Protokół nr 22/03

Protokół nr 22/03

PROTOKÓŁ Nr 22/03

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego

odbytego na posiedzeniu w dniu: 27.10.2003 r.

      

Ad. I. Sprawy regulaminowe:

ppkt. 1.

Otwarcia posiedzenia dokonała Przewodnicząca Komisji radna Janina Nikitińska.

Stwierdziła prawomocność obrad, gdyż na stan Komisji 6 osób w posiedzeniu uczestniczyli wszyscy.

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1.

Spoza grona Komisji w posiedzeniu udział wzięli:

- p.o. Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego p. Krzysztof Czosnowski,

- Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji p. Krystyna Klimek,

- Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino p. Jolanta Staruk,

- Bożena Dusińska - mieszkanka Gryfina.

 

ppkt. 2.

Przewodnicząca Komisji odczytała PROTOKÓŁ NR 21/03 z poprzedniego posiedzenia, który przyjęto bez uwag.

 

II. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwał w sprawie:

Materiał informacyjny do poniższych punktów członkowie Komisji otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu.

1/ zmiany uchwały Nr XLIX/634/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 października 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, terenu działek Nr 207, 208/1, 208/2, 209, 210, 211, 212, 213, 243/1, 244 w obrębie Czepino oraz części działek Nr 187, 216, 245 w obrębie Czepino i części działki nr 5/2 w obrębie Stare Brynki, gmina Gryfino - załącznik nr 3.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 6 radnych.  

2/ zmiany uchwały Nr V/70/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, terenu działek Nr 261 i 261/2, części działki nr 261/3 oraz działki Nr 231 i części działki Nr 275 w obrębie Radziszewo, gmina Gryfino - załącznik nr 4.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 6 radnych.

3/ zmiany uchwały Nr II/32/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, terenu działek nr 53/1 i 52/1 oraz części działki Nr 267/1w obrębie Borzym, gmina Gryfino - załącznik nr 5.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych.                                                       

4/ zmiany uchwały Nr XLIV/575/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego terenów położonych nad jeziorem Steklno, wieś Steklno, gm. Gryfino na obszarze położonym we wsi Steklno i obejmującym działki numer 23/4, 23/5, 23/6, 23/7 - załącznik nr 6.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych.

5/ zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino działek nr 225/1 i 226 oraz części działek nr 185 i 245, położonych w miejscowości Nowe Brynki, obręb Czepino - załącznik nr 7.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych.

6/uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino terenu działki 232/4 oraz części działek nr 275 i 231 w obrębie Radziszewo, gm. Gryfino - załącznik nr 8.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych.

7/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, obejmującej teren położony przy ul. Polnej w obrębie Wełtyń - załącznik nr 9.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych.

8/ zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino- rejon wsi Wełtyń - załącznik nr 10.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych.  

9/ zaliczenia dróg powiatowych - ulic - do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Gryfino i ustalenia ich przebiegu - załącznik nr 11.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych.

10/ pozbawienia kategorii dróg gminnych - ulic - na terenie miasta Gryfino i m. Żabnica wraz z określeniem ich przebiegu - załącznik nr 12.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 4 radnych.

11/ upoważnienia Kierownika Sekcji Diagnostycznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie do wydawania decyzji administracyjnych - załącznik nr 13.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych.  

12/ wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz obecnych użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 161/5, położonej w obrębie 5 m. Gryfino - załącznik nr 14.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych.  

13/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 4 m. Gryfino – załącznik nr 15.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały wraz z zaproponowanym wnioskiem głosowało 5 radnych.

14/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych nie zabudowanych, położonych w obrębie 4 m. Gryfino– załącznik nr 16.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały wraz z zaproponowanym wnioskiem głosowało 5 radnych.

15/ rozwiązania umowy użytkowania wieczystego gruntu, położonego w Gryfinie w obrębie nr 4 - załącznik nr 17.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych.  

16/ nadania nazw urzędowych ulicom w miejscowości Żórawki, położonej na terenie gminy Gryfino - załącznik nr 18.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych.  

17/ zmiany budżetu gminy na 2003 r. - załącznik nr 19.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 4 radnych.

18/ zwolnień z podatku od nieruchomości - załącznik nr 20

Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino p. Jolanta Staruk – omówiła członkom Komisji ww. projekt uchwały

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 4 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się.

19/ ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino - załącznik nr 21.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 4 radnych.

Po wysłuchaniu wyjaśnień do ww. projektów uchwał Komisja wypracowała następujące stanowisko, które stanowi załącznik nr 22.  

 

Ad. III. Wolne wnioski i zakończenie obrad.

Przewodnicząca Komisji radna Janina Nikitińska przedstawiła członkom Komisji:

- „odpowiedzi Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino” na wnioski Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego, które zostały wypracowane w dniu 22 września 2003 r.

Ww. odpowiedzi stanowią załącznik nr 23i załącznik nr 24.

- „Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za okres od 1.07.2003 r. do 30.09.2003 r.”

Ww. sprawozdanie stanowi załącznik nr 25.

Przewodnicząca Komisji radna Janina Nikitińska -proszę Panią Bożenę Dusińską żeby poinformowała członków naszej Komisji w jakiej wysokości oczekuje dofinansowania i dlaczego.

Pani Bożena Dusińska mieszkanka Gryfina -zwracam się z prośbą do wszystkich ludzi dobrej woli o wsparcie finansowe na leczenie i rehabilitację dla mojej córeczki Weroniki. Weronika ma 5 lat. Jest wspaniałym, mądrym i pogodnym dzieckiem. Urodziła się z wadą wrodzoną pod postacią przepukliny oponowo – rdzeniowej. W wyniku tej choroby przeszła już dwie operacje, w tym jedną ratującą życie. Weronika porusza się raczkując, dzięki ogromnemu wysiłkowi robi postępy, wymaga długotrwałego leczenia i rehabilitacji, co wiąże się z ogromnym nakładem finansowym. Szansą na samodzielne chodzenie Weroniki, są turnusy rehabilitacyjne w Centrum rehabilitacyjnym w Mielnie. Jest to jedyny ośrodek w Polsce, gdzie leczy się dzieci metodą Pająka. metoda ta przynosi niesamowite efekty, ale koszt jednego turnusu to 8.900 zł,-. Niestety kwota ta przerasta nasze możliwości. Dlatego zwracam się do wszystkich instytucji i osób o dobrym sercu, o pomoc finansową, która da szansę mojej córce na normalne życie wśród zdrowych dzieci. Będę wdzięczna za każdą złotówkę.

Po wysłuchaniu Pani Bożeny Dusińskiej Komisja wypracowała następujący wniosek do Rady Miejskiej w Gryfinie:

Komisja wnioskuje o zabezpieczenie w budżecie gminy na 2004 rok środków finansowych na przystosowanie Przedszkola Nr 2 przy ul Bolesława Krzywoustego i Szkoły Podstawowej Nr 1 by spełniały warunki szkoły integracyjnej, w których uczyć by się mogły dzieci także niepełnosprawne.

Za przyjęciem ww. wniosku głosowało 6 radnych.

 

Przewodnicząca Komisji radna Janina Nikitińska ustaliła termin następnego posiedzenia Komisji na dzień 3 listopada (poniedziałek) o godz. 815 2003 r.

 

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że porządek obrad wyczerpano w całości i zamknęła posiedzenie.

 

 

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI

Janina Nikitińska

 

Protokółowała

   Referent

  Kinga Rataj