Protokół nr 35/04

Protokół nr 35/04

PROTOKÓŁ NR 35/04

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego

odbytego w dniu 2.09.2004 r.

 

Ad. I. Sprawy regulaminowe:

ppkt. 1.

Otwarcia posiedzenia dokonała Z –ca Przewodniczącej Komisji radna Lidia Karzyńska-Karpierz.

Stwierdziła prawomocność obrad, gdyż na stan Komisji 6 osób w posiedzeniu uczestniczyło 5 radnych.

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1.                         

Spoza grona Komisji w posiedzeniu udział wzięli:

- Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino p. Jolanta Staruk,

- Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami p. Czesława Subocz,

- Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych p. Piotr Romanicz,

- Dyrektor Zakładu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Gryfinie p. Władysław Hołub.

Z –ca Przewodniczącej Komisji poinformowała, że porządek obrad członkowie Komisji otrzymali z zawiadomieniem o posiedzeniu - załącznik nr 2.

Z –ca Przewodniczącej Komisji poinformowała, że do pkt. V porządku obrad Komisji wprowadzono jeden dodatkowy projekt uchwały w sprawie:

- nabycia na mienie gminne w drodze darowizny od Fundacji Na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, położonych w Gryfinie w obrębie nr 5 wraz z własnością budynków i składników infrastruktury– DRUK NR 6-1/XXV  

oraz przedstawiła NOWĄ WERSJĘ:

- załącznika nr 1 do uchwały Nr XXV/ /04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 09 września 2004 r. – DRUK Nr 10/XXV.  

 

ppkt. 2.

Z –ca Przewodniczącej Komisji odczytała PROTOKÓŁ NR 34/04 z poprzedniego posiedzenia, który przyjęto bez uwag.

 

II. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie za 2003 rok. – DRUK Nr 1/XXV.

Materiał informacyjny do powyższego punktu członkowie Komisji otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu - załącznik nr 3 .

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

 

III. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 r. – DRUK Nr 2/XXV.

Materiał informacyjny do powyższego punktu członkowie Komisji otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu - załącznik nr 4 .

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

 

IV. Informacja o stanie realizacji uchwały nr XII/177/03 z dnia 25.09.2003 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Gryfino – DRUK Nr 3/XXV.

Materiał informacyjny do powyższego punktu członkowie Komisji otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu - załącznik nr 5 .

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

 

V. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwał w sprawie:

Materiał informacyjny do poniższych punktów członkowie Komisji otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu.

Z –ca Przewodniczącej Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego radna Lidia Karzyńska - Karpierz przedstawiła projekty uchwał w sprawie:

1/ ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Gryfino w związku z wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej - DRUK Nr 4/XXV.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały - załącznik nr 6 .  

2/ sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 4 m. Gryfino - DRUK Nr 5/XXV.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7.

3/ nabycia na mienie gminne od właścicieli, nieruchomości gruntowych wydzielanych pod ulicę Jana Pawła II w Gryfinie, położonych w obrębach geodezyjnych Wełtyń II i 4 miasta Gryfino - DRUK Nr 6/XXV.

Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami p. Czesława Subocz szczegółowo omówiła członkom Komisji powyższy projekt uchwały.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8.

4/ nabycia na mienie gminne w drodze darowizny od Fundacji Na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, położonych w Gryfinie w obrębie nr 5 wraz z własnością budynków i składników infrastruktury– DRUK NR 6-1/XXV  

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9.

5/ przyjęcia programu rozwoju budownictwa komunalnego i socjalnego w gminie Gryfino na lata 2004 – 2006 - DRUK Nr 7/XXV.  

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.         

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10.    

6/ zmiany budżetu gminy na 2004 r - DRUK Nr 8/XXV.

Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino p. Jolanta Staruk szczegółowo omówiła członkom Komisji powyższy projekt uchwały.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11.

7/ zmiany przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 r - DRUK Nr 9/XXV.

Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino p. Jolanta Staruk szczegółowo omówiła członkom Komisji powyższy projekt uchwały.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12.

8/ założeń polityki budżetowej gminy Gyrfino na 2005 r. wraz z określeniem zadań priorytetowych w wydatkach budżetowych - DRUK Nr 10/XXV- NOWA WERSJA.

Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino p. Jolanta Staruk szczegółowo omówiła członkom Komisji powyższy projekt uchwały.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13.

9/ udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu pomocy finansowej na zakup Rektoskopu dla SPZOZ Szpitala Powiatowego w Gryfinie – DRUK Nr 11/XXV.    

Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino p. Jolanta Staruk szczegółowo omówiła członkom Komisji powyższy projekt uchwały.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14.

Po wysłuchaniu wyjaśnień do ww. projektów uchwał Komisja wypracowała następujące stanowisko, które stanowi załącznik nr 15.  

 

VI. Stan przygotowań placówek oświatowo –wychowawczych do rozpoczęcia roku szkolnego 2004/2005, także pod katem pełnienia funkcji integracyjnej.

Materiał informacyjny do powyższego punktu członkowie Komisji otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu - załącznik nr 16.  

Dyrektor Zakładu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Gryfinie p. Władysław Hołub omówił szczegółowo wykaz przeprowadzonych remontów placówek oświatowo-wychowawczych miesiącach w lipcu i sierpniu 2004 r. przez Zakład Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Gryfinie.

Radna Magdalena Chmura – w ostatnim czasie miała odbyć się „Debata Radnych Rady Miejskiej w Gryfinie na temat aktualnego stanu i proponowanych zmian w systemie szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Gryfino”. Dlaczego nie odbyła się ww. debata?

Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych p. Piotr Romanicz - Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino p. Henryk Piłat zlecił Audytorowi Wewnętrznemu p. Jadwidze Szulc wykonanie audytu w zakresie oświaty. Pani Jadwiga Szulc przygotowała już ww. materiały, które zostaną skonsultowane z Wydziałem Edukacji i Spraw Społecznych oraz z wszystkimi dyrektorami Szkół Podstawowych.   

Radny Jan Kozłowski – czy materiały w przedmiotowej sprawie będą zawierały różnego rodzaju symulacje? Chciałbym, aby w tych materiałach pojawiły się następujące informacje:

- ilu nauczycieli zatrudnionych jest w placówkach oświatowych,

- ilu uczniów uczęszcza do Szkół Podstawowych.

Radna Magdalena Chmura - Nycz – Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego bardzo zależało na tym, aby debata na temat aktualnego stanu i proponowanych zmian w systemie szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Gryfino odbyła się w czasie wakacji, przed rozpoczęciem roku szkolnego. Uważam, że jest to przeciąganie w czasie, ponieważ o zorganizowanie ww. debaty prosimy już dwa lata.

Radna Lidia Karzyńska – Karpierz – z materiałów, które otrzymaliśmy na dzisiejszym posiedzeniu naszej Komisji wynika, że Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino wydał zarządzenie dotyczące powołania dyrektorów placówek oświatowych na kolejne 5 lat. Uważam , że tak nie powinno być. Powierzenie stanowiska dyrektora powinno odbywać się w drodze konkursu. Być może dyrektor wybrany w drodze konkursu wniesie coś nowego do szkoły, może inaczej zorganizuje rozpoczęcie roku szkolnego, będzie bardziej zainteresowany sprawami, które należy wykonać w szkole.

Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych p. Piotr Romanicz – Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino po otrzymaniu pozytywnych opinii Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty wydał zarządzenie dotyczące powołania dyrektorów placówek oświatowych na kadencję od 1 września 2004 r. do 31 sierpnia 2009 r.

Akty powierzenia stanowiska dyrektora otrzymali:

- p. Janina Fabian – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1, im. Marii Dąbrowskiej,

- p. Anna Frąckowiak – Kułdosz – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie,

- p. Teresa Muc - dyrektor Przedszkola Nr 1, im. Krasnala Hałabały,

- p. Ewa Januszewska - dyrektor Przedszkola Nr 3, im. Kubusia Puchatka,

- p. Krystyna Muszyńska – dyrektor Przedszkola Nr 4,

- p. Halina Rozworska - dyrektor Przedszkola Nr 5,

- p. Jan Podleśny – dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego.

W związku z brakiem zgody Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na powierzenie stanowiska dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury dla p. Ireny Perlik na kolejną kadencję, Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino wydał zarządzenie, w którym zgodnie z ustawą o systemie oświaty powierzył pełnienie obowiązków dyrektora MDK p. Irenie Perlik do czasu wyłonienia następnego dyrektora, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia 1 września 2004 r. do dnia 28 lutego 2005 r. Szkodą dla ww. placówki byłoby powoływanie nowego dyrektora na okres 6 miesięcy, który byłby z tej samej placówki. Dokonanie powyższego wyboru podyktowane jest dobrem placówki. Konkurs na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury zostanie ogłoszony z dużym wyprzedzeniem. Wszyscy chętni do kandydowania zdążą przygotować się do konkursu. Konkurs nie odbędzie się w trybie przyspieszonym, jak miało to miejsce w Szkole Podstawowej w Gardnie. Są osoby, które starają się podważyć wiarygodność przebiegu konkursu, ale nikt nie przyszedł do Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych i nie poprosił o wgląd do dokumentów. Wszystkie dyskusje na ten temat oparte są na plotkach.

Radna Lidia Karzyńska - Karpierz – czy to prawda, że dla byłej dyrektor Szkoły Podstawowej w Gardnie, zostało utworzone stanowisko logopedy?  

Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych p. Piotr Romanicz – w związku z nowelizacją Karty Nauczyciela został utworzony etat logopedy, który ujęty jest w arkuszu organizacyjnym.

Radna Lidia Karzyńska – Karpierz – gdzie na dzień dzisiejszy pracuje ta Pani?

Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych p. Piotr Romanicz – Pani Joanna Majewska zatrudniona jest w Szkole Podstawowej w Gardnie. Ww. stanowisko będzie do dyspozycji w pozostałych szkołach wiejskich.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – w Przedszkolu Nr 4 przy ul. Łużyckiej w Gryfinie utworzono integracyjną grupę przedszkolną dla dzieci niepełnosprawnych. Czy prowadzone były prace inwestycyjne w tym przedszkolu, a jeśli były to kiedy i jakie ?

Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych p. Piotr Romanicz – po wcześniejszym sprawdzeniu warunków w Przedszkolu Nr 4 od 1 września 2004 r. utworzono tam integracyjną grupę przedszkolną dla dzieci niepełnosprawnych. Obecnie do grupy tej uczęszcza 12 dzieci.

Radna Magdalena Chmura –Nycz – dziwi mnie fakt, że w Przedszkolu Nr 4 utworzono integracyjną grupę przedszkolną dla dzieci niepełnosprawnych. Na wcześniejszym posiedzeniu naszej Komisji prowadzone były rozmowy, które dotyczyły likwidacji Przedszkola Nr 4.

Radny Marek Sanecki – na posiedzeniu naszej Komisji, nie mówiliśmy o likwidacji Przedszkola Nr 4, tylko o tym , że nie opłaca się przeprowadzać w nim remontów.

Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych p. Piotr Romanicz – Przedszkole Nr 4 jako jedyne w mieście umiejscowione jest na jednym poziomie. Nie ma tam problemu z podjazdami, z wyjściem z sal na zewnątrz. Wszystkie sale są do tego przystosowane.  

Radna Lidia Karzyńska – Karpierz – jest to dziwne tłumaczenie. Przecież grupa integracyjna nie musi przemieszczać się z sali do sali i może przez cały czas przebywać na dolnym poziomie. Uważam , że przedszkole wcale nie musi być jednopoziomowe, aby mogła w nim być utworzona grupa integracyjna. Czy wiadomo już, która Szkoła Podstawowa, będzie dostosowana do nauki dla dzieci niepełnosprawnych?

Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych p. Piotr Romanicz – nie ma jeszcze ostatecznej decyzji o tym jak w przyszłości będzie wyglądała sieć szkół. Myślę, że nie jest to właściwy czas na podjęcie decyzji w tej sprawie. Uważam, że daną szkołę należy przygotować docelowo, a nie tylko na krótki okres czasu.

Radny Marek Sanecki – to co Pan mówi jest słuszne i oczywiste Jednak mija czas i nic się w tej sprawie nie dzieje. Uważam, że debata na temat oświaty powinna odbyć się wcześniej. Podczas debaty wszystkie sprawy zostałoby wyjaśnione, a następnie podjęto by odpowiednie decyzje. Dopóki ww. debata nie zostanie przeprowadzona i dopóki nie będzie znany ostateczny kształt placówek oświatowych, zbędne jest rozpoczynanie niektórych inwestycji w oświacie.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – ile na dzień dzisiejszy wynosi miesięczna opłata stała za pobyt dziecka w przedszkolu?

Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych p. Piotr Romanicz – zgodnie z uchwałą Nr XVII/251/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto i Gminę Gryfino, opłata stała wynosi 12% minimalnego wynagrodzenia określonego w ustawie z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Natomiast koszt utrzymania dziecka w przedszkolu zmienia się w zależności od miesiąca, a na dzień dzisiejszy wynosi 650 zł miesięcznie.

Radny Jan Kozłowski – z tego wynika, że Gmina Gryfino do każdego dziecka uczęszczającego do przedszkola dopłaca miesięcznie 550 zł.

Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych p. Piotr Romanicz – obowiązujące przepisy nie pozwalają gminie uzależniać opłaty stałej oraz przyjęć dzieci do przedszkola od wysokości zarobków rodziców.

Radny Jan Kozłowski – w dniu 1.09.2004 r. uczestniczyłem w rozpoczęciu roku szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 4 w Gryfinie. W związku z powyższym szczegółowo zapoznałem się z potrzebami tej placówki. Z drugiej strony budynku szkoły, znajduje się teren trawiasty, który mógłby być zagospodarowany na boisko szkolne. Na dzień dzisiejszy ww. teren jest ogólno dostępny. Spotyka się tam młodzież, która źle się zachowuje, pozostawia tam butelki, puszki po alkoholu oraz inne rzeczy. Jakie inwestycje planowane są w ww. placówce i w jakim terminie? Uważam, że należy zlikwidować istniejące tam „oczko wodne”, wyrównać teren i ogrodzić. Może tam powstać małe boiska sportowego.

Radna Lidia Karzyńska – Karpierz – boisko przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Gryfinie jest również ogólno dostępne. Nauczyciel prowadzący lekcję wychowania fizycznego musi wyganiać gimnazjalistów, którzy przychodzą tam grać w piłkę. Uważam, że nie można grodzić terenu boiska, które powinno służyć dzieciom.

Radny Jan Kozłowski -na dzień dzisiejszy teren przy Szkole Podstawowej Nr 4 przy ul. Kościuszki jest ogólnodostępny. Uważam, że należy zlikwidować bramkę, która służy jako przejście i w odpowiedni sposób ogrodzić teren.  

Radny Antoni Rak – czy ten teren w całości należy do szkoły.

Radny Jan Kozłowski -tak, ww. teren w całości należy do szkoły. Uważam, że dla dzieci uczęszczających do tej szkoły należy stworzyć warunki do korzystania z tego terenu podczas przerw oraz podczas zajęć wychowania fizycznego. Na zagospodarowanie tego terenu nie potrzeba nakładu dużych środków finansowych.

Radny Marek Sanecki – dlatego podtrzymuję swoje stanowisko, które mówi, że w jak najszybszym czasie powinna odbyć się debata na temat oświaty.

Radny Antoni Rak – proszę Pana Piotra Romanicza o jak najszybsze zorganizowanie debaty nt. oświaty.

Dyrektor Zakładu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Gryfinie p. Władysław Hołub – uważam, że w ww. debacie powinni uczestniczyć dyrektorzy wszystkich placówek oświatowych.

Radny Antoni Rak – zgadzam się z p. dyrektorem.

Radny Marek Sanecki – w ostatnim czasie w Szkole Podstawowej w Radziszewie wykonano kilka poważnych remontów. Czy w związku z tym zwiększyła się ilość osób uczęszczających do tej szkoły?

Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych p. Piotr Romanicz – z arkuszu organizacyjnego wynika, że ilość dzieci jest taka sama jak na koniec roku szkolnego 2003/2004. Na dzień 30.09.2004 r. każda placówka oświatowa przygotowuje sprawozdanie dla Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie którego zostanie naliczona subwencja oświatowa.

Radny Jan Kozłowski – czy to prawda, że w Szkole Podstawowej w Radziszewie będzie budowana sala gimnastyczna?

Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych p. Piotr Romanicz – nic mi w tej sprawie nie wiadomo.

Z-ca Przewodniczącej Komisji radna Lidia Karzyńska - Karpierz – bardzo dziękuję Dyrektorowi ZEAS-u p. Władysławowi Hołubowi za przybycie na nasze posiedzenie Komisji.

 

VII. Wizja kultury w mieście i gminie Gryfino.

Materiał informacyjny do powyższego punktu członkowie Komisji otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu - załącznik nr 17.  

Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych p. Piotr Romanicz szczegółowo omówił członkom Komisji powyższy materiał.

 

VIII. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.

Następnie Z-ca Przewodniczącej Komisji radna Lidia Karzyńska - Karpierz odczytała treść pisma, które wpłynęły do Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego:

- od p. Józefa Lewandowskiego - Prezesa Stowarzyszenia Komitetu Obywatelskiego w Gryfinie z dnia 11.08.2004 r. - załączniki nr 18.

Opinia Radcy Prawnego p. Krzysztofa Judka tut. Urzędu w ww. sprawie stanowi załączniku nr 19.

Po zapoznaniu się z materiałem Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego udzieliła odpowiedzi jak w załączniku nr 20.

 

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Z –ca Przewodniczącej Komisji stwierdziła, że porządek obrad wyczerpano w całości i zamknęła posiedzenie.

 

 

Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ KOMISJI

Lidia Karzyńska - Karpierz

 

Protokółowała

    Referent

  Kinga Rataj