Protokół nr 39/04

Protokół nr 39/04

PROTOKÓŁ NR 39/04

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego

odbytego w dniu 25 października 2004 r.

 

Ad. I. Sprawy regulaminowe:

ppkt. 1.

Otwarcia posiedzenia dokonała Z –ca Przewodniczącej Komisji radna Lidia Karzyńska -Karpierz.

Stwierdziła prawomocność obrad, gdyż na stan Komisji 6 osób w posiedzeniu uczestniczyło 4 radnych.

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1.

Spoza grona Komisji w posiedzeniu udział wzięli:  

- Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino p. Jolanta Staruk,

- p.o. Naczelnika Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych p. Krystian Kosiński ,

Porządek obrad członkowie Komisji otrzymali wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu - załącznik nr 2.

 

ppkt. 2.

PROTOKÓŁ NR 38/04 z poprzedniego posiedzenia Komisji przyjęto bez uwag.

 

II. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwał w sprawie:

Materiał informacyjny do poniższych punktów członkowie Komisji otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu.

Z-ca Przewodniczącej Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego radna Lidia Karzyńska - Karpierz przedstawiła projekty uchwał w sprawie:

1/ przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych - DRUK Nr 1/XXVII.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

2/ zmiany budżetu gminy na 2004 rok - DRUK Nr 2/XXVII.

Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino p. Jolanta Staruk szczegółowo omówiła Komisji

powyższy projekt uchwały.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

3/ określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na obszarze Gminy Gryfino - DRUK Nr 3/XXVII.

Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino p. Jolanta Staruk szczegółowo omówiła Komisji powyższy projekt uchwały.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

4/ ustalenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę naliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino - DRUK Nr 4/XXVII.

Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino p. Jolanta Staruk szczegółowo omówiła Komisji powyższy projekt uchwały.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

5/ ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Gryfino - DRUK Nr 5/XXVII.

Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino p. Jolanta Staruk szczegółowo omówiła Komisji powyższy projekt uchwały.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

6/ ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów oraz trybu i terminów jego poboru - DRUK Nr 6/XXVII.

Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino p. Jolanta Staruk szczegółowo omówiła Komisji powyższy projekt uchwały.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

7/ określenia dziennej stawki opłaty targowej oraz zasad jej ustalania i poboru - DRUK Nr 7/XXVII.

Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino p. Jolanta Staruk szczegółowo omówiła Komisji powyższy projekt uchwały.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

8/ zwolnień z podatków: od nieruchomości od środków transportowych, rolnego oraz od posiadania psa - DRUK Nr 8/XXVII.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

9/ zmiany Uchwały Nr XV/224/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie poboru niektórych podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa - DRUK Nr 9/XXVII.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

10/ zmiany Uchwały Nr XV/223/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego obowiązujące na obszarze Gminy Gryfino - DRUK Nr 10/XXVII.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12.

Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino p. Jolanta Staruk poinformowała Komisję, że ww. projekt uchwały zostanie wycofany z porządku obrad sesji Rady Miejskiej.

Wobec powyższego Komisja nie omawiała ww. projektu uchwały.

11/ sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 4 m. Gryfino - DRUK Nr 11/XXVII.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13.

Komisja negatywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

12/ określenia kierunków i trybu zawierania umów w zakresie współpracy międzynarodowej pomiędzy Gminą Gryfino a innymi gminami, organizacjami społecznym i innymi partnerami zagranicznymi - DRUK Nr 12/XXVII.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

13/ określenia kierunków współpracy oraz upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do zawarcia umowy partnerskiej z Miastem Sambor (Ukraina) - DRUK Nr 13/XXVII.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

14/ zmiany uchwały Nr XXVI/351/04 Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie przystąpienie Gminy Gryfino do „Samorządowego Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej”- DRUK Nr 14/XXVII.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 16.

Komisja nie zajęła stanowiska do ww. projekt uchwały.

15/ zmiany w budżecie gminy na 2004 r. - DRUK Nr 15/XXVII.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 17.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

16/ nabycia na mienie gminne w drodze wykupu od właścicieli, nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Wełtyń - DRUK Nr 16/XXVII.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 18.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

17/ odpłatności za posiłki w stołówkach zorganizowanych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Gryfino - DRUK Nr 17/XXVII.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 19.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.         

18/ zasad i wysokości nagród przyznawanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym DRUK Nr 18/XXVII.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 20.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

19/ przystąpienia do sporządzenia zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino - DRUK Nr 19/XXVII.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 21.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.     

Po wysłuchaniu wyjaśnień do ww. projektów uchwał Komisja wypracowała następujące stanowisko, które stanowi załącznik nr 22.  

 

III. Stan realizacji zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej miasta i gminy Gryfino pod kątem warunków bytowych osób opuszczających Domy Dziecka.

Materiał informacyjny do powyższego punktu członkowie Komisji otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu - załącznik nr 23 .  

Do przedłożonego materiału nie zgłoszono uwag.

 

IV. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.

 

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Z –ca Przewodniczącej Komisji zamknęła posiedzenie.

                

Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ KOMISJI

Lidia Karzyńska -Karpierz

      

Protokółowała

Referent

Kinga Rataj