002 r. dotyczącej określenia warunków finansowania i wykonania dociepleń budynków komunalnych w Gminie Gryfino - załącznik nr 5.

Z –ca Burmistrza p. Eugeniusz Kuduk – w dniu 21 października 2002 r. Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w miejscowości Żabnica przy ul. Szkolnej, której Gmina jest współwłaścicielem podjęła uchwałę nr 6/2000 w sprawie docieplenia ww. budynku. W związku z możliwością sfinansowania tego zadania w roku bieżącym

Zarządca ww. Wspólnoty – Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Gryfinie zawnioskował o realizację tego zadania    

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się.

4/ uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w miejscowości Daleszewo - załącznik nr 6.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 6 radnych.

5/ skargi p. Tadeusza Garstki - załącznik nr 7.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 6 radnych.  

6/ określenia zasad dokonywania oceny pracowników mianowanych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie - załącznik nr 8. – NOWA WERSJA

Sekretarz Miasta i Gminy Gryfino p. Beata Kryszkowska - przedstawiła członkom Komisji nową wersję ww. projektu uchwały.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem NOWEJ WERSJI ww. projektu uchwały głosowało 6 radnych.  

7/ zmiany budżetu gminy na 2003r. – załącznik nr 9.

Po zapoznaniu się z ww. projektem uchwały - Komisja nie zajęła stanowiska. 

8/ ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przejścia w działkach gminnych 213/4 i 214/1, położonych w obrębie Radziszewo, gm. Gryfino – załącznik nr 10.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 6 radnych.  

9/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego oraz do oddania w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, położonej w Gryfinie przy ul. Grunwaldzkiej nr 12 „b” - załącznik nr 11.

p.o. Zastępcy Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami p. Teresa Drążek – Gmina Gryfino jest właścicielem lokalu użytkowego w budynku przy ul. Grunwaldzkiej nr 12b w Gryfinie.

Przedmiotowy lokal o powierzchni 31,23 m2 powstał z części lokalu użytkowego (gastronomicznego) użytkowanego na zasadzie umowy najmu przez Spółkę Cywilną „Gastromex”. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zdecydował przeznaczyć lokal do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Do zbycia lokalu zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami wymagana jest uchwała Rady.  

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 1 radny, przy 2 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się.

W związku z powyższym Komisja zaopiniowała projekt uchwały negatywnie.

10/ nieodpłatnego nabycia na mienie gminne od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Gardno - załącznik nr 12.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych.                                                        

11/ sprzedaży na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Dolna Odra „ w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych, położonych w Gryfinie w obrębach nr 3, 4 i 5 - załącznik nr 13.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych.

12/ nabycia na mienie gminne w drodze darowizny od Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej, położonej w Gryfinie w obrębie nr 5 – załącznik nr 14.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych.  

13/ zmiany uchwały nr IX/131/03 z dnia 26 czerwca 2003 r. – załącznik nr 15.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych.

14/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Wirów - załącznik nr 16.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych.  

15/ podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Gryfinie - załącznik nr 17.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych.

16/zmiany statutu Zakładu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół w Gryfinie - załącznik nr 18.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 0 radnych, przy 2 głosach przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących się.

17/ wyrażenia woli przekazania na rzecz Powiatu Gryfińskiego gminnych nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Wełtyń II - załącznik nr 19.

Po zapoznaniu się z ww. projektem uchwały - Komisja nie zajęła stanowiska.

Po wysłuchaniu wyjaśnień Komisja wypracowała stanowisko do wyżej wymienionych projektów uchwał - załącznik nr 20.

 

Ad. III. Stan przygotowań placówek oświatowo –wychowawczych do rozpoczęcia roku szkolnego 2003/2004.

Materiał informacyjny do poniższych punktów członkowie Komisji otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu.

Ww. materiał stanowi - załącznik nr 21.

Po omówieniu ww. materiału, członkowie Komisji nie wnieśli żadnych uwag.

 

Ad. IV. Wolne wnioski i zakończenie obrad.

Przewodnicząca Komisji radna Janina Nikitińska - proszę, aby Panie z Agencji Turystycznej ika travel przedstawiły naszej komisji krótką informację nt.: „Wykorzystania współpracy pod względem turystyki”.

Agencja Turystyczna ika travel - p. Izabela Golisowicz - Mockało- Biuro Turystyczne prowadzimy od 1997 roku. Na dzień dzisiejszy dysponujemy lokalem w centrum miasta z pełnym wyposażeniem biurowym tj. fax , telefon i internet. Jako jedyne Biuro Turystyczne działające w Gryfinie od dość dawna zajmujemy się Informacją Turystyczną, tylko po to aby turyści zainteresowani pobytem w Gryfinie i okolicy nie pozostali bez jakichkolwiek wiadomości na temat naszego miasta.

Odwiedza nas wielu turystów z kraju i z zagranicy, którzy chętnie skorzystaliby z uroków Gryfina i okolic, ale brak map i przewodników po okolicy czyni zwiedzanie niemożliwym.

Udzielamy informacje na temat Centrum Wodnego „Laguna”, pola golfowego w Binowie, Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry, zabytków, czy też możliwości skorzystania z noclegu na terenie naszego miasta.

Biuro czynne jest od poniedziałku do soboty od godz. 1000 - 1900.

Bardzo często uczestniczymy w różnych formach szkoleń i targach turystycznych, na których rozwijamy i wzbogacamy naszą działalność. Obecność na tych targach daje nam szerokie spojrzenie na możliwości promowania swojego miasta i regionu.

Posiadamy duże doświadczenie w prowadzeniu działalności turystycznej. Bardzo chciałybyśmy rozwijać działalność Informacji Turystycznej i robić to w sposób profesjonalny. W innych gminach działalność taką prowadzą punkty Informacji Turystycznej wspomagane finansami z budżetu Gminy. Pragniemy nawiązać bliższą współpracę z Państwem i przedkładamy swoją ofertę na prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej na terenie Miasta i Gminy Gryfino.

Z-ca Burmistrza p. Eugeniusz Kuduk – po dokładnym przeanalizowaniu ww. tematu przekażę Komisji informację w jaki sposób została rozwiązana ww. propozycja.  

 

Przewodnicząca Komisji radna Janina Nikitińska ustaliła termin następnego posiedzenia Komisji na dzień 18 września (czwartek ) o godz. 810 2003 r.

 

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że porządek obrad wyczerpano w całości i zamknęła posiedzenie.

 

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI

Janina Nikitińska

 

Protokółowała

   Referent

  Kinga Rataj