Protokół nr 20/03

Protokół nr 20/03

PROTOKÓŁ Nr 20/03

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego

odbytego na posiedzeniu w dniu: 22.09.2003 r.

         

Ad. I. Sprawy regulaminowe:

ppkt. 1.

Otwarcia posiedzenia dokonała Przewodnicząca Komisji radna Janina Nikitińska.

Stwierdziła prawomocność obrad, gdyż na stan Komisji 6 osób w posiedzeniu uczestniczyli wszyscy.

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1.

Ponadto w posiedzeniu udział wziął:

- p.o. Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego p. Krzysztof Czosnowski.  

 

ppkt 2.

Porządek obrad posiedzenia Komisji stanowi załącznik nr 2.

 

Ad. II. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003 r.

Materiał informacyjny do poniższych punktów członkowie Komisji otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu.

Ww. materiał stanowi załącznik nr 3.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych przy 0 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się.

 

Ad. III. Informacja o stanie realizacji uchwały nr XLVIII/607/02 z dnia 12.09.2002 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy.

Materiał informacyjny do poniższych punktów członkowie Komisji otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu.

Ww. materiał stanowi załącznik nr 4.

p.o. Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego p. Krzysztof Czosnowski przedstawił członkom Komisji Nową Wersję ww. projektu uchwały.

Komisja zaopiniowała pozytywnie Nową Wersję ww. projektu uchwały.

 

Ad. IV. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwał w sprawie:

Materiał informacyjny do poniższych punktów członkowie Komisji otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu.

1/ założeń polityki budżetowej gminy Gryfino na rok 2004 wraz z określeniem zadań priorytetowych w wydatkach budżetowych - załącznik nr 5.

Po zapoznaniu się z ww. projektem uchwały - Komisja nie zajęła stanowiska.

2/ uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Gryfino - załącznik nr 6.

Komisja zaopiniowała negatywnie ww. projekt uchwały.

3/ zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino Obr. Radziszewo 1, teren działki Nr 89/3 i części działki nr 84 - załącznik nr 7.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych przy 0 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się.

4/ wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz obecnych użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 587/2, położonej w obrębie Pniewo - załącznik nr 8.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 6 radnych.

5/ sprzedaży na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Dolna Odra” w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych położonych w Gryfinie w obrębach nr 3,4 i 5 - załącznik nr 9.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 6 radnych.                                              

6/ sprzedaży na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Regalica” w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych, położonych w Gryfinie w obrębach nr 3,4 i 5- załącznik nr 10.  

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 6 radnych.

7/ zmiany uchwały Nr XLII/333/93 z dnia 29.12.1993 r. i przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości zabudowanej, położonej w Pniewie przy ul. Gryfińskiej nr 39 A - załącznik nr 11.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 6 radnych.

8/ upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie do wydawania decyzji administracyjnych - załącznik nr 12.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 6 radnych.

9/ ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto i Gminę Gryfino - załącznik nr 13.

Komisja zaopiniowała pozytywnie Nową Wersję ww. projektu uchwały.

10/ zmiany budżetu gminy na 2003 r. - załącznik nr 14.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 6 radnych.

Po wysłuchaniu wyjaśnień Komisja wypracowała stanowisko do wyżej wymienionych projektów uchwał - załącznik nr 15.

 

Ad. V. Wolne wnioski i zakończenie obrad.

Przewodnicząca Komisji radna Janina Nikitińska - przedstawiła członkom Komisji pismo mieszkańców ulicy Ogrodowej.

Ww. pismo stanowi - załącznik nr 16.

Członkowie Komisji wypracowali następujące wnioski:

do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino:

I.

Komisja wnioskuje o rozpatrzenie możliwości zakupu nowego sprzętu nagłaśniającego dla Gryfińskiego Domu Kultury w Gryfinie.

Komisja zwraca się z prośbą o przeniesienie Biura Promocji, Informacji i Współpracy Międzynarodowej do innego lokalu w celu przekazania pomieszczeń na pracownie plastyczną.

Za przyjęciem ww. wniosku głosowało 6 radnych.

II.

Po wizytacji Szkoły Podstawowej w Radziszewie Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego uważa, że jest niezasadne dalsze inwestowanie środków gminnych w ten obiekt szkolny.

Komisja uważa, że Szkoła w Radziszewie powinna zostać połączona ze Szkołą Podstawową w Żabnicy.

Za przyjęciem ww. wniosku głosowało 5 radnych.

III.

Komisja wnioskuje o ujęcie w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym zadania pn. „Likwidacja i utylizacja eternitu na terenie Miasta i Gminy Gryfino”.

Za przyjęciem ww. wniosku głosowało 6 radnych.

IV.

Komisja wnioskuje o przygotowanie debaty dotyczącej spraw oświaty, kultury i sportu.

Za przyjęciem ww. wniosku głosowało 6 radnych.

 

Przewodnicząca Komisji radna Janina Nikitińska ustaliła termin następnego posiedzenia Komisji na dzień 16 października (czwartek ) o godz. 810 2003 r.

 

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że porządek obrad wyczerpano w całości i zamknęła posiedzenie.

 

 

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI

Janina Nikitińska

 

Protokółowała

   Referent

  Kinga Rataj