Protokół nr 33/04

Protokół nr 33/04

PROTOKÓŁ NR 33/04

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego

odbytego w dniu 17.06.2004 r.

  

Ad. I. Sprawy regulaminowe:

ppkt. 1.

Otwarcia posiedzenia dokonała Przewodnicząca Komisji radna Janina Nikitińska

Stwierdziła prawomocność obrad, gdyż na stan Komisji 6 osób w posiedzeniu uczestniczyli wszyscy.

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1.                                     

Spoza grona Komisji w posiedzeniu udział wzięli:

- Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino p. Henryk Piłat,

- Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino p. Jolanta Staruk,

- Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie p. Rafał Mucha,

- Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej p. Wojciech Tessar,

- Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji p. Krystyna Klimek,

- Z –ca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami p. Teresa Drążek,

- Z- ca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej p. Zbigniew Krakowiak,

- Dyrektor Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino p. Tadeusz Zawadzki,

- Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych p. Piotr Romanicz.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że porządek obrad członkowie Komisji otrzymali z zawiadomieniem o posiedzeniu - załącznik nr 2.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że do pkt. II porządku obrad Komisji wprowadzono cztery projekty uchwał w sprawie:

- udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dotowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa windy w Szpitalu Powiatowym w Gryfinie” oraz zakup sprzętu medycznego - DRUK NR 10-1/XXIII,

- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w miejscowości Wirówek (I), obręb Wirów – DRUK NR 12/XXIII,

- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino obejmującego teren w obrębie Sobieradz (I) – DRUK NR 13/XXIII  

oraz przedstawił dwie NOWE WERSJE projektów uchwały w sprawie:

- zmiany budżetu gminy na 2004 r. - DRUK Nr 7/XXIII,

- zmiany budżetu gminy na 2004 r.- DRUK Nr 10/XXIII.

 

ppkt. 2.

Przewodnicząca Komisji odczytała PROTOKÓŁ NR 32/04 z poprzedniego posiedzenia, który przyjęto bez uwag.

 

Ad. II. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwał w sprawie:

Materiał informacyjny do poniższych punktów członkowie Komisji otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu.

1/ współfinansowania zadań Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie dotyczących dróg wojewódzkich -załącznik nr 3.

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji p. Krystyna Klimek – szczegółowo omówiła powyższy projekt uchwały.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 6 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

2/ wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem działki 70/3 o powierzchni 1200 m2, położonej w obrębie Wirów na rzecz jej użytkowników wieczystych - załącznik nr 4.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 6 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

3/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie Wełtyń – załącznik nr 5.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 6 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

4/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Krzypnica –załącznik nr 6.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 6 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

5/ nieodpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych, nieruchomości gruntowych nie zabudowanych, położonych w obrębie Drzenin – załącznik nr 7.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 6 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

6/ nabycia od skarbu Państwa w drodze darowizny, prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami mieszkalnymi, położonych w Gryfinie w obrębie nr 4 – załącznik nr 8.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 6 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się. 

7/ odpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości, w drodze wykupu, gruntów położonych w Gryfinie w obrębie nr 5 – załącznik nr 9.

Z –ca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami p. Teresa Drążek- szczegółowo omówiła powyższy projekt uchwały.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 4 radnych, przy 2 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

8/ zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Gryfino – załącznik nr 10.

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie p. Rafał Mucha – zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747 z 2001 r. z późn. zm.) określa zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków przez przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie jako przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne zajmujące się wspomnianą działalnością, jest zobligowane do ustalenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązujących na okres 1 roku. Ze względu na fakt, iż obowiązujące obecnie taryfy są aktualne do 31 lipca 2004 r., Przedsiębiorstwo złożyło w ustawowym terminie 70 dni przed planowanym wejściem w życie nowych taryf wniosek o ich zatwierdzenie. Złożony wniosek odpowiada szczegółowym zasadom Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 2002 r. w s prawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 26 poz.257 z 2002r.).

W ww. wniosku Przedsiębiorstwo wyodrębniło taryfowe grupy odbiorców poszczególnych usług i ustaliło dla tych grup rodzaje i wysokości cen i stawek opłatna podstawie deklarowanych wielkości niezbędnych przychodów oraz przewidywanych ilości zużycia wody i odprowadzanych ścieków.

W złożonym wniosku w obrębie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie wyodrębniło jedną podstawową grupę taryfową, obejmującą zarówno odbiorców indywidualnych, przemysłowych jak i pozostałych. Ustalenie ceny dostarczonej wody na jednym poziomie w obrębie całej grupy taryfowej wynika z braku zróżnicowania warunków poboru w zależności od prowadzonej działalności. W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków ustalono również jedną grupę taryfową, w ramach której rozliczane będą gospodarstwa domowe, podmioty prowadzące działalność gospodarczą i odprowadzające ścieki bytowe i przemysłowe, a także podmioty nie prowadzące działalności gospodarczej, odprowadzające ścieki bytowe i przemysłowe. Dla tej grupy taryfowej również określono jedną cenę za jednostkę realizowanej usługi. Przy określaniu cen za jednostkę dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków kierowano się rachunkiem ekonomicznym. Wzrost ceny w zakresie obu taryf został określony odpowiednio na poziomie 6 groszy na 1 m3 dostarczonej wody i 7 groszy na 1 m3 odebranych ścieków w stosunku do poprzedniej ceny za odbiór 1 m3 ścieków bytowo – gospodarczych .

Zmiany te zagwarantują Przedsiębiorstwu pozyskanie środków na realizację niezbędnych prac konserwacyjnych i modernizacyjnych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, co wpłynie na wzrost jakości świadczonych usług.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano więcej uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. wniosku głosowało 5 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się.           

9/ określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności – załącznik nr 11.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się.

10/ nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gryfinie – załącznik nr 12.

Z- ca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej p. Zbigniew Krakowiak – szczegółowo omówił członkom Komisji powyższy projekt uchwały.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 3 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących się.

11/ określenia szczegółowych zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki celowe przyznanych pod warunkiem zwrotu realizowanych w ramach zadań własnych Gminy – załącznik nr 13.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 6 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

12/ zmiany budżetu gminy na 2004 r. –NOWA WERSJA - załącznik nr 14.

Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino p. Jolanta Staruk – szczegółowo omówiła członkom Komisji powyższy projekt uchwały.

Ww. projekt uchwały zawiera rozdysponowanie nadwyżki budżetowej jak również środków, które wpłynęły do budżetu gminy na 2004 r.

Zwiększa się dochody gminy o kwotę 415.391 zł.

- Dział 600, rozdział 60016 § 0960 – kwota 2.592 zł – dobrowolne wpłaty osób fizycznych na realizację zadania przyłączenia kanalizacji przy ul. Artyleryjskiej w Gryfinie.

- Dział 700, rozdział 70005 § 0750 – kwota 300.000 zł na podstawie umowy dotacji nr 3052/D/2/2004 zawartej z Powiatem Gryfińskim otrzymujemy dotację z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania pn. „Termomodernizacja obiektów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Gryfino”.

- Dział 700, rozdział 70095 § 2440 – kwota 37.020 zł – dochody z tytułu dzierżawy stoisk na „Dni Gryfina 2004”.

- Dział 750, rozdział 75023 § 0840 – kwota 23.300 zł – wpływy ze sprzedaży majątku gminy tj. samochodu osobowego Opel Omega.

- Dział 758, rozdział 75805 § 2920 – kwota 52.479 zł – subwencja ogólna z budżetu państwa. Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin z tytułu dochodów utraconych w związku z zastosowaniem ulg i zwolnień.

- Dział 801, rozdział 80101 § 2440 - kwota 250.000 zł – dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.

Następnie zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 307.930 zł.    

- Dział 700, rozdział 70095 § 4270 – kwota 300.000 zł – Gospodarka mieszkaniowa - zakup usług remontowych.

- Dział 900, rozdział 90015 § 6050 – kwota 7.930 zł – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - oświetlenie ulic, placów i dróg. są to wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 8.297.211 zł.

- Dział 600, rozdział 60016 §4270 i 6050 - kwota 2.186 zł – Drogi publiczne gminne, zakup usług remontowych, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

- Dział 700, rozdział 70095 § 4270 – kwota 50.000 zł - Gospodarka mieszkaniowa - są to środki z Państwowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej z przeznaczeniem na docieplenie budynków komunalnych przy ulicy Szczecińskiej 52 i Łużyckiej 11.

- Dział 750 rozdział 75023 § od 4010 – do 6050 – kwota 356.300 zł - Administracja publiczna - zwiększenie środków na następujące zadania:

- 96.300 zł - wzrost wynagrodzeń i pochodnych w związku z zatrudnieniem nowych pracowników nieprzewidzianych na etapie planowania budżetu (inspektor kontroli wewnętrznej, inspektor w Wydziale Inwestycji i Planowania, pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych), ponadto proponuje się podwyżki dla 3 osób przechodzących na emerytury w roku bieżącym oraz zabezpieczenie środków na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w wysokości niezrefundowanej przez Powiatowy Urząd Pracy.

Zatrudnienie nowych osób wynika z potrzeb i uregulowań prawnych.

- 25.000 zł – uzupełnienie sprzętu i mebli biurowych w związku z utworzeniem nowych stanowisk pracy oraz stworzeniem stanowiska obsługi klienta.

- 10.000 zł – zwiększenie środków w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej i cieplnej.

- 75.000 zł – montaż i wykonanie konsoli stanowiska obsługi klienta , doprowadzenie sieci komputerowej oraz telefonicznej, malowanie pomieszczeń biurowych w urzędzie, wykonanie remontu zapadniętych studzienek na stadionie w Gryfinie (Dni Gryfina).

- 100.000 zł – opracowania studium wykonalności do wniosków o fundusze strukturalne (Urząd, OPS, OWIR, ZEAS, GIMNAZJUM, SZPITAL).

- Dział 754 rozdział 75416 § 4010 i 4110 – kwota 33.700 zł- wypłata zaległych wynagrodzeń za godziny nocne dla Straży Miejskiej za okres od 2001 roku do 2003 roku.

- Dział 801, rozdział 80101 § 3020 – Szkoły podstawowe – kwota 336.000 zł - zwiększenie środków na następujące zadania:

- 12.000 zł – środki otrzymane od AN i MR w Warszawie dla Szkoły Podstawowej w Gardnie celem realizacji programu podnoszenia kwalifikacji,

- 74.000 zł – zwiększenie środków dla ZEAS –u na wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli.

- 250.000 zł – środki z PFOŚ i GW na modernizację kotłowni, wymianę instalacji C.O. oraz docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Gardnie.

  - Dział 851, rozdział 85111 § 6050 - kwota 300.000 zł „Ochrona zdrowia” - Szpitale ogólne. Przeznaczenie na budowę windy w Szpitalu Powiatowym w Gryfinie.

- Dział 852, rozdział 85214, 85215 § 3110 – kwota 558.000 zł – dofinansowanie zadań pomocy społecznej:

- 186.000 zł – z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, dożywiania dzieci z rodzin najuboższych oraz opłaty za osoby skierowane do Domów Pomocy Społecznej. Z dniem 01 stycznia 2004 r. obowiązkiem gminy jest zapewnienie środków na opiekę i utrzymanie pensjonariuszy kierowanych do Domu Pomocy Społecznej.

- 372.000 zł – środki na wydatki w zakresie wypłat dodatków mieszkaniowych, które do końca ubiegłego roku dofinansowywane były dotacją celową z budżetu państwa, natomiast od 01 stycznia w 2004 r. należą do zadań własnych gminy.

100.000 zł zostaną przeznaczone na działalność wszystkich świetlic wiejskich, czyli na utrzymanie 10 świetlic (opłacenie prądu, opłacenie wychowawcy, zakup materiałów).

Od 1 kwietnia 2004 r. świetlice wiejskie zostały przekazane do Gryfińskiego Domu Kultury.

- Dział 926, rozdział 92605 § 4211 i 4301 – Kultura fizyczna i sport – kwota 40.208 zł - środki przekazane z programu PHARE , które wpłynęły do budżetu roku ubiegłego im stanowiły nadwyżkę budżetową, którą przeznaczamy zgodnie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Ponadto jest konieczne zaciągnięcie kredytów:

1) kredyt i zabezpieczenie środków w formie weksla „in blanco” w celu realizacji przedsięwzięcia pn. „Modernizacja Stadionu Sportowego przy Gimnazjum w Gryfinie”. Zadanie musi być rozpoczęte w 2004 r., w związku z czym należy zapewnić środki pieniężne i należy ogłosić przetarg. Całkowity koszt zadania stanowi kwotę 3.696.700 zł i jest przewidziany na lata 2004 – 2006 r. Gmina ubiega się o dofinansowanie ww. zadania ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego - ZPORR oraz z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.

Koszty inwestycji kształtują się następująco:

              Środki własne                MENS                ZPORR

2004 r.        50.000 zł                    50.000 zł

2005 r.       375.500 zł                 100.000 zł          1.415.000 zł

2006 r.       341.200 zł                 350.000 zł          1.015.000 zł

Wkład własny gminy na to zadanie będzie stanowił kwotę 766.700 zł pozostała kwota to dotacje z ww. funduszy jednakże, aby je otrzymać należy zabezpieczyć całą kwotę, gdyż refundacja następuje po zakończeniu zadania.

2) na sfinansowanie zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla miasta Gryfino i budowę kanalizacji sanitarnej Gryfino Północ’ do kwoty 3.550.000 zł.

W związku ze zmianami zasad naliczania podatku VAT z dniem 1.05.2004 r. z podatku zwolnione są tylko środki PHARE a środki własne objęte są podatkiem VAT oraz w związku z podjęciem wstępnej decyzji w sprawie budowy przykanalików w miejscowościach Gryfino Północ, których wartość wstępnie wyceniono na kwotę 456.000.00 EUR (tj. gdy EUR wynosi 4,70 zł) jest to 2.143.200,00 zł, brak będzie środków na realizacje dodatkowego zakresu zadania.    

3) na zadanie „Strategia wdrożenia rozwiązań społeczeństwa informatycznego w gminie Gryfino” do kwoty 1.500.000 zł. Finansowanie tego zadania będzie wynosić 25% środki własne – Gmina, a 75% środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Refundacja środków nastąpi po zakończeniu zadania.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 3 radnych, przy 1 głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym się.

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

13/ udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego na budowę CW „Laguna” przez Fundację na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino – załącznik nr 15.

Dyrektor Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie

  Gryfino p. Tadeusz Zawadzki – szczegółowo omówił członkom Komisji powyższy projekt uchwały.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 3 radnych, przy 3 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

Komisja nie zajęła stanowiska - do decyzji na sesji.

14/ zmiany przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok – załącznik nr 16.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie p. Wojciech Tessar - złożyłem wniosek do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino p. Henryka Piłata o dofinansowanie zakupu podnośnika hydraulicznego do ratownictwa chemiczno – ekologiczno -wysokościowego SH – 30” w wysokości 200.000 zł. dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie. Powyższe zadanie, stanowi kontynuację realizowanego od kilku lat planu poprawy wyposażenia jednostek ratowniczo – gaśniczych. Bardzo proszę o poparcie ww. wniosku.   

Przewodniczący Komisji radna Janina Nikitińska – do jakich celów będzie służył zakupiony podnośnik ?

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie p. Wojciech Tessar – zakup ww. podnośnika pozwoli rozwiązać problem działań ratowniczych na wysokości, na terenie miasta i gminy Gryfino oraz znacząco podniesie stopień przygotowania technicznego jednostki ratowniczo – gaśniczej PSP w Gryfinie do prowadzenia działań ratowniczych przy występowaniu nadzwyczajnych zagrożeń środowiska.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

15/ przejęcia do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa windy w Szpitalu Powiatowym w Gryfinie” – załącznik nr 17.

Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino p. Jolanta Staruk – szczegółowo omówiła członkom Komisji powyższy projekt uchwały.

Za przyjęciem ww. wniosku głosowało 4 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się.

16/ udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dotowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa windy w Szpitalu Powiatowym w Gryfinie” oraz zakupu sprzętu medycznego - załącznik nr 18.

Komisja nie omawiała ww. projektu uchwały.

17/ przyznania dotacji na remonty zabytkowych obiektów sakralnych - załącznik nr 19.

Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych p. Piotr Romanicz – szczegółowo omówiła członkom Komisji powyższy projekt uchwały.

Za przyjęciem ww. wniosku głosowało 3 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się.

18/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w miejscowości Wirówek (I), obręb Wirów – załącznik nr 20.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano więcej uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. wniosku głosowało 5 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

19/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino obejmującego teren w obrębie Sobieradz (I) – załącznik nr 21.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano więcej uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. wniosku głosowało 5 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

 

Po wysłuchaniu wyjaśnień do ww. projektów uchwał Komisja wypracowała następujące stanowisko, które stanowi załącznik nr 22.  

 

III. Wizja rozwoju systemu oświaty w mieście i gminie Gryfino.

Materiał informacyjny do powyższego punktu członkowie Komisji otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu.

Ww. materiał stanowi załącznik nr 23.  

Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych p. Piotr Romanicz – szczegółowo omówił członkom Komisji powyższy materiał  

Po wysłuchaniu wyjaśnień Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. materiał.

 

IV. Wolne wnioski i zakończenie obrad.

Przewodnicząca Komisji radna Janina Nikitińska przedstawiła członkom Komisji:

1/ odpowiedź na wniosek wypracowany w dniu 2.06.2004 r.

Ww. odpowiedź stanowi załącznik nr 24.

2/ pismo Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych p. Piotra Romanicza dotyczące „projektu regulaminu funkcjonowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryfinie”.

Ww. materiał stanowi załącznik nr 25.

Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony materiał.

3/ pismo od p.p. Krystyny i Kazimierza Rudyńskich w sprawie zakupu komunalnego lokalu użytkowego przy ul. 1 Maja 20a w Gryfinie w trybie bezprzetargowym.

Ww. materiał stanowi załącznik nr 26.

Komisja zapoznała się z ww. materiałem.

 

Przewodnicząca Komisji radna Janina Nikitińska ustaliła termin następnego posiedzenia Komisji na dzień 26 lipca (poniedziałek) o godz. 830 2004 r.

 

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że porządek obrad wyczerpano w całości i zamknęła posiedzenie.

 

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI

  Janina Nikitińska

 

Protokółowała

   Referent

  Kinga Rataj