Protokół nr 40/04

Protokół nr 40/04

PROTOKÓŁ  NR 40/04

z  posiedzenia  Komisji  Spraw  Społecznych i Bezpieczeństwa  Publicznego

odbytego w  dniu  22.11.2004 r.

      

Ad. I. Sprawy  regulaminowe:

ppkt. 1.

Otwarcia  posiedzenia  dokonał  Przewodnicząca  Komisji  radna   Janina  Nikitińska

Stwierdziła  prawomocność  obrad, gdyż  na  stan  Komisji  6  osób  w  posiedzeniu uczestniczyło  5 radnych.

Lista  obecności  członków  Komisji  stanowi  załącznik  nr 1.

Spoza  grona  Komisji  w  posiedzeniu  udział  wzięli: 

- Skarbnik  Miasta  i  Gminy  Gryfino  p.  Jolanta  Staruk,

- Naczelnik  Wydziału  Działalności  Gospodarczej, Rolnictwa  i  Gospodarki Nieruchomościami  p.  Czesława  Subocz,

Porządek  obrad  członkowie  Komisji   otrzymali  wraz  z  zawiadomieniem  o  posiedzeniu - załącznik  nr 2.

Przed  posiedzeniem  członkowie  Komisji  otrzymali  dodatkowe  projekty  uchwał w sprawie:

- określenia  stawek  podatku  od  nieruchomości  obowiązujących  na  obszarze  Gminy Gryfino - DRUK  Nr 1/XXVIII,

- uchwalenia  Programu  współpracy  Miasta  i  Gminy  Gryfino  z  organizacjami pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku publicznego  w  roku  2004 - DRUK  Nr 7/XXVIII.

Komisja  przyjęła  porządek  obrad  wraz  z  przyjętą  zmianą.

 

ppkt. 2.

PROTOKÓŁ  NR  39/04  z  poprzedniego  posiedzenia  Komisji  przyjęto  bez  uwag.

 

II. Wypracowanie  stanowiska, opinii  i  wniosków  do  projektów  uchwał  w  sprawie:

Materiał  informacyjny  do  poniższych  punktów  członkowie  Komisji  otrzymali  na  piśmie  wraz  z  zawiadomieniem  o  posiedzeniu.

Przewodniczący  Komisji  Spraw  Społecznych  i  Bezpieczeństwa  Publicznego  radna   Janina  Nikitińska   przedstawiła  projekty  uchwał  w  sprawie:

1/ określenia  stawek  podatku  od  nieruchomości  obowiązujących  na  obszarze  Gminy Gryfino - DRUK  Nr 1/XXVIII,

Projekt  uchwały  stanowi  załącznik  nr  3.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłaszano  uwag.

Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  ww.  projekt  uchwały.

1/ określenia  wzorów  formularzy  deklaracji  i  informacji  podatkowych  dla  podatku od  nieruchomości,  podatku  rolnego  i  podatku  leśnego  obowiązujących na obszarze  Gminy  Gryfino -  DRUK  Nr  1-1/XXVIII.

Projekt  uchwały  stanowi  załącznik  nr  4.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłaszano  uwag.

Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  ww.  projekt  uchwały.

2/ uchwalenia  Regulaminu  Porządkowego Cmentarza  Komunalnego  w  Gryfinie - DRUK  Nr  2/XXVIII.

Projekt  uchwały  stanowi  załącznik  nr  5.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłaszano  uwag.

Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  ww.  projekt  uchwały.  

3/ ustalenia  maksymalnych  miesięcznych  stawek  czynszu  najmu  za  lokale użytkowe, stanowiące  własność  Gminy  Gryfino,  wynajmowane  na okres  dłuższy  niż  3  lata  - DRUK  Nr  3/XXVIII,

Projekt  uchwały  stanowi  załącznik  nr  6.

Naczelnik  Wydziału  Działalności  Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami  p.  Czesława  Subocz – szczegółowo  omówiła  członkom  Komisji  powyższy  projekt  uchwały. 

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłaszano  uwag.

Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  ww.  projekt  uchwały.

4/  ustalenia  stawek  czynszu  za  dzierżawę  1  m2  gruntu  w  mieście  i  gminie Gryfino, na  cele  rolne  i  nierolne,  na  okres  dłuższy  niż  3  lata -  DRUK  Nr  3-1/XXVIII.

Projekt  uchwały  stanowi  załącznik  nr  7.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłaszano  uwag.

Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  ww.  projekt  uchwały.

5/  zwolnienia  z  obowiązku  zbycia  w  drodze  przetargu  gminnej  nieruchomości gruntowej, położonej  w  Gryfinie  w  obrębie  nr  2  oraz  jej  zbycia  na  rzecz Grupy  Energetycznej  ENEA  S.A.  -  DRUK  Nr  4/XXVIII,

Projekt  uchwały  stanowi  załącznik  nr  8.

Naczelnik  Wydziału  Działalności  Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami  p.  Czesława  Subocz – szczegółowo  omówiła  członkom  Komisji  powyższy  projekt  uchwały. 

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłaszano  uwag.

Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  ww.  projekt  uchwały.

6/ przeznaczenia  do  sprzedaży  w  drodze  bezprzetargowej  gminnej nieruchomości zabudowanej,  położonej  w  Gryfinie  przy  ul.  Podgórnej  nr  1  -  działka  nr  208  - DRUK  Nr  4-1/XXVIII, 

Projekt  uchwały  stanowi  załącznik  nr  9.

Naczelnik  Wydziału  Działalności  Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami  p.  Czesława  Subocz – szczegółowo  omówiła  członkom  Komisji  powyższy  projekt  uchwały. 

Komisja  wnioskuje  aby  w  § 1  w  pkt  2  zastosować  bonifikatę  w  wysokości 70%  przy  sprzedaży  lokali  w  pozostałych  przypadkach.

Za  przyjęciem  ww.  projektu  uchwały  wraz  z  zaproponowanym  wnioskiem  głosowało      4  radnych.

7/ udzielenia  bonifikat  od  ceny  sprzedaży  nieruchomości  -  lokali mieszkalnych, stanowiących  własność Gminy Gryfino,  położonych  na  terenie  miasta  i  gminy Gryfino  - DRUK  Nr  4-2/XXVIII.

Naczelnik  Wydziału  Działalności  Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami  p.  Czesława  Subocz – szczegółowo  omówiła  członkom  Komisji  powyższy  projekt  uchwały. 

Projekt  uchwały  stanowi  załącznik  nr  10.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłaszano  uwag.

Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  ww.  projekt  uchwały.

8/ zmiany  budżetu  gminy  na  2004  rok  -   DRUK  Nr  5/XXVIII.

Skarbnik  Miasta  i  Gminy  Gryfino  p.  Jolanta  Staruk  szczegółowo  omówiła  członkom  Komisji  powyższy  projekt  uchwały.

Projekt  uchwały  stanowi  załącznik  nr  11.

Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  ww.  projekt  uchwały. 

 9/ zmiany  planu  przychodów  i  wydatków  Gminnego  Funduszu  Ochrony  Środowiska i  Gospodarki  Wodnej  na  2004 r. -  DRUK  Nr  6/XXVIII.

Skarbnik  Miasta  i  Gminy  Gryfino  p.  Jolanta  Staruk  szczegółowo  omówiła  członkom  Komisji  powyższy  projekt  uchwały.

Projekt  uchwały  stanowi  załącznik  nr  12.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłaszano  uwag.

Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  ww.  projekt  uchwały.

10/ uchwalenia  Programu  współpracy  Miasta  i  Gminy  Gryfino  z  organizacjami pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku publicznego  w  roku  2004.- DRUK  Nr 7/XXVIII.

Projekt  uchwały  stanowi  załącznik  nr  13.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłaszano  uwag.

Komisja  nie  zajęła  stanowiska.

10/ aktualizacji  Wieloletniego  Programu  Inwestycyjnego  Miasta  i  Gminy  Gryfino - DRUK  Nr  8/XXVIII.

Projekt  uchwały  stanowi  załącznik  nr  14.

Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  ww.  projekt  uchwały.

Po  wysłuchaniu  wyjaśnień  do  ww.  projektów  uchwał  Komisja  wypracowała  następujące  stanowisko, które  stanowi  załącznik  nr 15. 

 

III.  Opracowanie  projektu  planu  pracy  Komisji  i  Rady  na  2005 r.

Przewodniczący Komisji  radna  Janina  Nikitińska -  omówieniem  ww.  tematu   zajmiemy  się  na  następnym  posiedzeniu.

 

IV. Wolne  wnioski  i  zakończenie  posiedzenia.

Przewodnicząca  Komisji  radna  Janina  Nikitińska – przed  posiedzeniem  naszej  Komisji  był  u  mnie  Komendant  Straży  Miejskiej  p.  Roman  Rataj.  Prosił, aby  spośród  członków  naszej  Komisji  dokonano  wyboru  dwóch  członków  do  Rady  Koordynacji  ds. Programu „Bezpieczna  Gmina”.

Proszę  o  zgłaszanie  kandydatów.

Radny  Antoni  Rak – chciałbym  poinformować, że  jestem  członkiem  ww.  Rady.  

Przewodnicząca  Komisji  radna  Janina  Nikitińska –wobec  powyższego  proszę  o  zgłoszenie  jednego  kandydata.

Do  składu  Rady  ds.  Koordynacji  Programu  „Bezpieczna  Gmina” Komisja  jednogłośnie  wybrała  radnego  Jana  Kozłowskiego.

Ponieważ  nikt  więcej  nie  zabierał  głosu  Przewodnicząca Komisji  zamknęła  posiedzenie.

              

 

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI

Janina    Nikitińska

 

Protokółowała

Referent

Kinga  Rataj