Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
w dniu 23 marca 2005 r. o godz. 815.


I. Sprawy regulaminowe:
1/ otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,
2/ przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

II. Zapoznanie się z funkcjonowaniem Biblioteki Publicznej w Gryfinie.

III. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwał w sprawie:
1/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Pniewo - DRUK Nr 1/XXXIV,
2/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie 5 m. Gryfino, przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki - DRUK Nr 1-1/XXXIV,
3/ nabycia na mienie gminne w drodze wykupu od osoby fizycznej, części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Chlebowo - DRUK Nr 1-2/XXXIV,
4/ rozwiązania umowy użytkowania wieczystego gruntów - DRUK Nr 1-3/XXXIV.
5/ nadania imienia Szkole Podstawowej w Chwarstnicy - DRUK Nr 2/XXXIV.
6/ przyznania dotacji na remonty zabytkowych obiektów sakralnych w roku 2005 - DRUK Nr 3/XXXIV.
7/ ustalenia zasad przyznawania i wysokości nagród przyznawanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników osiągających wysokie wyniku we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym - DRUK Nr 4/XXXIV.
8/ ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Gryfino - DRUK Nr 5/XXXIV.
9/ zmiany budżetu gminy na 2005 r. - DRUK Nr 6/XXXIV.
10/ uchylenia uchwał: Nr XXXI/430/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 lutego 2005 r. oraz Nr XXXI/432/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 lutego 2005 r. - DRUK Nr 7/XXXIV. 
11/ zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino” - DRUK Nr 8/XXXIV.
12/ przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino" - DRUK Nr 9/XXXIV.

IV. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.