Protokół nr 27/04

Protokół nr 27/04

PROTOKÓŁ NR 27/04

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego

odbytego w dniu 23.02.2004 r.

 

Ad. I. Sprawy regulaminowe:

ppkt. 1.

Otwarcia posiedzenia dokonała Przewodnicząca Komisji radna Janina Nikitińska.

Stwierdziła prawomocność obrad, gdyż na stan Komisji 6 osób w posiedzeniu uczestniczyło wszyscy.

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1.

Spoza grona Komisji w posiedzeniu udział wzięli:

- Z -ca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino p. Eugeniusz Kuduk,

- Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino p. Jolanta Staruk,

- Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych p. Piotr Romanicz,

- p.o. Kierownika Podatków i Opłat Lokalnych p. Krystian Kosiński,

- Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji p. Krystyna Klimek.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że porządek obrad członkowie Komisji otrzymali z zawiadomieniem o posiedzeniu - załącznik nr 2.

Przewodnicząca Komisji radna Janina Nikitińska zaproponowała wprowadzenie

do porządku obrad Komisji siedem dodatkowych projektów uchwał w sprawie:

- nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Gryfina - DRUK Nr 2/XVIII,

- nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Gryfina -DRUK Nr 2 – 1 /XVIII,

- nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Gryfina -DRUK Nr 2 – 2 /XVIII,

- nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Gryfina -DRUK Nr 2 – 3 /XVIII,

- nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Gryfina -DRUK Nr 2 – 4 /XVIII,

- zmiany Uchwały Nr XVI/240/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2004 r. - DRUK Nr 13/XVIII,

- wprowadzenia zmian w statucie biblioteki Publicznej w Gryfinie - DRUK Nr 14/XVIII.  

 

ppkt. 2.

Przewodniczący Komisji odczytał PROTOKÓŁ NR 26/04 z poprzedniego posiedzenia, który przyjęto bez uwag.

 


Ad. II. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwał w sprawie:

Materiał informacyjny do poniższych punktów członkowie Komisji otrzymali na piśmie

wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu.

 

1/ Nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Gryfina - DRUK Nr 2/XVIII - załącznik nr 3.

Przewodnicząca Komisji radna Janina Nikitińska przedstawiła członkom Komisji powyższy projekt uchwały.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 6 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

2/ Nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Gryfina - DRUK Nr 2-1/XVIII - załącznik nr 4.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 6 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

3/ Nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Gryfina - DRUK Nr 2-2/XVIII - załącznik nr 4.

Radny Antoni Rak - przedstawił charakterystykę p. Michała Bigusa.

Radna Magdalena Chmura - osobiście podpisałam się pod wnioskiem o nadanie Honorowego Obywatelstwa Miasta Gryfina dla: p. Michała Bigusa, p. Romana Kucharskiego i p. Bartłomieja Bolechowskiego. Uważam, że ww. osoby należy jak najbardziej uhonorować. Nadanie Honorowego Obywatelstwa Miasta Gryfina jest to bardzo zaszczytny tytuł. Wiem , że p. Michał Bigus, p. Roman Kucharski i p. Bartłomiej Bolechowski bardzo zasłużyli się dla naszego miasta. Czy nie warto byłoby te osoby uhonorować z okazji święta 11 Listopada.

Radny Antoni Rak - z uwagi na doniosłość rocznicy 750 -lecia Miasta Gryfina bardzo proszę kolegów radnych i koleżanki radne, aby ww. osobom nadano tytuł Honorowego Obywatelstwa Miasta Gryfina. Chciałbym nadmienić, że od 2000 roku Rada Miejska w Gryfinie nikomu nie nadała tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Gryfina. Uważa, że nie należy odkładać nadania ww. tytułu z 1 marca na 11 listopada.

Po drugie chciałbym powiedzieć, że te osoby otrzymali już zaproszenie na posiedzenie najbliższej sesji Rady Miejskiej, podpisali oświadczenia, że wyrażają zgodę na kandydowanie i dlatego wiedzą, że zostanie nadany im tytuł Honorowego Obywatelstwa Miasta Gryfina. W związku z powyższym uważam, że nie można w ten sposób postąpić, ponieważ byłoby to bardzo nieeleganckie.

Radna Magdalena Chmura - czy jest Pan pewien, że wszyscy radni poprą powyższe kandydatury.

Radny Antoni Rak - na dzień dzisiejszy nikt nie wie, kto otrzyma tytuł Honorowego Obywatelstwa Miasta Gryfina.

Przewodnicząca Komisji radna Janina Nikitińska - uważam , że należy ww. osobom nadać tytuł Honorowego Obywatelstwa Miasta Gryfina.

Radny Jan Kozłowski - dużym odzwierciedleniem będzie to, że nie tylko uznajemy prominentów, którzy byli przy władzy, ale uznajemy ludzi, którzy w dużym stopniu zasłużyli się dla naszego miasta swoją walką, działaniem itd.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się.

4/ Nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Gryfina - DRUK Nr 2-3/XVIII- załącznik nr 5.

Radny Antoni Rak - przedstawił charakterystykę p. Romana Kucharskiego.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się.

5/ Nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Gryfina - DRUK Nr 2-4/XVIII - załącznik nr 6.

Radny Antoni Rak - przedstawił charakterystykę p. Bartłomieja Bolechowskiego.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych przy 0 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się.

6/ Przyjęcia Programu Pomocy dla Przedsiębiorców w Gminie Gryfino - załącznik nr 8.

Radny Jan Kozłowski - czy ww. projekt uchwały skonsultowany został z rzemieślnikami? Czy w ww. sprawie jest opinia rzemieślników?

p.o. Naczelnika Wydziału p. Krystian Kosiński - tak. W styczniu br. odbyły się dwa spotkania z rzemieślnikami, na których omawiany był ww. projekt uchwały.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele 4 organizacji tj.:

- Cech Rzemiosł Różnych,

- Gryfitta,

- Wszechnica Gospodarcza,

- Gryfińskie Towarzystwo Gospodarcze.

Na obydwu spotkaniach dążyliśmy do kompromisu. Pierwotna wersja tej uchwały była w pewnych częściach nie do przyjęcia przez przedsiębiorców. Ww. projekt uchwały opiniowany był również przez Urząd Ochrony Konkurencji. Po konsultacjach z Urzędem Ochrony Konkurencji, po konsultacjach z przedsiębiorcami przedstawiamy Państwu powyższy projekt uchwały, który zawiera kompromis z organizacjami przedsiębiorców jak i warunki, na które przystał Urząd Ochrony Konkurencji.

Radny Jan Kozłowski -czy zostało spisane porozumienie między instytucjami, które się spotkały? Czy była sporządzona notatka, w której zawarta jest pozytywna opinia przedsiębiorców?

p.o. Naczelnika Wydziału p. Krystian Kosiński - przedsiębiorcy wyrazili pozytywną opinię. Na dzień dzisiejszy nie mama jej na piśmie, ale poproszę Cech Rzemiosł Różnych, Gryfińskie Towarzystwo Gospodarcze a także pozostałe organizacje przedsiębiorców, żeby taką opinię wyrazili.

Radny Antoni Rak - proszę aby radni otrzymali tą opinię jeszcze przed sesją.

p.o. Naczelnika Wydziału p. Krystian Kosiński - dobrze.

Radny Jan Kozłowski - w momencie wejścia Polski do Unii Europejskiej tj. w maju br. zmienią się pewne przepisy. Jeżeli na najbliższej sesji Rady Miejskiej uchwalimy ww. projekt uchwały, to czy w maju nie będzie uchwalać nowej.

p.o. Naczelnika Wydziału p. Krystian Kosiński - Ustawa o Pomocy Publicznej, która funkcjonuje do 30.04.2004 r. zastąpiona będzie Ustawą o Pomocy Państwa, która jest ogólnym aktem prawnym , który zawiera odniesienia do Rozporządzeń Komisji Europejskiej. Przygotowując ww. projekt uchwały przez cały czas konsultowałem go  

z Urzędem Ochrony Konkurencji.

Radny Jan Kozłowski -czy to znaczy, że ta uchwała z dniem 1.05.2004 r. straci moc?

p.o. Naczelnika Wydziału p. Krystian Kosiński - nie. Na dzień dzisiejszy ww. projekt uchwały opracowywany był na podstawie przepisów Polskich, które są zgodne z prawem Unijnym.

Radny Marek Sanecki - uważam, że ww. projekt uchwały jest za bardzo zagmatwany niejasny, nieprecyzyjny, który służyć będzie dużym przedsiębiorstwom a nie małym i średnim przedsiębiorstwom. Nie rozumiem dlaczego wyłączeni mieliby być z tego duzi przedsiębiorcy, którzy mieliby inwestować w przemysł motoryzacyjny.    

Jeśli zgłosi się przedsiębiorca, który będzie chciał wybudować fabrykę samochodów, to powinien uzyskać zgodę na jej wybudowanie. Dlaczego przemysł motoryzacyjny jest wyłączony ?

p.o. Naczelnika Wydziału p. Krystian Kosiński - dlatego, że są to tzw. sektory wrażliwe, które objęte są odrębnymi przepisami prawa tj.: Rozporządzenia Rady Ministrów, Rozporządzenia Komisji Europejskiej. W związku z powyższym wszystkie „Programy pomocy przedsiębiorcom” nie mogą tego regulować.  

Radna Lidia Karzyńska - Karpierz - jestem przeciwna udzielaniu tego typu pomocy, ponieważ powstaje mnóstwo nieprawidłowości w funkcjonowaniu firm tzn.:

zwalniane są z różnych rzeczy, funkcjonują 3 lub 4 lata i nagle ogłaszają upadłość mimo, że nie są w złej kondycji finansowej. Nie trzeba czekać długo, ponieważ nie minie mniej niż pół roku i na bazie tego co było wcześniej powstaje identyczna firma np.: LOTOS w Nowym Czarnowie.

Radny Antoni Rak - trzeba pomagać przedsiębiorcom, ponieważ zatrudniają wielu pracowników.

Radna Lidia Karzyńska - Karpierz - to prawda. Cieszymy się, że ludzie mają prace, ale z każdą firmą mają gorzej płatną.

Radny Marek Sanecki -jestem zwolennikiem niskich podatków, ale przeciwnikiem udzielania zwolnień. W związku z tym ,że podatki są wysokie, to powinna być możliwość udzielania ulg, w taki sposób aby nie budziła żadnych zastrzeżeń.

Po zapoznaniu się z ww. projektem uchwały Komisja nie zajęła stanowiska – do decyzji na sesji.

7/ Odwołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Gryfinie - załącznik nr 9.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się.

8/ Powołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Gryfinie - załącznik nr 10.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się.

9/ Odwołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Gryfinie - załącznik nr 11.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się.

10/ Powołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Gryfinie - załącznik nr 12.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się.

11/ Powołania Rady Sportu oraz określenie zasad, trybu i zakresu jej funkcjonowania - załącznik nr 13.

Po szczegółowym omówieniu ww. projektu uchwały Komisja wnioskuje o wycofanie ww. projektu uchwały z porządku obrad najbliższej sesji. Jednocześnie Komisja wnioskuje do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino p. Henryka Piłata o zwołanie w dzień wolny od pracy publicznej debaty nt. „Wizji rozwoju sportu”, na której będzie możliwość dyskutowania z przedstawicielami klubów sportowych.  

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały wraz z zaproponowanym wnioskiem głosowało 6 radnych.

8/ Zmiany budżetu gminy na 2004 r. - załącznik nr 14.

Radna Magdalena Chmura - proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  - proszę o przedstawienie członkom Komisji szczegółowego kosztorysu wydatkowania środków finansowych w Gimnazjum (co zostało zrobione, co zostało zamówione itp.).

Przy akceptowaniu projektu budżetu na 2004 rok jako jedyna radna zadałam następujące pytanie:

- dlaczego na dożywianie dzieci przez Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanowano 2 mln zł mniej, niż w roku ubiegłym ? Z tego wynika, że na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej co pięć minut Rada Miejska przeznaczać będzie dodatkowe środki finansowe.  

- 300 tys. zł zmniejszenie środków zaplanowanych na remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych. Dostałam układ wykonawczy na 2004 rok, w którym bardzo dużo zadań brakuje. Bardzo szczegółowo śledziłam remonty budynków komunalnych, ponieważ jestem członkiem Komisji Mieszkaniowej. Po przeanalizowaniu tego materiału twierdzę, że nie wszystkie remonty uwzględniono, pomimo wcześniejszych obietnic. Co się nagle stało?

Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino p. Jolanta Staruk - szczegółowy kosztorys wydatkowania na Gimnazjum przedstawi Państwu Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji p. Krystyna Klimek. Natomiast 300 tys. zł, , które przeznaczamy dodatkowo są to środki, które Gmina otrzymała w związku ze sprzedażą „Białego Domu”.

Radna Magdalena Chmura - to dlaczego wydatki Gminy zmniejsza się o 300 tys. zł.

Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino p. Jolanta Staruk - tak, z gospodarki mieszkaniowej zmniejszamy o 300 tys. zł. W ww. dziale zaplanowana jest kwota 1 mln 900 tys. zł. W przedstawionym projekcie uchwały zmniejszamy o 300 tys. zł przeznaczając powyższą kwotę na dokończenie remontu w Gimnazjum. W związku z tym, iż w niedługim czasie planowane są nowe dochody Gminy, to ww. środki zostaną uzupełnione, oddane.   

Odnośnie Ośrodka Pomocy Społecznej chciałbym powiedzieć, że kwota 24.700 tys. to są to środki, które otrzymaliśmy od Agencji Nieruchomości w Szczecinie (w związku z podpisaną miesiąc temu umową) na dożywianie dzieci z terenów popegerowskich.

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji p. Krystyna Klimek przedstawiła członkom Komisji szczegółowy kosztorys remontu Gimnazjum.

Za przyjęciem ww. wniosku głosowało 5 radnych, przy 1 głosie przeciwnym i 0 głosach wstrzymujących się.

12/ Skierowania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Zachodniopomorskiego stwierdzającym nieważność uchwały Nr XVI/230/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2003 r. - załącznik nr 15.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 6 radnych.  

13/ Zmiany Statutu Gminy Gryfino - załącznik nr 16.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 6 radnych.

14/ Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego - załącznik nr 17.

Przewodnicząca Komisji radna Janina Nikitińska przedstawiła członkom Komisji „Apel Radnych Rady Miejskiej w Gryfinie do Wojewody Zachodniopomorskiego”

Ww. materiał stanowi załącznik nr 18.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 0 radnych, przy 6 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

W związku z powyższym Komisja negatywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

15/ Zmiany Uchwały Nr XVI/240/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2004 r. - załącznik nr 19.

  16/ Wprowadzenia zmian w statucie biblioteki Publicznej w Gryfinie - załącznik nr 20.

Komisja wnioskuje o umieszczenie w § 11 Statutu Biblioteki Publicznej w Gryfinie zapisu, że wyłonienie Dyrektora następuje w drodze konkursu.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały wraz z zaproponowanym wnioskiem głosowało 5 radnych.

Po wysłuchaniu wyjaśnień do ww. projektów uchwał Komisja wypracowała następujące stanowisko, które stanowi załącznik nr 21.  

 

Wspólne posiedzenie z Komisją Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej

 

W dalszej części posiedzenia Przewodniczącym Komisji został radny p. Artur Nycz, który jest Przewodniczącym Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej

 


Ad. III. Wizja rozwoju sportu, kultury fizycznej i turystyki w mieście i gminie Gryfino.

 

Materiał informacyjny do powyższego punktu członkowie Komisji otrzymali na piśmie w dniu posiedzenia Komisji.

Ww. materiał stanowi załącznik nr 22.

Z -ca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino p. Eugeniusz Kuduk – przedstawił członkom Komisji wizję rozwoju sportu, kultury fizycznej i turystyki w mieście i gminie Gryfino..

Radna Krystyna Gazdecka - chciałbym zabrać głos w sprawie sportu. Z tego co usłyszałam to wygląda tak jakby nic nie było robione. W ubiegłej kadencji Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej opracowała koncepcję na lata 2003 -2012 tj. ”Polityka Miasta i Gminy Gryfino w zakresie

kultury fizycznej”.       

Z -ca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino p. Eugeniusz Kuduk - tak to prawda, ale rada nie zatwierdziła tego.

Radna Krystyna Gazdecka - uważam , że należy powrócić do tego materiału, jeżeli trzeba to dopracować i przedstawić do ponownego zatwierdzenia. W ubiegłej kadencji rada nie przyjęła materiału pn. „Koncepcji Rozwoju Turystyki i Wypoczynku”.

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej radny Artur Nycz - z tego rozumiem, że zmierzamy do tego aby stworzyć dokument, który będzie obrazował na ileś tam lat nasze priorytety jako Gminy w zakresie rozwoju. Dlatego też powinniśmy zastanowić się, czy dofinansowujemy wszystkie kluby sportowe, czy tylko na sport dla dzieci i młodzieży.    

Radna Krystyna Gazdecka - uważam , że należy tamten materiał dopracować i przyjąć jako materiał obowiązujący,

Z -ca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino p. Eugeniusz Kuduk - nie twórzmy dokumentów, które będą leżały, tylko stwórzmy taki materiał, który będziemy realizować.

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej radny Artur Nycz - na dzień dzisiejszy pierwszym punktem ku tworzeniu wizji rozwoju ma być po prostu powołanie Rady Sportu. Rada Sportu ma być tym organem, który opracuje dokument a następnie przedstawi radzie do akceptacji

Radna Krystyna Gazdecka - Rada Sportu jest to zespół o charakterze opiniodawczym i konsultacyjnym.   

Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych p. Piotr Romanicz - chciałbym rozdać Państwu wniosek klubu sportowego ENERGETYK, który dzisiaj otrzymałem.

Ww. wniosek stanowi załącznik nr 23.

Zarząd klubu sportowego ENERGETYK nie zgadzają się na to, żeby w Radzie Sportu uczestniczyli pracownicy Urzędu Miasta i Gminy. Rada Sportu powołana zostanie na podstawie Ustawy o kulturze fizycznej.

Uważam, że udział pracowników w tego typu strukturze jest niezbędny. Przecież ktoś musi zwołać zebranie, protokołować. Ponadto niejednokrotnie pojawia się wiele pomysłów, które trzeba skorygować z budżetem, z aktualnymi przepisami prawnymi itp. Uważam , że wniosek klubu sportowego ENERGETYK jest niezasadny.

Radny Marek Sanecki - myślałem, że p. Burmistrz przedstawi koncepcję rozwoju kultury fizycznej na piśmie. Skoro nie ma koncepcji na piśmie dlatego proponuję, żeby do kompetencji Rady Sportu wpisać możliwość wypracowywania pewnych inicjatyw. Pomimo tego co stwierdził Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych p. Piotr Romanicz, że zadania Rady Sportu są przeniesione z Ustawy o kulturze fizycznej, która nie wyklucza dopisania dodatkowych zadań. Proponuję dopisać do tej uchwały wniosek, że Rada Sportu ma wypracowywać różne koncepcje. Uważam , że będzie to Rada reprezentatywna i wypracuje więcej wniosków, niż jedna czy dwie osoby, które zajmują się wieloma sprawami.

Z -ca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino p. Eugeniusz Kuduk - chciałbym, żeby Rada Miejska podejmowała decyzje, które będą w przyszłości realizowane.

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej radny Artur Nycz - z tego co zrozumiałem to w pierwszej kolejności powołana zostanie Rada Sportu. Następnie Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy p. Eugeniusz Kuduk przygotuje materiał nt. „Wizji rozwoju sportu, kultury fizycznej na określony okres”,

który zostanie przedstawiony Radzie Sportu do zaopiniowania. Ww. materiał po przedyskutowaniu na Radzie Sportu zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej do przyjęcia w formie uchwały. Czy tak?

Z -ca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino p. Eugeniusz Kuduk - tak.  

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej radny Artur Nycz - wyżej opracowany materiał będzie określał nasze działania, cele, priorytety również ze wskazaniem ich finansowania.

Z -ca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino p. Eugeniusz Kuduk - tak.  

Radna Krystyna Gazdecka - chciałabym wnieść uwagę do Regulaminu Rady Sportu. Uważam , że powinien być opracowywany harmonogram działań w zakresie sportu na dany rok.   

Komisja wnioskuje o wycofanie ww. projektu uchwały z porządku obrad najbliższej sesji. Jednocześnie Komisja wnioskuje do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino p. Henryka Piłata o zwołanie w dzień wolny od pracy publicznej debaty nt. „Wizji rozwoju sportu”, na której będzie możliwość dyskutowania z przedstawicielami klubów sportowych.  

Za przyjęciem ww. wniosku głosowało 14 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

 

 

Ad. IV. Wolne wnioski i zakończenie obrad.

 

Przewodnicząca Komisji radna Janina Nikitińska przedstawiła członkom Komisji pismo od Pani Bożeny Dusińskiej zam. Gryfino, ul. Łużycka 113/9.

Ww. pismo stanowi załącznik nr 24.

 

Przewodnicząca Komisji radna Janina Nikitińska ustaliła termin następnego posiedzenia Komisji na dzień 22 marca (poniedziałek) o godz. 815 2004 r.

 

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że porządek obrad wyczerpano w całości i zamknęła posiedzenie.

 

 

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI

 Janina Nikitińska

 

Protokółowała

   Referent

  Kinga Rataj