Protokół nr 36/04

Protokół nr 36/04

PROTOKÓŁ NR 36/04

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego

odbytego w dniu 13.09.2004 r.

 

Ad. I. Sprawy regulaminowe:

ppkt. 1.

Otwarcia posiedzenia dokonała Przewodnicząca Komisji radna Janina Nikitińska.

Stwierdziła prawomocność obrad, gdyż na stan Komisji 6 osób w posiedzeniu uczestniczyło 5 radnych.

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1.                                     

Spoza grona Komisji w posiedzeniu udział wzięli:

- Z –ca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino p. Eugeniusz Kuduk,  

- Komendant Straży Miejskiej w Gryfinie p. Roman Rataj,

- Kapitan Strażnicy Straży Granicznej w Gryfinie p. Andrzej Basarab,

- asp. sztabowy Komendy Powiatowej Policji Gryfino p. Leszek Chudziński,

- Kierownik Filii w Gryfinie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie p. Grzegorz Dolata

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że porządek obrad członkowie Komisji otrzymali wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu - załącznik nr 2.

 

ppkt. 2.

Przewodnicząca Komisji odczytała PROTOKÓŁ NR 35/04 z poprzedniego posiedzenia, który przyjęto bez uwag.

 

Ad. II. Bezpieczne miasto i gmina Gryfino.

 

Ad. III. Spotkanie ze służbami bezpieczeństwa publicznego – współpraca Straży Miejskiej, Policji, Straży Granicznej i Pogotowia Ratunkowego.

Przewodnicząca Komisji radna Janina Nikitińska- witam Państwa serdecznie. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia i przybycie na dzisiejsze posiedzenie Komisji.

Kapitan Strażnicy Straży Granicznej p. Andrzej Basarab – w swoich wypowiedziach ograniczę się do 2004 roku. Straż Graniczna od dnia 1.05.2004 r., tj. od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej obserwuje szereg zdarzeń polegających na wzroście nielegalnej emigracji. W 2003 roku Strażnica w Gryfinie zatrzymała dwóch cudzoziemców, którzy nielegalnie przekraczali granicę. Od dnia 1.05.2004 r. do chwili obecnej zatrzymano 15 cudzoziemców. Przerzuty cudzoziemców odbywają się w dużych grupach, co najmniej dziesięcioosobowych. Takie zdarzenie miało miejsce w sierpniu br. Głównym zamierzeniem Straży Granicznej w Gryfinie do 1 maja. 2004 br. było ukrócenie procederu związanego z działalnością handlową dokonywaną przede wszystkim przez obywateli Ukrainy i Mołdawii. Działalność polegała na tym, że na Stadionie Dziesięciolecia w Warszawie zaopatrywali się w towar, tj. obuwie, odzież pochodzące z przemytu. Następnie nie posiadając żadnych zezwoleń sprzedawali go w naszej strefie. Udało nam się częściowo ukrócić ten proceder. Do maja br. zatrzymaliśmy 12 osób, które zajmowały się rozprowadzaniem ww. towaru. Osoby te prowadziły rozpoznanie działań pracy Komendy Powiatowej Policji. Mieli rozeznanie co do liczebności funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz Straży Granicznej. Wiedzieli, gdzie i w jakim czasie przeprowadzana jest patrol. Była to tzw. „pod poczta” grup przestępczych. Sprawa jest trudna, ponieważ z roku na rok otrzymujemy z centrali mniejsze nakłady rzeczowe nakłady rzeczowe na ten cel. Nasz oddział posiada dwa samochody, a miesięczny limit na jeden samochód wynosi 500 km . Jest to o wiele za mało. Ponadto bardzo często musimy jechać do Oddziału w Szczecinie w celu przywiezienia lub odwiezienia dokumentów. Tracimy w ten sposób około 600km. W rezultacie na dwa samochody pozostaje nam do dyspozycji około 400 km. Oprócz samochodów posiadamy jeszcze motocykle. Kupcy prowadzący obwoźną działalność handlową są bardzo zadowoleni z wspólnych służb Straży Granicznej oraz Policji. Proszą o wzmożenie tych służb. W imieniu Komendanta Straży Granicznej proszę u umożliwienie nawiązania współpracy ze Strażą Miejską w Gryfinie. Wspólne działania pozwolą całkowicie zlikwidować istniejący proceder. W miesiącu marcu br. pełniąc obowiązki Komendanta Strażnicy wystosowałem pismo do tut. Urzędu o pomoc finansową. Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi. W związku z powyższym wystosowaliśmy kolejne pismo. Chciałbym, aby Gmina ustosunkowała się do zawartej w nim treści. Chcemy wiedzieć, czy istnieje możliwość otrzymania z Gminy dotacji na paliwo oraz pomocy rzeczowej? Jest to dla nas bardzo ważne. Uzyskanie powyższej dotacji wpłynie na skuteczniejsze działanie Straży Granicznej na dalszych obszarach naszej gminy. Chcę poinformować, że bardzo dobrze układa się nam współpraca z Komendą Powiatową Policji w Gryfinie. Współpracujemy również z Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie, a w szczególności z Wydziałami Kryminalnymi, Taka współpraca daje wymierne wyniki. W ubiegłym roku wspólnie zatrzymaliśmy naszego obywatela, u którego w mieszkaniu znaleźliśmy 15 jednostek broni. Jest to następne zjawisko, które w dość szybki sposób rozprzestrzenia się na naszym terenie Na dzień dzisiejszy działają grupy, które pod płaszczykiem tzw. „hobby” przekazują ludziom sprzęt do wykrywania metali, wskazują odpowiedni teren, na którym można znaleźć broń, miny, granaty. Są to pozostałości z czasów II wojny światowej. W ten sposób znaleziona broń trafia do grup przestępczych. Poprzez intensywne działanie z Komendą Wojewódzką Policji w roku bieżącym udało się nam się zatrzymać pięciu dealerów. Jeżeli chodzi o cudzoziemców, to często bywa tak, że zwracają się oni do Urzędu z prośbą o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej. Nie chcę powyższej sytuacji przedstawić jako krytyki, ale w praktyce bywa tak, że mało który urzędnik sprawdza w wizie jaki jest cel wizyty cudzoziemca. Czy przyjechał on w celu turystycznym, czy ma zezwolenie na świadczenie pracy? Dlatego też prosimy, aby w przypadku gdy cudzoziemiec poprosi o zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej zawiadomić telefonicznie Straż Graniczną. Z naszych obserwacji wynika, że do maja br. na promach prowadzona była działalność przemytnicza. Straż Graniczna koncentrowała swoje działania przeciwko działalności tzw. „mrówek”. Z dniem 1 maja 2004 r. ww. promy zaprzestały swoją działalność. Osoby, które zajmowały się w/w procederem obecnie handlują spirytusem, przemycanym z terenów Rosji i Ukrainy. Takie zjawisko w Gryfinie ma charakter masowy. Praktycznie każda „mrówka” na dzień dzisiejszy zajmuje się rozprowadzaniem spirytusu tzw.„gdańskiego”, który jest o połowę tańszy niż w sklepie. Zamówienia na ten towar są bardzo duże. Sięgają nawet 500 litrów. Osoby prowadzące rozlewnię spirytusu, nie przyznają się, że pochodzi on ze wschodu. Na pewno nie jest to spirytus z POLMOSU. Nie jest to możliwe. W każdym POLMOSIE utworzona jest grupa kontroli skarbowej, która śledzi ilość rozlewanego spirytusu. W dniu 6 września br. podjęliśmy wspólne działania z Komendą Powiatową Policji w Gryfinie. Wynikiem tego jest zatrzymanie w Podjuchach osoby, u której w bagażniku samochodu znaleziono około 1000 litrów spirytusu. Na to zjawisko należy zwrócić szczególną uwagę, gdyż będzie się ono nasilało. Dla funkcjonariuszy Straży Granicznej, najbardziej niebezpiecznym zjawiskiem jest wzrost nielegalnej emigracji. Dla wielu mieszkańców i urzędników naszego pogranicza wydaje się, że wszystko jest w porządku. Natomiast są „rezydenci”, którzy prowadzą intensywne rozpoznanie schematu działania Straży Granicznej, Policji itp. Do końca nie wiadomo, kim jest dana osoba. W związku z trwającymi wojnami w Czeczeni i Afganistanie to zjawisko będzie się nasilało. Z dużym natężeniem wzrasta przerzut obywateli Ukrainy. Legalnie wjeżdżają oni do Polski, a nielegalnie są przerzucani do Włoch, Hiszpanii i Niemiec. Systematyczne działania Pomorskiego Oddziału Straży Granicznej spowodowały, że Sądy Grodzkie zrozumiały, iż jest to duży problem. Wobec powyższego zaczęły stosować areszt. Każdy zatrzymany cudzoziemiec na tzw.” przerzucie” zamykany jest w areszcie. Od tego czasu zmniejszyły się „przerzuty”.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – we wcześniejszej wypowiedzi wspomniał Pan o nakładach rzeczowych, które miałaby Gmina Gryfino przekazać na potrzeby Strażnicy w Gryfinie. W jakiej wysokości potrzebna jest pomoc? Na czym miałaby polegać współpraca Straży Granicznej ze Strażą Miejską?

Kapitan Strażnicy Straży Granicznej p. Andrzej Basarab – jako prawnik rozumiem, że nikt nie chce naruszyć przepisów ustawy budżetowej. Trudno jest mówić o nakładach bezpośrednich na samochody służbowe Straży Granicznej. Straż Graniczna podlega pod Starostwo Powiatowe. Chciałbym jednak zwrócić uwagę na dramatyczną sytuację naszej Strażnicy. Pomieszczenia w niej nie były remontowane od lat 70 –tych. Trzy lata temu Straż Graniczna w Gryfinie dysponowała jednym komputerem, w którym uszkodzony był twardy dysk. Wymóg jaki na nas nakłada ustawa o ochronie informacji niejawnych jest taki, że wszystkie działania, które podejmowane są przez Straż Graniczną muszą być dokumentowane na piśmie. Od stycznia br. nakłady na środki czystości były następujące: 3 kg proszku i 2 kg szarego mydła. Na dzień dzisiejszy do dalszej prawidłowej pracy Straży Granicznej niezbędna jest kserokopiarka.

Przewodnicząca Komisji radna Janina Nikitińska –czy Strażnica Straży Granicznej nie posiada kserokopiarki?

Kapitan Strażnicy Straży Granicznej p. Andrzej Basarab – nie mamy kserokopiarki. Obecnie posiadamy dwa komputery, w tym jeden 20 - letni jeden nowy, który podłączony jest do internetu. Nie mamy kserokopiarki, papieru do kserokopiarki oraz niszczarki dokumentów, część dokumentów musi być odpowiednio zniszczona.

Radny Jan Kozłowski – czy Starostwo Powiatowe w Gryfinie przekazuje Straży Granicznej środki finansowe w formie dotacji?

Kapitan Strażnicy Straży Granicznej p. Andrzej Basarab – w miesiącu marcu br. wystosowaliśmy pismo do Starostwa Powiatowego w Gryfinie w tej sprawie. Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi. Według Kodeksu Postępowania Administracyjnego odpowiedzi na pismo należy udzielić w ciągu jednego miesiąca. Nasza jednostka liczy 17 funkcjonariuszy. W ubiegłym roku Straż Graniczna z Komendą Powiatową Policji przeprowadziła 117 wspólnych patroli. W wyniku patroli zatrzymano wielu sprawców pobić, włamań, itp.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – czy Straż Graniczna mogłaby przeprowadzać wspólne patrole z funkcjonariuszami Straży Miejskiej?

Kapitan Strażnicy Straży Granicznej p. Andrzej Basarab – oczywiście, że tak. Straż Graniczna w związku z ustawą o Straży Granicznej praktycznie ma takie same uprawnienia w strefie jak Policja. Wystąpimy również do Polskich Kolei Państwowych z propozycją o zorganizowanie wspólnych patroli w pociągach kursujących na liniach Szczecin – Gryfino, Gryfino –Chojna, gdyż coraz więcej osób kursuje pociągami.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – w dniu 17 kwietnia 2003 r. na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego został wypracowany wniosek do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o następującej treści: „ Komisja wnioskuje aby Burmistrz Miasta i Gminy p. Henryk Piłat wyraził zgodę na możliwie częste wypożyczanie od Straży Granicznej psa wyszkolonego w zakresie wykrywania narkotyków celem prowadzenia działalności antynarkotykowej w szkołach i na terenie miasta i gminy Gryfino”.

W związku z powyższym chciałbym wiedzieć:

- czy w posiadaniu Straży Granicznej jest pies wyszkolony do wykrywania narkotyków?

- czy mógłby być wypożyczany przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w celu prowadzenia działalności antynarkotykowej w szkołach i na terenie naszej gminy?
Chciałabym, aby od czasu do czasu funkcjonariusze Straży Miejskiej przeszli się wokół Gimnazjum, lokali gastronomicznych, itp.

Kapitan Strażnicy Straży Granicznej p. Andrzej Basarab – Strażnica Straży Granicznej nie posiada psów do prowadzenia działalności antynarkotykowej. Jesteśmy w posiadaniu psów pościgowo –obronno – tropiących. Nie zapominajmy, że na naszym terenie działa również Graniczna Placówka Kontrolna w Krajniku, która z racji specyfiki tego przejścia dysponuje takimi psami. W ubiegłym roku psy tego typu były użyczane dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie. Straż Graniczna w Gryfinie ma podpisaną przez Głównego Komendanta Policji i Głównego Komendanta Straży Granicznej umowę na wzajemne użyczanie psów, przy prowadzeniu różnych działań. Komendant Granicznej Placówki Kontrolnej w Krajniku pt. Dzięcioł jest człowiekiem bardzo otwartym i nie ma najmniejszego problemu, aby takie działania  
wprowadzić.

asp. sztabowy KPP Gryfino Leszek Chudziński – z takim psem nie można spacerować ulicami miasta i wykorzystywać go do sprawdzania każdej osoby. Przepisy prawne określają do jakich celów może być użyty tak wyszkolony pies.

Radna Magdalena Chmura –Nycz - nie chodzi mi o to, aby sprawdzać każdego obywatela, tylko o to, by z tak wyszkolonym psem patrolować teren wokół budynku Gimnazjum oraz lokalu gastronomicznego.

asp. sztabowy KPP Gryfino Leszek Chudziński – na tego typu działania Policji było dużo skarg, ponieważ nie zezwalają na to przepisy.

Kapitan Strażnicy Straży Granicznej p. Andrzej Basarab –Kodeks Postępowania Karnego i przepisy, które obligują do określonych działań Policję i Straż Graniczną dają możliwość użycia psa w określonych sytuacjach. Z użycia psa sporządza się dokumentację. W tej dokumentacji pisze się: dlaczego pies został użyty, jaki był wynik kontroli itd. Przepisy, które obecnie obowiązują są niejasne i można je różnie interpretować

Radny Jan Kozłowski – czy nie widzi Pan potrzeby zorganizowania spotkania przedstawicieli władz samorządowych z Powiatu Gryfińskiego w sprawie wsparcia działań Straży Granicznej.

Kapitan Strażnicy Straży Granicznej p. Andrzej Basarab –oczywiście pomysł jest dobry. Gmina udzielając wsparcia finansowego, musi w świetle obowiązujących przepisów określić, na którą konkretnie strażnicę przekazuje dotację. Utrzymanie i wyposażenie Granicznych Placówek Kontrolnych należy do Wojewody Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Komisji radna Janina Nikitińska – uważam ,że nasza Gmina powinna udzielić wsparcia finansowego dla Strażnicy Straży Granicznej w Gryfinie. Współpraca Gminy Gryfino ze Strażą Graniczną w Gryfinie przyniesie efekty w postaci zwiększenia bezpieczeństwa w strefie nadgranicznej, a przez to na obszarze miasta i gminy Gryfino.

Radny Jan Kozłowski – również jestem za tym, aby Gmina Gryfino przekazała dotację dla Straży Granicznej w Gryfinie. Ponadto powinniśmy wymóc na Starostwie Powiatowym w Gryfinie, aby również wsparła tę jednostkę, gdyż jest to ich zadanie. Radna Lidia Karzyńska – Karpierz – czy tylko strażnica w Gryfinie jest tak bardzo zaniedbana? Czy inne strażnice są w podobnym stanie?

Kapitan Strażnicy Straży Granicznej p. Andrzej Basarab –na naszym terenie było osiem strażnic. Przed dniem 1.05.2004 r. w Straży Granicznej przeprowadzono reorganizację, w wyniku której pozostały dwie strażnice. Jedna jest w Czelinie, a druga w Gryfinie. W związku z reorganizacją strażnice zostały połączone z Granicznymi Placówkami Kontrolnymi, co spowodowało, że ludzie i sprzęt przeszli do GPK, a strażnice zostały sprzedane, bądź oddane do dyspozycji Gminy lub Starostwa. Na dzień dzisiejszy najbardziej zaniedbaną jednostką organizacyjną jest strażnica w Gryfinie. Mam nadzieje, że w przyszłości powyższa sytuacja zmieni się na lepsze.

Radna Magdalena Chmura –Nycz – co by było gdyby dzisiaj np. nastąpił atak terrorystyczny na Gryfino? Na czym polega akcja Straży Granicznej?

Kapitan Strażnicy Straży Granicznej p. Andrzej Basarab – nie mogę powiedzieć, jakie działania w tym przypadku prowadziłaby Straż Graniczna. Jest to objęte klauzulą „ściśle tajne”. Straż Graniczna przygotowana jest do zwalczania skutków ataku terrorystycznego. Nasze działania koncentrują się przede wszystkim na rozpoznawaniu i zapobieganiu tym zjawiskom.

Przewodnicząca Komisji radna Janina Nikitińska – czy Pogotowie Ratunkowe przygotowane jest na powyższą ewentualność?

Kierownik Pogotowia Ratunkowego w Gryfinie p. Grzegorz Dolata – mam przyjemność kierowania Pogotowiem Ratunkowym od 1999 roku. Chcę powiedzieć, że do tej pory nikt nie rozmawiał z Kierownictwem Pogotowia Ratunkowego nt. ewentualnego zabezpieczenia na wypadek wojny, ataku terrorystycznego na terenie Województwa Zachodniopomorskiego. W dniu dzisiejszym po raz pierwszy poruszana jest ta sprawa. Jesteśmy przygotowani w taki sposób, w jaki normalnie funkcjonujemy. Natomiast ja nigdy się nie spotkałem z żadnym schematem, który obowiązywałaby w takich przypadkach na terenie naszego powiatu. Nikt nigdy nie poruszał tego tematu. Wiem, że są powołane specjalne jednostki, do tego typu zdarzeń. Nigdy na naszym terenie nie było prowadzonych symulacji, ćwiczeń na wypadek ataku terrorystycznego. Nigdy nie było żadnych rozmów ani działań. Uważam, że jest to duże zaniedbanie. Od dnia 1.09.2004 r. w Chojnie została zlikwidowana dyspozytornia. Obecnie jest tam posterunek ratowniczy, w skład którego wchodzi dwóch ratowników, dwóch kierowców i dwóch lekarzy. Przyjmowaniem zgłoszeń i wysyłania karetek zajmuje się w Pogotowie Ratunkowe w Gryfinie, przy ul. Rapackiego. Drogą radiową i telefoniczną wysyłane są sygnały do każdego zdarzenia na terenie powiatu. W Chojnie znajduje się telefon tzw. „gorąca linia”, gdzie po podniesieniu słuchawki i po upływie 10 sekund następuje połączenie z dyspozytorem w Gryfinie. Od dnia 15.08.2004 r. wspólnie ze Strażą Pożarną uruchomiliśmy w naszych pomieszczeniach, w tym również w Chojnie punkt powiadamiania i punkt alarmowy Straży Pożarnej. Jest to pierwszy punkt na terenie Województwa Zachodniopomorskiego, gdzie Straż Pożarna i Pogotowie Ratunkowe wspólnie wyjeżdżają do zdarzenia z jednego miejsca. Na wypadek, gdyby w teren wyjechały dwa zespoły na miejscu pozostaje strażak, który również może udzielić pomocy.

Radna Lidia Karzyńska – Karpierz – czy strażak jest przeszkolony pod względem ratowniczo - medycznym?

Kierownik Pogotowia Ratunkowego w Gryfinie p. Grzegorz Dolata – wszyscy strażacy posiadają przeszkolenie ratowniczo – przedmedyczne. W Chojnie posiadamy dwa zespoły wyjazdowe. Obsługują one pięć gmin w południowej części powiatu, tj. Trzcińsko, Moryń, Chojna, Cedynia i Mieszkowice. Pozostałą część terenu obsługuje Pogotowie Ratunkowe w Gryfinie.

Przewodnicząca Komisji radna Janina Nikitińska – ile karetek posiada Pogotowie Ratunkowe w Gryfinie?

Kierownik Pogotowia Ratunkowego w Gryfinie p. Grzegorz Dolata – Pogotowie Ratunkowe w Gryfinie w ciągu dnia posiada trzy karetki tj. jeden zespół wypadkowy, jeden zespół reanimacyjny i jedną karetkę przewozową oraz dwie karetki w ciągu nocy.

Przewodnicząca Komisji radna Janina Nikitińska – czy reorganizacja, która nastąpiła w Pogotowiu Ratunkowym jest dobra dla mieszkańców? Na pewno z tego tytułu są pewne oszczędności.

Kierownik Pogotowia Ratunkowego w Gryfinie p. Grzegorz Dolata – od dnia 1 stycznia 2000 roku Narodowy Fundusz Zdrowia (Kasa Chorych) nie wykupiła w Pogotowiu Ratunkowym usług ambulatoryjnych. Kiedyś pacjent zgłaszający się do Pogotowia Ratunkowego otrzymywał pomoc w postaci zdjęcia RTG, założenia gipsu, itp. Obecnie nie ma takiej możliwości.

Radna Lidia Karzyńska – Karpierz – skoro w Chojnie nie ma dwóch zespołów ratowniczych, a zdarzy się pilne wezwanie do chorego lub do wypadku, to w jakim czasie dojedzie karetka z innego terenu?

Kierownik Pogotowia Ratunkowego w Gryfinie p. Grzegorz Dolata – ponieważ jesteśmy Filią Wojewódzkiej Stacji, nasza współpraca polega na tzw. „zakładce”, tzn. wszystkie  stacje są w strukturach Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Jeżeli zaistnieje taka sytuacja, to natychmiast zostanie powiadomione Pogotowie Ratunkowe w Dębnie, które wyśle karetkę z Myśliborza. Jeżeli otrzymamy sygnał o większym zdarzeniu, natychmiast zostanie wezwany śmigłowiec. Ponieważ teren jest rozległy, często korzystamy z takiego rozwiązania.

Radna Lidia Karzyńska – Karpierz – jaki to byłby czas?

Kierownik Pogotowia Ratunkowego w Gryfinie p. Grzegorz Dolata – na pewno zmieścilibyśmy się w 15 -17 minutach, jeżeli karetka pogotowia wyjechałaby z Dębna.

Radna Lidia Karzyńska – Karpierz – w jakim czasie i iloma wozami dysponowałoby Pogotowie ratunkowe, gdyby w Gryfinie doszło do dużego wypadku drogowego, w wyniku którego było by 30 poszkodowanych?

Kierownik Pogotowia Ratunkowego w Gryfinie p. Grzegorz Dolata – w pierwszej kolejności do najbardziej poszkodowanych wezwano by śmigłowiec. Natomiast do pozostałych przyjechały by karetki ze Szczecina. W Szczecinie zostałyby na wypadek jakiegoś zdarzenia trzy wozy reanimacyjne. W sumie do pomocy byłoby 10 karetek ze Szczecina, plus po jednej karetce z każdej stacji ościennej. Umiejscowienie stacji gryfińskiej w strukturach Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego pozwala na mobilność i współpracę.

Radny Jan Kozłowski – jak się układa współpraca Pogotowia Ratunkowego w Gryfinie ze Strażą Pożarną? Rok temu mój kolega miał wypadek w okolicy Dolnej Odry. Na miejsce zdarzenia szybciej od Karetki Pogotowia dojechała Straż Pożarna. W wielu przypadkach bywa tak, że Pogotowie Ratunkowe przejeżdżając na miejsce zdarzenia jest bezradne, gdyż nie można uwolnić pacjenta zablokowanego we wraku samochodu.   

Kierownik Pogotowia Ratunkowego w Gryfinie p. Grzegorz Dolata – jak wcześniej wspomniałem, udostępniliśmy Straży Pożarnej pomieszczenie w Chojnie, w którym pełnione są wspólne dyżury. Współpraca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie p. Wojciecha Tessara z Pogotowiem Ratunkowym w Gryfinie przebiega w sposób wzorowy. Zdarzają się sytuacje, kiedy na terenie stacji pogotowia jest lekarz, a nie ma karetki. W takim przypadku wystarczy zadzwonić do dyżurnego operacyjnego Straży Pożarnej i natychmiast podstawiany jest wóz strażacki. Zdarzają się sytuacje, kiedy korzystamy z pomocy Policji. Wówczas lekarz dowożony jest do chorego samochodem policyjnym.

Przewodnicząca Komisji radna Janina Nikitińska - czy może być taka sytuacja, że karetka stoi pod budynkiem pogotowia, a dyżurny otrzymujący zgłoszenie od chorego odmawia przyjazdu karetki z powodu braku obsady?

Kierownik Pogotowia Ratunkowego w Gryfinie p. Grzegorz Dolata – taka sytuacja jest możliwa. Aby można było pojechać do chorego potrzebny jest zespół, a nie tylko sama karetka. Może być tak, że na placu stoją trzy karetki, które wróciły z naprawy i czekają na odtransportowanie do Chojny.

Radna Lidia Karzyńska – Karpierz – czy według Pana rozeznania na tak dużą aglomerację jak Powiat Gryfiński wraz z miastem wystarcza dotychczasowa obsada Pogotowia Ratunkowego?

Kierownik Pogotowia Ratunkowego w Gryfinie p. Grzegorz Dolata – uważam, że wystarcza.

Radna Lidia Karzyńska – Karpierz –uważam, że nie wystarcza w takich sytuacjach, kiedy trzeba prosić o pomoc Straż Pożarną, czy Policję.

Kierownik Pogotowia Ratunkowego w Gryfinie p. Grzegorz Dolata – mając na uwadze dobro pacjentów powinniśmy korzystać z pomocy Policji i Straży Pożarnej. Należy pamiętać, że działamy w strukturach Wojewódzkiego planu zabezpieczenia działań ratowniczych, gdzie do obsługi miasta i gminy Gryfino przewidziane są tylko dwie karetki.

Radna Lidia Karzyńska – Karpierz – czy Kierownictwo Pogotowia Ratunkowego w Gryfinie zwracało się do Narodowego Funduszu Zdrowia o ponowny kontrakt na świadczenie usług ambulatoryjnych w Chojnie.

Kierownik Pogotowia Ratunkowego w Gryfinie p. Grzegorz Dolata – oczywiście, że tak. Zgłaszaliśmy zapotrzebowanie na świadczenie usług ambulatoryjnych i mamy to udokumentowane.

Radna Lidia Karzyńska – Karpierz – uważam ,że skoro Pogotowie Ratunkowe świadczy usługi ratownicze, to nie powinno świadczyć usług przewozowych, nie koniecznie ratujących życie. Uważam, że jeżeli szpital zleca usługę przewozową, to wóz wypadkowy i reanimacyjny „R”, nie powinien uczestniczyć w takim przewozie.

Kierownik Pogotowia Ratunkowego w Gryfinie p. Grzegorz Dolata - po części Pani Doktor ma rację, ale to też jest robione dla dobra pacjenta.

Radna Lidia Karzyńska – Karpierz – nie zgadzam się z Panem. W tym przypadku należy złożyć ofertę na dodatkową karetkę, która będzie świadczyła usługi przewozowe.

Kierownik Pogotowia Ratunkowego w Gryfinie p. Grzegorz Dolata – wykonywanie powyższych usług jest bardzo sporadyczne.

Radny Jan Kozłowski – co to znaczy „nieuzasadnione wezwanie” karetki Pogotowia Ratunkowego? Czy na dzień dzisiejszy istnieją takie przypadki?

Kierownik Pogotowia Ratunkowego w Gryfinie p. Grzegorz Dolata - tak, istnieją takie przypadki.  

Radny Jan Kozłowski – jakiej pomocy oczekuje Pogotowie Ratunkowe w Gryfinie od Gminy Gryfino?

Kierownik Pogotowia Ratunkowego w Gryfinie p. Grzegorz Dolata –w najbliższym czasie zamierzam zwrócić się do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z prośbą o dofinansowanie zakupu odzieży ochronnej dla pracowników. W miesiącu czerwcu br. wspólnie z lekarzami rodzinnymi przeprowadziliśmy akcję, w której każda z przychodni w ramach dobrej współpracy przeznaczyła określoną kwotę i z zebranych środków zakupiliśmy ubrania dla ratowników w ilości 15 sztuk.    

Radny Jan Kozłowski – czy Filia w Gryfinie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie otrzymuje pomoc od Starostwa Powiatowego w Gryfinie?

Kierownik Pogotowia Ratunkowego w Gryfinie p. Grzegorz Dolata - zdarza się tak, że Gmina Gryfino, jako jedyna na terenie Województwa Zachodniopomorskiego umarza podatki Filii w Gryfinie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, za co bardzo dziękuję Radzie Miejskiej i Panu Burmistrzowi. Natomiast Starostwo Powiatowe posiada koordynatora ds. medycznych, który zbiera od nas informacje. Starostwo Powiatowe utworzyło Powiatowy Plan Działań Ratowniczych na terenie całego powiatu.

asp. sztabowy KPP Gryfino 

p. Leszek Chudziński – chciałbym Państwa uspokoić odnośnie działań w sytuacjach kryzysowych nt. terroryzmu. Komenda Powiatowa Policji w Gryfinie oraz szereg komend sąsiadujących od początku tego roku prowadzą szkolenia w sprawie zagrożeń i przeciwdziałaniu tym zagrożeniom. Wiemy w jakie miejsca na terenie Powiatu Gryfińskiego mogą uderzyć terroryści. Komendant Powiatowy Policji w Gryfinie ma Plan Procedur Przewidzianych w razie takiego zagrożenia. Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie nie lekceważą żadnych zgłoszeń o podłożeniu ładunku wybuchowego w obiektach użyteczności publicznej, takich jak szkoły, banki, itp. Każde zgłoszenie jest dokładnie sprawdzane.

Radny Jan Kozłowski – czy są robione pozorowane alarmy w obiektach publicznych tj.: szkołach, urzędach, itp.?

asp. sztabowy KPP Gryfino p. Leszek Chudziński –tak, przeprowadzamy takie próby. Chciałbym powiedzieć, że wspólnym sukcesem Straży Granicznej, Policji i Straży Miejskiej jest zabezpieczenie ostatnich obchodów „Dni Gryfina”. Obchody odbyły się bez żadnych incydentów, zbiorowego zakłócenia porządku i ładu publicznego na terenie miasta oraz na terenie, na którym odbywały się imprezy odbywania się imprezy. Przed każdym koncertem nasze służby nie bagatelizowały żadnej sprawy. Sprawdzano sceny oraz wszystkie inne obiekty pod względem materiałów wybuchowych i zagrożenia terrorystycznego. Prowadzimy ćwiczenia wewnętrzne sztabów kryzysowych Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie.

Kierownik Pogotowia Ratunkowego w Gryfinie p. Grzegorz Dolata – chcę powiedzieć, że nie wiadomo do kogo można zwrócić się na terenie powiatu oraz gminy w przypadku istniejącego zagrożenia? Kogo o tym zawiadomić? Dnia 23 czerwca br. o godz. 620 dyspozytorka Pogotowia Ratunkowego otrzymała zgłoszenie o następującej treści: „Tu Obrona Cywilna Szczecin – Gryfino. W Gryfinie został rozpylony gaz. Karetki w ruch”.

Pogotowie Ratunkowego posiada sprzęt do nagrywania rozmów, Panie od razu mnie zawiadomiły i natychmiast uruchomiliśmy procedurę wewnętrzną. W takiej sytuacji zastanawiamy się, czy zgłasza to osoba psychiczna, która rano po przebudzeniu ma taki kaprys? Czy faktycznie wydarzyło się coś poważnego? Prawdę mówiąc obecnie nie ma określonego hasła, na które uruchamiane zostają karetki pogotowia ratunkowego. Każdy może zadzwonić do dyzpozytorki , nie podając żadnego hasła, powiedzieć coś, co rozpęta„burzę”. Działanie Pogotowia Ratunkowego polega na tym, że w nagłych natychmiast powiadamiamy wszystkie służby ratownicze. Do dnia dzisiejszego nie wiemy, czy były to ćwiczenia, czy sprawdzano nas? Po kilkunastokrotnym przesłuchaniu tego nagrania można wnioskować, że było to zgłoszone przez osobę psychicznie chorą. Uważam, że należy opracować wspólny system powiadamiania wszystkich służb ratowniczych, na wypadek czegoś, co może się zdarzyć w przyszłości.

Radny Jan Kozłowski – załóżmy taką sytuację, że w czasie trwania obrad sesji Rady Miejskiej w sali 34 jest bardzo dużo ludzi i nagle ktoś dzwoni, że w budynku urzędu podłożono ładunek wybuchowy. Czy kiedykolwiek przeprowadzane były ćwiczenia na ewentualność takiego wypadku. Jest to obiekt użyteczności publicznej, w którym przebywa wielu ludzi. Czy pracownicy wiedzą jak mają zachować się w takim przypadku?

Komendant Straży Miejskiej w Gryfinie p. Roman Rataj – w takim przypadku należy jak najszybciej opuścić budynek. W Urzędzie Miasta i Gminy nie opracowano planu ochrony na wypadek takich zagrożeń. Żaden urzędnik nie został z takim planem zapoznany. Najczęściej jest tak, że nikt nie wie, co ma w takiej sytuacji robić.

asp. sztabowy KPP Gryfino p. Leszek Chudziński – w takiej sytuacji przeprowadzany jest bardzo prosty plan ewakuacyjny, taki jak w przypadku pożaru. Taki plan powinien być w każdym obiekcie. Pracownicy różnych instytucji nie wiedzą jak w danym momencie mają się zachować. Na wniosek zainteresowanych Komenda Powiatowa Policji w Gryfinie wspólnie z Pogotowiem Ratunkowym, Strażą Pożarną przeprowadziła takie ćwiczenia w ZUS-ie, Banku, Starostwie Powiatowym. Prawdą jest, że pracownicy nie wiedzą jak mają się w takich przypadkach zachować. Jest to bardzo duży błąd.    

Przewodnicząca Komisji radna Janina Nikitińska – Panie Burmistrzu Kapitan Straży Granicznej w Gryfinie p. Andrzej Basarab twierdzi, że napisał wniosek do tut. Urzędu o wsparcie finansowe i do dnia dzisiejszego nie otrzymał odpowiedzi, dlaczego?

Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino p. Eugeniusz Kuduk – oczywiście, że pomożemy i przekażemy dotację. Wcześniej musimy znaleźć możliwości prawne, zgodnie z którymi można będzie przekazać dotację.

Przewodnicząca Komisji radna Janina Nikitińska – z dzisiejszej dyskusji wynika, że w naszej gminie jest bezpiecznie, chociaż nie do końca. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za przybycie na posiedzenie naszej Komisji.

 

Ad.IV. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji radna Janina Nikitińska odczytała treść pisma, które wpłynęło do Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego: od p. Ireny Bis - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 , ul. Kościuszki 17 w Gryfinie.  

Pismo jest z dnia 9 września 2004 r. - załączniki nr 3.

Komisja ustaliła, że:

- na posiedzeniu w dniu 20 września br. sprawdzi na miejscu jakie są warunki nauczania i stan techniczny w Szkole Podstawowej Nr 4 oraz w Szkole Podstawowej w Radziszewie,

- na posiedzenie Komisji w dniu 27 września br. należy zaprosić Kierownika Gminnego Centrum Reagowania p. Roberta Klechę.

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że porządek obrad wyczerpano w całości i zamknęła posiedzenie.

 

 

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI

Janina Nikitińska

 

Protokółowała

    Referent

  Kinga Rataj