Protokół nr 18/03

Protokół nr 18/03

PROTOKÓŁ Nr 18/03

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego

odbytego w dniach: 4.09.2003 r. i 11.09.2003 r.

         

 

Ad. I. Sprawy regulaminowe:

ppkt. 1.

Otwarcia posiedzeń dokonała Przewodnicząca Komisji radna Janina Nikitińska.

Stwierdziła prawomocność obrad, gdyż na stan Komisji 6 osób w posiedzeniach uczestniczyło 5 radnych.

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1.

Ponadto w posiedzeniach udział wzięli:

- Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino p. Henryk Piłat,

- Z –ca Burmistrza p. Eugeniusz Kuduk,

- Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych p. Piotr Romanicz.

 

ppkt.2.

Porządek obrad posiedzeń Komisji stanowi załącznik nr 2.

 

ppkt 3.

Przewodnicząca Komisji odczytała PROTOKÓŁ NR 16/03 i PROTOKÓŁ Nr 17/03 z poprzednich posiedzeń Komisji, który przyjęto bez uwag.

 

Ad. II. Omówienie materiału przedstawionego przez Zespół ds. oświaty dotyczący funkcjonowania sieci przedszkoli i szkół w mieście i gminie Gryfino do roku 2015.

Materiał informacyjny do powyższego punktu członkowie Komisji otrzymali na piśmie.

Ww. materiał stanowi załącznik nr 3.  

Z –ca Burmistrza p. Eugeniusz Kuduk – poinformował członków Komisji o podjętych zmianach, które dotyczą powyższego materiału tj.:

- Szkoła Podstawowa w Radziszewie nie zostanie zlikwidowana.. W br. zostanie przeprowadzony remont dachu i ocieplenie budynku.

- Szkoła Podstawowa Nr 4 w najbliższym czasie zostanie rozbudowana.

Po przeanalizowaniu powyższego materiału Komisja postanowiła pojechać do Szkoły Podstawowej w Żabnicy, Radziszewie i Gimnazjum. Celem wyjazdu było zapoznanie się z bazą, organizacją pracy i potrzebami.    

Informacja o ww. wizytacji stanowi załącznik nr 4.

 

 

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI

Janina Nikitińska

 

Protokółowała

   Referent

  Kinga Rataj

 

NOTATKA

z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego

odbytych w dniach: 4.09.2003 r. i 11.09.2003 r.

 

Tematem posiedzenia było: „Zapoznanie się z bazą, organizacją pracy i potrzebami następujących szkół: SP w Żabnicy, SP w Radziszewie i Gimnazjum”.

 

Szkoła Podstawowa w Żabnicy

Z informacji Dyrektora szkoły Pana Sławomira Fuka i własnych obserwacji wynika, że:

w placówce jest 7 oddziałów dzieci:

- oddział „0” - 13 dzieci

- oddział I– 16 dzieci

- oddział II -15 dzieci

- oddział III – 21 dzieci

- oddział IV -8 dzieci

- oddział V- 19 dzieci

- oddział VI -21 dzieci

Ww. oddziały zajmują 5 sal lekcyjnych. Ogółem do szkoły uczęszcza 113 uczniów.

Do SP w Żabnicy uczęszczają dzieci z terenu:

- Gryfino, ulice: Fabryczna, Rybacka, Wodna, Zielna

- miejscowości: Czepino, Żabnica, Nowe Brynki i Dębce.

Ponadto placówka posiada: salę gimnastyczną, świetlicę szkolną, która również pełni funkcję stołówki szkolnej, punkt biblioteczny, salę komputerową, salę plastyczną, gabinet lekarski i sklepik szkolny. W szkole zatrudnionych jest 13 nauczycieli.

Bardzo dobry stan techniczny placówki oraz pełne zaplecze sportowe nie wymagają w najbliższym czasie nakładów inwestycyjnych. Niedawno została zrobiona nowa elewacja budynku, wymalowano całą szkolę po remoncie sieci c.o. oraz instalacji elektrycznej.

W najbliższym czasie należy zakupić wykładzinę, która zostanie położona na betonowych posadzkach korytarzy i nowe szafki do szatni.

 

Szkoła Podstawowa w Radziszewie

W placówce jest 7 oddziałów dzieci:

- oddział „0” - 15 dzieci

- oddział I– 14 dzieci

- oddział II -10 dzieci

- oddział III – 15 dzieci

- oddział IV - 12 dzieci

- oddział V- 17 dzieci

- oddział VI -12 dzieci

Ww. oddziały zajmują 6 sal lekcyjnych. Ogółem do szkoły uczęszcza 95 uczniów.

Do SP w Radziszewie uczęszczają dzieci z Radziszewa, Daleszewa i Łubnicy.

Ponadto placówka posiada: salę gimnastyczną (oddalona od szkoły o 50 m), punkt biblioteczny i gabinet lekarski.

Budynek usytuowany frontem do szosy Szczecin – Gryfino w odległości około 15 m od jezdni. Teren przy szkole jest utwardzony z ciągami komunikacji pieszej.

Przy szkole usytuowane jest boisko, na którym rosła bardzo wysoka trawa.

Stan techniczny szkoły budzi wiele zastrzeżeń.

     

Gimnazjum im. Olimpijczyków Polskich w Gryfinie

Gimnazjum w Gryfinie istnieje od 1999 roku. Od początku swej działalności mieści się

w budynku przy ul. Jarosława Iwaszkiewicza 70 w Gryfinie. Dyrektorem Gimnazjum jest Pani Danuta Bus.

Liczba sal lekcyjnych – 40

Sala gimnastyczna – 1

Świetlica szkolna – 1,

W budynku znajdują się dwie pracownie komputerowe.

Ogółem do szkoły uczęszcza1258 uczniów, w tym:

Kl. I – 421,

Kl. II – 430,

Kl. III – 407.

Podczas wizytacji Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego w budynku trwała wymiana okien.

 

 

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI

Janina Nikitińska