Protokół nr 28/04

Protokół nr 28/04

PROTOKÓŁ NR 28/04

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego

odbytego w dniu 22.03.2004 r.

 

Ad. I. Sprawy regulaminowe:

ppkt. 1.

Otwarcia posiedzenia dokonała Przewodnicząca Komisji radna Janina Nikitińska.

Stwierdziła prawomocność obrad, gdyż na stan Komisji 6 osób w posiedzeniu uczestniczyli wszyscy.

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1.

Spoza grona Komisji w posiedzeniu udział wzięli:

- Z -ca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino p. Eugeniusz Kuduk,

- Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino p. Jolanta Staruk,

- Dyrektor Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino p. Tadeusz Zawadzki.  

Przewodniczący Komisji poinformował, że porządek obrad członkowie Komisji otrzymali z zawiadomieniem o posiedzeniu - załącznik nr 2.

Przewodniczący Komisji radny Jan Ragan zaproponował wprowadzenie do porządku obrad Komisji dodatkowego projektu uchwały w sprawie:

- zawarcia porozumienia dotyczącego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Gryfino w latach 2004 – 2006 - DRUK NR 12/XX.  

Z -ca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino p. Eugeniusz Kuduk proszę, aby z porządku obrad Komisji wycofano: DRUK Nr 2-2/ XX, DRUK Nr 2-5/XX i DRUK Nr 11/XX.

 

ppkt. 2.

Przewodnicząca Komisji odczytała PROTOKÓŁ NR 27/04 z poprzedniego posiedzenia, który przyjęto bez uwag.

 

Ad. II. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwał w sprawie:

Materiał informacyjny do poniższych punktów członkowie Komisji otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu.

1/ sprawozdania z działalności finansowej gminy za rok 2003 - załącznik nr 3.

Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino p. Jolanta Staruk szczegółowo omówiła członkom Komisji „Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino oraz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r.”.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 2 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 4 głosach wstrzymujących się.

2/wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz obecnego użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem 236/1, położonej w obrębie 3 m. Gryfino - załącznik nr 4.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 6 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

2/ sprzedaży na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Taras Północ” w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych, położonych w Gryfinie w obrębach nr 3, 4 i 5 - załącznik nr 5.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 6 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

4/ nabycia na mienie gminne nieruchomości gruntowej, położonej w Gryfinie w obrębie nr 4 - załącznik nr 6.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 6 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się

5/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych nie zabudowanych, położonych w obrębie 1 m. Gryfino - załącznik nr 7.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 7 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

6/zmiany uchwały nr VIII/122/03 z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino - załącznik nr 8.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 7 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się

7/ zmiany uchwały nr XXXIII/258/93 z dnia 5 stycznia 1993 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w domach stanowiących własność komunalną - załącznik nr 9.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 7 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

8/zmiana uchwały Nr XV/221/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie zwolnień podatkowych dla osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej nie prowadzących działalności gospodarczej - załącznik nr 10.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 3 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących się

9/podziału sołectwa Sobiemyśl i utworzenia sołectwa Parsówek - załącznik nr 11.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 7 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się

10/zmiany uchwały Nr X/49/90 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 17 grudnia 1990 r. w sprawie podziału miasta Gryfina na osiedla oraz gminy na sołectwa -załącznik nr 12.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 7 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się

11/ zmiany Statutu Gminy Gryfino - załącznik nr 13.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 7 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.     

12/ zmiany budżetu gminy na 2004 r. - załącznik nr 14.

Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino p. Jolanta Staruk szczegółowo omówiła ww. projekt uchwały.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 6 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się

13/ zmiany uchwały Nr XVII/253/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/240/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2004 rok - załącznik nr 15.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.          

14/ zawarcia porozumienia dotyczącego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Gryfino w latach 2004 – 2006 - załącznik nr 16.  

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 4 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się

Po wysłuchaniu wyjaśnień do ww. projektów uchwał Komisja wypracowała następujące stanowisko, które stanowi załącznik nr 17.  

 

Ad. III. Informacja Zarządu Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino o bieżącej sytuacji ekonomiczno – finansowej Centrum Wodnego Laguna.

Materiał informacyjny do powyższego punktu członkowie Komisji otrzymali na piśmie w dniu posiedzenia Komisji.

Ww. materiał stanowi załącznik nr 18.  

Dyrektor Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino p. Tadeusz Zawadzki szczegółowo omówił członkom Komisji powyższy materiał.

 

IV. Wolne wnioski i zakończenie obrad.

Przewodnicząca Komisji radna Janina Nikitińska przedstawiła członkom Komisji odpowiedź na wniosek Komisji z dnia 23 lutego 2004 r.

Ww. odpowiedź stanowi załącznik nr 19.

 

Przewodnicząca Komisji radna Janina Nikitińska ustaliła termin następnego posiedzenia Komisji na dzień 26 kwietnia (poniedziałek) godz. 815 2004 r.

 

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że porządek obrad wyczerpano w całości i zamknęła posiedzenie.

 

          

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI

Janina Nikitińska

 

Protokółowała

   Referent

  Kinga Rataj