Protokół nr 21/03

Protokół nr 21/03

PROTOKÓŁ Nr 21/03

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego

odbytego na posiedzeniu w dniu: 16.10.2003 r.

      

Ad. I. Sprawy regulaminowe:

ppkt. 1.

Otwarcia posiedzenia dokonała Przewodnicząca Komisji radna Janina Nikitińska.

Stwierdziła prawomocność obrad, gdyż na stan Komisji 6 osób w posiedzeniu uczestniczyli wszyscy.

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

- Kierownik Biura Promocji, Informacji i Współpracy Międzynarodowej p. Krzysztof Kozak,

- p.o. Kierownika Referatu Promocji Gospodarczej i Współpracy Międzynarodowej p. Radosław Bonikowski

 

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że porządek obrad członkowie Komisji otrzymali z zawiadomieniem o posiedzeniu - załącznik nr 2.

 

ppkt. 2.

Przewodnicząca Komisji odczytała PROTOKÓŁ NR 20/03z poprzedniego posiedzenia Komisji, który przyjęto bez uwag.

 

Ad. II. Promocja miasta. Ocena efektywności działania Biura Promocji, Informacji i Współpracy Międzynarodwej.

Materiał informacyjny do powyższego punktu członkowie Komisji otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu.

Ww. materiał stanowi załącznik nr 3.

Przewodnicząca Komisji radna Janina Nikitińska – witam serdecznie Pana Kierownika Biura Promocji, Informacji i Współpracy Międzynarodowej, dziękuję za przygotowanie materiału i za przyjęcie zaproszenia na nasze posiedzenie.

Proszę o przedstawienie członkom Komisji zadań i obowiązków Biura Promocji, Informacji i Współpracy Międzynarodowej.

Kierownik Biura Promocji, Informacji i Współpracy Międzynarodowej p. Krzysztof Kozak – Biuro Promocji, Informacji i Współpracy Międzynarodowej zajmuje się:

- koordynacją działań promocyjnych w zakresie kultury, sportu, rekreacji i wypoczynku,

- współorganizacją imprez kulturalnych i innych przedsięwzięć promocyjnych na terenie miasta,

- pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania dla wydatków związanych z promocją gminy,

- opracowywaniem graficznym i merytorycznym oraz rozpowszechnianiem materiałów informacyjnych i promocyjnych o gminie,

- opracowywaniem ogłoszeń dotyczących ofert gminy, w tym ofert inwestycyjnych w mediach, na różnych nośnikach elektronicznych, w katalogach, informatorach, wydawnictwach,

- przygotowywaniem lub zlecaniem przygotowania prezentacji gminy na targach i wystawach,

- udzielaniem informacji o gminie w serwisach innych podmiotów,

- działaniem promocyjnym w oparciu o techniki komputerowe, przygotowywanie prezentacji multimedialnej oraz opracowywanie i bieżąca aktualizacja stron internetowych.

Na dzień dzisiejszy w Biurze Promocji, Informacji i Współpracy Międzynarodowej pracują 2 osoby, które mają umowę o pracę na czas nieokreślony. Od niedawna w pracach naszego biura, pomaga nam jeszcze jedna osoba, która zatrudniona jest w ramach prac interwencyjnych.

Chciałbym nadmienić, że do roku 2002 w naszym biurze pracowały 3 osoby, które zatrudnione były na czas nieokreślony.

Przewodnicząca Komisji radna Janina Nikitińska – czy to prawda, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie pracuje Pan Radosław Bonikowski, który zajmuje się promocją gminy ?

Kierownik Biura Promocji, Informacji i Współpracy Międzynarodowej p. Krzysztof Kozak – Pan Radosław Bonikwoski częściowo zajmuje się również promocją gminy.   

Przewodnicząca Komisji radna Janina Nikitińska – czy można u Pana otrzymać materiały, które zawierają informacje o Gryfinie ? Jest spora grupa dzieci i młodzieży, którzy często pytają w Bibliotece Publicznej o tego typu materiały.

Kierownik Biura Promocji, Informacji i Współpracy Międzynarodowej p. Krzysztof Kozak – tak, to prawda. Chciałbym powiedzieć, że bardzo chętnie pomagamy dzieciom w pozyskiwaniu informacji o Gryfinie w różny sposób. W związku ze zbliżającym się 750 –leciem Gryfina bardzo dużo informacji umieszczonych jest w internecie.

Są dzieci, które nie mają dostępu do internetu, to u nas taki materiał mogą otrzymać.

Codziennie do naszego Biura przychodzą uczniowie różnych szkół w poszukiwaniu materiałów, które zawierają informacje o Gryfinie.

Przynajmniej raz w tygodniu dwie, a niekiedy nawet trzy klasy ze szkół wiejskich naszej gminy odbywają z nami wycieczkę po Gryfinie. Podczas wycieczki przekazujemy uczniom informacje na temat najważniejszych miejsc Gryfina, opowiadamy legendy o Gryfinie i zwiedzamy zabytki.

Przewodnicząca Komisji radna Janina Nikitińska – dziękuję bardzo zaorganizowanie tego typu wycieczek dla dzieci ze szkół wiejskich z naszej gminy.

Kierownik Biura Promocji, Informacji i Współpracy Międzynarodowej p. Krzysztof Kozak – każda grupa dzieci zwiedzających nasze miasto ma spotkanie z Burmistrzem, który przybliża im pracę urzędu jak i samych władz.

Radna Magdalena Chmura – dlaczego przez ostatnie pół roku w internecie, strona Gryfińska nie była uaktualniona? Czy przyczyną tego jest brak pracownika w Biurze Promocji, Informacji i Współpracy Międzynarodowej?

Kierownik Biura Promocji, Informacji i Współpracy Międzynarodowej p. Krzysztof Kozak – na pewno wszystkie aktualności wprowadzane są na bieżąco.

Radna Magdalena Chmura – czy informacje o sesjach Rady Miejskiej w Gryfinie wprowadzane są na bieżąco?

Kierownik Biura Promocji, Informacji i Współpracy Międzynarodowej p. Krzysztof Kozak – chciałbym wytłumaczyć kwestię strony miejskiej. Od niedawna weszła w życie ustawa o Biuletynie Informacji Publicznej. W związku z powyższym część informacji, które do tej pory były na ogólnej stronie miejskiej, przeszły do Biuletynu Informacji Publicznej. Nasze biuro nie zajmuje się redagowaniem Biuletynu Informacji Publicznej, tylko informatycy z Urzędu Miasta i Gminy Gryfino.

Radna Magdalena Chmura – na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie Burmistrz p .Henryk Piłat poinformował, że strony internetowe przygotowuje firma „ALFA”.

Kierownik Biura Promocji, Informacji i Współpracy Międzynarodowej p. Krzysztof Kozak – nasza strona internetowa znajduje się na serwerze firmy „ALFA”.

Radna Magdalena Chmura – w sprawozdaniu przedstawionym przez Pana na naszą Komisję jest punkt: „Przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie działań Biura ze Wspólnego Funduszu Małych Projektów Polska – Niemcy o grant do projektu p.t. „Dni Gryfina 2004”. W ubiegłym roku uzyskano dofinansowanie w wysokości 15 tys. EURO, dlaczego na rok 2004 nie uzyskano dofinansowania ?

Kierownik Biura Promocji, Informacji i Współpracy Międzynarodowej p. Krzysztof Kozak – Pracownik urzędu złożył wniosek o dofinansowanie na imprezy towarzyszące np. „Bieg transgraniczny”. Nasze biuro corocznie składa wniosek o dofinansowanie na „Dni Gryfina” i z doświadczenia wiemy, że co drugi rok otrzymywaliśmy środki z funduszu PHARE.

Radna Magdalena Chmura – dlaczego w tym roku Gmina Gryfino nie była prezentowana na Targach Turystyki i Wypoczynku?

Kierownik Biura Promocji, Informacji i Współpracy Międzynarodowej p. Krzysztof Kozak – ze względu na zbyt małą ilość środków finansowych nie mogliśmy uczestniczyć w Targach Turystycznych. W tym roku po raz pierwszy od kilku lat zorganizowaliśmy „Dzień ENERGETYKA” i wiele innych imprez, które wcześniej nie były zaplanowane. Uczestniczenie gminy w targach wiąże się z wydaniem olbrzymich pieniędzy (przygotowanie stoiska, materiały).   

Radna Magdalena Chmura – czy reprezentanci naszej gminy będą uczestniczyli w Międzynarodowych Targach Turystycznych „Tour Salon 2003” w Poznaniu?

Kierownik Biura Promocji, Informacji i Współpracy Międzynarodowej p. Krzysztof Kozak – uczestnictwo w Międzynarodowych Targach Turystycznych „Tour Salon” w Poznaniu wiąże się z dużymi kosztami (około 30 tys. zł).

Radny Marek Sanecki – jak wygląda współpraca Biura Promocji, Informacji i Współpracy Międzynarodowej z Zachodniopomorską Regionalną Organizacją Turystyczną?

Kierownik Biura Promocji, Informacji i Współpracy Międzynarodowej p. Krzysztof Kozak – wiem, że ta organizacja ma bardzo duże problemy W zeszłym roku Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna współorganizowała spotkania na wspólnych stoiskach, gdzie nasza gmina także w tym uczestniczyła.

Natomiast w tym roku ich działalność jest bardzo znikoma.

Radny Marek Sanecki – niedawno uczestniczyłem w Walnym Zgromadzeniu Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, na którym podano informacje, że ww. organizacja przygotowywała kilka wystaw, tylko należało dostarczyć materiały informacyjne o gminie.

Kierownik Biura Promocji, Informacji i Współpracy Międzynarodowej p. Krzysztof Kozak – chciałbym powiedzieć, że nasza gmina ofertowo uczestniczy we wszystkich imprezach przygotowanych przez Zachodniopomorską Regionalną Organizację Turystyczną.

Radny Antoni Rak – bardzo szczegółowo przeanalizowałem przygotowane przez Pana sprawozdanie, które obejmuje okres od 1.01.2002 r. do 31.08.2003 r. Chciałbym poinformować, że często współpracuję z pracownikami Biura Promocji, Informacji i Współpracy Międzynarodowej i w związku z tym zauważyłem ,że w przedstawionym sprawozdaniu pominięto fakt ufundowania i wmurowania tablicy okolicznościowej upamiętniającej rocznicę gibraltarska. Dlatego mówię o tym, bo wiem, że Pana wydział mocno zaangażowany był w pracach przygotowujących uroczyste odsłonięcie tablicy tj.: plakaty, zaproszenia, zdjęcia itd.  

Na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 29 maja 2003 roku ustalono, że uroczyste odsłonięcie tablicy okolicznościowej upamiętniającej rocznicę gibraltarską nastąpi 4 lipca 2003 roku. Natomiast po sesji ustalono , że uroczyste odsłonięcie tablicy odbędzie się w dniu 14 sierpnia w Dzień Wojska Polskiego. Jestem bardzo zmartwiony, że bardzo mało było w mediach było informacji o zbliżającym się święcie. W tym temacie to miałbym tyle do powiedzenia.

Chciałbym zapytać jaka jest współpraca Kierownika Biura Promocji, Informacji i Współpracy Międzynarodowej oraz Pana pracowników z pracownikami Gryfińskiego Domu Kultury i Młodzieżowego Domu Kultury? Czy jest potrzeba zakupu nowego sprzętu biurowego do waszego biura ?

Jakie działania podejmuje Biuro Promocji, Informacji i Współpracy Międzynarodowej w związku ze zbliżającymi się obchodami 750–lecia Gryfina?

Kierownik Biura Promocji, Informacji i Współpracy Międzynarodowej p. Krzysztof Kozak – z okazji obchodów 750 –lecia Gryfina powołano Komitet Organizacyjny Jubileuszu 750-lecia Miasta Gryfina i Komitet Programowy Jubileuszu 750–lecia Miasta Gryfina, które będą decydowały o tym, jakie materiały zostaną wydane.

W związku z tym ,że przyszły rok będzie rokiem szczególnym, to mam nadzieję, że uda nam się zrealizować opracowane przez nas projekty np.: różnego rodzaju foldery reklamowe, nowy plan miasta i inne. Z powodu braku środków finansowych ww. projekty nie mogły zostać zrealizowane.

Jeśli chodzi o kwestię zakupu nowego sprzętu biurowego, to chciałbym powiedzieć, że mamy dużo sprzętu (ksero, fax itd.), który w większości został nabyty z zewnątrz (za środki z PHARE, darowizna z Zamku Książąt Pomorskich). Sprzęt komputerowy tj.: trzy drukarki, komputery, scaner jest bardzo zużyty i mam nadzieję, że niedługo zostanie zakupiony nowy..

Chciałbym powiedzieć, że nasza współpraca z Gryfińskim Domem Kultury i Młodzieżowym Domem Kultury polega na współorganizowaniu imprez, pomagamy pozyskiwać sponsorów, przygotowujemy umowy i wiele innych.

Radny Antoni Rak – proszę, aby poczynił Pan wszelkie starania o utworzenie Izby Pamięci z okazji obchodów 750–lecia Miasta Gryfina. Jest wiele pustych pomieszczeń, w których można utworzyć Izbę Pamięci np. w piwnicznych pomieszczeniach byłego hotelu „Platan”.   

Kierownik Biura Promocji, Informacji i Współpracy Międzynarodowej p. Krzysztof Kozak – uważam, że należy jak najszybciej utworzyć Izbę Pamięci o naszym mieście.       

Radny Jan Kozłowski – w tym roku po raz pierwszy Biuro Promocji, Informacji i Współpracy Międzynarodowej było organizatorem imprezy plenerowej „Dzień Energetyka”. Jako uczestnik tej imprezy, muszę powiedzieć, że teren nie był przygotowany (chwasty wystawały spod ławek, na całym terenie było bardzo brudno).

Na jakim etapie wasze biuro jeśli jest organizatorem jakiejś imprezy odpowiedzialne jest za taki stan rzeczy?

Kierownik Biura Promocji, Informacji i Współpracy Międzynarodowej p. Krzysztof Kozak – chciałbym powiedzieć, że ww. impreza organizowana była w trzy tygodnie, przy minimalnych środkach finansowych. Nadzór nad obiektami sportowymi sprawuje Fundacja na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych. Z powodu braku środków finansowych nie można było wynająć odpowiednich służb, które zajmują się sprzątaniem.

Radny Jan Kozłowski – po wcześniejszym obejrzeniu terenu, nie podjąłbym się organizacji tej imprezy.

Po szczegółowym omówieniu ww. sprawozdania Komisja postanowiła poprosić na posiedzenie Komisji Pana p.o. Kierownika Referatu Promocji Gospodarczej i Współpracy Międzynarodowej p. Radosława Bonikowskiego.

Przewodnicząca Komisji radna Janina Nikitińska – witam Pana serdecznie i proszę o zapoznanie naszej Komisji z działalnością jaką Pan prowadzi.

Czy współpracuje Pan z Biurem Promocji, Informacji i Współpracy Międzynarodowej?

p.o. Kierownik Referatu Promocji Gospodarczej i Współpracy Międzynarodowej p. Radosław Bonikowski – na dzień dzisiejszy jestem jedynym przedstawicielem wydziału, który funkcjonowanie podejmie od 1 stycznia przyszłego roku.

Moja główna funkcja polega na pozyskiwaniu środków unijnych i prowadzeniu doradztwa. Natomiast nie prowadzę żadnych działań związanych z promocją gospodarczą . W tym roku wspólnie z Cechem Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców złożyliśmy dwa wnioski o pozyskanie środków finansowych na zorganizowanie w przyszłym roku dwóch imprez.      

Radny Antoni Rak – czy poczynił Pan już jakieś starania w pozyskaniu środków finansowych z okazji zbliżającego się święta ?

p.o. Kierownik Referatu Promocji Gospodarczej i Współpracy Międzynarodowej p. Radosław Bonikowski – tak, w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy pismo z Euroregionu Pomerania, z którego wynika, że przyznano nam środki w wysokości 14 tys. EURO na organizację imprez związanych z 750 –leciem Miasta Gryfina.

Na posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Inicjatyw Gospodarczych przygotowałem bardzo szczegółowy materiał pn.: „Informacja o inicjatywach gospodarczych na terenie gminy Gryfino, zrealizowanych w roku 2003 i planowanych na rok 2004”, który mogę przekazać i tej Komisji.

Przewodnicząca Komisji radna Janina Nikitińska – bardzo proszę o dostarczenie ww. materiału naszej Komisji.

 

Ad. III. Wolne wnioski i zakończenie obrad.

Przewodnicząca Komisji radna Janina Nikitińska przedstawiła członkom Komisji:

- pismo od Dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gryfinie, które zostało skierowane do Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego.

Ww. pismo stanowi załącznik nr 4.  

Po zapoznaniu się z ww. pismem Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego przyjęła je do wiadomości.

 

Przewodnicząca Komisji radna Janina Nikitińska ustaliła termin następnego posiedzenia Komisji na dzień 27 października (poniedziałek ) o godz. 810 2003 r.

 

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że porządek obrad wyczerpano w całości i zamknęła posiedzenie.

 

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI

Janina Nikitińska

 

Protokółowała

   Referent

  Kinga Rataj