Protokół nr 29/04

Protokół nr 29/04

PROTOKÓŁ NR 29/04

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego

odbytego w dniu 26.04.2004 r.

 

Ad. I. Sprawy regulaminowe:

ppkt. 1.

Otwarcia posiedzenia dokonała Przewodnicząca Komisji radna Janina Nikitińska.

Stwierdziła prawomocność obrad, gdyż na stan Komisji 6 osób w posiedzeniu uczestniczyli wszyscy.

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1.

Spoza grona Komisji w posiedzeniu udział wzięli:

- Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami p. Czesława Subocz,

- Naczelnik Prewencji Ruchu Drogowego KPP Gryfino- p. Zenon Ścisłowski,

- Nadkomisarz Sekcji Kryminalnej KPP Gryfino - p. Janusz Osicki,

- Komendant Straży Miejskiej p. Roman Rataj,

- Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej p. Bożena Górak,

- Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych p. Piotr Romanicz,

- Sekretarz Miasta i Gminy Gryfino p. Beata Kryszkowska.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że porządek obrad członkowie Komisji otrzymali z zawiadomieniem o posiedzeniu - załącznik nr 2.

Przewodnicząca Komisji radna Janina Nikitińska zaproponowała wprowadzenie do porządku obrad Komisji dodatkowego projektu uchwały w sprawie:

- zmiany stawek opłat za usługi usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz ustalenia zasad rozliczania tych usług - DRUK NR 12/XXI.  

oraz przedstawił cztery NOWE WERSJE projektów uchwał w sprawie:

- utworzenia obwodów głosowania w szpitalu, zakładzie psychiatryczno - pielęgnacyjno-opiekuńczym i w zakładzie pomocy społecznej, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2004 r. - DRUK Nr 3/XXI,

- powołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Gryfinie - DRUK Nr 5/XXI,

- nadania statutu Ośrodkowi Wypoczynku i Rekreacji w Gryfinie - DRUK Nr 6/XXI,

- nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Gryfino – sołectwom - DRUK Nr 8/XXI.  

 

II. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie za rok 2003 i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2004.

Materiał informacyjny do powyższego punktu członkowie Komisji otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu.

Ww. materiał stanowi załącznik nr 3.

Po zapoznaniu się z ww. materiałem Komisja przyjęła materiał bez uwag.

 

III. Informacja o realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2003.

Materiał informacyjny do powyższego punktu członkowie Komisji otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu.

Ww. materiał stanowi załącznik nr 4.

Przewodnicząca Komisji radna Janina Nikitińska przedstawiła członkom Komisji autopoprawkę do „Informacji o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2003”.

Ww. autopoprawka stanowi załącznik nr 4.

Po zapoznaniu się z ww. materiałem Komisja przyjęła materiał bez uwag.

        

IV. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwał w sprawie:

Materiał informacyjny do poniższych punktów członkowie Komisji otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu.

1/utworzenia obwodów głosowania w szpitalu, zakładzie psychiatryczno – pielęgnacyjno-opiekuńczym i w zakładzie pomocy społecznej, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2004 r. - załącznik nr 5.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 6 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

2/ zwolnień z opłaty za dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej – załącznik nr 6.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 6 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się

3/ powołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Gryfinie - załącznik nr 7.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się

4/ nadania statutu Ośrodkowi Wypoczynku i Rekreacji w Gryfinie - załącznik nr 8.

Sekretarz Miasta i Gminy Gryfino p. Beata Kryszkowska szczegółowo omówiła członkom Komisji powyższy projekt uchwały.

Po zapoznaniu się z ww. projektem uchwały Komisja zaopiniowała negatywnie.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 0 radnych, przy 4 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się.

5/ wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz obecnego użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 195/1 o pow. 139 m2, położonej w obrębie 3 m. Gryfino - załącznik nr 9,

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 6 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

6/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości zabudowanej, położonej w Gryfinie przy ul. Grunwaldzkiej nr 14 - działka nr 281 - załącznik nr 10,

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się

7/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego nr 1 w budynku przy ul. 1 Maja nr 20a w Gryfinie oraz do oddania w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej - dz. nr 276 - załącznik nr 11,

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

8/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku nr 3b w Drzeninie oraz udziału w nieruchomości gruntowej - działka nr 22/26 - załącznik nr 12.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się

9/ nadania nazwy drodze w miejscowości Żórawki – załącznik nr 13.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

10/ nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Gryfino – sołectwom – załącznik nr 14.  

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się

11/ zmiany budżetu gminy na 2004 r. – załącznik nr 15.  

Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino p. Jolanta Staruk szczegółowo omówiła członkom Komisji powyższy projekt uchwały.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 1 radny, przy 2 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się

12/ zasad obciążania gminnych nieruchomości gruntowych będących drogami, nie zaliczonymi do kategorii dróg publicznych - załącznik nr 16.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

13/ nadania imienia Szkole Podstawowej w Żabnicy – załącznik nr 17.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się

14/ zmiany stawek opłat za usługi usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz ustalenia zasad rozliczania tych usług – załącznik nr 18.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

Po wysłuchaniu wyjaśnień do ww. projektów uchwał Komisja wypracowała następujące stanowisko, które stanowi załącznik nr 19.  

 

Ad. III. Problem patologii społecznej w mieście i gminie Gryfino.

Przewodnicząca Komisji radna Janina Nikitińska – czy nasze miasto jest bezpieczne?.

Naczelnik Prewencji Ruchu Drogowego KPP Gryfino - p. Zenon Ścisłowski – dynamika przestępczości utrzymana jest na poziomie roku 2003. Najczęściej popełnianymi wykroczeniami (pospolitymi), które dokuczają społeczeństwu są:

- spożywanie alkoholu w miejscach publicznych tj.: centrum miasta,

- zaśmiecanie miejsc publicznych,

- bieganie bezpańskich psów,

- niszczenie urządzeń użyteczności publicznej.

W tym roku nałożyliśmy duży nacisk na zwalczanie wykroczeń pospolitych.

Również chciałbym powiedzieć, że nieznacznie przybywa zdarzeń drogowych, ale są to zdarzenia kolizyjne tzw. drobne. Natomiast diametralnie spadła ilość wypadków, w których występują osoby pokrzywdzone (ranni). Dla porównania - w I półroczu roku ubiegłego takich wypadków było 57, natomiast w I półroczu br. - odnotowano 37 wypadków. Przestępczość nieletnich utrzymuje się na poziomie roku ubiegłego.

Nadkomisarz Sekcji Kryminalnej Janusz Osicki – w ostatnim okresie odnotowaliśmy wzrost przestępczości alkoholowej. W I półroczu br. zatrzymano 104 kierowców, którzy po spożyciu alkoholu kierowali samochodem. Generalnie uważam, że nasze miasto jest postrzegane jako bezpieczne.

Przewodnicząca Komisji radna Janina Nikitińska – chodząc do pracy spotykam ludzi, którzy spożywają alkohol w miejscach publicznych tj.: przy sklepie nocnym oraz na placu przy sklepie „KOKOS 2”. Uważam, że takie sytuacje nie powinny mieć miejsca.

Naczelnik Prewencji Ruchu Drogowego KPP Gryfino - p. Zenon Ścisłowski –miejsca, które Pani wymieniła kontrolowane są przez całą dobę. Prawie każdego dnia nakładane są mandaty z art. 43. Jednak trzeba mieć nadzieję, że z biegiem czasu ww. problem zostanie rozwiązany.

Nadkomisarz Sekcji Kryminalnej Janusz Osicki – często bywa tak, że osoba, która otrzymuje mandat karny jest niewypłacalna. Ww. problem dotyczy pewnej grupy ludzi.

Radny Antoni Rak - spacerując po naszym mieście muszę stwierdzić, że jest lepiej, chociaż trudno jest wykorzenić to, co jest złe. Szczególną uwagę chciałbym zwrócić na naszą młodzież, która z piątku na sobotę, z soboty na niedzielę nad ranem wraca do swoich domów z różnych imprez. Zachowanie młodzieży jest bardzo naganne (słychać różnego rodzaju wyzwiska, krzyki, łamanie znaków drogowych itd.).

Bardzo proszę, aby Policja i Straż Miejska częściej zwracała uwagę na zachowanie młodzieży, która wraca nad ranem do domów.

Następnym problemem jest to, że powstaje coraz większa ilość różnego rodzaju lokali, które sprzedają alkohol. Uważam, że należy przestrzegać godziny otwarcia wszystkich lokali. Jako wieloletni mieszkaniec Gryfina i radny, bardzo Was o to proszę.

Naczelnik Prewencji Ruchu Drogowego KPP Gryfino - p. Zenon Ścisłowski – uważam, że organ który ma uprawnienia do przeprowadzania kontroli w lokalach handlujących alkoholem, powinien je przeprowadzać. Całkiem inny może być wynik przeprowadzonej kontroli przez służby cywilne.

Uważam, że takich kontroli powinno być więcej.

Komendant Straży Miejskiej w Gryfinie p. Roman Rataj - członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mają uprawnienia do przeprowadzania kontroli godzin otwarcia podmiotów handlujących alkoholem oraz pod kątem sprzedaży i podawania alkoholu osobom nieletnim  

Radna Lidia Karzyńska - Karpierz - czy policja przeprowadza kontrole lokali, w których odbywają się dyskoteki ? Wiem od kilku matek, których dzieci chodzą na dyskoteki, że sprzedaż narkotyków jest uważana za coś normalnego.

Nadkomisarz Sekcji Kryminalnej Janusz Osicki – przeprowadzanie kontroli wewnątrz lokalu jest wręcz niemożliwe. Natomiast na zewnątrz lokalu przeprowadzamy różnego rodzaju działania, które hamują sprzedaż narkotyków.

Radny Antoni Rak - jaka jest współpraca Policji, Straży Miejskiej ze Strażą Graniczną? Czy są wspólne patrole?

Naczelnik Prewencji Ruchu Drogowego KPP Gryfino - p. Zenon Ścisłowski – współpraca Policji ze Strażą Graniczną polega na tym , że każdej nocy weekendowej mamy dwuosobowe patrole Policji, Straży Miejskiej i Straży Granicznej. W czasie jednej nocy takich patroli jest 4.

 

Ad. IV. Wolne wnioski i zakończenie obrad.

Przewodnicząca Komisji radna Janina Nikitińska ustaliła termin następnego posiedzenia Komisji na dzień 17 maja (poniedziałek) o godz. 830 2004 r.

 

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że porządek obrad wyczerpano w całości i zamknęła posiedzenie.

 

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI

Janina Nikitińska

 

Protokółowała

   Referent

  Kinga Rataj