Protokół nr 31/04

Protokół nr 31/04

PROTOKÓŁ NR 31/04

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego

odbytego w dniu 24.05.2004 r.

 

Ad. I. Sprawy regulaminowe:

ppkt. 1.

Otwarcia posiedzenia dokonała Przewodnicząca Komisji radna Janina Nikitińska.

Stwierdziła prawomocność obrad, gdyż na stan Komisji 6 osób w posiedzeniu uczestniczyli wszyscy.

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że porządek obrad członkowie Komisji otrzymali z zawiadomieniem o posiedzeniu - załącznik nr 2.

 

ppkt. 2.

Przewodnicząca Komisji odczytała PROTOKÓŁ NR 30/04 z poprzedniego posiedzenia, który przyjęto bez uwag.

 

Ad. II. Organizacja wypoczynku letniego w okresie „Wakacji 2004”.

 

Przewodnicząca Komisji radna Janina Nikitińska ustaliła termin następnego posiedzenia na dzień 2 czerwca (środa) 2004 r. o godz. 1700 .

                                                                                 

Następnie Komisja udała się na przegląd kąpielisk na terenie gminy Gryfino.

 

 

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI

Janina Nikitińska

 

Protokółowała                                                          

Referent

  Kinga Rataj