Protokół nr 24/03

Protokół nr 24/03

PROTOKÓŁ NR 24/03

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego

odbytego w dniu 1.12.2003 r.

                                           

Ad. I. Sprawy regulaminowe:

ppkt. 1.

Otwarcia posiedzenia dokonała Przewodnicząca Komisji radna Janina Nikitińska.

Stwierdziła prawomocność obrad, gdyż na stan Komisji 6 osób w posiedzeniu uczestniczyli wszyscy.

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że porządek obrad członkowie Komisji otrzymali z zawiadomieniem o posiedzeniu - załącznik nr 2.

Przewodnicząca Komisji radna Janina Nikitińska przedstawiła dodatkowy projekt uchwały w sprawie:

- zmiany budżetu gminy na 2003 rok – DRUK Nr 6-1/XV.

Spoza grona Komisji w posiedzeniu udział wzięli:

- Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino,

- Z –ca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino p. Eugeniusz Kuduk,

- Z – ca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami p. Teresa Drążek,

- Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino p. Jolanta Staruk.

 

ppkt. 2.

Przewodnicząca Komisji odczytała PROTOKÓŁ NR 23/03 z poprzedniego posiedzenia, który przyjęto bez uwag.

 


Ad. II. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwał w sprawie:

Materiał informacyjny do poniższych punktów członkowie Komisji otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu.

 

1/ ustalenia stawek czynszu za dzierżawę 1 m2 gruntu w mieście i gminie Gryfino na cele rolne i nierolne, na okres dłuższy niż 3 lata - załącznik nr 3.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 4 radnych.  

2/ ustalenia maksymalnych miesięcznych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe, stanowiące własność Gminy Gryfino, wynajmowane na okres dłuższy niż 3 lata - załącznik nr 4.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 4 radnych.

3/ ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przejścia w działce gminnej nr 230, położonej w obrębie nr 3 m. Gryfino, stanowiącej drogę wewnętrzną - załącznik nr 5.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 4 radnych.  

4/ nieodpłatnego nabycia na mienie gminne od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych, części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Chlebowo - załącznik nr 6.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 4 radnych.

5/ sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Radziszewo - załącznik nr 7.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 4 radnych.  

6/ uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino obejmującej obszar trasy napowietrznej linii energetycznej 110 kV od Elektrowni Dolna Odra do Chlebowa - załącznik nr 8.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 4 radnych.  

7/ określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Gryfino - załącznik nr 9.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projekt u uchwały głosowało 4 radnych.

8/ zmiany budżetu gminy na 2003 rok - załącznik nr 10.

Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino p. Jolanta Staruk szczegółowo omówiła członkom Komisji ww. projekt uchwały.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 4 radnych.

9/ zmiany budżetu gminy na 2003 rok- załącznik nr 11 (dodatkowy projekt uchwały).

Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino p. Jolanta Staruk szczegółowo omówiła członkom Komisji ww. projekt uchwały.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 4 radnych.

10/ przyjęcia Programu Pomocy dla Przedsiębiorców w Gminie Gryfino - załącznik nr 12.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 4 radnych.  

11/ określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na obszarze Gminy Gryfino - załącznik nr 13.

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Jednocześnie Komisja wnioskuje o dodatkowe włączenie do I strefy następujących ulic: Rapackiego, Sportowa, Bałtycka, Kościuszki, Niepodległości, 1 Maja, Piastów, Energetyków, Słowiańska, Nadodrzańska, Garbarska, Targowa.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały wraz z zaproponowanym wnioskiem głosowało 5 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się.

12/ ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Gryfino - załącznik nr 14.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 4 radnych.

13/ ustalenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę naliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino - załącznik nr 15.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 4 radnych.

14/ określenia dziennej stawki opłaty targowej oraz zasad jej ustalania i poboru - załącznik nr 16.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 4 radnych.

15/ ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów oraz trybu i terminów jego poboru - załącznik nr 17.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 4 radnych.

16/ zwolnień podatkowych dla osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej nie prowadzących działalności gospodarczej - załącznik nr 18.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 4 radnych.

17/ określenia trybu i warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej - załącznik nr 19.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 4 radnych.

18/ określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego obowiązujące na obszarze Gminy Gryfino - załącznik nr 20.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 4 radnych.

19/ poboru niektórych podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa - załącznik nr 21.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 4 radnych.

Po wysłuchaniu wyjaśnień do ww. projektów uchwał Komisja wypracowała następujące stanowisko, które stanowi załącznik nr 22.  

 Ad. III. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji radna Janina Nikitińska - przedstawiła członkom Komisji:

- pismo Towarzystwa Miłośników Historii Ziemi Gryfińskiej

Ww. pismo stanowi - załącznik nr 23.

Po zapoznaniu się z ww. pismem Komisja wypracowała następujący wniosek do Rady Miejskiej w Gryfinie:

Popierając wniosek Towarzystwa Miłośników Historii Ziemi Gryfińskiej

Komisja wnioskuje o nadanie Parkowi Miejskiemu imienia trojga wybitnych Gryfinian: Pani Stanisławy Siarkiewicz, ks. Jana Palicy i Pana Stanisława Rzeszowskiego.

Jakość postaw jaką reprezentowali i ogrom pracy jaka wykonali na rzecz rozwoju społeczności lokalnej miasta Gryfina, w powszechnej opinii nie budzą wątpliwości i stale oceniane są w sposób wysoki. Byłoby niezwykle cennym, upamiętnienie pokolenia, które dziś niestety już odchodzi, a które i budowało polskość naszego miasta i wychowywało nowe kolejne pokolenia - załącznik nr 24.

Za przyjęciem ww. wniosku głosowało 6 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i o głosach wstrzymujących się.  

- pismo dotyczące korzystania z sali gimnastycznej - załącznik nr 25.

 

Przewodnicząca Komisji radna Janina Nikitińska ustaliła termin następnego posiedzenia Komisji na dzień 22 grudnia (poniedziałek ) o godz. 815 2003 r.

 

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że porządek obrad wyczerpano w całości i zamknęła posiedzenie.

 

 

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI

Janina Nikitińska

Protokółowała

   Referent

  Kinga Rataj