Protokół nr 26/04

Protokół nr 26/04

PROTOKÓŁ NR 26/04

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego

odbytego w dniu 22.01.2004 r.

                                         

Ad. I. Sprawy regulaminowe:

ppkt. 1.

Otwarcia posiedzenia dokonała Z –ca Przewodniczącej Komisji radna Lidia Karzyńska - Karpierz.

Stwierdziła prawomocność obrad, gdyż na stan Komisji 6 osób w posiedzeniu uczestniczyło 5 radnych.

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1.

Spoza grona Komisji w posiedzeniu udział wzięli:

- Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino p. Jolanta Staruk,

- Z –ca Burmistrza p. Eugeniusz Kuduk,

- Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych p. Piotr Romanicz,

Z –ca Przewodniczącej Komisji poinformowała, że porządek obrad członkowie Komisji otrzymali z zawiadomieniem o posiedzeniu - załącznik nr 2.

Z –ca Przewodniczącej Komisji radna Lidia Karzyńska - Karpierz zaproponowała wprowadzenie do porządku obrad Komisji jednego dodatkowego projektu uchwały w sprawie:

- zmiany Uchwały Nr XVI/240/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2004 rok - DRUK Nr 10/XVII.

oraz przedstawił jedną nową wersje projektu uchwały w sprawie:

- zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok. - DRUK Nr 5/XVII.

 

ppkt. 2.

Z –ca Przewodniczącej Komisji odczytała PROTOKÓŁ NR 25/03 z poprzedniego posiedzenia, który przyjęto bez uwag.

 


Ad. II. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwał w sprawie:

Materiał informacyjny do poniższych punktów członkowie Komisji otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu.

 

1/ przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady za 2003 rok – załącznik nr 3.

Komisja nie omawiała ww. projektu uchwały.

2/ wprowadzenia zmian w Statucie Gryfińskiego Domu Kultury - załącznik nr 4.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. Jednocześnie Komisja wnioskuje o utworzenie świetlicy i punktu bibliotecznego na Osiedlu Południe przy ul. Łużyckiej oraz o ponowne zorganizowanie poczekalni – świetlicy na dworcu PKP w Gryfinie dla młodzieży dojeżdżającej do szkół.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały wraz z zaproponowanym wnioskiem głosowało 5 radnych.

3/ przyjęcia regulaminu nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Gryfina oraz tytułu Zasłużonego Obywatela Miasta Gryfina - załącznik nr 5.

Z- ca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino p. Eugeniusz Kuduk poinformował członków Komisji, że ww. projekt uchwały zostanie wycofany z porządku obrad sesji.

Wobec powyższego Komisja nie omawiała ww. projektu uchwały.

4/ zamiany nieruchomości - załącznik nr 6.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych.  

5/ zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok - załącznik nr 7.

Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino p. Jolanta Staruk szczegółowo omówiła członkom Komisji ww. projekt uchwały.

Po zapoznaniu się z ww. projektem uchwały Komisja zaopiniował pozytywnie NOWĄ WERSJĘ projektu uchwały.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych.  

6/ uchylenia uchwał: Nr III/47/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2002 r. oraz Nr VII/105/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 kwietnia 2003 r. - załącznik nr 8.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych.  

7/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie nr 1 i nr 2 miasta Gryfino - załącznik nr 9.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych.

8/ zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto i Gminę Gryfino - załącznik nr 10.

Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych p. Piotr Romanicz szczegółowo omówił członkom Komisji ww. projekt uchwały.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych.  

9/ przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino - załącznik nr 11.

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. Jednocześnie Komisja wnioskuje o wykreślenie w załączniku Nr 1 ww. projektu uchwały w § 11 w ust. 3 pkt. 2.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały wraz z zaproponowanym wnioskiem głosowało 5 radnych.

10/ zmiany uchwały nr XVI/240/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2004 rok - załącznik nr 12.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych.  

 

Po wysłuchaniu wyjaśnień do ww. projektów uchwał Komisja wypracowała następujące stanowisko, które stanowi załącznik nr 13.  

 

 

III. Przygotowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2003 rok.

 

Z –ca Przewodniczącej Komisji radna Lidia Karzyńska - Karpierz zapoznała członków Komisji z treścią projektu sprawozdania z działalności Komisji za 2003 rok.

Z –ca Przewodniczącej Komisji poprosiła o zgłaszanie uwag i propozycji do sprawozdania.

Nikt z członków Komisji nie wniósł uwag do projektu sprawozdania.

Komisja przyjęła sprawozdanie bez uwag - załącznik nr 14.

 


IV. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.  

Z –ca Przewodniczącej Komisji radna Lidia Karzyńska – Karpierz przedstawiła członkom Komisji „Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za okres: 1.10.2003 r. – 31.12.2003 r.”

Ww. sprawozdanie stanowi załącznik nr 15.

 

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Z –ca Przewodniczącej Komisji stwierdziła, że porządek obrad wyczerpano w całości i zamknęła posiedzenie.

 

 

Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ KOMISJI

Lidia Karzyńska - Karpierz

 

Protokółowała

   Referent

  Kinga Rataj